Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 25. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1040-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, herunder overførsler 2011 - 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget forelægges her regnskabsbemærkninger og overførsler 2011 - 2012 til godkendelse.

 

De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2011 været 1.081,2 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et reelt merforbrug på 3 mio. kr, hvilket svarer til 0,3%.

 

Udvalget forelægges også her opfølgning på den reduktions- og afviklingsplan som blev godkendt den 22. november 2011. Opfølgningen viser, at planen er fulgt og initiativerne har samlet set genereret den forudsatte besparelse.

Sagsfremstilling

Jfr. regnskabsvejledningen for 2011 fremsendes overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift) til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2011 og overførselssag, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. april 2012 og Byrådet den 8. maj 2012.
 
Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift: 

De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2011 været 1.081,2 mio. kr., hvilket er 106,8 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 105,0 mio. kr. og genbevillinger på 7,1 mio. kr. således, at der i forhold til den samlede bevilling er et mindreforbrug på 5,3 mio. kr..

 

Mindreforbruget skyldes, at administrationsudgifter vedrørende de kommunale aktiveringstilbud er konteret på serviceområde 20 men er budgetteret under serviceområde 17. Hvis der korrigeres herfor viser området en merudgift på 3,0 mio. kr.

 

Tillægsbevillingerne på 105,0 mio. kr., heraf 103,5 mio. kr. i mindre statsrefusion, skyldes at regeringen den 5. november 2010 indgik politiske aftaler om væsentlige ændringer primært af finansieringen af aktiveringsindsatsen med virkning fra 1. januar 2011. Den 12. oktober 2010 vedtog byrådet budget 2011 uden kendskab til lovændringerne.

 

Kernepunktet i aktiveringsaftalerne var en ændring af statsrefusionen, hvor der fremover vil være 50% refusion af forsørgelsesydelser (kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge) i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse og 30% i perioder med anden aktivering og i passive perioder. I 2010 udgjorde refusionen 75% eller 65% i aktive perioder og 50% eller 35% i passive perioder. Der blev ikke ændret ved særregler om højere refusion i starten (syge- og arbejdsløshedsdagpenge) og ingen refusion i de langvarige forløb (sygedagpenge og ledighedsydelse).

 

Kommunernes mindreindtægter fra refusion vil - hele landet set under et - blive fuldt ud kompenseret via budgetgarantien og det særlige beskæftigelsestilskud på det forsikrede område over en flerårig periode.

 

Indeholdt i det samlede resultat på serviceområdet, er en række udsving på enkelte konti. Disse udsving kommenteres kort i det følgende.

 

Nedenstående oversigt viser således på hvilke områder regnskab 2011 afviger i forhold til det korrigerede budget 2011: 

 

[image]

(positivt fortegn = mindreforbrug )

 

Årsagerne til de enkelte afvigelser kommenteres i det følgende.

 

Den største afvigelse skal findes på kontoen "driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats" med et mindreforbrug på 22,6 mio kr. Dette mindreforbrug dækker dog over, at budgetbeløbet er henført til denne konto mens forbruget i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan er bogført på andre konto jvf. nedenstående oversigt.

 

[image]

 

Det reelle mindreforbrug på kontoen er således 7,687 mio kr. Mindreforbruget hænger sammen med den opbremsning af indsatsen der blev gennemført i slutningen af 2011.

 

Af det samlede mindreforbrug søges 250.000 kr overført til 2012, idet der er tale om et uforbrugt tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til projektet "KVIS" (Koordineret Virksomhedsrettet indsats for Sygemeldte). Den ønskede overførsel fremgår også af vedlagte skema (Overførselsskema BSK SO 17).

 

Merforbruget på medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige skyldes, at der i 2011 var flere bruttoledige end forudsat i det korrigerede budget - 1955 mod forudsat 1875.

 

Tilsvarende skyldes merforbruget på løntilskud mv. til forsikrede ledige hovedsagligt, at flere forsikrede ledige end forudsat er aktiveret med offentligt løntilskud  - 180 helårspersoner realiseret mod 160 forudsat. Samtidig har forbruget til personlig assistance til handicappede været større i 2011 end forudsat i det korrigerede budget. På denne konto spiller det også ind, at der her er registreret udgifter, hvor budgetbeløbet er opført under 5.68.90 driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

 

Opfølgning på Beskæftigelsesudvalgets plan for reduktion- og afvikling 2011 (7,8 mio krs planen)

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 22. november 2011 en reduktions- og afviklingsplan, der skulle bidrage med en besparelse på serviceområde 17 på 3,38 mio kr i 2011 og 4,42 mio kr i 2012.

 

De besluttede initiativer er gennemført som planlagt, og af vedlagte bilag fremgår, at de besluttede initiativer isoleret set har genereret en besparelse i 2011 på 3,42 mio kr.

 

Der følges op på planens initiativer i 2012 ved forårets opfølgning på budget 2012.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2011 tages til efterretning.
 
at overførselsønskerne fra 2011-2012 vedrørende drift jfr. bilag godkendes.
 
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. april 2012 og Byrådet den 8. maj 2012.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Målopfølgning 2011 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opfølgning på politiske mål, herunder kvalitetsmål for 2011 på Beskæftigelsesudvalgets område fremlægges her til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2013 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på mål og årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.
 
Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2011 for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Samtidig er der foretaget opfølgning på kvalitetsmålene for serviceområdet.
 
Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til godkendelse i udvalget.

 

I løbet af 2011 er udviklingen i forhold til mål og årsmål løbende blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Drøftelserne af indsatsområder for 2013 og frem startes op, når Beskæftigelsesudvalget den 25. april 2012 mødes med Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). På dette fællesmøde vil udvalget og LBR få lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, som prioriteringerne i indsatsen. Dermed er fællesmødet det første skridt på vejen til at fastlægge beskæftigelsesindsatsen for 2013.

 

Den samlede procesplan for fastlæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2013 er vedlagt dette punkt som bilag.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at målopfølgningen for mål, årsmål og kvalitetsmål godkendes

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1131-08 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Resultatrevision 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen . Opgaven er lovfæstet (jævnfør bekendtgørelse 1277 af 14.december 2011) både hvad angår indhold og proces. Resultatrevisionen forelægges til udvalgets godkendelse samt til videresendelse til LBR med henblik på bemærkninger

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Ideen med resultatrevisionen er, at kommunerne får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument.
 
Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Forvaltningens forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.
 
Resultatrevisionen skal indeholde følgende elementer:

 • resultater af beskæftigelsesindsatsen opgjort ved beskæftigelsesministerens mål for indsatsen

 • udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper

 • opgørelser af de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats

 • en vurdering af om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats.

 

Resultatrevisionen skal endvidere som noget nyt fra 2011 omfatte en opfølgning på mål og resultatkrav opstillet for indsatsen på "Bevilling til ekstra virksomhedrettede jobkonsulenter til at hjælpe lantidsledige personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud". Herning Kommune indgår i dette projekt.

 

Data til resultatrevisionen trækkes på www.jobindsats.dk, og består af tre elementer; en resultatoversigt, et besparelsespotentiale og et scorecard for ministerens mål. De nyeste tilgængelige data skal lægges til grund for resultatrevisionen, dog sådan at data skal være trukket inden udgangen af 1. kvartal.
 
Der stilles fra Arbejdsmarkedsstyrelsen krav om, at kommunen kommenterer på alle dele af Resultatrevisionen. Herning Kommunes kommentarer fremgår af det det vedlagte notat.
 
Kommunen skal senest den 1. maj anmode det lokale beskæftigelsesråd (LBR) om bemærkninger til resultatrevisionen. Det indstilles derfor, at beskæftigelsesudvalget godkender, at vedlagte Resultatrevision for 2011 sendes i høring hos LBR Herning.
Herefter vil Beskæftigelsesudvalget på møde den 12. juni 2012 få forelagt Resultatrevisionen med LBRs bemærkninger med henblik på drøftelse og godkendelse.

 

Hovedresultaterne i resultatrevisonen for 2011 er:

 • Blandt kommunerne med samme rammevilkår som Herning (klyngen) er Herning på en samlet 4. plads i forhold til opfyldelsen af ministermålene for 2011. Det drejer sig om nedbringelsen af arbejdskraftreserven, nedbringelse af antallet på permanente forsørgelsesordninger, nedbringelse af antallet af unge på offentlig forsørgelse og nedbringelse af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse.

 • Det samlede antal forsørgede er 2 % lavere end samme tidspunkt i 2010 svarende til gennemsnittet for kommuner med de samme rammevilkår som Herning (klyngen)

 • Der er i Herning et besparelsespotentiale i forhold til A-dagpenge, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Besparelsespotentialet viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i kommunen, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau, som den gennemsnitlige andel af fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre.

 

Resultatrevisionens rangordning af kommunernes indsats repræsenterer en af flere mulige måder, hvorpå kommunernes indsats kan sammenlignes. En alternativ tilgang er at se på forsørgertrykket - dvs. de samlede kommunale udgifter til offentlig forsørgelse pr. borger i alderen 16 - 66 år.

 

Adminstrationen har således lavet et udtræk fra www.jobindsats.dk, der sammenligner  forsørgertrykket i Herning i 2010 og 2011 samt sammenlignet data med en række andre kommuner samt på landsplan.

 

Af bilaget fremgår det, at stigningen i forsørgertrykket i Herning  Kommune fra 2010 til 2011 på 16 % ligger væsentligt under landsgennemsnittet på 24 %. Dette betyder, at Herning Kommune er gået fra en placering i 2010 som nr. 59 til en placering som nr. 39 i 2011.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget sender Resultatrevisionen for 2011 i høring i LBR med henblik på bemærkninger

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Aktiveringsbudget 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Udvalget præsenteres med dette punkt for aktiveringsbudgettet efter indregningen af de besluttede forslag, samt for status for implementeringen af forslagene.

 

Sagsfremstilling

Med afsæt i det vedtagne budget 2012 for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse og den godkendte plan for forandring af beskæftigelsesindsatsen er vedlagte Aktiveringsbudget 2012 udarbejdet.

 

Formålet med  beskrivelsen af aktiveringsbudgettet er at tydeliggøre de forudsætninger som budgettet hviler på efter planens godkendelse.

 

Aktiveringsbudgettet er beskrevet med afsæt i statusbeskrivelsen i notatet "Vurdering og forandring af beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune". For hver enkelt målgrupper er der kort gennemgået, hvilken indsats målgruppen tilbydes. Det er herefter anført hvor mange personer der forudsættes at være i målgruppen i 2012, og om disse er passive eller aktive og i hvilket omfang aktivering er virksomhedsrettet eller i form af vejledning og opkvalificering.

 

For den enkelte målgruppe er ligeledes anført den samlede økonomi i 2012 til henholdsvis indsats og forsørgelse efter planens gennemførelse og under de angivne aktivitets forudsætninger.

 

Der vil på mødet blive givet en gennemgang af aktiveringsbudgettet. 

 

Status for implementering

Vedlagt denne dagsorden er ligeledes en oversigt over status for implementering af de enkelte forslag i planen. Det er på oversigten angivet om implementeringen forløber planmæssigt. Status vil blive kommenteret uddybende på mødet.

 

Løbende opfølgning på forandringsplanen

Den overordnede økonomi på serviceområde 17 følges løbende via den politiske forårsopfølning, halvårsregnskab og efterårsopfølgningen. Det foreslås, at Beskæftigelsesudvalget på alle møder præsenteres for en status på i første omgang implementeringen af forandringerne og efterfølgende for status for indsatsen. I forbindelse med efterårsopfølgningen vil de første økonomiske konsekvenser af forandringsplanen kunne præsenteres for udvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte beskrivelse af aktiveringsbudget 2012 til efterretning

 

at udvalget beslutter at følge implementering og indsats i forhold til forandringsplanen på alle møder i udvalget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Der orienteres her om status for og udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen følger løbende udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.


Opfølgningen omhandler dels antallet af ydelsesmodtagere og dels status for
indsatsen i forhold til de politiske målsætninger.

Vedr. antallet af ydelsesmodtagere:

 • ledighedsprocenten er steget fra 5,8 til 6,2 fra januar 2012 til februar 2012 - hvilket dog stadig er lavere end ledigheden på landsplan. Ledighedsprocenten på landsplan i februar 2012 var på 6,7.

 • antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra januar til februar 2012 - det gælder både for jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) og for midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3). Antallet af indsatsklare (match 2) er derimod faldet. Samlet er antallet af kontanthjælpsmodtagere dog væsentligt højere end i januar 2012, men stadig betydelig lavere end gennemsnittet på landsplan.

 • antallet af fuldtidsmodtagere af førtidspension er steget fra januar til februar 2012, men er på et lavere niveau end februar 2011.

Vedr. lokalpolitiske mål:

 • antallet af unge ledige under 25 år er steget fra januar til februar 2012, og er også på et højere niveau end februar 2011.

 • 43,6% af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) var i februar i arbejdsmarkedsrettet aktivitet. Dette er en stigning set ift. januar 2012, samt samme måned sidste år.

 • antallet af ledige i arbejdskraftreserven er steget fra januar til februar 2012, og er nu på et identisk niveau med februar 2011.

 • antallet af ledige 25-29 årige i arbejdskraftreserven er dog uændret fra januar til februar 2012 og er på et lavere niveau end februar 2011.

 • antallet af igangværende sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet fra 525 i marts 2011 til 517 i marts 2012. Set ift. februar 2012 er det dog en stigning.

 • andelen af delvis raskmeldte er faldet fra 19,1% i januar 2012 til 17,2% februar 2012 og er dermed også på et lavere niveau end februar 2011.

 

Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at der hvert halve år udarbejdes en statistik over unge under 25 år, der er indsatsklare med som ikke er i gang med et aktivt tilbud. Denne statistik er udarbejdet for februar måned og fremgår af vedlagte nøgletalsoversigt. Statistikken vil blive uddybende kommenteret på mødet.

 

Rettidighed i tilbudsgivningen - forsikrede ledige

Der er i lovgivningen fastsat minimumskrav til hvornår og hvor ofte der skal afholdes
jobsamtaler med og afgives tilbud til ledige – både a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.


Der følges løbende op på om disse minimumskrav overholdes.
Udvalget har på tidligere møder besluttet at følge udviklingen i rettidigheden løbende
med fokus på at rettidigheden forbedres.

 

Der arbejdes aktuelt på centralt hold på at opdatere målingerne, hvorfor der ikke foreligger nye tal i forhold til den status udvalget fik på sidste møde. Nye målinger er angivet til at foreligge den 26. april 2012. Udvalget vil således kunne modtage en opdateret status på udvalgsmødet den 21. maj.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.


Beslutning

Udvalget tog status til efterretning.
Udvalget drøftede den fremlagte status. Udvalget ønsker at modtage de opdaterede rettidighedstal, når disse foreligger.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring i forbindelse med forebyggelseshandleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Den 15. august 2011 godkendte Forebyggelsesudvalget et kommissorium for udarbejdelsen af en forebyggelseshandleplan. Administrationen har i et samarbejde på tværs af forvaltninger udarbejdet et udkast til en forebyggelseshandleplan, der arbejder med de udfordringer, Herning Kommune står over for på sundhedsområdet.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev der afsat ekstra 2 mio. kr. til forebyggelsesarbejdet. Heraf er 1,5 mio. kr. målrettet børne- og ungeområdet.
 
Forebyggelseshandleplanen er nu i en høringsfase, og Forebyggelsesudvalget ønsker at indhente høringssvar hos fagudvalgene i Herning Kommune.
 
Efter høringsfasen prioriteres indsatserne i forebyggelseshandleplanen endeligt af Forebyggelsesudvalget den 30. april 2012.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne.
 
Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.  
 
Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder. 
 
De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.

 

Høringssvaret fra ledergruppen i BSK er vedlagt som bilag. Dette er for at give Udvalget mulighed for at tage udgangspunkt i det administrative høringssvar i behandlingen af punktet.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter sit høringssvar til forebyggelseshandleplanen

Beslutning

Udvalget ønsker et høringssvar udarbejdet, der indeholder administrationens bemærkninger vedrørende følgende punkter:
- systematisk indsats overfor overvægtige børn
- forebyggende psykologstøtte
- målrettet sundhedsindsats på beskæftigelsesområdet
 
Høringssvaret er afgivet i relation til Forebyggelsesudvalgets prioritering af egne midler.
 
Birgit Jonassen tager generelt forhold for sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-680-10 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Lejemålssag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-922-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Lejekontrakt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer