Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 25. februar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Brugen af nytteindsats i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I budgetforliget for 2015 anmodes Beskæftigelsesudvalget om at gentænke brugen af nytteindsats i Herning Kommune. Med denne sag fremlægges forslag til nye principper for nytteindsats i Herning Kommune til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for budget 2015 indgår følgende:

"Budgetforligspartierne anmoder Beskæftigelsesudvalget om at gentænke brugen af nyttejob. Målet er øget fokus og gerne flere nyttejob med henblik på ordinær beskæftigelse."

Med dette punkt fremlægges forslag til nye principper for brug af Nytteindsats i Herning Kommune med afsæt i drøftelserne på udvalgsmødet den 21. januar 2015.

Omfang af nytteindsats i Herning

Generelt vægtes brugen af den virksomhedsrettede aktivering (virksomhedspraktikker, løntilskud og nytteindsats) højt i beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune. Nedenstående oversigt viser således hvor mange forløb der ifølge fagsystemet i 2014 har været etableret med løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats på sagstyperne a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge.

 

 

Det ses altså, at virksomhedspraktik og løntilskud udgør langt størstedelen af de over 4.000 forløb med virksomhedsrettet aktivering i løbet af 2014.

Gældende principper for brugen af nytteindsats i Herning Kommune

Som et element i implementeringen af kontanthjælpsreformen fastlagde Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget i efteråret 2013, hvordan nytteindsats skulle anvendes i Herning Kommune.

Beskæftigelsesudvalget godkendte således på møde den 25. september 2013 følgende principper for Herning Kommunes anvendelse af nytteindsats:

 

 • Ved tilrettelæggelsen af nytteindsatsen går hensynet til enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet altid forud for hensynet til den kommunale opgaveløsning.
 • Nytteindsatsen kan også være til gavn for den kommunale opgaveløsning.
 • Alle kommunale arbejdspladser stilles til rådighed for nytteindsatsen
 • Nytteindsats skal være en integreret del af den eksisterende organisation
 • Fokus skal være på deltagelse og optræning  

 
Beskæftigelsesudvalget indstillede samtidig disse principper til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og ØKE tiltrådte denne indstilling på møde den 21. oktober 2013.

Forslag til nye principper for nytteindsats 

Med afsæt i budgetforliget anmodes udvalget her om at drøfte et nyt oplæg til principper for anvendelsen af nytteindsats med henblik på vedtagelse af nye principper for brug af nytteindsats i Herning Kommune.

 
På udvalgsmødet den 21. januar 2015 ønskede udvalget en tilpasning af principperne for nytteindsats, så indsatsen omfatter de åbenlyst uddannelsesparate, de uddannelsesparate, som ikke er ”interesseret” i virksomhedspraktik og jobklare kontanthjælpsmodtagere, som ikke er ”interesseret” i virksomhedspraktik.


På baggrund heraf har administrationen med afsæt i de tidligere besluttede principper udarbejdet et nyt forslag til principper for brug af nytteindsats i Herning Kommune.

Som det fremgår ovenfor har den virksomhedsrettede aktivering høj prioritet i Herning Kommune, hvor der gøres meget stor brug af såvel virksomhedspraktik som løntilskud. Med følgende principper lægges der fortsat op til, at virksomhedspraktik og løntilskud anvendes der, hvor der er behov for en opkvalificerende virksomhedsrettet indsats, men at nytteindsats så til gengæld anvendes som den primære indsats for de ressourcestærke ledige, der blot venter på at komme i arbejde eller uddannelse. Det vil sige de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, og her især de åbenlyst uddannelsesparate med en studentereksamen.

 

 • Ved tilrettelæggelsen af nytteindsatsen går hensynet til enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet altid forud for hensynet til den kommunale opgaveløsning
 • Nytteindsatsen kan også være til gavn for den kommunale opgaveløsning
 • Alle kommunale arbejdspladser stilles til rådighed for nytteindsatsen
 • Nytteindsats skal være en integreret del af den eksisterende organisation
 • Fokus skal først og fremmest være på deltagelse og optræning - undtaget herfra er de unge ressourcestærke ledige, der blot venter på et arbejde eller en uddannelse
 • For de ressourcestærke jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere har nytteindsats forrang for virksomhedspraktik og løntilskud  

Med denne justering af principperne for nytteindsats vurderes det, at der en positiv sammenhæng ift. arbejdet med at få ungeledigheden i Herning Kommune under landsgennemsnittet, da den opprioriterede brug af nytteindsats overfor de ressourcestærke ledige kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere vil kunne have en såkaldt sorteringseffekt. Det vil sige, at nogle af de unge i denne målgruppe vil forventes at vælge offentlig forsørgelse fra pga. nytteindsats.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender de forslåede principper for brug af nytteindsats i Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Sagsnr.: 15.20.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Aftale om reform af refusionssystemet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 18. juni 2014 indgået forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. I reformen indgår en beslutning om en refusionsomlægning, som skal gennemføres med virkning fra 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Det statslige refusionssystem består i dag af et kompliceret regelsæt, hvor refusionsprocenten bl.a. varierer efter ydelsestype og den aktive indsats, som borgeren deltager i.

 

Der er nu enighed om at gennemføre en refusionsomlægning, som indebærer, at refusionssatserne for den statslige refusion som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser. Med henblik på at understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats aftrappes refusionssatsen over tid:

 

·         80 pct. de første 4 uger

·         40 pct. fra 5. - 26. uge

·         30 pct. fra 26. – 52. uge

·         20 pct. efter uge 52 

 

Der indføres en ”refusionstæller”, som definerer hvornår ydelser til en person starter forfra i refusionstrappen. Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse inden for en referenceperiode på 3 år.

 

Desuden etableres et særskilt fleksbidrag til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob frem for passiv kontanthjælp, og reglerne om mellemkommunal refusion for førtidspensionister skærpes.

 

Indfasning af refusionsomlægningen

Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 1. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.

 

 

Tilpasninger af det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Det nye refusionssystem indebærer, at kommunerne fremover får dækket en mindre del af udgifterne via statslige refusioner. Til gengæld øges det samlede bloktilskud til kommunerne under et med et tilsvarende beløb. Men for de enkelte kommuner bliver der tale om en nettogevinst eller et nettotab ved omlægningen. For at kompensere for utilsigtede forskydninger i kommunernes økonomi sker følgende tilpasninger:

 

 • En initial tilpasning af det kommunale udligningssystem fra 1. januar 2016, som blandt andet øger den generelle landsudligning fra 58 til 61 % og forstærker udligningen for kommuner med højt strukturelt underskud.

 

 • En midlertidig begrænsning af den enkelte kommunes tab eller gevinst ved den nye ordning i 2016 og 2017. Tabet eller gevinsten begrænses til 0,1 % af beskatningsgrundlaget eller 10 mio. kr. i 2016 og 0,2 % af beskatningsgrundlaget eller 20 mio. kr. i 2017.

 

 • Gennemførelse af et analysearbejde i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg med henblik på at forberede en mere langsigtet tilpasning af udligningssystemet, der kan have virkning fra 2018.

 

 

Hvad betyder refusionsomlægningen for Herning kommune?

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet foreløbigt beregnede virkninger i 2016 og 2017 af refusionsomlægningen for de enkelte kommuner. Beregningerne er baseret på det nuværende datagrundlag, og er foretaget under hensyntagen til ovennævnte tilpasninger af tilskuds- og udligningssystemet.

De foreløbige beregninger viser, at Herning kommune får en gevinst af refusionsomlægningen på ca. 7,7 mio. kr. i 2016 og ca. 8,0 mio. kr. i 2017. Den konkrete virkning på Serviceområde 17-rammen kendes endnu ikke.

 

Forklaringen på gevinsten findes primært i beslutningen om, at kommunens eksisterende modtagere af førtidspension friholdes af refusionsomlægningen og fortsætter på de eksisterende refusionssatser. I Herning kommune har en forholdsmæssig stor andel af ydelsesmodtagerne fået tilkendt førtidspension. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-2-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om anmodning om tilførsel af personaleressourcer på flygtningeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om udviklingen i antallet af nyankommende flygtninge i Herning Kommune, opgaverne på flygtninge området og de ressourcemæssige udfordringer i afdelingen "Specialindsats for Unge og Integration".

På baggrund af den aktuelle udvikling indstiller Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der, som konsekvens af det stigende antal flygtninge i Herning kommune, bevilges kr. 1.600.000 i 2015 til ansættelse af 4 sagsbehandlere med henblik på at sikre drift og  lovmedholdelighed i forbindelse med modtagelse og opfølgning på flygtningeområdet. Beløbet finansieres af et særtilskud, idet Regeringen på Finansloven for 2015 afsat en ekstraordinær pulje på 250 mio. kr. , som skal understøtte tiltag i forbindelse med kommuneres modtagelse af flygtninge.  

Herudover fremgår det af sagen, at Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Herning Kommune ikke tilkendegiver ønske om at modtage et større antal end den fastsatte foreskriver.    

Sagsfremstilling

I Herning kommune er der - som i landet som helhed - sket en markant stigning i antallet af nytilkomne flygtninge samt familiesammenførte. I perioden frem til 2013 ankom årligt ca. 45 flygtninge til Herning kommune, i 2014 ankom 100 flygtninge og i 2015 forventes der at ankomme 196 flygtninge.

Udviklingen i antallet af nytilkomne flygtninge lægger et meget stort pres på personaleressourcerne i afdelingen Specialindsats for Unge og Integration, som varetager såvel modtagelsen som den efterfølgende opfølgning og sagsbehandling ift. flygtningene.

Specialindsats for Unge og Integration har midlertidigt løst udfordringen ved midlertidigt at flytte ressourcer fra andre områder, hvorfor der er opstået et efterslæb indenfor disse områder. Herudover har afdelingen måttet nedprioritere den løbende, lovpligtige opfølgning og sagsbehandling for herboende flygtninge - også her er der opstået efterslæb ift. varetagelse af de lovbundne opgaver.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der, som konsekvens af det stigende antal flygtninge i Herning kommune, bevilges kr. 1.600.000 i 2015 til ansættelse af 4 sagsbehandlere med henblik på at sikre drift og  lovmedholdelighed i forbindelse med modtagelse og opfølgning på flygtningeområdet. Beløbet finansieres af et særtilskud, idet Regeringen på Finansloven for 2015 afsat en ekstraordinær pulje på 250 mio. kr. , som skal understøtte tiltag i forbindelse med kommuneres modtagelse af flygtninge.  

Af vedlagte bilag fremgår det herudover, at Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen har et ønske om at tilskynde kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, og kommuner som ønsker at modtage flygtninge ud over kvoteantallet opfordres til at melde dette ind til KL senest 1. marts 2015.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Herning Kommune ikke tilkendegiver ønske om at modtage et større antal end kvoten foreskriver.    

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Bruttoledigheden

Herning Kommune har med 4,0 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i december 2014 mindre end samme måned sidste år.

Fleksjob

Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I november 2013 var der i alt 882 fleksjob, mens tallet i november 2014 var på 1004 fleksjob.

Sygedagpengemodtagere
Antallet af sygedagpengemodtagere var i januar 2015 faldet i forhold til december 2014, og samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere noget lavere end samme måned året før. Antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger var i januar 2015 på 240 personer, hvilket er højere end samme måned året før (202).
 
Ungeledigheden

Det samlede antal af unge ledige var ifølge jobindsats.dk i december 2014 på 753 personer, hvilket er væsentlig lavere end december 2013, hvor antallet var på 832 personer. 

Førtidspension
I januar 2015 er der tilkendt 6 nye førtidspensioner. I hele 2014 blev der tilkendt i alt 119 førtidspensioner svarende til ca. 10 nytilkendelser pr. måned i 2014 . Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 9 førtidspensioner pr. måned i 2013 (ialt 107 nytilkendelser i 2013).

Særligt om forsørgertrykket.

Forsørgertrykket er kort fortalt kommunens samlede udgifter til forsørgelsesydelser fordelt på antal borgere i kommunen i alderen 16-66 år. Ved at lave denne opgørelse får man et samlet billede af, hvor mange udgifter kommunen har til forsørgelse fordelt på borgere i den erhvervsaktive alder – forsørgertrykket betyder altså det økonomiske ”tryk” som kommunens udgifter til offentlig forsørgelse giver pr. borger i alderen 16-66 år. Til forsørgelsesydelserne hører følgende ydelser: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, førtidspension, ledighedsydelse, efterløn, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse.  

Forsørgertrykket kan senest opgøres for 2013, men det forventes, at jobindsats.dk har oplysninger om forsørgertrykket for 2014 i løbet af marts - april 2015.

Herning Kommune har samlet set et forsørgertryk, der ligger under landsgennemsnittet, og på de fleste forsørgelsesydelser har Herning Kommune et relativt lavere forsørgertryk end en række af udvalgte jyske kommuner. Vedlagt dette punkt er et bilag, der mere detaljeret beskriver forsørgertrykket, og viser forsørgertrykket fordelt på forskellige forsørgelsesydelser i sammenligning med hele landet og en række udvalgte jyske kommuner.

Generel bemærkning til nøgletallene:
Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret. Alt efter opdateringstidspunkt på jobindsats.dk kan der blive udleveret nye nøgletal på udvalgsmødet.

På udvalgsmødet den 21. januar 2015 ønskede udvalget en læsevejledning til nøgletalsarket. En sådan læsevejledning er vedlagt dette punkt som bilag.

Vedlagt er desuden et afsnit vedrørende nøgletal på beskæftigelsesområdet fra en publikation, som KL i januar 2015 har udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum under titlen "Brug nøgletal i styringen - kend din kommune"

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker på kommende møde uddybende oplysninger om brugen af sanktioner i Herning Kommune.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.03-A00-1-15 Sagsbehandler: Kariann Keseler  

Jobformidling til personer på førtidspension – forslag til samarbejdsaftale med LEV – projekt KLAP

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der har i mange år været talt om og forsøgt at skaffe jobs til mennesker med særlige behov.

Jobbanken er en af de virksomheder, der arbejder med at integrere/reintegrere psykisk sårbare førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Herning Kommune har i dag et samarbejde med Jobbanken.

For førtidspensionister er der også i regi af Landsforeningen LEV etableret et projekt KLAP (kreativ langsigtet arbejdsplanlægning) som har til formål at skabe jobformidling mellem virksomheder og førtidspensionister, der ønsker deltagelse på arbejdsmarkedet.

Jobcentret kan i projektet se gode muligheder for at få flere førtidspensionister i løntilskudsjob, som er tilpasset den enkeltes behov og ressourcer og fremlægger på den baggrund forslag til samarbejdsaftale mellem Beskæftigelsesafdelingen Herning Kommune og projektet KLAP om formidling og etablering af virksomhedspraktiker og job med løntilskud for førtidspensionister til udvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Landsforeningen LEV har i en periode fra 2014 - 2017 modtaget 10 mio. kr. årligt for at styrke personer på førtidspension i at finde arbejde. Til dette formål, er projekt KLAP iværksat med henblik på at skabe jobformidling mellem virksomheder og førtidspensionister, der ønsker deltagelse på arbejdsmarkedet.

Ansættelserne vil være ansættelse med løntilskud til førtidspensionister - de tidligere skånejob.

 

For at lykkedes med dette, er det vigtigt at der udføres opsøgende arbejde overfor virksomhederne og at interesserede borgere har mulighed for at få rådgivning og vejledning, samt får hjælp til formidling til virksomhederne. KLAP projektet udspringer af, at det har vist sig at disse sammenhænge kan være svære at skabe, og mange førtidspensionister ikke selv kan finde arbejde og bruge de ordinære formidlings systemer.

 

KLAP-metoden bygger på tre konkrete erfaringer:

 • Virksomheder i Danmark vil gerne tage et socialt ansvar.
 • Mennesker med særlige behov vil gerne arbejde.
 • Mødet mellem mennesket med særlige behov og virksomheden skal tage udgangspunkt i virksomhedens behov, da de har jobbene.

 

Målgrupper

KLAP laver job til mennesker med kognitive vanskeligheder, der får førtidspension. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har udviklingshæmning, autisme, spasticitet, epilepsi, muskelsvind, erhvervet hjerneskade eller en anden form for handicap, der gør, at de har kognitive vanskeligheder.

 

KLAP-metoden

KLAP arbejder tæt sammen med den enkelte virksomheds HR-afdeling for at skabe præcise og realistiske opfattelser af de jobfunktioner, som medarbejdere med kognitive vanskeligheder kan løse. Medarbejderne får samtidig et klart, tydeligt og letforståeligt billede af de arbejdsopgaver, der er i virksomheden.

 

Projektet tager afsæt i, at kommunernes jobcentre ikke skal have en direkte rolle og opgave, men være partner i samarbejdet. Dels med at indgå i fælles oplysninger til borgere og virksomheder, desuden opbygge smidige administrative sagsgange når der skal etableres et job med løntilskud.

 

Det er jobcentrets vurdering, at samarbejdet ikke medfører en direkte økonomisk udgift for kommunen, men at der vil være et administrativt ressourceforbrug forbundet med samarbejdet.

Hertil kommer naturligvis de omkostninger, der er for kommunen i forbindelse med ansæ¦ttelse i løntilskud.

Det kommunale tilskud udgør 26,54 kr pr time.

 

Det er jobcentrets vurdering, at en aftale om samarbejde vil medføre bedre betingelser for at flere førtidspensionister får muligheder for beskæftigelse.

I Herning er det pt. 207 førtidspensionister ansat i løntilskud. Antallet har været langsomt stigende siden 2007.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der etableres et formaliseret samarbejde med KLAP.

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-748-06 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

IT-problemer som følge af systemopdatering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ved årsskiftet blev der lavet en stor opdatering af fagssystemet Workbase, der faldt samtidig med en stor opdatering af Det Fælles DataGrundlag. Disse opdateringer har medført en række problemer i fagssystemet. Med dette punkt redegøres der kort for indholdet i og konsekvenserne af disse fejl.

Sagsfremstilling

Den 5. januar 2015 blev fagssystemet Workbase opdateret med et nyt planmodul (også kaldet KMD Momentum) til håndtering af borgernes job- , uddannelses- og sygeopfølgningsplaner. Samtidig med denne opdatering overtog Det Fælles DataGrundlag (DFDG) ejerskabet på disse planer, hvilket betød at en lang række oplysninger om borgernes jobplaner, placeringer i virksomheder/tilbud mm. skulle overleveres og konverteres fra de kommunale sagsbehandlingssystemer - herunder altså også Workbase - til DFDG. Samtidig blev der lavet en lang række øvrige justeringer og opdateringer i DFDG, som også har givet KMD vanskeligheder. Disse 2 samtidige opdateringer og konverteringer har afstedkommet en lang række problemer med fagssystemet Workbase.

 

Langt størstedelen af landets jobcentre har således være ramt af massive it-fejl, og der har også været en del omtale af fejlene i de danske medier. Så sent som den 17. februar 2015 kunne man i nyhedsbrevet Version 2 læse om problemerne under overskriften "Nyt it-system har skabt kaos på landets jobcentre", i en artikel hvor leverandøren KMD bedyrer, at der ikke er tale om en ny "Amanda". Den 19. februar kunne tv2.dk fortælle den stort set samme historie under overskriften "It-kaos på jobcentre: Styrelse gav grønt lys trods advarsler", i denne artikel bliver STAR dog gjort medansvarlig for problemerne.

 

Som kommune er det svært at vurdere, om det er KMD eller STAR, der har været skyld i problemerne, men der er dog ikke tvivl om, at KMD har været under stort tidspres for at blive klar til opdateringen, og de havde på forhånd varslet driftforstyrrelser de første dage efter 5. januar 2015.

 

I det følgende bliver de væsentligste af de problemer, der har været med Workbase siden opdateringen 5. januar gennemgået:

 

 • Adgang til systemet. I stort set hele uge 2 kunne sagsbehandlerne ikke få adgang til Workbase. Det vil sige, at alle afholdte samtaler, aftaler om placering fx virksomhedspraktik, udfyldelse af blanketter og øvrige notater har skullet noteres med papir og blyant for så efterfølgende at blive indtastet, da systemet var i drift igen.
 • Fra uge 3 og frem har der været massive problemer i relation til især borgerens jobplaner. Det har betydet, at alt det administrative forbundet med at placere en borger i eksempelvis virksomhedspraktik har været besværliggjort og i mange tilfælde har skulle laves manualt - altså med håndskrevne notater, jobplaner og papirblanketter. Meldingen medio februar er, at de fleste af disse problemer er ved at være løst. Men der er selvfølgelig et stort efterslæb nu i forhold til at få de manuelle registreringer ført korrekt ind i Workbase.
 • De mange problemer i relation til placering af borgere i tilbud / praktikker mv. vil sandsynligvis kunne aflæses direkte i forhold til målinger på bl.a. rettidighed og aktiviteter på blandt andet jobindsats.dk, men efterhånden som der bliver efterregistreret for januar og februar, burde der blive rettet op på dette.
 • De mange problemer i relation til placeringer vil måske også have betydning for hjemtagning af refusion for januar og februar måned, men det må også forventes, at der på baggrund af efterregistreringer bliver rettet op på dette. Såvel STAR som KL er jo godt bekendt med disse problematikker.

 

Samlet set har de mange it-fejl som følge af opdateringen den 5. januar 2015 medført - og medfører fortsat - store frustrationer, spildtid, merarbejde og besvær for medarbejderne i beskæftigelsesafdelingen. Ligeledes er der ingen tvivl om, at der nu er oparbejdet en massiv pukkel af opgaver i form af efterregistreringer, der skal foretages ved siden af det daglige arbejde, og dette vil kunne mærkes i nogen tid endnu. Det er dog også vigtigt at understrege, at de mange problemer ikke direkte har påvirket borgerne. Der er således ikke sket fejl i fx udbetalinger af ydelser som følge af opdateringen, og borgerne har fået de tilbud og praktikker, de har skullet have problemerne til trods. Det er altså alene medarbejderne i beskæftigelsesafdelingen, der har været ramt af problemerne.

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende orientering om konsekvenserne af fejlene i fagssystemet.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-3-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om seneste mødei Beskæftigelsesrådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet i Beskæftigelsesrådet i Herning kommune.

 

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesrådet (BR) holdt sit første møde den 15. december 2014 - herudover har BR afholdt møde den 19. februar.

 

Under punktet vil Beskæftigelsesudvalget modtage en mundtlig redegørelse for status på arbejdet i BR - herunder orientering om Rådets drøftelser og prioriteringer af indsatsområder og særlige fokuspunkter i Rådets arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesdvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Orienteringen blev taget til efterrretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Økonomisag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Økonomisag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer