Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 25. oktober 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.20.00-P05-1-18 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Viden om ressourceforløb i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

x

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmøde den 21. august 2018 besluttet, at der udarbejdes kvartalsvise statistikker over tilkendelser af førtidspension, ressourceforløb og fleksjob. Statistikkerne skal belyse tilgængelige baggrundsvariabel for borgere, der pågynder disse forløb. Statistikkerne bliver i denne sag suppleret med repræsentative cases med brugerrejser.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmøde den 21. august 2018 besluttet, at udvalget ønskede en bredere viden omkring brugen af resspurceforløb, hvilke borgere, der får ressourceforløb og en beskrivelse af tilgængelige baggrundsvariable. Dette suppleret med repræsentive cases med brugerrejser.

 

Administrationen har nu udarbejdet første version af kvartalsstatistikker, viden om ressourceforløb i Herning Kommune og cases med brugerrejser

 

Der vil på mødet være et oplæg med data på området og udvalgte brugercases med oplæg til drøftelse i udvalget.

 

På mødet vil Jobcenterchef Troels Kjærgaard, Centerleder for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse Christin Boel Hovmøller, Ungevejledningschef Ulla Høy Henriksen og Leder af Beskæftigelse- og Integrationscenter Bente Hjorth deltage under sagens behandling.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Politisk budgetopfølgning 31. august 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2018, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.266,5 mio. kr., hvilket er 23,742 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på -1,9 %.

 

Forventet forbrug er stort set uændret set i forhold til halvårsopfølgningen for 2018.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema, samt af vedlagte bilag:

 

 

 

Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold:

 

Servicedriftudgifter - et forventet forbrug der er 5,8 mio kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser på området er:

 

 • Lavere forbrug til Midlertidig boligplacering af flygtninge, hvilket skyldes at der er kommet færre flygtninge end forventet.
 • Lavere forbrug til Produktionsskoler. Det lavere forbrug skyldes, at der forventes færre elever indmeldt i produktionsskole i 2017 end forudsat ved budgetlægning til 2018 (der afregnes i 2018 for elever indmeldt i produktionsskoleforløb i 2017)
 • Lavere forbrug på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) end forudsat i budgettet. Det lavere forbrug skyldes primært at prisen for en STU plads på Ungdomscenter Knudmosen er faldet fra 2017 til 2018, hvilket ikke var kendt ved budgetlægningen. STU bogføres to steder i budgettet (ligeledes under Beskæftigelsesordninger) og begge steder forventes et lavere forbrug

 

Budgetgaranti - et forventet forbrug der er 26,3 mio kr. højere end budgetteret. Det bør dog fremhæves, at den samlede midtvejsregulering for det budgetgaranterede- samt aftaleområdet er placeret på det budgetgaranterede område. En del af rammereduktionen vedrører således aftaleområdet. De væsentligste afvigelser på det budgetgaranterede område er:

 

 • Lavere forbrug for driftsudgifter til introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Mindreforbruget skyldes at der har været færre borgere omfattet af introduktionsprogrammet end forventet ved budgetlægning
 • Der er pr. 1. september 2018 udbetalt 902.986 kr. til fem personer i forbindelse med repatriering. Forventet regnskab for repatriering forventes dog at blive et indtægtsområde i 2018, da der er 100 % statsrefusion for driftsudgifter til repatriering, samtidig med at der er indført nyt resultattilskud på området
 • Højere forbrug på Førtidspension. Det højere forbrug hænger sammen med, at den regulering der blev lavet af budgetrammen ved sidste års vedtagelse af budget 2018, blev placeret på førtidspension samt at midtvejsregulering på overførselsområdet for 2018 er placeret her
 • Lavere forbrug til Kontant- og uddannelseshjælp. Det lavere forbrug skyldes en forventning om et lavere antal fuldtidspersoner end forudsat ved budgetlægning
 • Højere forbrug til Revalidering. Det højere forbrug skyldes flere fuldtidspersoner i revalideringsforløb end forventet ved budgetlægningen
 • Højere forbrug for Ressource- og Jobafklaringsforløb. Det højere forbrug skyldes primært en større stigning i antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb, end forudsat ved budgetlægning
 • Lavere forbrug til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Det lavere forbrug skyldes, at alle overførsler fra 2017 til 2018 ikke forventes anvendt i 2018

 

Aftale (DUT) - et forventet forbrug der er 3,1 mio kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Lavere forbrug til Sygedagpenge. Det lavere forbrug skyldes en forventning om et lavere antal fuldtidspersoner end forudsat ved budgetlægning
 • Lavere forbrug til Boligstøtte (boligsikring og boligydelse). Det lavere forbrug skyldes, at forbrugsmønsteret i løbet af året, har været lavere end forudsat ved budgetlægning
 • Højere forbrug på Fleksjob. Det højere forbrug skyldes, at der har været flere ydelsesmodtagere end forudsat ved budgetlægning
 • Lavere forbrug til Beskæftigelsesordninger, hvilket hænger sammen med det lavere forbrug på STU under servicedriftsudgifterne

 

Beskæftigelsestilskudsområdet - et forventet forbrug, der er 6,3 mio kr. højere end forudsat i budgettet. De væsentligste afvigelser på området er:

 

 • Højere forbrug for dagpenge til forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægning. Den forventede merudgift hænger sammen med, at der har været flere forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægning samt midtvejsreguleringen
 • Lavere forbrug til beskæftigelsesindsats, hvilket hænger sammen med, at færre ledige ansættes med løntilskud i offentlige institutioner.

 

Forudsætninger for budgetopfølgningen:

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af bogført forbrug pr. 31. august 2018, samt tilgængelig viden om årets aktivitetsniveau. Der er i opfølgningen ligeledes taget højde for forventet forbrug samt aktivitet for resten af året.

 

Det bør dog fremhæves, at det forventede regnskab for 2018 er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket skyldes refusionsreformen der trådte i kraft fra 2016. Efter refusionsreformen er trådt i kraft er det ikke længere muligt at lave en faktisk beregning af refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv. Dette skyldes at refusionen nu ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen). Udfordringen er særligt stor for de forsørgelsesydelser der er omfattet af overgangsordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse), da de kommunale nettoudgifter til overgangsordningerne er stigende over tid. Den stigende udgiftsprofil for refusionsreformen udgør i denne sammenhæng et væsentligt usikkerhedsmoment.

 

Midtvejsreguleringens betydning for forventet regnskab 2018:

Der blev på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. august 2018 besluttet følgende midtvejsregulering på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse:

 

 

Midtvejsreguleringen er indarbejdet i budgettet til efterårsopfølgningen. Inden midtvejsregulering ville området have afsluttet året med et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Efter midtvejsreguleringen er dette dog ændret til et merforbrug på 23,7 mio. kr.

 

Handling på baggrund af budgetopfølgningen:

Det indstilles, at der sker en intern budgetomplacering som følge af det af udvalget godkendte samarbejde med Drift & Service omkring projekt Småjobs i Drift & Service. Det drejer sig i 2018 om en omplacering på samlet set kr. 1.211.000, hvoraf kr. 500.000 findes via omprioritering af beskæftigelsesindsatsen og kr. 711.000 via sparet forsørgelse. I 2020 og 2021 udgør budgetomplaceringen kr. 3.612.000 fordelt med kr. 500.000 via omprioritering af beskæftigelsesindsatsen og kr. 3.112.000 via sparet forsørgelse. 

 

Der indstilles, at der sker en overflytning af Familieguiderne (integrationsindsats) fra serviceområde 16 Børn og Familie til serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra 2019 og frem. Overflytningen sker med baggrund i gensidig aftale mellem Center for Børn og Forebyggelse og Beskæftigelsesafdelingen. Økonomien på området overflyttes i samme proces. Denne har dog ingen økonomisk virkning på beskæftigelsesområdets ramme, da udgifter til familieguiderne er omfattet af 100 % statsrefusion.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at familieguiderne overflyttes fra serviceområde 16 Børn og Familie til serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra 2019 og frem,
at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. november 2018 og i Byrådet den 13. november 2018.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med følgende tilføjelse;

at der sker en intern budgetomplacering som følge af det af udvalget godkendte samarbejde med Drift & Service omkring projekt Småjobs i Drift & Service. Det drejer sig i 2018 om en omplacering på samlet set 1.211.000 kr., hvoraf 500.000 kr. findes via omprioritering af beskæftigelsesindsatsen og 711.000 kr. via sparet forsørgelse. I 2020 og 2021 udgør budgetomplaceringen 3.612.000 kr. fordelt med 500.000 kr. via omprioritering af beskæftigelsesindsatsen og 3.112.000 kr. via sparet forsørgelse. 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Opfølgning på budgetforlig 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget præsenteres hermed for forslag til tids- og procesplan i forhold til opfølgning på budgetforlig 2019 på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Forslaget præsenteres med henblik på udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetforlig for 2019 har forligskredsen aftalt følgende punkter der vedrører beskæftigelsesområdet:

 

 1. Etablering af ordning med veterankoordinator
 2. Analyse for overflytning af borgere fra Handicap og Psykiatri til Beskæftigelsesafdelingen
 3. Fastholdelse af udgiftsandel på overførselsudgifter
 4. Ambition om forbedring af balancen på beskæftigelsesområdet med 25 mio. kr. – Midlerne skal tilgå velfærdsområderne
 5. Forslag til nedbringelse af andel unge på offentlig forsørgelse
 6. Udvikling af tværgående ungeindsats med Børne- og Familie-, Social- og Sundheds, og Beskæftigelsesudvalget (tværgående ungeindsats er en del af FGU)
 7. Fokus på nyttejobs og straksaktivering
 8. Kronisk syge personer med permanent og markant reduceret arbejdsevne skal hurtigst muligt jobafklares i forhold til flexjob eller førtidspension
 9. Udvikling af nye projekter i samarbejde med private aktører
 10. Forsøg med Ungdomscenter Knudmosens butik i Bredgade gøres permanent
 11. Afklaring omkring mulighed for decentral danskundervisning

 

Den fulde tekst omkring de enkelte forslag fremgår af budgetforlig 2019. Aftaleteksten er vedlagt som bilag til denne sag.

 

På udvalgsmødet præsenteres udvalget for forslag til tids- og procesplan i forhold til ovenstående punkter.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter opfølgning på budgetforlig 2019,
at udvalget godkender den fremlagte tids- og procesplan.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

 

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden aug 2017 - aug 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent aug 2018: Herning (3,4%). Hele landet (3,7%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i aug 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken aug 2018: Herning (11,3%). RAR Vestjylland (11,9%). Hele landet (10,6%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden aug 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken aug 2018: Herning (4,1%). Hele landet (4,3%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i august 2018 en andel, der var lidt højere end hele RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken aug 2018: Herning (2,1%). RAR Vestjylland (1,9%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i august 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt over landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken aug 2018: Herning (2,1%). Hele landet (2,0%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i juli 2018 end samme måned sidste år.

Antal forløb juli 2018: 882 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden august 2017 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken august 2018: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i aug 2018 var lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner august 2018: Fleksjob (1.366). Ressourceforløb (328). Ledighedsydelse (232)

 

Førtidspension:

Der var 72 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i september 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner september 2018: 3.687

 

Integrationsområdet:

Pga. udskiftning af fagsystem er det lige nu ikke muligt at udtrække data om borgere omfattet af integrationsperioden.

Der er derfor ikke vedlagt nøgletal for integrationsområdet til dette punkt.

Det forventes, at det bliver muligt at danne nye nøgletal for området i løbet af efteråret 2018.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status for FGU og fælles kommunal ungeindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13 oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.

 

Under punktet modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status for etablering af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

Sagsfremstilling

Den tidligere orientering af Beskæftigelsesudvalget suppleres med denne sag, med en aktuel status på udviklingen af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Referater fra FGU bestyrelsesmøder rundsendes til udvalget til orientering.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1352-11 Sagsbehandler: Karin Locander  

Aftalesag