Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 26. februar 2014
Mødested: på Jobcentret, Nørregade 44, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-6-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Præsentation af Jobcenter Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres udvalget for Jobcenter Hernings opgaver og organisering.

Sagsfremstilling

Jobcenterleder Troels G. Kjærgaard vil på mødet i udvalget præsentere udvalget for Jobcenter Hernings opgaver og organisering, ligesom udvalget vil få mulighed for at se Jobcentrets lokaler.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager præsentationen til orientering.

Beslutning

Udvalget tog præsentationen til orientering.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Ungeindsatsen. Jobcentrets indsats for unge jobparate med uddannelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagsresume

Under punktet modtager Beskæftigelsesudvalget en introduktion til indsatsen i forhold til ungeledigheden – herunder en præsentation af resultaterne fra Ungeanalysen, orientering om den nyligt gennemførte organisatoriske omlægning af ungeindsatsen samt orientering om Jobcentrets tilrettelæggelse af indsatsen for jobparate unge under 25 år og med uddannelse.
 
På mødet vil der være et mundtligt oplæg om resultaterne fra Ungeanalysen v/ leder af Beskæftigelsessekretariatet Lisbeth Blaabjerg.
 
Herudover orienterer leder af Jobcentret, Troels Kjærgaard om Jobcentrets tilrettelæggelse af indsatsen for målgruppen ”Jobparate unge under 25 år med uddannelse”.
 
Indsatsen for de øvrige målgrupper for ungeindsatsen vil blive præsenteret for Beskæftigelsesudvalget på det næstkommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Analyse af ungeledigheden – udgangspunktet for nytænkning af ungeindsatsen 


Ledigheden blandt unge i Herning kommune har traditionelt ligget lavere end den tilsvarende ledighed blandt unge på landsplan, men under finanskrisen i perioden fra 2008 og frem til 2012 har der dog været en stigning i ledigheden blandt unge i Herning kommune.  


På baggrund af den stigende udvikling i ungeledigheden besluttede Beskæftigelsesudvalget i november 2012 at iværksætte en gennemgribende, beskrivende analyse af ungeledigheden i Herning Kommune.
 
Ungeanalysen blev udarbejdet i perioden januar – marts 2013. Analysen er særdeles omfattende og rummer blandt andre en kvantitativ analyse af de unge i Herning og af udviklingen i ungeledigheden samt kvalitative analyser, som bygger på udsagn i forhold til de unge ledige i matchgrupperne 1 (jobklare), matchgruppe 2 (indsatsklare) og matchgruppe 3 (midlertidigt passive).
 
Analysen kortlægger herudover den nuværende indsats, rummer en vurdering af indsatsen og fremkommer med meget konkrete ideer til den fremtidige indsats for at nedbringe ungeledigheden.
 
På mødet vil Beskæftigelsesudvalget modtage et mundtligt oplæg med en omfattende gennemgang af Ungeanalysen.
 
  
Ny organisering af indsatsen  
Med udgangspunkt i blandt andet Ungeanalysen omlagde Herning Kommune i efteråret 2013 organiseringen af beskæftigelsesindsatsen. Formålet er at skabe de bedst mulige organisatoriske rammer for en effektiv, målrettet beskæftigelsesindsats – en organisation, som samtidig er gearet til at håndtere implementeringen af Kontanthjælpsreformens nye bestemmelser omkring målgrupper og indsats.
 
Ansvaret for indsatsen i forhold til de enkelte målgrupper er med virkning fra efteråret 2014 organiseret som følger:

 

[image]

 

På mødet vil der blive givet en uddybende orientering om den nye organisering af indsatsen.

 

Ny ungeindsats


Med udgangspunkt i ungeanalysen blev der i foråret 2013 afholdt workshop med bred deltagelse af medarbejdere og ledere i Beskæftigelsesafdelingen, repræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, Herningsholm Erhvervsskole, faglige organisationer m. fl. Formålet var dels at videreformidle resultaterne fra Ungeanalysen og dels at inddrage deltagerne i udarbejdelsen af en samlet plan for styrkelsen af ungeindsatsen.
 
Arbejdet i workshops førte til udarbejdelsen af 42 nye initiativer fordelt på 12 temaer:  

 

Ny ungeindsats – de 12 temaer:
 

 1. Organisatoriske ændringer og tilpasning

 2. Første møde med borgeren

 3. Kommunikation med borgere og virksomheder

 4. Brugerinddragelse

 5. Borgerinvolvering/ krav til borger

 6. Jobskabelse til unge

 7. Valg af jobs/ uddannelse

 8. Netværk

 9. Mentor

 10. Fast kontaktperson

 11. Håndholdt indsats

 12. Helhedsorienteret indsats

 

Beskæftigelsesafdelingen har på baggrund af ungeanalysen og arbejdet i workshops udarbejdet en detaljeret plan for implementeringen af den nye ungeindsats, og tiltagene udmøntes fra henholdsvis efteråret 2013/ foråret 2014.  


Det skal anføres, at forslaget til ny ungeindsats, planen for udmøntningen af indsatsen samt planen for de organisatoriske ændringer er behandlet og godkendt af Beskæftigelsesudvalget, juni 2013.
 
Jobcentrets indsats for jobparate unge under 25 år med uddannelse

Jobcentret varetager indsatsen for jobparate unge under 25 år med uddannelse – målgruppen omfatter såvel dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere.
 
Jobcentrets ungemålgruppe består således af forholdsvist ressourcestærke unge, som alle har gennemført en uddannelse, og som alle er vurderet umiddelbart parate til at varetage et arbejde. Kravet om at den ledige er aktivt jobsøgende prioriteres derfor højt igennem hele ledighedsforløbet.
 
 
Tilrettelæggelsen af det samlede forløb for Jobcentrets unge-målgruppe er resultatet af et grundigt forarbejde.
 
8 arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere fra Jobcentret har i efteråret 2013 udarbejdet detaljerede planer for, hvorledes Jobcentret bedst muligt omsætter de konkrete anbefalinger fra ovenfor nævnte workshop – for nærmere beskrivelse  henvises til vedlagte ”Opgaveoverblik Ungeanalysen. Status pr. februar 2014”.
 
Blandt de værdier som ligger til grund for den planlagte indsats for Jobcentrets unge-målgruppe er følgende:
 

 • At have konstant fokus på jobsøgning

 

 • At stille tydelige krav til de unge

 

 • At give de unge større ejerskab i forhold til det samlede forløb

 

 • At intensivere kontakten med de unge, som vurderer at have gavn af dette

 

 • At styrke brugen af netværk, som erfaringsvist ofte bliver indgangen til et job

 

 • At anvende aktiveringsredskaberne målrettet og efter individuel vurdering

 

 • At benytte informationsmateriale, som gør vejen igennem ”systemet” overskuelig

 

 • At sikre let tilgængelighed til Jobcentret via brugen af elektroniske medier

 
På mødet orienterer Jobcenterleder Troels Kjærgaard nærmere om Jobcentrets samlede indsats for jobparate unge under 25 år med uddannelse – herunder om de enkelte faser under det samlede ledighedsforløb, jf. vedlagte indsatsbeskrivelser med tilhørende flow-diagrammer.

 

Punkter til politisk beslutning

Gennemførelsen af Ungeanalysen, organiseringen af Ungeindsatsen og valget af fokus på de 42 initiativer i indsatsen er alt sammen et resultat af Beskæftigelsesudvalgets politiske valg og prioriteringer.
 
Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at den forudgående politiske proces omkring arbejdet med ungeindsatsen nu følges op med Udvalgets stillingtagen til konkrete prioriteringer i forhold til Jobcentrets tilrettelæggelse af indsatsen for ungemålgruppen..

 

Ressourcemæssige overvejelser og hensyn

Ved tilrettelæggelsen af indsatsen og de enkelte delelementer er det vigtigt, at der foretages en vurdering af, hvorvidt de enkelte tilbud bør rettes til samtlige ledige i målgruppen eller om visitation til tilbuddet skal ske efter nærmere fastsatte kriterier.

 

Samtidig er det helt afgørende at sikre smidighed og fleksibilitet i sagsbehandlingen således, at den enkelte sagsbehandlers faglige råderum ikke unødigt begrænses af meget snævre rammer for udmøntningen af indsatsen.

 

Ovenstående hensyn bør have bør have en central placering i overvejelserne omkring rammerne for tilrettelæggelse af indsatsen.

 

Særligt om kontaktforløbet – punkt til politisk beslutning.
Kontaktforløbet imellem Jobcentret og den ledige har til formål at sikre opfølgning og progression i forhold til målet for den ledige.
 
De lovgivningsmæssige bestemmelser omkring kontaktforløbet er fastlagt i kapitel 7 i ”Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”, lovbek. Nr. 415 af 24 april 2013. Heraf fremgår det, at der gælder følgende minimumkrav i forhold til kontaktforløbet for henholdsvis dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere:
 

 • For dagpengemodtagere gælder det, at 1. samtale skal afholdes inden 4. ledighedsuge. Herefter skal der afholdes individuel samtale hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud.

 

 • For kontanthjælpsmodtagere gælder det, at 1. samtale skal afholdes inden 1 uge efter første henvendelse. Inden for de første 3 måneder skal der afholdes yderligere 3 samtaler, og efterfølgende skal der afholdes 4 samtaler inden for de følgende 12 måneder.


Erfaringerne viser, at en stor del af de unge efterspørger en tæt kontakt til Jobcentret under ledighedsforløbet, og det er ligeledes Beskæftigelsesafdelingens vurdering at en tæt, hyppig kontakt til visse grupper af unge ofte kan bidrage til at sikre, at den unge hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet.
 
På baggrund heraf anbefaler Beskæftigelsesafdelingen, at kontakten med de unge prioriteres højt og, at der efter konkret individuel vurdering kan etableres en hyppigere, løbende kontakt til de unge, som vurderes at have gavn heraf.

 

 • I forhold til kontanthjælpsmodtagerne foreslås, at der efter afholdelsen af 3. samtale som udgangspunkt holdes kontakt til de ledige hver 2. uge under ledighedsforløbet – skiftevist i form af henholdsvis personligt fremmøde og telefonisk kontakt, og altid efter konkret, individuel vurdering af den lediges behov.

 

 • I forhold til dagpengemodtagerne foreslås tilsvarende, at der efter afholdelsen af 1. samtale som udgangspunkt holdes kontakt til de ledige hver 2. uge under ledighedsforløbet – skiftevist i form af henholdsvis personligt fremmøde og telefonisk kontakt, og altid efter konkret, individuel vurdering af den lediges behov.

 

Særligt om grundforløb – punkt til politisk beslutning
Arbejdsgrupperne i Jobcentrets Ungeteam har udviklet et grundforløb med det formål at kvalificere de lediges jobansøgning og sikre bedre muligheder for job.

Grundforløbet består af delelementerne "CV/ansøgning", "jobsamtalen", "præsentationsteknik", "Kommunikation" samt markedsdata mv. - der henvises til vedlagte indsatsbeskrivelse.

 

Det er Jobcentrets vurdering, at de unge jobparate ledige med uddannelse ofte kan have stort udbytte af at deltage i et grundforløb, som har fokus på at kvalificere den lediges jobsøgning.

Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at alle ledige i Jobcentrets ungemålgruppe som udgangspunkt deltager i et grundforløb - dog således, at kravet om deltagelse i grundforløb kan fraviges, såfremt Jobcentrets ungeteam vurderer, at individuelle forhold taler åbenlyst imod - eksempelvis hvis den ledige har nyligt har deltaget i tilsvarende aktiviteter.    

 
Særligt om etablering af netværksgrupper – punkt til politisk beslutning
Erfaringerne viser, at deltagelse i netværk meget ofte bidrager til at styrke den lediges kontaktflade og, at netværksdeltagelse kan være afgørende for den lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 
På baggrund af de positive erfaringer med netværksdeltagelse anbefaler Beskæftigelsesafdelingen, at Jobcentrets unge-målgruppe løbende tilbydes deltagelse i netværk som beskrevet i vedlagte indsatsbeskrivelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

 

at brugen af kontaktforløb for henholdsvis dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere intensiveres og tilrettelægges som beskrevet

 

at alle ledige i Jobcentrets ungemålgruppe som udgangspunkt deltager i et grundforløb - dette under naturlig hensyntagen til individuelle behov som beskrevet.

 

at alle ledige i Jobcentrets unge-målgruppe løbende tilbydes deltagelse i netværk.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012 på områder med statsrefusion for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har den 16. december 2013 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen modtaget "Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012 på områder med statsrefusion for Herning Kommune"

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsstyrelsen har foretaget en gennemgang af revisionsberetningen for 2012 og har taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

 

Resultatet af gennemgangen på ministeriets område 

Beskæftigelsesministeriet noterer sig det tilfredsstillende resultat af revisors gennemgang, idet alle personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med reglerne

 

Det fremgår af revisionens beretning at Kommunen i 1. halvår 2012 har hensigtsmæssige procedurer til at forebygge og afdække uberettiget modtagelse af sociale ydelser. Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at kommunen i 2. halvår ikke har efterlevet sine procedurer grundet en ubesat stilling på området. Dette tages til efterretning

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den modtagne decisionsskrivelse med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Udvalget drøftede decisionsskrivelsen. Udvalget havde ingen kommentarer.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Målopfølgning 2013 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opfølgning på indsatsområder og årsmål for 2013 på Beskæftigelsesudvalgets område fremlægges her til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2015 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på indsatsområder og årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.
 
Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2013 for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse.

 
Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til godkendelse i udvalget.

 

I løbet af 2013 er udviklingen i forhold til indsatsområder og årsmål løbende blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Drøftelserne af indsatsområder for 2015 og frem startes op, når Beskæftigelsesudvalget den 30. april 2014 mødes med Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). På dette fællesmøde vil udvalget og LBR få lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, som prioriteringerne i indsatsen. Dermed er fællesmødet det første skridt på vejen til at fastlægge beskæftigelsesindsatsen for 2015.

 

Arbejdet fortsættes herefter i Beskæftigelsesudvalget på møderne i maj og juni, hvorefter indsatsområder og årsmål sammen med beskæftigelsesplanen 2015 sendes til høring i LBR senest den 1. juli 2014. LBR behandler dette på møde i august, og Beskæftigelsesudvalget får herefter på møde i september forelagt beskæftigelsesplanen for 2015 til endelig godkendelse.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at målopfølgningen for indsatsområder og årsmål godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status på kontanthjælpsreformen efter ikrafttræden den 1. januar 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Reformen af kontanthjælpsområdet trådte i kraft den 1. januar 2014. Udvalget orienteres her om status for implementeringen af reformen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget er på møder i 2013 orienteret om indholdet i kontanthjælpsreformen. Implementeringen af reformen sker i Herning i et tæt samspil med forandring af indsatsen for unge ledige i Herning.

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet en uddybende orientering om status efter ikrafttræden.

 

I det følgende nævnes kortfattet lidt fakta på området:

 

Fra den 1. januar 2014 modtager unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse ikke længere kontanthjælp, men i stedet uddannelseshjælp. Denne ydelse er som udgangspunkt på niveau med SU.

 

I januar måned er der udbetalt uddannelseshjælp til 706 personer og kontanthjælp til 1160.

 

Hvis man som modtager af uddannelseshjælp har problemer ud over ledighed, kan man modtage et aktivitetstillæg (visitationsgruppe = aktivitetsparat).

 

Nedenstående figur viser fordelingen i uge 3 og 4 af uddannelseshjælpsmodtagere på de nye visitationsgrupper - for Herning kommune og  de øvrige kommuner i region midtjylland.

 

 

[image]

Det ses, at der er forskelle mellem kommunerne på, hvor stor en andel af de unge, der er vurderet henholdsvis uddannelsesparate og aktivitetsparate.

 

Med kontanthjælpsreformen er også indført en gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælps-/uddannelseshjælpsmodtagere. I Herning er der indtil videre fastsat gensidig forsørgerpligt i 190 sager. Det brev og spørgeskema, der er anvendt i behandlingen af disse sager er vedlagt denne sag som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager status til orientering.

Beslutning

Udvalget tog status til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.  
 
Bruttoledigheden:
Herning Kommune har med 4,9 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i december 2013 mindre end samme måned sidste år.
 
Antal kontanthjælpsmodtagere:
Antallet af kontanthjælpsmodtagere uændret i december 2013 i forhold til november, men er samtidig væsentligt højere end samme måned sidste år. Der er  primært tale om en stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere.
 
Førtidspension.
Antallet af nytilkendelser af førtidspension er stærkt faldende. I januar 2014 er der således tilkendt 7 nye førtidspensioner. Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 23 førtidspensioner pr. måned i 2012.

 

Samtidig er det samlede antal førtidspensionister i Herning Kommune fortsat faldende. Det samlede antal er således faldet med næsten 100 fuldtidspersoner fra december 2012 til december 2013.
 
Antallet af unge ledige
Antallet af unge ledige er stort set uændret fra november til december 2013. Antallet af unge ledige er dog væsentligt lavere end i samme måned sidste år (863 i december 2012 - 832 i december 2013).


Sygedagpengemodtagere

Antallet af sygedagpengemodtagere var i januar 2014 med 1182 sager højere end  samme måned sidste år (1134), mens antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger er højere end samme måned året før.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status på nøgletallene til orientering.

 

Beslutning

Udvalget tog status til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-3-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) har bestilt et notat med hovedudfordringerne vedr. beskæftigelsestilskuddet samt en beskrivelse af de politiske håndtag ift. håndteringen af samme. ØKE modtog på møde den 9. december 2013 dette notat. Det tidligere Beskæftigelsesudvalg blev på møde den 16. december orienteret om notatet. Med dette punkt orienteres det nuværende  beskæftigelsesudvalg om notatet, der sammen med to aktuelle og relevante artikler vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bestilt et notat med hovedudfordringerne vedr. beskæftigelsestilskuddet samt en beskrivelse af de politiske håndtag ift. håndteringen af samme.  

 

Baggrunden er den at dette delområde af kommunens budget de senere år har givet nogle finansieringsmæssige udfordringer i samspillet mellem kompensation og udgifter.

 

I notatet redegøres for kompensationsordningen, hvor hovedkonklusionen er, at de komplicerede fordelingsmekanismer mellem landsdele og kommuner i finansieringsmodellen indebærer, at det er svært at gennemskue og forudsige for den enkelte kommune, om der i det enkelte tilskudsår isoleret set, er balance mellem indtægter og udgifter på det område, der er dækket af beskæftigelsestilskuddet.
 
Manglen på gennemsigtighed fører til, at det tilsvarende er vanskeligt for den enkelte kommune at tilrettelægge en indsats på området, der sikrer en sådan balance. 

Der er dog et vist belæg for at udtale sig om, hvad vi kan gøre for at opnå balance.

 

Således vil følgende trække i retning af balance mellem kompensation og udgifter, idet der er tale om emner, der påvirker enten "pris" eller "mængde":

 • styrke kompetencerne hos de ledige i forhold til den aktuelle og forventede fremtidige efterspørgsel efter kompetencer hos virksomhederne

 • kommunens adfærd som arbejdsgiver og erhvervspolitisk aktør er en vigtig faktor i forhold til påvirke antallet af forsikrede ledige

 • stigende aktiveringsgrad med virksomhedsrettet aktivering, dette vil påvirke "prisen" i nedadgående retning

 • jobrotation

 

Incitamenterne i modellen for beskæftigelsestilskuddet er som nævnt svært gennemskuelige og ikke altid påvirkelige af kommunale indsatser.
 
Dette er problematisk og er sikkert en del af baggrunden for, at der kommer en ny refusionsordning i forlængelse af Carsten Koch-udvalgets betænkning. Betænkningen forventes at foreligge primo 2014.

  


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at notatet tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog notatet til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2015 på det sociale område m.v. - Udviklingsstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

 

Sagsresume

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 på det sociale område m.v. for Social, Sundhed og Beskæftigelse foreligger til godkendelse.  

 

Inputtet har været i høring blandt Handicaprådet, Udsatterådet og lokale brugerorganisationer. Høringssvar med administrationens bemærkninger foreligger til orientering.  
 
Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde er det CEB botræning efter Servicelovens § 107 og CEB beskyttet beskæftigelse efter samme lovs § 103, der ligger inden for det rammeaftalebelagte område. I skemamaterialet fremgår disse tilbud af feltet "andre" under 2. Voksne med psykisk handicap.

Sagsfremstilling

Fra marts 2011 har kommunerne fået ansvaret for koordineringen på det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelse af rammeaftaler mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

Der er i lovgivningen udstukket nogle indholdsmæssige retningslinjer, som blandt andet betyder, at der i Udviklingsstrategien skal være et samlet skøn over behovet for at oprette nye pladser med videre. Det betyder også, at der skal indhentes kommunale vurderinger/skøn af behov for pladser samt oplysninger om kommunale/regionale overvejelser om tilbudsviften som driftsherre.

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler af 20. august 2013 skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene i forbindelse med fastlæggelse af Udviklingsstrategien sikre indbyrdes koordinering om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Til det formål er der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater og KL lavet et fælles koncept for, hvordan koordinationen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger skal udmøntes i praksis – herunder ensretning af oplysninger, der indhentes.

 

Som følge heraf indeholder bilag 1 et skema, hvor kommunen på baggrund af skøn og vurdering beskriver sit forventede behov for hvert af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og samlet set for de sikrede afdelinger.

 

Specialundervisningsområdet er inddraget i skema 1, da der i lighed med tidligere år fortsat skal være én aftale på hele det specialiserede socialområde. Der indhentes derfor ikke særskilt kommunale redegørelser på specialundervisningsområdet.

 

Beskæftigelsesudvalget har kun en lille aktie i det rammeaftalebelagte område. Det drejer sig om Servicelovens § 107, CEB botræning, og samme lovs § 103, CEB, beskyttet beskæftigelse. Målgruppen på disse tilbud er borgere, der er dårligt begavede/sentudviklede i kombination med andre udfordringer som for eksempel psykiske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, mangelfulde sociale kompetencer med videre. I skemamaterialet fremgår målgruppen af feltet "andre" under 2. Voksne med psykisk handicap.

 

Som det fremgår af skemaet, er det vurderingen, at det samlede forventede behov for dagtilbudspladser til nævnte målgruppe vil falde, mens behovet for døgntilbud vil være uændret.

 

Høring

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015 er sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og lokale brugerorganisationer: ¨

 • Handicaprådet

 • Udsatterådet  

 • DH Herning

 • Landsforeningen Autisme, Kredsforening MidtVest

 • LEV Herning

 • SIND - Ringkøbing Kreds

 • Hjerneskadeforeningen, lokalforening Midt/Vest

 • ADHD - lokalafdeling Midt/Vest

 

Herning Kommune har modtaget høringssvar fra:

 • Handicaprådet

 • ADHD-foreningen Midt-Vestjylland

 • SIND, Ringkøbing Kreds

 

Høringssvar og administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag.


Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af Social, Sundhed og Beskæftigelses input til Udviklingsstrategien.

 

Deadline for at sende Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015 til Sekretariatet for Rammeaftaler er 9. januar 2014. Vedlagte skema er sendt til Sekretariatet for Rammeaftaler inden deadline med forbehold for fagudvalgenes bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at høringssvarene tages til efterretning, hvilket indebærer, at de ikke giver anledning til ændringer i Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015

 

at Beskæftigelsesudvalget godkender bilag 1

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-903-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den 3. februar 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Udvalget orienteres med dette punkt om mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 3. februar 2014.

Sagsfremstilling

Referatet fra mødet er vedlagt dette punkt som bilag.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer