Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 26. oktober 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen efter refusionsomlægningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

På udvalgsmødet den 4. maj 2016 godkendte udvalget, med afsæt i det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet, at genoptage arbejdet med styrkede prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen, og godkendte den fremlagte procesplan. Udvalget præsenteres med denne sag for en status for arbejdet med prioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

Der er tidligere aftalt følgende plan for arbejdet:

 

 1. Mploy udarbejder en foranalyse
 2. Præsentation for ledergruppen i Beskæftigelsesafdelingen samt arbejde med med udpegning af potentialer - temadag gennemført den 3. juni 2016
 3. Præsentation for Beskæftigelsesudvalget samt drøftelse af principper for optimering af indsatser og effekter på udvalgsmødet 13. juni 2016
 4. Videre bearbejdning i Beskæftigelsesafdelingen - med involvering af ledere og medarbejdere
 5. Udvalget involveres løbende i arbejdet med status og forslag til prioriteringer.

 

Siden mødet i udvalget den 5. oktober har administrationen arbejdet videre med prioriteringsforslagene.

 

Alle anbefalinger og forslag fra Mploy er nu gennemgået af de relevante enheder, og der er taget stilling til om

 • der allerede er iværksat udvikling på området,
 • om enheden ønsker at arbejde videre med forslaget
 • om det er uafklaret (dvs om der skal analyseres nærmere på forslagets relevans)
 • om forslaget ikke er relevant.

 

På den vedlagte oversigt er anført administrationens vurdering af hvert enkelt forslag med tilhørende bemærkninger og begrundelse.

 

I nedenstående tabel vises en meget overordnet sammentælling af dette: 

 

 

De 39 forslag der arbejdes videre med, er fordelt på alle enheder og ydelsestyper, og omhandler en stor del af de temaer, der blev taget op af mploy i foranalysen.

 

Enhederne er nu i gang med nærmere at beskrive de forslag, der arbejdes videre med, herunder at vurdere forslagene i forhold til om der er tale om:

 • effektivisering
 • prioritering
 • eller investering

 

Tilsvarende vurderes det om tiltaget / indsatsen er

 • forebyggende
 • tidlig indsats
 • afhjælpende
 • eller efterværn

 

De 39 forslag, der arbejdes videre med, er indtil videre udmøntet i 26 konkrete beskrivelser, som er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

 

I det følgende er kort opsummeret, hvad disse 26 beskrivelser handler om:

 

Arbejdet med prioriteringsforslag for Beskæftigelses- og Ingegrationscenter (BIC) er udmøntet i følgende forslag:

 • Forslag om indsats til de langvarige kontanthjælpsmodtagere over 30 år, hvor det skønnes af få effekt
 • Forslag efterværn til borgere over 30 år, som kommer i job i forlængelse af virksomhedspraktik
 • Forslag om fokus på dialog med virksomhed om, at kombinere virksomhedpraktik med løn i det antal timer, hvor borgeren er effektiv
 • Forslag om justering af intensiteten og redskabssammensætningen i forhold til unge under 30 med henblik på hurtigere kompetenceafklaring
 • Sammenhæng mellem pris og effekt
 • Forslag om efterværn til unge under 30 år, som kommer i job i forlængelse af en virksomhedspraktik

 

Derudover er der en lang række af initiativer og forslag i Mploys rapport, som der allerede med i Beskæftigelses-og Integrationscenter. Disse forslag fremgår af overbliksskemaet.

 

Arbejdet med prioriteringsforslag for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB) er udmøntet i følgende forslag:

 • Forslag om efterværnstilbud til unge aktivitetsparate i arbejde (ordinært arbejde eller job på særlige vilkår)
 • Forslag om særlig indsats for gengangere på sygedagpenge
 • Forslag om særlig indsats målrettet langvarige jobafklaringsforløb
 • Forslag om øget inddragelse af og samarbejde med a-kasserne og jobcenteret ift. sygedagpengemodtagere fra a-dagpenge

 

Derudover arbejdes der allerede i dag i CEB med en række af de initiativer, som Mploy har foreslået jf. overbliksskemaet.

 

Arbejdet med prioriteringsforslag for Jobcentret er udmøntet i følgende forslag:

 • Større synlighed af job og fokus på jobformidling i samtaler
 • Styrke leverancekæderne i jobformidlingen/ Servicetjek af Hotline
 • Screening og inddeling i indsatsgrupper
 • Øge samtaleintensitet/ øge differentiering af samtaleintensitet (ledige med korterevarende-, mellemlang- og længerevarende ledighed)
 • Indsats differentieret efter hhv. 6-9 og efter 9-12 mdr. ledighed
 • Koordinering af virksomhedsservice
 • Flexjob - bedre match
 • Øget brug af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud
 • Fremskaffelse af småjobs

 

I ovennævnte forslag indgår ligeledes delelementer fra enkelte af de øvrige forslag, jf bemærkningerne i den samlede oversigt.

 

Arbejdet med prioriteringsforslag for Ungeenheden er udmøntet i følgende forslag:

 • Løbende og grundig gennemgang af de passive og friholdte åbenlyst og øvrige uddannelsesparate mhp. tilpasning af tilbudsviften
 • Forslag om påbegyndelse af uddannelsesvejledning- og parethedsvurdering allerede i 5./6. klasse
 • Forslag om investering i uddannelsesvejledning af unge 18-25 årige
 • Forslag om særlig indsats for unge mødre
 • Forslag om styrket målretning og opfølgning på virksomhedspraktikker herunder investering i jobkonsulentsressourcer
 • Forslag om udvidelse af redskabsviften for unge 15-17 årige, der frafalder uddannelse

 

Ungeenheden arbejder allerede med flere af de forslag, som Mploy har givet, jf. bemærkninger i den samlede oversigt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på bemærkninger.

Beslutning

Udvalget drøftede den fremlagte status. De faldne bemærkninger tages med i det videre arbejde.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Politisk budgetopfølgning pr. 30. september 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2016, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.242,7 mio. kr., hvilket er 16,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget (inkl. genbevillinger). Dette svarer til en afvigelse på 1,3 %. 

 

Budgetrammen må dog forventes at blive reduceret med ca. 8,2 mio. kr., når de forventede rammekorrektioner jf. Lov og Cirkulæreprogrammet godkendes af Byrådet og indarbejdes i budgettet til 2016 (DUT). Forventet mindreforbruget for området forventes herefter at udgøre 8,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema, samt af vedlagte bilag:

 

 

 Det samlede forventede regnskab indeholder følgende elementer:

 

Servicedriftudgifter - et forventet forbrug der er knap 4,7 mio kr lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Lavere forbrug på Produktionsskoler som følge af færre elever i 2015, end forudsat i budgettet
 • Lavere forbrug på særlig tilrettelagt ungdomsuddanelse (STU) end forudsat. STU budgetteres og bogføres to steder i budgettet / regnskabet, og samlet er forbruget større end forudsat i budgettet
 • Lavere forbrug for Beskyttet Beskæftigelse. Det lavere forbrug skyldes en reduktion i antallet af pladser. Som følge heraf søges forventet overskud på kr. 244.000 overført ved budgetomplacering fra 05.38.58 til 05.68.90 (jf. beslutning 20. januar 2016).

 

Budgetgaranti - et forventet forbrug der er 17,6 mio kr lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Højere forbrug på Førtidspension. Det højere forbrug hænger sammen med usikkerheden omkring overgangsordninger ved refusionsomlægningen
 • Lavere forbrug på Kontant- og Uddannelseshjælp. Det lavere forbrug hænger sammen med, at de økonomiske konsekvenser af lovændringer er indregnet i det forventede regnskab
 • Højere forbrug for Ressource- og Jobafklaringsforløb. Det højere forbrug skyldes primært en større stigning i antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb, end forudsat i budgettet
 • Lavere forbrug for Ledighedsydelse. Det lavere forbrug skyldes primært at antallet af fuldtidspersoner der modtager ledighedsydelse er lavere, end forudsat i budgettet
 • Lavere udgift til driftsudgifter til aktivering. Mindreforbruget er til dels budgetteknisk begrundet

 

Aftale (DUT) - et forventet forbrug der er 3,5 mio kr højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Lavere forbrug for Sygedagpenge. Det lavere forbrug skyldes primært, at der er modtaget en højere andel af statsrefusion end forudsat ved budgetlægning, samt manglende DUT korrektion. DUT reguleringerne sker i forbindelse med efterårsopfølgningen
 • Højere forbrug på Fleksjob. Det højere forbrug skyldes primært flere ydelsesmodtagere end forudsat ved budgetlægning

 

Beskæftigelsestilskudsområdet - et forventet forbrug, der er 2,6 mio kr højere end forudsat i budgettet. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Højere forbrug på dagpenge til forsikrede ledige end forudsat i budgettet. Forventet forbrug er dog reduceret betydeligt if.t. sidste budgetopfølgning, hvilket skyldes et betydeligt fald i antallet af ydelsesmodtagere
 • Lavere forbrug til beskæftigelsesindsats, hvilket hænger sammen med, at færre ledige ansættes med løntilskud i offentlige institutioner

 

I vedlagte notat er ovenstående kommentarer uddybet.

 

Forudsætninger for budgetopfølgningen:

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af bogført forbrug pr. 31. august 2016, samt tilgængelig viden om årets aktivitetsniveau. Der er i opfølgningen ligeledes taget højde for forventet forbrug og aktivitet for resten af året.

 

Det bør dog fremhæves, at det forventede regnskab for 2016 er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket skyldes refusionsreformen, der trådte i kraft fra 2016. Efter refusionsreformen er trådt i kraft er det ikke længere muligt at lave en faktisk beregning på refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv., da refusionen ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen).

 

Kommunen er efter reformen afhængig af data, der stilles til rådighed fra staten. Der har ved denne budgetopfølgning været data fra januar til juli 2016 tilgængelig. Forventet regnskab for 2016 er således behæftet med en vis usikkerhed. 

 

Den stigende udgiftsprofil for refusionsreformen udgør i denne sammenhæng et væsentligt usikkerhedsmoment.

 

Handling på baggrund af budgetopfølgningen:

Idet prognosen for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere med tilhørende udgiftsprofil på dette tidspunkt er behæftet med nogen usikkerhed, anbefaler administrationen, at der ikke sker tilpasning af områdets budgetramme på baggrund af denne opfølgning.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der foretages budgetomplacering på 244.000 kr. fra Beskyttet Beskæftigelse til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats fra 2016 og fremadrettet,
at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. november 2016 og i Byrådet den 15. november 2016.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering om budgetforlig for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Den 8. september 2016 blev der indgået forlig i Herning kommune om budget 2017. Budgetforslaget er 2. behandlet i Byrådet den 11. oktober 2016.

 

Beskæftigelsesudvalget orienteres med denne sag om de elementer i budgetforliget, der har indflydelse på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Partierne i Byrådet i Herning indgik torsdag den 8. september 2016 budgetforlig for budget 2017. Den samlede forligstekst er vedlagt dette punkt som bilag.

 

Følgende elementer har indflydelse på beskæftigelsesområdet:

 

Vækst- og udviklingsinitiativer:

Der afsættes 15 mio. kr. over to år til at støtte konkrete projekter, som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for fortsat værkst og udvikling i de lokale virksomheder. Der skal være særligt fokus på virksomhedernes mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på kort og langt sigt, på samarbejde mellem erhvervslivet og forskning, og på udviklingen af avanceret industriproduktion.

 

Forebyggelsespakke:

Forligspartierne har samlet en række igangværende og planlagte initiativer på forebyggelsesområdet i en forebyggelsespakke. I forebyggelsespakken indgår "Kultur på recept for langtidssygemeldte borgere". Initiativet handler om at få kulturelle tilbud til at indgå som en del af det forløb, man tilbyder langtidssygemeldte borgere.

 

Særlig indsats på beskæftigelsesområdet:

Herning Kommune har flere udgifter på beskæftigelsesområdet end kommunen kompenseres af staten. På den baggrund skal der arbejdes med følgende elementer:

 • Beskæftigelsesudvalget skal overveje midlertidige investeringer
 • Udnyttelse af det begyndende opsving
 • Lære- og praktikpladser
 • Fokus på organisering

 

Pres på den kommunale service (flygtninge):

De mange nytilkomne asylansøgere og flygtninge har medført et pres på den kommunale service på blandt andet dagtilbuds-, skole-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2017 bevilliger ikke ekstra penge til området. I stedet slås der fast, at parterne "vil følge udviklingen tæt med henblik på at drøfte status i starten af 2017."

 

Økonomisk afventer Herning Kommune drøftelserne mellem KL og Regeringen.

 

Repatriering (flygtninge):

Budgetforligspartierne ønsker at tilkendegive vigtigheden i, at repatriering indgår som en aktiv del af viften af tilbud til flygtninge.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning,
at udvalget drøfter elementer med indflydelse på beskæftigelsesområdet.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Beskæftigelsesplan 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges udkast til Beskæftigelsesplanen for 2017. Det indstilles, at udvalget drøfter udkastet med henblik på bemærkninger til brug for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 13. juni 2016 fastsatte udvalget de politiske temaer og årsmål for 2017

 

Siden juni-mødet har administrationen arbejdet med at formulere beskæftigelsesplanen for 2017. Arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2017 blev igangsat med et kick-offarrangement for beskæftigelsesafdelingens ledere den 1. september 2016.

 

Her blev lederne præsenteret for hvilke beskæftigelsesmæssige udfordringer Herning Kommune står overfor de kommende år, og der blev efterfølgende arbejdet med de første input til beskæftigelsesplanen for 2017, ligesom der også blev givet input til administrative årsmål.

 

De mange input er nu blevet bearbejdet og skrevet ind i første udkast til beskæftigelsesplanen for 2017.

 

Beskæftigelsesplanen er bygget op på følgende måde;

 • Først i planen gives et overblik over de aktuelle og forventede beskæftigelsespolitiske udfordringer i Herning Kommune.
 • Så gennemgås beskæftigelsesministerens udmeldte mål og indsatsområder for 2017, samt hvordan disse er tænkt ind i forhold til Herning Kommunes temaer og årsmål for indsatsen i 2017.
 • Efterfølgende gennemgås så de lokale temaer og årsmål for indsatsen i 2017 med en beskrivelse af nuværende indsatser og kommende initiativer fordelt på de 3 temaer og dertilhørende årsmål.
 • Efter temaer og årsmål gives en status for det øvrige samarbejde med de lokale virksomheder.
 • Herefter gives en status og beskrivelse af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
 • Afslutningsvis indeholder beskæftigelsesplanen en redegørelse for temaer, der er særligt aktuelle i 2017

 

Til punktet er vedhæftet den foreløbige udgave af Beskæftigelsesplanen for 2017. Der er i udkastet tekst der er markeret med rødt, fordi det endnu ikke er bearbejdet, ligesom enkelte figurer mangler.

Udkastet fremlægges for udvalget med henblik på drøftelse og bemærkninger, der kan indarbejdes i det endelige forslag til beskæftigelsesplan for 2017.

 

På mødet vil desuden blive givet en status for arbejdet med formuleringen af de administrative årsmål.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter det fremlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2017 med henblik på bemærkninger.

 

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte udkast. De faldne bemærkninger danner grundlag for det videre arbejde med Beskæftigelsesplanen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

 

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Generel bemærkning til nøgletallene

Integrationsydelse er nu indarbejdet i nøgletalsarket sammen med kontant- og uddannelseshjælp og indgår nu også i beregningen af ungeledigheden. Derudover er arbejdsmarkedsydelse nu omdøbt til ydelser efter opbrugt dagpengeret og indeholder nu også modtagere af kontantydelse. I rapporten er der desuden blevet indarbejdet et tabel med et overblik over fuldtidspersoner seneste måned og samme måned sidste år.

 

NB. Opdateringen af nøgletalssiden kan give problemer med visning / indlæsning af siden i en internetbrowser. Dette problem kan afhjælpes ved at slette browserens cache / midlertdige filer under browserens indstillinger.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden august 2015 - august 2016 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent august 2016: Herning (3,2%). Hele landet (3,8%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at ungeledigheden har været faldende i både Herning og hele landet siden april 2016, men at ungeledigheden i Herning Kommune fortsat er lidt højere end landsgennemsnittet. Ungeledigheden i august er lidt højere end samme måned sidste år.

Ungeledighed august 2016: Herning (10,9%). Hele landet (10,2%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har i hele perioden siden januar 2015 haft en væsentligt lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed. Andel af arbejdsstyrken september 2016: Herning (5,0%). Hele landet (5,4%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, men Herning har i perioden maj til august haft en andel, der er lidt højere end Vestjylland som helhed.

Andel af arbejdsstyrken august 2016: Herning (2,2%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune har i perioden december 2015 til juli 2016 haft en marginalt højere andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed, men i august 2016 var Herning på niveau med landsgennemsnittet.

Andel af arbejdsstyrken august 2016: Herning (2,1%). Hele landet (2,1%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i juli 2016 end samme måned sidste år.

Antal forløb juli 2016: Herning (810 forløb)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i august 2016 var lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juli 2016: Fleksjob (1.152). Ressourceforløb (253). Ledighedsydelse (223)

 

Førtidspension:

Der var 80 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i august 2016 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner august 2016: (3.840)

 

Særligt om nytteindsats:

Administrationen er i færd med at udarbejde en liste over, hvilke opgaver der løses i de aktuelle nytteindsatser. Denne liste medbringes til udvalgsmødet.

 

Særligt om flygtninge:

Den aktuelle status for antallet af nytilkomne flygtninge viser, at der til og med september måned er ankommet 84 flygtninge fra 2016 kvoten - heraf 59 voksne og 25 børn. I oktober forventes at ankomme yderligere 17 flygtninge - heraf 11 voksne og 6 børn.

 

Partnerskabsaftalen med projekt Job og Sprog med virksomhedskonsulenter startede pr. 1/10 2015.

 

Fra 1/9 2016 er der tilknyttet 3 virksomhedskonsulenter.

 

Status på aftalen med Job og Sprog pr. 1/10 2016:

 • 148 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er aktive/har været aktive i det beskæftigelsesrettede forløb hvis helt centrale formål er at styrke overgangen til ordinær beskæftigelse og selvforsørgelse. Der er tale om løbende optag gennem hele perioden, og de seneste er således startet i forløbet pr. 15/9 2016.
 • 22 kandidater er blevet selvforsørgende
  • 3 kandidater har fået deltidsbeskæftigelse
  • 8 i ordinært job, 10 i løntilskud og 4 i uddannelse på SU, 3 i deltidsbeskæftigelse
  • 1 kandidat er ansat direkte i job - uden deltagelse i branchepakkeforløb
 • 112 kandidater er p.t. aktive i branchepakkeforløbet og på vej mod praktik/job. Mange har været i flere praktikker.
  • Pr. 1/10 står 26 kandidater mellem 2 praktikker.
 • 12 er sygemeldte eller er stoppet i praktik pga. helbredsproblemer

 

Der er hovedvægt af praktikforløb på private arbejdspladser. De offentlige arbejdspladser har dog også en central rolle i opkvalificeringen - både når det vedrører færdigheder i relation til dansk arbejdspladskultur, indsigt i det danske arbejdsmarkeds opbygning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.40.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Projektbevilling til projekt Ny Fremtid

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Peter Sønderby

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Ny Fremtid".

 

Beskæftigelsesudvalget har på tidligere møde d. 16. marts 2016 behandlet godkendelse af projektbevillingen, sagen skulle efterfølgende være gået videre til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen blev dog taget af dagsordnen inden behandling i Økonomiudvalget, da sagen manglede at behandle udgift til fondsmoms. Sagen fremsendes således til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. januar 2016 blev der orienteret om kommunens ansøgning til Industriens Fond i forbindelse med projekt Ny Fremtid. Industriens Fond har pr. 24. februar 2016 godkendt Herning Kommunes ansøgning på 6.172.000 kr.

 

Projektets primære formål er at medvirke til at sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Dette sker via en styrket integrations- og opkvalificeringsindsats, hvor der er tæt tilknytning mellem virksomhed og borger over tid. Projektet vil derved styrke det lokale erhvervsliv ved at sikre så mange som muligt af de kompetencer, som metalbranchen efterspørger på kort og lang sigt.

 

Projektets formål er endvidere at udvikle og afprøve en samarbejdsmodel mellem centrale aktører i den lokale beskæftigelsesindsats og det lokale erhvervsliv.

 

Projektet medvirker også til at sikre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et muligt fodfæste på det danske arbejdsmarked og derved større muligheder for en succesfuld integration i det danske samfund.

 

Projektet bygger på en forpligtende samarbejdskonstruktion mellem følgende samarbejdspartnere:

 

 • Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling (projektejer)
 • Lokale virksomheder og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande (partnere)
 • LærDansk Herning (partner)
 • Herningsholm Erhvervsskole (partner)
 • Dansk Industri (partner)
 • Dansk Metal Herning (partner)

 

Økonomi

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 6.172.000 kr. i projektperioden, der løber fra 15. marts 2016 til 31. december 2018.

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget bruges til blandt andet projektledelse, virksomhedskonsulenter, virksomhedsmentorer og opkvalificeringsforløb.

 

Ud over de almindelige projektudgifter er Herning Kommune forpligtiget til af afregne såkaldt fondsmoms til momsudligningsordningen, når kommunen modtager tilskud fra en privat fond. Herning Kommune er således forpligtiget til, at betale 17,5 % af tilskud modtaget fra en privat fond til Momsrefusionsordningen jf. § 5 i Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (fondsmoms).

 

Det er dog kun de udgifter i projektet der direkte kan henledes til kommunen, der skal afregnes fondsmoms for. I Projekt Ny Fremtid udgør det forventede beløb der skal svares fondsmoms af 1.464.000 kr. i helt projektperioden. Fondsmomsen af beløbet udgør dermed 256.200 kr. i projektperioden (17,5% af 1.464.000kr.). Beløbene fordeler sig med 85.400 kr. i 2016, 85.400 kr. i 2017 og 85.400 kr. i 2018. De udgifter, der er beregnet fondsmoms for if.t. projektet, er projektleders løn samt udgifter til revision. Udgift til fondsmoms for projektleders løn og revision finansieres indenfor Serviceområde 20 Administration.

 

Der er dog fortsat usikkerhed omkring hvorvidt der skal betales fondsmoms, af yderligere udgiftsposter under projektet. Administrationen har som følge heraf været i kontakt med revisonen, der ligeledes tilkendegiver at der kan være usikkerhed forbundet med skønnet over hvilke budgetposer der skal betales fondsmoms af.

 

Der kan således komme yderligere udgift til fondsmoms, når sagen er afklaret. Evnetuelle yderligere udgifter til fondsmoms søges finansieret indenfor budgetrammen Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelses budgetramme. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 2.021.000 kr. i 2016, 2.045.000 kr. i 2017 og 2.106.000 kr. i 2018 til Projekt Ny Fremtid under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,

 

at udgiften til fondsmoms vedr. projektleders løn samt revison på 85.400 kr. i 2016, 85.400 kr. i 2017 og 85.400 kr. i 2018 finansieres af Serviceområde 20 Administration,

 

at eventuelle yderligere udgifter til fondsmoms finansieres af Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Mødet i udvalget den 31. maj 2017 forsøges flyttet.