Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 25. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-21-13 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Beskæftigelsesplan 2014 til endelige godkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget godkendte udkast til Beskæftigelsesplan 2014 på Udvalgets møde den 11. juni.

 

Beskæftigelsesplanen er efterfølgende sendt til høring i LBR, ligesom planen har været forelagt for Beskæftigelsesregion Midtjylland med henblik på bemærkninger herfra.

 

Under punktet orienteres Udvalget om Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Beskæftigelsesplanen og om LBR`s høringssvar ift. planen - dette med henblik på Beskæftigelsesudvalgets endelige godkendelse af Beskæftigelsesplanen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesregion Midtjyllands overordnede bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2014 

Beskæftigelsesregion Midtjylland vurderer indledningsvist, at Jobcentrets beskæftigelsesplan 2014 giver en dækkende beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står overfor i 2014.

 

Beskæftigelsesregionen bemærker ligeledes, at Jobcentret har inddraget de beskæftigelsesmæssige udfordringer, som er indgået i de drøftelser, som jobcentret og Beskæftigelsesregionen løbende har haft, herunder om resultatrevisionen for 2012 og beskæftigelsesplanen for 2014.

 

Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsesplanen beskriver en indsats i forhold til borgere og virksomheder, som ligger i god forlængelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

 

 

Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Kommunens udmøntning af ministerens mål 

I Beskæftigelsesplanen indgår beskrivelsen af, hvorledes Herning Kommune vil sikre udmøntningen af de af Ministeren udmeldte 4 mål:

 

 1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres

 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt

 4. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen  

 

Beskæftigelsesregionen fremkommer med blandt andre følgende bemærkninger i forhold til imødekommelsen af de enkelte Ministermål:

 

 1. Ad 1) Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

 • Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at Jobcentret har en sammenhængende og fokuseret indsats for unge under 25 år og at Jobcentret har tematiseret en lang række forandringstiltag i indsatsen for de helt unge

 

 • Regionen påpeger vigtigheden af, at erfaringerne fra REM-projektet indarbejdes i ungeindsatsen

 

 • Regionen vurderer, at det opstillede mål for uddannelsesgraden for unge er ambitiøst og hænger fint sammen med Jobcentrets planlagte indsats

 

 

ad 2) Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres 

 • Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at Jobcentret har opstillet lokalt årsmål for sygefraværet over 26 uger, og herigennem understøtter det overordnede mål om at nedbringe antallet af førtidspensionister.

 

 • Beskæftigelsesregionen kvitterer for, at der er fastlagt loklat årsmål i forbindelse med udvikling og afrøvning af modeller for et bedre tværfagligt samarbejde - Regionen peger på, at også indsatsen for de udsatte grupper af kontanthjælpsmodtagere kan medvirke til at begrænse antallet af førtidspensionister

 

 

Ad 3) Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt

 

 • Beskæftigelsesregionen bemærkninger, at Jobcentret har fokus på en tidlig udpegning af ledige med risiko for langtisledighed, at Jobcentret har inddraget anvendelsen af jobrotation i indsatsen, og at der er opstillet lokale mål for brugen af jobrotation

 

 • Beskæftigelsesregionen vurderer, at det opstilllede mål for faldet i antallet af langtidsledige er ambitiøst og at målet hænger fint sammen med den planlagte indsats

ad 4) Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen

 

 • Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at Jobcentret og beskæftigelsesafdelingens enheder er i opsøgende og udadvendt kontakt med områdets virksomheder

 

 • Beskæftigelsesregionen vurderer, at overvågningen via Prognoseværktøjet medvirker til at styrke virksomhedsindsatsen, ligesom Jobcentrets dialoggruppe bidrager til at understøtte samarbejdet med de lokale virksomheder

 

 • Også etableringen af Jobcentets hotline for virksomheder vurderes som et vigtigt redskab i arbejdet for styrke samarbejdet med virksomhederne.

 

LBR´s drøftelser af Beskæftigelsesplan 2014 

Beskæftigelsesafdelingen sendte Beskæftigelsesplan 2014 til høring i LBR ultimo juni, og LBR drøftede Beskæftigelsesplanen på møde den 20. august.

 

LBR har tilsluttede sig Beskæftigelsesplanen og havde ingen bemærkninger, som giver anledning til ændringer eller tilføjelser i  Beskæftigelsesplan 2014.

 

Opsamlende 

LBR's høringssvar og Beskæftigelsesregionens bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i Beskæftigelsesplanen for 2014. Planen er dermed uændret i forhold til det udkast udvalget behandlede på møde den 11. juni. LBR's plan for anvendelse af LBR midler (plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter) er dog indarbejdet på baggrund af LBRs godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at  Beskæftigelsesudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2014 endeligt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Ungeanalyse og styrket indsats for unge ledige i Herning kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udvalget orienteres her om status for arbejdet med ungeanalysen og den styrkede indsats for unge ledige.

Sagsfremstilling

Ny ungeindsats i Herning Kommune

Udvalget godkendte på møde den 11. juni 2013 tids- og implementeringsplanen for styrkelse af indsatsen for unge ledige i Herning kommune.

 

Det konkrete arbejde med udvikling af indsatser og metoder, ændret organisering og nye tiltag er nu påbegyndt. Der er fastlagt en konkret organisering af udviklingsarbejdet, og status for de enkelte tiltag og processer følges løbende af en styregruppe, der udgøres af den øverste ledelse i Beskæftigelsesafdelingen.

 

Vedlagt denne dagsorden er den oversigt, hvor indsatsen løbende følges.Det overordnede billede er

 • at den aftalte tidsplan følges.

 • Der arbejdes med implementeringen af de besluttede organisationsforandringer, herunder oprettelse af den nye ungeenhed for alle unge under 25 år uden uddannelse

 • den konkrete udvikling af tiltagene til styrket indsats for unge i fase1 er i gang

 • der arbejdes sideløbende og koordineret med dette, med implementeringen af kontanthjælpsreformen

 

Udvalget bliver løbende orienteret om status for arbejdet, og bliver ligeledes løbende præsenteret for oplæg til politisk prioritering, når der i arbejdet viser sig et behov for dette.

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende redegørelse for den aktuelle status.

 

Øvrige tiltag målrettet unge ledige i Herning kommune

Ud over udvikling og implementering af en ny og forbedret samlet indsats for unge ledige i Herning kommune, iværksættes der løbende tiltag, der styrker indsatsen for unge ledige. Nedenstående oplistning skal ses som en ikke udtømmende oplistning af eksempler på dette:

 

 • Styrket samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole, f.eks. i form af brobygningsforløb for unge ledige, samt samarbejde i lyset af kontanthjælpsreformen

 • Stor stigning i antallet af EGU-elever i Herning. I løbet af 2013 er antallet af EGU elever hævet fra 10 til 40 med afsæt i budgetforliget for 2013. EGU er en individuelt tilrettelagt 2-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke er i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse på ordninære vilkår. Produktionsskolen løser opgaven med at etablere EGU-aftalerne og sikre deres gennemførelse.  

 • Industrien som karriere valg for unge. Som udløber af LBR konfererence afholdt i februar i år, er der i Herning Kommune etableret et projekt, der på tværs af politik- og forvaltningsområderne beskæftigelse, uddannelse og erhverv, skal arbejde med at fremme, at flere unge retter deres erhvervsvalg mod industrien og produktionserhvervene. Arbejdet skal også ske i et tæt samspil med erhvervsskolen og andre relevante eksterne interessenter. Der er nu ansat projektleder, som er startet i jobbet. De første konkrete tiltag iværksættes i løbet af fjerde kvartal.

 • Styrket samspil med Produktionsskolen

 • Løbende driftsmæssige tilpasninger af indsatsen for unge. Der foregår løbende tilpasninger i indsatsen for unge - f.eks. i jobcenteret og kompetencecenteret, der arbejder med de unge jobparate ledige. I forbindelse med studiestarten i august er der konkret fulgt ekstraordinært og individuelt op på de unge, der ikke startede på uddannelse. Tilsvarende arbejder kompetencecentret generelt med at styrke den virksomhedsrettede indsats, og i dette arbejde sættes der særligt fokus på de unge under 25 år.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nytteindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 

Sagsresume

Udvalget drøftede på møde den 11. juni 2013 principper for anvendelse af nytteindsats i Herning kommune. Med afsæt i denne drøftelse har administrationen udarbejdet forslag til principper, der her fremlægges til udvalgets godkendelse med henblik på videre politisk behandling.
 

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på møde den 11. juni 2013 principper for anvendelse af nytteindsats i Herning kommune. Med afsæt i denne drøftelse har administrationen udarbejdet følgende forslag til principper:

 

 • Ved tilrettelæggelsen af nytteindsatsen går hensynet til enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet altid forud for hensynet til den kommunale opgaveløsning.

 • Nytteindsatsen kan også være til gavn for den kommunale opgaveløsning.

 • Alle kommunale arbejdspladser stilles til rådighed for nytte indsatsen

 • Nytteindsats skal være en integreret del af den eksisterende organisation

 • Fokus skal være på deltagelse og optræning  

 

   

Hvad er der sagt om nytteindsats i aftale og lovarbejdet?

Den politiske aftale om reform af kontanthjælpssystemmet som blev indgået den 18. april 2013 indeholder bl.a. indførelsen af et nyt redskab i beskæftigelsesindsatsen; nytteindsats.

 

I aftaleteksten er følgende formuleret om nytteindsats:

"Nytteindsats er job på kommunale arbejdspladser. Nytteindsats kan maksimalt have en varighed på 13 uger og er omfattet af rimelighedskravet, som gælder for virksomhedspraktik og løntilskud.

 

Der gives mulighed for, at LBR kan dispensere fra rimelighedskravet, for så vidt angår nytteindsats, efter begrundet ansøgning fra kommunen. Etableringen af en nytteindsats skal have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/ medarbejderrepræsentanten.

 

Kommunen skal årligt i samarbejde med LBR drøfte en samlet strategi for etablering af og opfølgning på anvendelsen af nytteindsats. Nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende.

 

Personer i nytteindsats modtager under tilbuddet sin hidtidige ydelse. Nytteindsats kan
gives i kombination med andre indsatser.

 

Kommunen skal løbende orientere LBR om kommunens anvendelse af virksomhedspladser efter den landsdækkende model, som Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller til rådighed. LBR skal løbende have en oversigt over alle nyoprettede virksomhedspladser (løntilskudspladser, virksomhedspraktikpladser og nytteindsats) på offentlige og private virksomheder.

 

Ministeren overvåger udviklingen i anvendelsen af nytteindsats og kan derpå fastsætte nærmere regler om nytteindsats."

 

Lovgivningen, der udmønter aftalen er nu vedtaget. Af bemærkningerne til lovforslaget, der vedrører indsatsdelen, fremgår følgende om nytteindsats:

"2.11.1 Gældende regler
Efter de gældende regler skal aktiveringstilbud så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

 

Tilbud har således som overordnet formål at hjælpe den enkelte ledige til beskæftigelse.

 

2.11.2. Den foreslåede ordning
Det fremgår af aftalen om kontanthjælpsreformen, at åbenlyst uddannelsesparate, som modtager uddannelseshjælp, skal i nytteindsats, indtil de overgår til ordinær uddannelse. Den enkelte nytteindsats kan maksimalt have en varighed på 13 uger. Det fremgår ligeledes, at jobparate kontanthjælpsmodtagere senest efter 3 måneder skal arbejde for kontanthjælpen enten i nytteindsats, virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob. Nytteindsats kan iværksætte tidligere, når kommunen vurderer, at det er relevant, herunder hvis der opstår tvivl om den jobparates rådighed.

 

Det foreslås derfor, at virksomhedspraktik udvides med den nye indsats: ”nytteindsats”, som skal kunne tilbydes modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp i op til 13 uger.

 

Ved nytteindsats forstås arbejde på kommunale arbejdspladser af nytteskabende værdi. Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for en beskæftigelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job.

 

Det foreslås, at beskæftigelsesministeren skal kunne fastsætte nærmere regler om indholdet af nytteindsats. Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. blive anvendt til at fastsætte regler for, hvordan kommunerne skal sikre, at nytteindsats får et rimeligt indhold og ikke giver problemer i forhold til konkurrenceforvridning, statsstøtteregler m.v.

 

Det fremgår i øvrigt af aftalen om kontanthjælpsreformen, at ministeren overvåger udviklingen i anvendelsen af nytteindsats.

 

Inden for de rammer, som fastsættes i medfør af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i § 1, nr. 76, vil det være op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Der kan fx være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud. Nytteindsats skal desuden kunne gives i kombination med andre tilbud, herunder mentorstøtte.

 

Det foreslås, at der skal gælde det samme for nytteindsats, som gælder for almindelig virksomhedspraktik med hensyn til hvilken ydelse, personen modtager, muligheden for hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, og at etableringen af nytteindsats forud for etableringen skal have været drøftet mellem virksomheden og tillidsmanden eller en repræsentant for de ansatte.

 

Det foreslås også, at rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktik som udgangspunkt også skal gælde for nytteindsats. Rimelighedskravet betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Der må maksimalt være 1 person i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har 0-50 ansatte, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

 

Formålet med rimelighedskravet er bl.a. at sikre, at ledige primært arbejder sammen med ordinært ansatte og dermed opnår erfaringer, som bedst muligt bringe dem tættere på et rigtigt job. Med nytteindsats er formålet som nævnt, at den ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse, som skaber nytte.

 

Da formålet med nytteindsats således ikke er det samme som for almindelig virksomhedspraktik, vil der kunne være situationer, hvor rimelighedskravet ikke vil være hensigtsmæssigt. Der foreslås derfor indført en dispensationsmulighed, således at det lokale beskæftigelsesråd på baggrund af en begrundet ansøgning fra kommunen skal kunne træffe afgørelse om, at rimelighedskravet ikke skal gælde for personer i nytteindsats. Beskæftigelsesministeren skal kunne fastsætte nærmere regler herom

 

For at understøtte en hensigtsmæssig etablering og opfølgning på anvendelsen nytteindsats og øvrige indsatser foreslås det videre, at det lokale beskæftigelsesråd får nye opgaver i relation til virksomhedspraktik, nytteindsats og andre virksomhedsrettede tilbud. "

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender ovenstående principper for brug af nytteindsats i Herning Kommune

 

at udvalget samtidig indstiller ovenstående principper for brug af nytteindsats i Herning kommune til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget godkendte følgende principper for Herning Kommunes anvendelse af nytteindsats:

 

 • Ved tilrettelæggelsen af nytteindsatsen går hensynet til enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet altid forud for hensynet til den kommunale opgaveløsning.

 • Nytteindsatsen kan også være til gavn for den kommunale opgaveløsning.

 • Alle kommunale arbejdspladser stilles til rådighed for nytteindsatsen

 • Nytteindsats skal være en integreret del af den eksisterende organisation

 • Fokus skal være på deltagelse og optræning  

 

Beskæftigelsesudvalget indstiller samtidig disse principper til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P22-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Aktuelle analyser af beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Med dette punkt orienteres udvalget om DI's erhvervsklima undersøgelse - specifikt om resultaterne på beskæftigelsesområdet, DA's pjece om beskæftigelsespolitiske resultater i Herning, og endelig om status for partnerskabet med KL.

Sagsfremstilling

DI's erhvervsklimaundersøgelse

I DI´s Erhvervsklimaundersøgelse 2013 placerer Herning Kommune sig samlet set på 2. pladsen – Ikast-Brande Kommune placerer sig på 1. pladsen.

I nedenstående oversigt er vist placeringerne på de områder, der direkte vedrører beskæftigelsesområder: 

 

[image] 

Den samlede måling for Herning er vedlagt dette punkt som bilag.

 

DA's pjece om beskæftigelsespolitiske resultater

DA udtrykker et ønske om, at beskæftigelsespolitikken bliver et væsentligt tema i kommunalvalget den 19. november. Derfor har DA udarbejdet notater, som viser samtlige 98 kommuners beskæftigelsespolitiske resultater på syv udvalgte temaer sammenlignet med kommuner der ligner (klyngen) og nabokommuner.

DA's pjece om Herning er vedlagt dete punkt som bilag, og er tidligere udsendt af DA til medlemmer af Byrådet.

 

Politisk partnerskab på beskæftigelsesområdet mellem KL og kommuner

KL har inviteret til et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen mellem ca. 10 kommuner og KL. Ambitionen er, at kommunerne og KL i fællesskab – og med inspiration fra udvalgte eksperter – kan udvikle den politiske styring og sikre en effektiv beskæftigelsesindsats i de deltagende kommuner.

 
Partnerskabet består både af et netværkssamarbejde mellem kommunerne og aktiviteter i den enkelte kommune. Partnerskabets resultater bliver formidlet videre til alle kommuner.

 

Partnerskabet afvikles i to faser. Den første fase (fase et: Overordnet politisk og administrativ styring) løber frem til kommunalvalget i november 2013. Fase to (fase 2: Implementering i kommunerne) starter umiddelbart efter kommunalvalget og løber frem til marts 2014.

 

Udvalget tiltrådte på møde den 10. april 2013, at Herning Kommune ansøgte om at blive en af de deltagende kommuner i et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen mellem ca. 10 kommuner og KL. Der er efterfølgende modtaget tilsagn fra KL om deltagelse i partnerskabet.

 

Status for samarbejdet er, at der i fase 1 er gennemført interviews på både administrativt og politisk niveau, samt afviklet fælles workshops for politikkere og ledere i partnerskabet.

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet en mundtlig orientering om status for partnerskabet. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes. På dette møde sættes der særligt fokus på fleksjob oprettet efter 1. januar 2013.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.  

Bruttoledigheden:

Herning Kommune har fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i juli 2013 mindre end samme måned sidste år.

 

Antal kontanthjælpsmodtagere:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet lidt i juli 2013 i forhold til i juni, men er stadigvæk væsentligt højere end samme måned sidste år.

 

Førtidspension - nytilkendelser.

Antallet af nytilkendelser af førtidspension er stærkt faldende. I perioden april - juli 2013, hvor der udelukkende er tilkendt førtidspension efter den nye ordning, der trådte i kraft 1. januar 2013, er der i gennemsnit tilkendt 6 førtidspensioner pr. måned, hvor der til sammenligning blev tilkendt gennemsnitligt 23 førtidspensioner pr. måned i 2012.

Herning Kommune har dog i 2013 tilkendt flere førtidspensioner en landsgennemsnittet.

 

Sygedagpengemodtagere

Antallet af sygedagpengemodtagere var i august 2013 lidt højere end samme måned sidste år, og det samme gjorde sig gældende for antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger.

 

 

Fleksjob oprettet efter 1. januar 2013

Med reformen af Førtidspension og Fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013, skete en række ændringer i forhold til fleksjob. Målgruppen for fleksjob er personer, hvis arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og hvor det vurderes, at personen aktuelt har en meget lille arbejdsevne og kun kan arbejde få timer om ugen, kan blive visiteret til et fleksjob jf. LAB § 70 stk. 2. Forudsætningen er at det vurderes af der er mulighed for, at den pågældendes arbejdsevne kan udvikles, således at personen kan øge sin arbejdsindsats indenfor en rimelig periode.

 

Fra den 1. januar 2013 er alle nytilkendte fleksjob midlertidige, og personer under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob fem år ad gangen. Når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år får efter det første 5-årige fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende ikke kommer til at kunne varetage et ordinært arbejde.

 

Med reformen blev tilskuddet til fleksjob omlagt, så arbejdsgiveren nu skal betale løn og pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer lønnen med et fleksjobtilskud, der bliver reguleret på baggrund af lønindtægten. Formålet med denne omlægning er, at give mulighed for fleksjob med et meget lavt timetal og samtidig give den fleksjobansatte et incitament til på sigt at få øge sit timetal.   

På baggrund af udtræk fra sagsbehandlingssystemmet Workbase har administrationen udarbejdet en opgørelse over borgere, der er startet i et fleksjob efter 1. januar 2013. I opgørelsen indgår både borgere, der er "nye" - har fået tilkendt fleksjob efter 1. januar 2013, såvel som borgere der er tilkendt fleksjob før årsskiftet, men som enten har skiftet fleksjob eller har fået ændrede ansættelsesvilkår og dermed er blevet omfattet af de nye regler.

 

Der ses på følgende variable;

 

1) timetal i fleksjob:

 

[image]

 

Det ses af tabellen, at langt hovedparten (86%) af de oprettede fleksjob er under 15 timer.

 

2) alder og køn:

 

[image] 

 

Af tabellen ses, at der er tale om en ligelig kønsfordeling - uanset alder. Det ses også, at 65 % er 40 år eller derover.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning

 

at udvalget drøfter status med henblik på eventuelle kommentarer

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Revisionens beretning for 2012 af afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

 

Sagsresume

Revisionsberetning nr. 4 af 13 august 2013 vedr. revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion er modtaget. I sagsfremstilling redegøres for Revisionens kommentarer til beretningen og Beskæftigelsesafdelingen bemærkninger hertil. Beskæftigelsesudvalget sender redegørelsen til godkendelse i Økonomi - og Erhvervsudvalget samt Byrådet

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Beretningen er delt op i afsnittene 1, 2 og 3, som redegør for konklusionen af den udførte revision. Afsnit 4 er en opfølgning på tidligere revsionsbemærkninger. Afsnit 5 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrevision.
Afsnittene 6, 7, 8 og 9 er bilag i forhold til den lovpligtige redegørelse til de relevante ministerier.

 

Formålet med revisionen på det sociale område:

Formålet er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.


I Beskæftigelsesafdelingen bruges Revisionsberetningen proaktivt og er med til at sætte fokus på, hvad der går godt og hvor der er forbedringsmuligheder. I forbindelse med revisionsberetningen har ledelsen i Beskæftigelsesafdelingen været i tæt dialog med Revisionen, ligesom de faglige koordinatorer/afdelingsledere i året løb har mulighed for at trække på revisionens ekspertise ved konkrete udfordringer og hermed også forebygge fejl.

 

Revisionens konklusion

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2012.

 

Særligt omkring revurdering af fleskjob i forbindelse med gennemgang af området i 2010 bliver der i 2012 fulgt op på berigtigelse af 31 revurderingssager. Opgørelsen er under udarbejdelse og indgår som berigtigelse på statsrefusionsskemaet for 2013

 

Sammenfatning:

Der er fortsat fokus på, at Beskæftigelsesområdet administreres i overensstemmelse med de love og regler, der er på de enkelte områder. Dette sikres bl.a. via ledesestilsyn, faglig opkvalificering af medarbejdere, den faglig dialog i den enkelte afdeling, arbejdet i 3L- gruppen og et generelt fokus på dette område i Beskæftigelsesafdelingens ledelse. Dette fokus bliver fastholdt fremadrettet for at sikre den positive udvikling

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

at Beskæftigelsesudvalget indstiller sagen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-17-13 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Det Lokale Beskæftigelsesråds økonomiske udfordringer i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget modtog på mødet i august en orientering om midlertidigt bortfald af LBR-midler i 2014.

 

På baggrund heraf besluttede Udvalget, at anmode Beskæftigelsesafdelingen om at udarbejde et oplæg til besklutning med henblik på at stille en økonomisk ramme til rådighed for LBR´s arbejde i 2014.

 

Af sagsfremstillingen fremgår det, at Beskæftigelsesministeren nu har udmeldt supplerende midler til De Lokale Beskæftigelsesråd, hvorefter LBR råder over kr. 305.080 til iværksættelse af nye initiativer i 2014.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiler, at Beskæftigelsesudvalget i 2014 tilfører kr. 250.000 via Udvalget "Konto til nytænkning og omstilling" med henblik på sikre, at LBR opretholder rollen som en afgørende aktør i erhvervs- og beskæftigelsespolitken også i 2014.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget modtog på mødet den 20. august orienteringen om Beskæftigelsesministerens udmelding om midlertidigt bortfald af LBR-midler i 2014 samt reduktion i LBR-midlerne i 2016 og 2017.

Af sagen fremgik endvidere:
 

 • At LBR aktuelt har givet tilsagn om støtte til 2 projekter i 2014, idet der er bevilget kr. 275.000 til projekt ”Best City” v/ Visit Herning og kr. 29.900 til projekt ”Netværkslokomotivet” - i alt kr. 304.900 - begge bevillinger er givet med det forbehold, at det bevilgede beløb kan nedskrives, såfremt den årlige bevilling til LBR reduceres væsentlig i forhold til tidlige års bevilling.

 

 • At det bevilgede beløb i 2014 – i alt kr. 304.900 - overstiger de aktuelt disponible midler med i alt kr. 191.218, hvorfor LBR forventes at foretage reduktioner i den støtte, som aktuelt er bevilget til de 2 projekt i 2014.

 

 • At LBR afventer Beskæftigelsesministerens udmelding om eventuel tilførsel af restmidler efter opgørelse af halvårsstatus for 2013

 
 
Med baggrund i LBR´s økonomiske udfordringer i 2014 besluttede Beskæftigelsesudvalget at anmode administrationen om at udarbejde et oplæg til beslutning med henblik på at stille en økonomiske ramme til rådighed for LBR´s arbejde i 2014.
  


Udmelding om supplerende midler til De Lokale Beskæftigelsesråd i 2013
Beskæftigelsesministeren har med vedlagte skrivelse af 28. august meddelt, at De Lokale Beskæftigelsesråd tildeles supplerende midler efter opgørelsen af halvårs status og det fremgår, at LBR i Herning kommune tildeles kr. 247.618.
 
Af skrivelsen fremgår det herudover, at De Lokale Beskæftigelsesråd vil kunne overføre samtlige uforbrugte midler fra 2013 til 2014, idet Arbejdsmarkedsstyrelsen undtagelsesvist dispenserer fra bestemmelserne om overførsel af maks. 25 % af årets bevilling.
 
Beskæftigelsesafdelingen har indarbejdet den udmeldte supplerende bevilling i vedlagte oversigt over forbruget på LBR-midlerne, og det fremgår heraf at LBR herefter aktuelt råder over
kr. 305.080 i form af disponible midler i 2014.
 
Det skal anføres, at beløbet fremkommer efter, at der er foretaget en nedskrivning af bevillingen til projekt ”Best City” v/ Visit Herning med kr. 200.000 i 2014 – besluttet på LBR-mødet den 20. august efterfølgende meddelt Visit Herning.

  

Konsekvenserne af det midlertidige bortfald af LBR-midler

Det Lokale Beskæftigelsesråd er igennem de seneste år tildelt stadig færre midler, idet der er givet følgende bevillinger:

 

[image]

 

Det midlertidige bortfald af LBR-midler i 2014 indebærer, at LBR næppe kan opretholde det hidtidige aktivitetsniveau, ligesom LBR´s nuværende rolle som en vigtig katalysator for sammentænkning af beskæftigelses- og erhvervspolitiken er midlertidigt svækket.    

 

Bortfaldet af LBR-midler i 2014 kan derfor give anledning til overvejelser om, hvorvidt Beskæftigelsesudvalget med fordel kan overføre et mindre beløb til LBR og herigennem bidrage til at sikre, at LBR opretholder rollen som en afgørende aktør i erhvervs- og beskæftigelsespolitken også i 2014.  

 

Bevillingen skal understøtte LBRs overordnede principper for anvendelsen af LBR-midlerne i 2014. Disse indgår i Beskæftigelsesplanen for 2014 og er formuleret således:

"LBR ønsker at støtte projekter, der lever op til ét eller flere af følgende sidestillede kriterier:

 • At projekterne understøtter Beskæftigelsesplanens mål og indsatsområder

 • At projekterne understøtter den planlagte indsats i regi af Vision 2017

 • At projekterne har en nyskabende, forsøgsmæssig karakter

 • At projekterne må forventes at bringe ny viden, som vil kunne udnyttes i den fremtidige beskæftigelsesindsats

 • At projekterne involverer brede partnerskaber på tværs af de beskæftigelsespolitiske aktører

Vurderingen af de enkelte ansøgninger vil dog altid bero på en konkret vurdering af projektets aktuelle relevans."

 

Bevillingen vil i givet fald kunne finansieres via Beskæftigelsesudvalgets "konto til nytænkning og omstilling".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget i 2014 tilfører kr. 250.000 til LBR via Udvalgets "Konto til nytænkning og omstilling"

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2014 på det sociale område m.v. - Styringsaftale 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde er det CEB botræning efter Servicelovens § 107 og CEB beskyttet beskæftigelse efter samme lovs § 103, der ligger inden for det rammeaftalebelagte område.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel - Udviklingsstrategien - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - Styringsaftalen. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt.


Der er enighed om, at hver af driftsherrerne, det vil sige de 19 kommuner og Regionen, reducerer udgifterne i perioden 2012-2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.


Udkast til Styringsaftale 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Udkastet forelægges hermed for Beskæftigelsesudvalget med henblik på indstilling til Byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.
 
Styringsaftale 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.
 
KKR (KommuneKontaktRådet) Midtjylland har på møde 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet.  

Udvikling i taksterne
Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.  

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og Regionen - i perioden 2012-2014 reducerer udgifterne med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på børneområdet og voksenområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre samt bidrag til udvikling indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.  

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 

Høring i Handicaprådet
Udkast til Styringsaftale 2014 har været i høring i Handicaprådet.  

 

Handicaprådet afgiver ikke høringssvar, da rådet ikke har bemærkninger til udkastet.   

Politisk behandling
Udkast til Styringsaftale 2014 er godkendt i Børne- og Familieudvalget ved formandsbeslutning 29. august 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udkast til Styringsaftale 2014 godkendes

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-903-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den 22. august 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Udvalget orienteres med dette punkt om mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. august  2013.

Sagsfremstilling

Referatet fra mødet er vedlagt dette punkt som bilag.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer