Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 26. maj 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres udvalget for et oplæg om "Pejlemærker, strategi og prioriteringer i Beskæftigelsesområdets integrationsindsats".

 

Herudover modtager udvalget et oplæg omkring Herning Kommune som formidler imellem lejer og det private boligmarked.

 

Derudover modtager udvalget en orientering om den aktuelle status i forhold til boligudplacering af flygtninge.

Sagsfremstilling

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioritering er indenfor udvalgte temaområder

Der vil på mødet i udvalget blive givet et oplæg til drøftelse med henblik på vurdering og evaluering af de besluttede pejlemærker, strategi og prioriteringer for integrationsindsatsen.

 

Status på praktik på Lær Dansk

Uddrag af modtaget status fra Lær Dansk:

 "245 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge deltager i det beskæftigelsesrettede forløb, hvis helt centrale formål er at styrke overgangen til ordinær beskæftigelse og selvforsørgelse.

 

138 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge deltager i det beskæftigelsesrettede forforløb - trin 1, 2 og 3.

 

107 har afsluttet forforløbet og er overgået til teamet af virksomhedskonsulenter med henblik på fortsat og virksomhedsnær opkvalificering i form af praktikforløb.

 

91 er aktive i praktikforløb - heraf er 8 startet i et fuldtidsforløb hos De Forenede Dampvaskerier. Forløbet kombinerer praktik og virksomhedsforlagt danskundervisning.

 

13 enten afventer endelig aftale, eller er fritaget for praktik grundet forskellige forhold. Der følges løbende og i samarbejde med sagsbehandler op herpå.

 

3 har fået ordinær ansættelse på baggrund af forudgående praktik og indsats i virksomhedskonsulentteamet."

 

 

Arbejdet med Herning Kommune som formidler mellem lejer og udlejer

Udvalget drøftede på seneste møde Herning Kommune som formidler imellem lejer og det private boligmarked. På baggrund af drøftelserne har administrationen udarbejdet vedlagte oplæg om dette. Oplægget fremlægges til udvalgets godkendelse.

  

 

Status på boligudplacering af flygtninge samt den aktuelle status på kapaciteten af midlertidige boliger

Under punktet modtager udvalget en mundtlig orientering om status på boligudplacering af flygtninge og om den aktuelle status for kapaciteten af midlertidige boliger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter det fremlagte oplæg til vurdering og evaluering af pejlemærker, strategi og prioriteringer,

 

at udvalget godkender oplægget om Herning Kommune som formidler mellem lejer og udlejer.

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte oplæg, og herunder også konsekvenserne af den forventede ændrede lovgivning på området. Administrationen udarbejder til kommende møde oplæg til tilpasning af modellen ud fra den nye lovgivning.

 

Udvalget godkendte oplægget om Herning Kommune som formidler mellem lejer og udlejer.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.15-P15-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Fokusområder og smål i Beskæftigelsesindsatsen 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under punktet drøfter udvalget det reviderede udkast til fokusområder, politiske årsmål samt overvejelser om administrative årsmål for 2017.

Sagsfremstilling

På fællesmødet den 13. april 2016 drøftede Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i den kommende tid, samt prioritering af fokusområder og relevante politiske mål for 2017.

 

Beskæftigelsesafdelingen har efter mødet arbejdet videre med forslag til fastsættelsen af fokusområder samt politiske mål. Der er i dette arbejde lagt vægt på udvalget og Beskæftigelsesrådet har tilkendegivet tilslutning til at fastholde de 3 fokusområder "Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde", "Fokus på sygefravær" og "Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft" i 2017.

 

På udvalgsmødet den 4. maj 2016 drøfter udvalget det foreløbige udkast til fokusområder, politiske årsmål samt overvejelser om administrative årsmål for 2017. Udvalget ønsker fortsat at fastholde 3 fokusområder i 2017 og at arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge indgår som et nyt fokusområde i 2017. Forslag til fokusområder er "Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde","Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge" og "Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft fremmes gennem styrket tværgående samarbejde"

 

Med udgangspunkt i målhirakiet på beskæftigelsesområdet præsenterer administrationen et revideret udkast til fokusområder og politiske mål på mødet.

 

Den kommende proces: 

Processen for fastsættelsen af mål samt udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen forløber som følger:

 

4. maj: Udvalget behandler de foreløbige forslag til politiske mål for 2017

 

4. maj - 26. maj Administrationen indarbejder evt. bemærkninger og forslag til politiske mål for 2017

 

26. maj: Udvalget behandler revideret forslag til politiske mål for 2017

 

31 maj: Beskæftigelsesrådet drøfter og kommenterer de fremlagte forslag til politiske mål for 2017

 

13. juni: Udvalget fastsætter de endelige politiske mål for 2017

 

13. juni - 26. oktober: Der arbejdes med formulering af Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplanen - Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet inddrages løbende i dette arbejde

 

26. oktober: Beskæftigelsesudvalget godkender den endelige Beskæftigelsesplan for 2017.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter det fremlagte reviderede oplæg til temaer og årmål for 2017 med henblik på bemærkninger til det videre arbejde.

Beslutning

Udvalget drøftede oplægget. Arbejdet forsættes i henhold til procesplanen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Politisk budgetopfølgning 31. marts 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2016, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.247,0 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget (ekskl. genbevillinger). Dette svarer til en afvigelse på 0,2 %.

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema, samt af vedlagte bilag:

 

 

Det bemærkes at forårsopfølgningen er behandlet ekskl. genbevillinger fra 2015, da genbevillingerne ikke er indregnet i budgettet pr. 31. marts 2016. Der er samlet set overført 8,606 mio. kr. fra 2015, hvoraf 7,214 mio. kr. er overført til 2016 (de resterende 1,392 mio. kr. er overført direkte til 2017). Det må således forventes at områdets budgetramme øges ved halvårsregnskabet.

 

Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold:

 

 • Der forventes et merforbrug i 2016 for Ungeenheden (UU-delen), hvilket er afledt af tilpasning og overgangsforanstaltninger ifm. implementering af vejledningsreformen. Der forventes i 2016 et merforbrug svarende til 0,7 mio. kr. Ungeenheden havde dog et mindreforbrug i 2015, hvoraf 0,803 mio. kr. er overført til 2016. Genbevilling fra 2015 skal dække det forventede merforbrug i 2016 ifm. implementering af vejledningsreformen. Denne opfølgning er dog udarbejdet ekskl. genbevillinger fra 2015.

 

 • Der forventes et lavere forbrug for Produktionsskoler end forudsat i budgettet for 2016. Det forventede mindreforbrug skyldes, at der i 2015 har været færre elever fra Herning Kommune tilmeldt produktionsskoler end forudsat ved budgetlægning til 2016. I 2016 afregnes bidrag til Staten for indmeldte elever i produktionsskoler fra Herning Kommune i 2015.

 

 • Der forventes et merforbrug for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (herefter kaldet STU). Der forventes i 2016 en netto merudgift på 2,11 mio. kr. for STU. Det forventede merforbrug består af en merudgift til STU svarende til 3,472 mio. kr. under Beskæftigelsesordninger (fkt. 5.68.98 - LAB tilbud), samt et forventet mindrebrug til STU på 1,362 mio. kr. under Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (fkt. 3.30.46). Samlet set forventes således en merudgift til STU, hvilket skyldes at antallet af unge i STU tilbud stiger mere end forudsat ved budgetlægning.

 

 • Der forventes et højere forbrug for Løntilskud til ledige ansat i kommuner end forudsat ved budgetlægning. Forventet merforbrug skyldes at udgifter til løn mv. for resten af året er indregnet som forbrug på funktionen. Størstedelen af forbruget forventes dog at blive dækket af budgetomplaceringer fra kommunale enheder, der har forsikrede ledige i løntilskud. Forventede fremtidige budgetomplaceringer må dog ikke indregnes som forventet indtægt ved budgetopfølgning, hvorfor der ved årets start vil fremgå et merforbrug på funktionen.

  Størstedelen af merforbruget dækkes, af de løbende budgetomplaceringer over året. Der vil dog komme et mindre merforbrug på funktionen svarende til ca. 80 t.kr. Merforbruget skyldes regulering af feriepenge mv. for 2015, samt faste udgifter til personaleforsikringer mv. for 2016. De faste udgifter til personaleforsikring mv. kan ikke fordeles til de kommunale enheder der har forsikrede ledige i løntilskud. Der må således forventes en mindre årlig merudgift på funktionen.

 

 • Der forventes et lavere forbrug til Ressource- og Jobafklaringsforløb end forudsat ved budgetlægning til 2016. Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at der forventes et lavere forbrug for køb af interne tilbud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb end forudsat ved budgetlægning. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 3,636 mio. kr. i 2016.

 

 • Der forventes et større forbrug for Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats end forudsat ved budgetlægning til 2016. Der forventes pt. en samlet merudgift svarende til 6,399 mio. kr. Den primære årsag til det forventede merforbrug er, at der efter budgetlægning til 2016 er ændret på konteringsreglerne for mentorstøtte.

  Udgift til mentorstøtte er fra 2016 jf. de nye konteringsregler, indregnet under Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (fkt. 5.68.90), hvor budgettet til mentorstøtte for 2016 fortsat er placeret under Beskæftigelsesordninger (fkt. 5.68.98).

  Budgettet til mentorstøtte skal derfor flyttes fra Beskæftigelsesordninger (fkt. 5.68.98) til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (fkt. 5.68.90) fra 2016 og fremadrettet. Budget til mentorstøtte i 2016 udgør 5,301 mio. kr.

  Der er ligeledes sket en reduktion af driftsloftet, der fastsætter den øvre grænse for statsrefusion pr. borger. Reduktionen medfører, at kommunen vil modtage mindre statsrefusion til den kommunale beskæftigelsesindsats fra 2016. Samlet set forventes et merforbrug svarende til 1,098 mio. kr. efter tilpasning af mentorrammen.

 

 • Der forventes en merudgift til Dagpenge til forsikrede ledige på 17,8 mio kr i forhold til budgettet. Den forventede merudgift hænger sammen med, at budgettet på beskæftigelsestilskudsområdet bygger på forudsætningerne bag det forventede beskæftigelsestilskud i kommunen, og ikke på en særskilt vurdering af det forventede forbrug.
   
 • Der forventes et lavere forbrug for Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, end forudsat ved budgetlægning til 2016. Det forventede mindreforbrug skyldes et betydeligt fald i udgiften til løntilskud for forsikrede ledige i offentlige institutioner. Fra 2016 skal de kommunale enheder, der har forsikrede ledige i løntilskud selv afholde nettolønudgiften (jf. mulighedskataloget).

  Ændringen har medført, at den forventede udgift til løntilskud for forsikrede ledige i 2016 er mere end halveret, set i forhold til regnskab 2015. Der forventes samlet set en mindreudgift på 7,713 mio. kr. til Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

 

Forudsætninger for budgetopfølgningen:

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af bogført forbrug pr. 31. marts 2016, samt tilgængelig viden om årets aktivitetsniveau. Der er i opfølgningen ligeledes taget højde for forventet forbrug og aktivitet for resten af året.

Det bør dog fremhæves, at det forventede regnskab for 2016 er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket skyldes refusionsreformen, der trådte i kraft fra 2016. Efter refusionsreformen er trådt i kraft er det ikke længere muligt at lave en faktisk beregning på refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv., da refusionen ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen).

 

Kommunen er således afhængig af data, der stilles til rådighed fra staten. Der har ved denne budgetopfølgning kun været data for januar og februar tilgængelig, hvilket medvirker at forventet regnskab for 2016 fortsat er behæftet med en vis usikkerhed.

 

Opfølgning på implementering af mulighedskataloget:

Der er ved budgetopfølgningen ligeledes blevet fulgt op på, om de konkrete tiltag fra mulighedskataloget er blevet implementeret på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Konklusionen på opfølgningen if.t. implementering af mulighedskataloget er, at det samlet set ser ud til at balancere for området. Der må dog fremhæves som forbehold, at refusionsomlægningen forstyrrer billedet.

 

 

Handling på baggrund af budgetopfølgningen:

Idet prognosen for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere med tilhørende udgiftsprofil på dette tidspunkt er behæftet med nogen usikkerhed, anbefaler administrationen, at der ikke sker tilpasning af områdets budgetramme på baggrund af denne opfølgning. Udviklingen følges, og indstillingen genovervejes ved halvårsopfølgningen. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2016 og i Byrådet den 21. juni 2016,
at der foretages budgetomplacering på 5,301 mio. kr. fra 2016 og fremadrettet fra Beskæftigelsesordninger til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-9-16 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Analyse af efterspørgsel på IT-kompetencer blandt virksomhederne i Herning og Ikast-Brande Kommuner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres udvalget for et forslag til analyse af en eventuel mangel på IT-kompetencer blandt virksomheder i Herning og Ikast-Brande Kommuner. Forslaget er udarbejdet på baggrund af tilkendegivelser på Prognosepanelets seneste møde samt efterfølgende drøftelser imellem Beskæftigelsesafdelingen, Erhvervsrådet, Erhvervsakademi MidtVest samt konsulentfirmaet Mploy.

 

Projektets samlede udgifter forventes at udgøre kr. 202.500, som søges finansieret med støtte fra henholdsvis Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune, Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune og fra Beskæftigelsesudvalget i Ikast-Brande Kommune. Desuden søges de berørte uddannelsesinstitutioner om medfinansiering.

 

 

Sagsfremstilling

Prognosepanelet mødes 2 gange årligt, hvor panelet præsenteres for de aktuelle udviklingstendenser på arbejdsmarkedet - dels om generelle udviklingstendenser og dels om de lokale forventninger, som disse tager sig ud ved de lokale virksomheders registreringer i Prognoseværktøjet.

Med udgangspunkt i denne viden drøfter deltagerne i panelet, hvorledes aktørerne i fællesskab bedst muligt kan bidrage til at sikre et velfungerende arbejdsmarked.

 

På Prognosepanelets seneste møde havde deltagerne særligt fokus på drøftelser omkring en potentiel mangel på IT-kompetencer i virksomheder på tværs af brancher i Herning og Ikast-Brande kommuner.


På mødet fremkom blandt andre følgende tilkendegivelser:

 

 • "Det er vigtigt at være opmærksom på, at mange andre virksomheder - uden for den traditionelle IT-branche - også mangler IT-folk i området".
 • "De uddannede datamatikere rives væk i Herning"
 • "Udfordringerne er komplekse - én af udfordringerne er, at der ofte er 10.000 - 15.000 kr. forskel på den betalte månedsløn i Øst- og Vestdanmark"
 • "Når vi skal blive klogere på virksomhedernes mere præcise behov for kompetencer er det vigtigt, at vi ikke spørger efter forventningerne til medarbejdernes profil - men i stedet spørger ind til behovet for konkrete kompetence"

 

 

På baggrund af drøftelserne i Prognosepanelet blev det besluttet, at Beskæftigelsesafdelingen skulle indkalde relevante parter til en drøftelse af, hvordan man kan efterprøve, i hvilket omfang manglende IT-kompetencer er en udfordring i de lokale virksomheder generelt og hvilke konkrete initiativer Panelet eventuelt kan tage for at styrke udbuddet af IT-kompentencer.

 


Forslag til Analyse af efterspørgsel efter IT-kompetencer i Herning og Ikast-Brande Kommune

Beskæftigelsesafdelingen har drøftet de konkrete handlingsmuligheder med repræsentanter fra Erhvervsrådet og fra Erhvervsakademi MidtVest (begge deltagere i Prognosepanelet) og med konsulentfirmaet "Mploy", som besidder meget stærke analytiske kompetencer på Beskæftigelsesområdet.

 

På opfordring fra Beskæftigelsesafdelingen, Erhvervsrådet og Erhvervsakademi MidtVest har Mploy efterfølgende udarbejdet vedlagte udkast "Analyse af efterspørgsel efter IT-kompetencer i Herning og Ikast-Brande Kommuner".

 

Formålet med analysen, er at afdække om virksomhederne i Herning og Ikast-Brande Kommuner oplever mangel på IT-kompetencer, og at specificere hvilke IT-kompentecer, der er behov for. Konkret skal analysen således give svar på følgende spørgsmål:

 

 • Hvilke IT-kompetencer efterspørges i de lokale virksomheder?
 • Hvor mange og hvilke typer af lokale virksomheder oplever allerede nu mangel på IT-kompetencer?
 • Hvor mange og hvilke typer af lokale virksomheder forventer at opleve mangel på IT-kompetencer inden for de næste 1-2 år?
 • Hvilke IT-kompetencer er der særligt mangel på?
 • Har virksomhederne rekrutteret forgæves?

 

Analysen baseres på et datagrundlag bestående af dels en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne i Herning og Ikast-Brande Kommuner og dels kvalitative interviews med udvalgte virksomheder.

 

Projektet foreslås gennemført i perioden fra ca. juni - oktober 2016, og der vil i hele projektforløbet være en høj grad af involvering af lokale aktører med det formål, at kvalificere og styrke analysens udformning, tilrettelæggelse og gennemførelse.

 

Udkastet har været forelagt repræsentanter fra Beskæftigelsesafdelingen, Erhvervsrådet og Erhvervsakademiet og det er herfra den fælles vurdering, at  analysen som skitseret vil udgøre et solidt analytisk vidensgrundlag, der kan bruges som input i en videre proces og drøftelse af, hvilke initiativer, der med fordel kan iværksættes nu og de næste 1-2 år.

 

 

Styregruppen - sammensætning og opgaver

Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at der nedsættes en styregruppe, som varetager det overordnede ansvar for analyseprojektets gennemførelse og som løbende følger projektet igennem de enkelte faser. Styregruppen vil bestå af repræsentanter fra Beskæftigelsesafdelingerne i Herning og Ikast-Brande Kommuner, Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande Kommuner, Erhvervsakademiet og fra Mploy.

 

 

Formidling af analyseprojektets resultater

Projektets resultater sammenfattes i en afsluttende rapport, som forelægges for Beskæftigelsesudvalgene i Herning og Ikast-Brande Kommuner, Beskæftigelsesrådet og for Prognosepanelet.

 

Herudover udsendes rapporten fra projektet til relevante samarbejdspartnere - herunder de deltagende virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og a-kasser samt relevante brancheorganisationer.

Udgiftsbudget samt finansieringsmuligheder

Af vedlagte udkast "Analyse af efterspørgsel efter IT-kompetencer i Herning og Ikast-Brande Kommuner" fremgår det, at udgifterne til gennemførelsen af analysen forventes at udgøre i alt kr. 202.500 eksl. moms.

 

Beskæftigelsesafdelingen foreslår, at projektet søges finansieret som følger:

 

 

"Analyse af efterspørgsel efter IT-kompetencer i Herning og Ikast-Brande Kommuner" har endnu ikke været forelagt Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune, Direktionen i Herning Kommune og Beskæftigelsesudvalget i Ikast-Brande Kommune.

 

Såfremt Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune ønsker at gennemføre analyseprojektet vil projektforslaget hurtigst muligt blive forelagt Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune og Beskæftigelsesudvalget i Ikast-Brande Kommune med henblik på at sikre den øvrige medfinansiering af projektet. Derud over ansøges de berørte uddannelsesinstitutioner om medfinansiering.

 

For at sikre projektets fremdrift bør det dog overvejes, om Beskæftigelsesudvalget - udover den skitserede medfinansiering på op til kr. 102.500 - vil stille en underskudsgaranti, som kan sikre projektets gennemførelse, såfremt projektet ikke opnår den budgetterede støtte fra de øvrige finansieringskilder.

 

 

Økonomi

Støttet til projektet kan finansieres af Udvalgets pulje til forebyggelse og omstilling (05.72.99) på SO 17, og der er økonomisk råderum til det fulde beløb på kr 202.500.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget bevilger op til kr. 102.500 til medfinansiering af analyseprojektet som beskrevet, 
at Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune og Beskæftigelsesudvalget i Ikast-Brande Kommunes ansøges om medfinansiering af analyseprojektet med hver kr. 50.000, 
at Beskæftigelsesudvalget - udover den skitserede medfinansiering på kr. 102.500 - stiller en underskudsgaranti, som kan bidrage til at sikre projektets gennemførelse, såfremt projektet ikke fuldt ud opnår den budgetterede støtte fra de øvrige finansieringskilder.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden marts 2015 - marts 2016 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

 

Ungeledighed:

Herning Kommune har fra marts 2015 til september 2015 haft en faldende ungeledighed, men ungeledigheden var i Herning fra oktober 2015 til februar 2016 stigende, og lidt højere end landet som helhed. Ungeledigheden faldt igen i marts 2016, men er forsat højere end landet som helhed. Ungeledigheden er dog lavere end samme måned sidste år.

 

Kontant- og uddannelseshjælp: 

Herning har i hele perioden siden september 2014 haft en væsentligt lavere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

 

Forsikrede ledige:

Herning har i perioden marts 2015 - marts 2016 haft en lavere andel personer, målt i forhold til arbejdstyrken, på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed. Herning har i november 2015 til marts 2016 haft en andel på niveau med Vestjylland som helhed.

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune har siden august 2015 haft en marginalt højere andel af sygedagpengermodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune er faldet i perioden marts 2015 til marts 2016.

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden, mens antallet af

ledighedsydelsesmodtagere i marts 2016 var lidt lavere end samme måned sidste år.

 

Førtidspension:

Der var 69 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i marts 2016 end samme måned sidste år.  

 

Supplerende:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet nyt værktøj til opfølgning på implementering af de reformer, der de seneste år er gennemført på beskæftigelsesområdet.

STAR har udvalgt et antal implementeringsindikatorer og stiller data til rådighed på disse. Værktøjet giver mulighed for at kommunerne indarbejder egne kommentarer til data. I vedlagte rapport har administrationen indarbejdet kortfattede kommentarer. Der vil på mødet være mulighed for uddybning af kommentarerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Årsstatistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ankestyrelsen har udgivet deres årsstatistik for 2015. Generelt er det vurderingen, at Herning Kommune gennemsnitligt ligger godt i forhold til landsgennemsnittet set hen over alle lovområder.

Sagsfremstilling

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til det samlede antal behandlede sager.

 

Omgørelsesprocenten for 2015 er samlet set på 22% hvor landsgennemsnittet ligger på 27%.

 

Herning Kommune ligger over landsgennemsnittet på sager indenfor retssikkerhedsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ankestyrelsen har alene haft et begrænset antal sager inden for retssikkerhedsloven, hvorfor omgørelsesprocenten ikke vurderes at kunne give et retvisende billede af Herning Kommunes behandling af disse sager. Inden for lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der en omgørelsesprocent på 28,6%, hvor landsgennemsnittet er 17%.

 

Hvis man sammenholder årsstatistikken fra 2015 med statistikken fra 2014 er de mest markante ændringer, at

 • der samlet set har været et fald i behandlede klagesager ved Ankestyrelsen, faldet er på 12,3%
 • der har været en tilgang af behandlede klagesager indenfor lov om aktiv socialpolitik, hvor sagsantallet er steget med næsten 80%
 • der har været et fald af behandlede klagesager indenfor lov om social pension, hvor sagsantallet er faldet med 65%
 • omgørelsesprocenten i sagen indenfor sygedagpengeloven er faldet med ca. 10 procentpoint
 • der har været en stigning af omgørelsesprocenten i sager indenfor lov om aktiv socialpolitik, der er steget fra 13% til 20%
 • der har været en stigning af omgørelsesprocenten i sager indenfor lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er steget fra 12,5% til 28,6%

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at ankestatistikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-15 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Ændring af mødedato i august 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Møde i Beskæftigelsesudvalget i august måned er planlagt til mandag d. 22. august.

 

Mødet foreslåes flyttet, da mødedatoen er placeret efter den periode, der er angivet  for fagudvalgsbehandling i den overordnede tidsplan for budgetopfølgning i 2016.

 

Mødet flyttes således frem til uge 33, for at sikre fagudvalgsbehandling i Beskæftigelsesudvalget inden sagen skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget mv.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at mødedatoen ændres fra mandag d. 22. august til torsdag d. 18. august kl. 8.30.

Beslutning

Udvalget besluttede at placere mødet den 15. august kl 15.00.

 

Samtidig besluttede udvalget, at mødet den 13. juni 2016 startes kl 7.30.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.