Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 24. juni 2020
Mødested: Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status for beskæftigelsesindsatsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt gives en status på den aktuelle ledighed, situationen på arbejdsmarkedet samt de initiativer jobcenteret har eller vil iværksætte som følge af COVID-19

Sagsfremstilling

Med dette punkt orienteres om den aktuelle ledighed lokalt og nationalt, status på arbejdsmarkedet lokalt og nationalt samt de initaitiver, som jobcenteret har eller vil iværksætte som følge af COVID-19.

 

Til dette punkt er vedlagt en powerpoint-præsentation, der uddyber de følgende afsnit.

 

1. Status på den aktuelle ledighed

Antallet af a-dagpengemodtagere er steget med ca. 36% i perioden, kontant- og uddannelseshjælp med 10% og antallet af ledige fleksjobbere med ca. 24%.

 

Der er 663 flere ledige pr. 18-06-2020 end i uge 11.

 

Der er 1.257 personer, der er blevet ledige siden uge 11.

 

I alt er der pr. 16-06-2020 3.727 ledige (a-dagpengemodtager, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt ledige fleksjobbere).

 

Ledigheden i Herning er steget med 35,6% og i Vestjylland med 37,6% siden uge 11

 

De 5 brancher, hvor flest har været omfattet af lønkompensation på landsplan er: Handel, Hotel og Restauration, Industri, Transport og Kultur og Fritid. De 5 brancher med flest nyledige i RAR-Vest er: Transport, Hotel og Restauration, Handel, Industri og Vidensservice. De 5 største brancher i Herning var i 2018 Handel, Industri, Sociale Institutioner, Bygge & Anlæg og Sundhedsvæsenet.

 

2. Status på arbejdsmarkedet

På landsplan er den aktuelle ledighed den højeste siden krisen i 2008/2009, og ledighedstallene er meget tæt på at ramme niveauet under finanskrisen.

 

På landsplan var 9,3% af de privantansatte lønmodtagere hjemsendt med lønkompensation den 11. maj. For Vestjylland var andelen 8,7% af de privatansatte, mens tallet for Herning Kommune var 10,8% (svarende til 3.385 lønmodtagere), hvilket er den højeste andel for landsdelen. Der er umiddelbart ingen prognoser på, hvor mange af de, der har været omfattet af lønkompensation, der forventes at blive ledige ved udløb af lønkompensationsordningerne.

 

Aktiemarkedet (C-25 indekset) er næsten på samme niveau som i februar 2020. Det skyldes tildels en positiv udvikling i medicinalindustrien.

 

Finansministeriet forudser, at Danmark i løbet af 2020 vil få et større fald i BNP, end i 2009, hvor der ellers blev registreret det største fald nogensinde.

 

De økonomiske vismænd forudser en stigning i antallet af ledige ind i 2021.

 

3. Jobcenterets initiativer

Følgende initativer har været gennemført under suspensionsperioden fra medio marts til ultimo maj:

 

  • Der har været gennemført telefonisk opfølgning på alle ledige i suspensionsperioden, så rettighed og antal samtaler er de facto overholdt, selvom de teknisk set ikke tæller i regnskabet af nulstillende samtaler.

 

  • Virksomhedshotlinen har været åben under hele suspensionperioden, og der er også blevet formidlet jobs i perioden. I uge 22-24 er der indkommet 65 stillingsopslag.

 

  • Virksomhedsservice har haft løbende kontakt til de lokale virksomheder (som vanligt) – i suspensionsperioden har der været særlig fokus på kontakt til rengøringsvirksomheder. Ca. 70 rengøringsvirksomhedser er blevet kontaktet.

 

  • De ledige er blevet rådgivet og vejledt omkring jobsøgning og ledige job – desuden er de blevet tilbudt digital sparring.  

 

Følgende initiativer er blevet igangsat fra ultimo maj:

 

  • Jobcenteret er i fuld gang med at kontakte de lokale virksomheder, der har modtaget mest i lønkompensation for at yde bedst mulig service og støtte til de virksomheder, der har været hårdest ramt.

 

  • Jobcenteret har valgt først og fremmest at prioritere samtaler med de nyledige (m. fremmøde) efter udløbet af suspensionsperioden for at få lavet screening af de nyledige i forhold vurdering af behov for indsats for de nyledige. De, der er blevet ledige i perioden fra marts – slut maj har fået samtaler i perioden – pr. telefon, så der er blevet fulgt op, også selvom samtalerne teknisk set ikke tæller som nulstillende.

 

  • Jobcenteret har stort fokus på at få de mange, der er blevet ledige siden marts til at søge mod SOSU-området, da der er stor mangel på arbejdskraft her.

 

  • Planlagt møde med LO Hernings bestyrelse.

 

  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Samlingssted for udsatte i Herning by

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmøde i 2020 peget på retning og principper for samlingssted for udsatte borgere i Herning by.

 

Byplanudvalget har på de sidste to udvalgsmøder behandlet sag om planlægning for placering af samlingssted, samt planlægning af midlertidigt samlingssted. Med dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for Byplanudvalgets arbejdet med placering af samlingssted.

 

Sagsfremstilling

Sagen er i forlængelse af tidligere dagsordenspunkter med ´samlingssted for udsatte i Herning by´, senest den 15. april 2020, hvor udvalget på tidligere udvalgsmøder har drøftet samt peget på retning og principper for samlingssted for udsatte borgere i Herning by.

 

Byplanudvalget har på deres seneste udvalgsmøder taget stilling til placeringen af samlingssted for udsatte borgere i Herning by.

Med dette punkt orienteres udvalget om stillingtagen fra Byplanudvalget.

 

Placering af samlingssted

Byplanudvalget har taget stilling til, hvor samlingssted for udsatte i Herning skal placeres. Stillingtagen herfor sker ud fra en generel betragtning om udsatte borgeres bidrag til og deltagelse i byens liv og de planlægningsmæssige rammer i Herning bymidte.

 

Byplanudvalget har på udvalgsmøde den 11. maj behandlet sag om planlægning af samlingssted for udsatte i Herning by, med indstilling til stillingtagen om placering for samlingssted. Udvalget blev præsenteret for tre placeringsforslag, der kan opfylde de overordnede ønsker til placering. De tre placeringsforslag var Markedspladsen, Parken på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé samt Bethaniagades parkeringsplads.

 

Byplanudvalget besluttede at igangsætte ny planlægning af samlingssted for udsatte borgere i parken på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé.

 

Placeringsforslag med parken på hjørnet af Fredensgade og Dalgasgade (´Kirsebærhaven´) er vurderet i forhold til en række kriterier, herunder:

 

Flow:

Det valgte placeringssted har et bymæssigt flow af biler, cyklister og fodgængere omkring og på pladsen. Det vil få brugere af samlingsstedet til at indgå i det naturlige flow i byen.

 

Naboskab - andre funktioner:

Parken på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé er afgrænset af boliger, erhverv og foreninger mod nord og vest. Det vurderes, at et samlingssted kan placeres, så de får sin egen "private" zone i parken, således at f.eks. støjgener og lignende i forhold til de omkringliggende funktioner minimeres.

 

For det valgte placeringssted gælder, at samlingsstedet kan føre til øget tilstedeværelse af udsatte borgere i nærområdet.  

 

Planlægningsmæssige rammer: 

Kommuneplanrammen for parken på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé giver ikke mulighed for at opføre nogen form for bebyggelse. Ved placering her skal der derfor både udarbejdes ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

 

Udarbejdelse af en ny lokalplan vil inddrage naboer og andre interessenter i arbejdet med rammerne for et nyt samlingssted i Herning, da et lokalplanforslag skal i offentlig høring. Det vil også være muligt at inddtage brugere og andre relevante parter tidligere i processen, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

 

Midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads

Med beslutning om planlægning for et samlingssted i Kirsebærhaven på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé, skal der udarbejdes et forslag til en lokalplan. Det er desuden aftalt, at der i forbindelse med lokalplanen skal udarbejdes en rapport med erfaringer fra andre kommune og lignende projekter, for blandt andet at belyse den optimale størrelse af et samlingssted.

 

By, Erhverv og Kultur har undersøgt muligheden for at etablere et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads i Herning.

I deres vurdering bemærker de, at der vil være behov for en form for "nudging" for at lede brugerne hen til et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads, samt at denne opgave blandt andet kan varetages af medarbejdere ved Herning Kommune, der i forvejen er i kontakt med målgruppen for samlingsstedet.

 

På byplanudvalgsmøde d. 2. juni behandlede udvalget sag om midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads med indstilling om at Byplanudvalget tager til efterretning at denne placering ikke kræver yderligere planlægning. Udvalget besluttede indstillingen tiltrådt.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Udvalget besluttede, at der etableres et midlertidigt samlingssted på Enghavevej jfr. Byplanudvalgets anbefaling.

 

Det videre arbejde med at etablere mere permanente samlingssteder stilles i bero indtil videre.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Rammer for samarbejdet på udsatteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Samarbejds- og driftsaftaler mellem Herning kommune og eksterne samarbejdspartnere på udsatteområdet står til at blive fornyet, med et ønske om øget fokus på samarbejde mellem Herning Kommune og partnerne. Udvalget har på seneste udvalgsmøde godkendt tids- og procesplan herfor og med afsæt i denne har Social- og Beskæftigelsesafdelingen fortsat arbejdet, herunder afholdelse af samarbejdsmøder og igangværende udarbejdelse af samarbejdsaftaler. Udvalget vil blive præsenteret for de foreløbige samarbejdsaftaler.

 

Sagsfremstilling

Punktet er i forlængelse af punkt 48. 'Rammer for samarbejdet på udsatteområdet' fra d. 2. juni 2020, hvor udvalget godkendte tids- og procesplan for arbejdet omkring rammer for samarbejdet på udsatteområdet.

 

Social- og Beskæftigelsesafdelingen indgår i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere omkring udsatteområdet. De formelle rammer omkring samarbejdet udmøntes i henholdsvis driftsaftaler og samarbejdsaftaler mellem Herning kommune og partnerne. Aftalerne står til at blive fornyet, hvor der i denne forbindelse er fokus på de formelle rammer omkring samarbejdet, med et ønske om øget fokus på samarbejde mellem partnerne og Herning Kommune. Formålet er at optimere og sikre et fortsat positivt partnerskab om socialt udsatte i Herning kommune.

 

Med afsæt i tids- og procesplanen er der afholdt samarbejdsmøder mellem relevante partnere og Social- og Beskæftigelsesafdelingen, hvor der har været dialog og forventningsafstemning omkring rammerne for samarbejdet. For at fremme samarbejdet og et oplyst og tillidsskabende samarbejde, er partnerne og Herning Kommune ved at udarbejde samarbejdsaftaler. Social- og Beskæftigelsesafdelingen er kommet med udkast til samarbejdsaftaler, som endelig udformes i fællesskab med de respektive partnere.

 

Med dette punkt orienteres udvalget om aktuel status og udvalget præsenteres for de forløbige samarbejdsaftaler. Der tages forbehold for at udformningen af samarbejdsaftaler fortsat pågår og ændringer derfor kan forekomme.

 

Det forventes, at udvalget vil blive præsenteret for samarbejdsaftalerne til udvalgsmøde den18. august 2020, med henblik på endelig godkendelse.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.00-K01-4-19 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 x

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionen laver hvert år kontrol af Herning Kommunes sociale udgifter, der er omfattet statsrefusion m.v.. Med dette punkt orienters udvalget om revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2020, som vedrører 2019.

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Afsnit 1 og 2 omhandler indledning og formål med revisionen. Afsnit 3, 4 og 5 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Herunder opfølgning på eventuelle tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 6 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrefusion og afsnit 7-10 er bilag i forhold til de lovpligtige redegørelser til Beskæftigelsesministriet, Social- og Indenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 

Formålet med revisionen på det sociale område.

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

 

Konklusion:

Revisionen har fundet en fejl af en sådan karakter, at det har givet anledning til en revisionsbemærkning vedrørende udbetaling og beregning af fleksløntilskud. Revisionen har konstateret, at kravet om indhentelse af oplysninger om normalløn fra arbejdsgiver ikke er overholdt, hvilket kan betyde fejlagtig beregning og udbetaling af fleksløntilskuddet, med deraf følgende refusionsmæssig betydning.

 

Der har ikke været forhold til opfølgning fra tidligere år. STAR har i regnskabsåret 2019 bedt revisor påse, at der er indhentet fuldt dækkende erklæringer fra KMD, der fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område. Revisionen oplyser, at der ikke er bemærkninger til de indhentede erklæringer.

 

På trods af revisionsbemærkningen er det revisonens opfattelse, at Herning Kommune i al væsentlighed administrerer i henhold til gældende regler og retningslinjer.

 

Revision af de sociale udgifter med statsrefusion:

- 6.1. Forretningsgange og ledelsestilsyn:

Revisionens vurdering er, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på alle relevante personsagsområder.

 

- 6.2. Personsager:

Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen, at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

- 6.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion:

Gennemgangen af boliglån har givet anledning til et forbehold i revisionspåtegningen på grund af manglende indberetning af afdrag og tab i 2. halvår 2019. Bortset fra forbeholdet omkring boliglån, vurderes refusionsanmeldelserne i alle væsentlige henseender at være korrekte.

 

- 6.4. Betaling vedrørende boformer, jf. §§ 109 og 110 i serviceloven:

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

 

- 6.5. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri:

Det er revisionens vurdering, at Herning Kommune generelt har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis.

 

Håndtering af revisionsbemærkning og forbehold:

Der er på baggrund af revisionsbemærkningen udformet en handleplan for at sikre, at der bliver rettet op på fejlen omkring anvendelse af normalløn på fleksløntilskudssager. Det drejer sig om fleksløntilskudssager for i alt 1.388 personer, som har modtaget fleksløntilskud i perioden 2017-2019.

 

Denne handleplan er godkendt af revisionen og danner grundlag for det arbejde, som lige nu pågår. På nuværende tidspunkt er omkring 95% af sagerne gennemgået og fejlen forventes derfor at være rettet i løbet af sommeren.

 

Forholdet omkring boliglån bliver bragt i orden via en berigtigelse i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion for 1. kvartal 2020 i august 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning
at udvalget indstiller sagen til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.20-A00-2-20 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Tilbud udviklet i samspil mellem Center for Kommunakation og Social og Beskæftigelsesafdelingen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Beskæftigelsesafdelingen har i samspil med Center for Kommunikation og Ikast-Brande kommune udviklet og gennemført et projekt målrettet til voksne borgere med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse (ASF) diagnoser. Projektet udløb ved udgangen af 2019, men erfaringerne herfra har resulteret i, at der nu er oprettet et permanent tilbud på Center for Kommunikation. Fagbladet Sygeplejersken har bragt en artikel vedrørende projektet og udbyttet heraf.

 

Sagsfremstilling

Ungevejledningen, Social- og Beskæftigelsesafdelingen, har sammen med Center for Kommunikation, Herning Kommune, og Ikast-Brande Kommune udviklet et projekt målrettet til borgere med ADHD og autismespektrumforstyrrelse (ASF).

 

Projektet varede et år og løb fra 1. januar til den 31. december 2019. Udviklingsprojektet, og udbyttet heraf, har ført til positive resultater på flere områder. Dette har derfor resulteret i, at der nu er oprettet et permanent tilbud på Center for Kommunikation, som f.eks. Ungevejledningen køber.

 

Formålet med projektet var at tilbyde specialundervisning til mennesker med ADHD og ASF. Deltagerne i projektet var mellem 18 og 47 år med en gennemsnitsalder på ca. 24 år, for de som gennemførte undervisningsforløbet. I forlængelse heraf er målgruppen for det permanente tilbud voksne med ADHD eller ASF i alderen 18-65 år.

 

I projektet blev der både tilbudt individuel såvel som gruppeundervisning. I det nye permanente tilbud tilbydes der ligeleges både individuel og holdundervisning. Målet er, at borgerne som visiteres til forløbet bliver bedre til at mestre eget liv og øger deres chancer for at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Fagbladet Sygeplejersken har bragt en artikel, som meget uddybende fortæller om projektet og dets karakter og resultater. Artiklen findes på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside og er ligeledes vedlagt denne sag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Rapporten er vedlagt dette punkt som bilag. 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden april 2019 - april 2020 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent april 2020: Herning (4,2%). Hele landet (5,0%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i april 2020 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken april 2020: Herning (10,9%). RAR Vestjylland (12,1%). Hele landet (11,1%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden april 2020 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken april 2020: Herning (4,1%). Hele landet (4,2%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i april 2020 en andel, der var lidt højere end RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken april 2020: Herning (3,1%). RAR Vestjylland (3,2%). Hele landet (4,0%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i april 2020 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var højere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken april 2020: Herning (2,6%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i marts 2020 end samme måned sidste år.

Antal forløb marts 2020: 1.334 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste 13 måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken april 2020: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i størstedelen af perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i april 2020 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner april 2020: Fleksjob (1.595). Ressourceforløb (273). Ledighedsydelse (317).

 

Førtidspension:

Der var 86 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i april end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner april 2020: 3.795

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Årsstatistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En gennemgang af Ankestyrelsens klagestatistik for 2019.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udsendt deres statistik for de sager, de har behandlet i 2019. Set i forhold til resten af landet har Herning Kommune en omgørelsesprocent, der er tre procentpoint højere end landsgennemsnittet set over alle områder.

 

På servicelovens område har Herning Kommune haft en omgørelsesprocent på 39%, hvilket er to procentpoint under landsgennemsnittet.

 

For lovområderne aktivloven og beskæftigelsesindsatsloven ligger omgørelsesprocenten væsentligt højere end landsgennemsnittet. For så vidt angår beskæftigelsesindsatsloven er der dog tale om en relativt begrænset antal sager der er behandlet. Der er alene behandlet 5 sager, heraf er 2 ændret, ophævet eller hjemvist, mens 3 sager er stadfæstet. I forhold til aktivloven, så har Herning Kommune haft en forkert praksis på området for enkeltydelse – dette har medført 8 hjemvisninger. Kommunens praksis er nu ændret, således den er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis. Ses der bort for disse sager ligger Herning Kommune væsentlig tættere på landsgennemsnittet.

 

Serviceloven indeholder en række bestemmelser, der behandles i Børn og Unge. Hvis man alene ser på de bestemmelser, der behandles på voksenområdet, så er omgørelsesprocenten for Herning er omgørelsesprocenten 35 %. Landsgennemsnittet på samme område kan ikke ses af de tal vi har fra Ankestyrelsen.

 

Under kategorien øvrige er der en omgørelsesprocent på 0% hvis man alene ser på det der hidrører fra SSB’s område.

 

Antallet af klager, som Ankestyrelsen har modtaget fra Herning Kommune udgør en relativ lille mængde set i forhold til indbyggertallet i Herning Kommune. I alt udgør Herning Kommunes sager ved Ankestyrelsen 1,05% af de modtagne sager i 2019. Befolkningstallet i Herning Kommune udgør 1,51% af landets indbyggertal.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

atankestatistikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.