Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 24. april 2019
Mødested: Mødet starter hos Jobbanken, Nygade 2-4, Herning og fortsætter i A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-19 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Udfordringer og fokus i beskæftigelsesindsatsen i 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt starter arbejdet med at fastlægge fokusområder og mål for 2020.

Sagsfremstilling

Med dette punkt starter arbejdet med at fastlægge fokusområder og mål for 2020.

 

På mødet vil der blive givet et oplæg om, hvilke udfordringer og perspektiver, der er på arbejdsmarkedet i Herning og dermed for social- og beskæftigelsesindsatsen i de kommende år. Der vil også blive omdelt tilhørende plancher til oplægget på mødet.

 

Som baggrundsmateriale er vedlagt brev med udmelding af beskæftigelsesministerens mål for 2020 samt bilag med uddybning af målene.

 

Beskæftigelsesministerens mål for 2020 er følgende:

 

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter udfordringer, perspektiver og fokus i indsatsen
at udvalget godkender den foreslåede plan for udarbejdelse af Social- og Beskæftigelsesplan og årsmål for 2020.

Beslutning

Udvalget drøftede oplægget. Administrationen udarbejder på baggrund af de faldne bemærkninger fornyet oplæg til fokusområder og årsmål.

Udvalget godkendte den fremlagte plan for det videre arbejde.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Forebyggelse af sygefravær - investeringsforslag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status på to af de tre investeringsforslag, som Byrådet godkendte den 5. marts 2019. Investeringsforslagene er "Etablering af specialistteam" og "Fremskudt socialfaglig vurdering ved indgang til sygedagpenge."

Sagsfremstilling

Sygefravær og Jobfastholdelse (tidligere CEB) fremlagde to investeringssforslag, der har til formål at nedbringe forebyggeligt sygefravær og nedbringe antallet af sygedagpengesager.

 

Investeringsforslagene betyder blandt andet, at der bliver etableret et specialisteam, der skal støtte medarbejdere med risiko for langvarig sygdom til at mestre de belastninger, der udgør en trussel for deres helbred. Det kan både handle om belastninger opstået på arbejdspladsen, i hjemmet eller på grund af egen eller andres sygdom. Specialistteamet vil blive en integreret del af den øvrige sygefraværs- og jobfastholdelsesindsats. I første omgang er målgruppen medarbejdere internt i Herning kommune og på sigt i private og regionale virksomheder i kommunen.

 

Derudover vil rådgivere fra Sygefravær og Jobfastholdelse kontakte relevante borgere inden åbning af sygedagpengesagen for at sikre, at borgeren har ret til sygedagpenge. Vi vil tilbyde tidlig rådgivning om hjælp via anden lovgivning fx §56-aftaler, hjælpemidler eller lignende for at sikre borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

På mødet vil Chef for Sygefravær og Jobfastholdelse Christin Boel Hovmøller give en mundtlig præsentation, der vil tegne et billede af, hvordan forebyggelse skal spille sammen med den eksisterende sygefraværsindsats.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Status på implementering af optimerings- og investeringspakke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres.

  

På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til den samlede investeringspakke på 15,85 mio kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

 

Arbejdet med at implementere alle forandringer pågår nu, og der vil på mødet blive givet en status for dette arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-P05-1-18 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Viden om ressourceforløb i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

x

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes kvartalsvise statistikker over tilkendte og afsluttede ressourceforløb. Statistikkerne skal belyse tilgængelige baggrundsvariabel for borgere, der pågynder og afslutter disse forløb.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget blev på udvalgsmøde den 25. oktober 2018 præsenteret for hvilke borgere, der får ressourceforløb og en beskrivelse af tilgængelige baggrundsvariable. Dette blev suppleret med repræsentive cases med brugerrejser.

 

Administrationen har til dette møde udarbejdet opdateret kvartalsstatistik, der giver viden om ressourceforløb i Herning Kommune. Statistikkerne viser de endelige tal for 2018 og de tilgængelige data fra første kvartal 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget drøftede kvartalsstatistikken og tog den herefter til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden februar 2018 - februar 2019 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent februar 2019: Herning (3,6%). Hele landet (4,0%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i februar 2019 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken februar 2019: Herning (11,6%). RAR Vestjylland (12,5%). Hele landet (11,1%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden februar 2018 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2019: Herning (4,1%). Hele landet (4,4%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i februar 2019 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken februar 2019: Herning (2,4%). RAR Vestjylland (2,4%). Hele landet (3,1%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i februar 2019 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var på niveau med andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2019: Herning (2,5%). Hele landet (2,5%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i januar 2019 end samme måned sidste år.

Antal forløb januar 2019: 1.104 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de to seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2019: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i perioden, mens antallet af resourceforløb efter en stigning er begyndt at falde igen, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i februar 2019 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner februar 2019: Fleksjob (1.400). Ressourceforløb (322). Ledighedsydelse (265).

 

Førtidspension:

Der var 81 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i februar 2019 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner februar 2019: 3.671

 

Integrationsområdet:

Pga. nyt fagsystem er det lige nu ikke muligt at udtrække data om borgere omfattet af integrationsperioden.

Der er derfor ikke vedlagt nøgletal for integrationsområdet til dette punkt.

 

Det forventes, at det bliver muligt at danne nye nøgletal for området i løbet af 1. halvår 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Introduktion til LISES projektet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag præsenteres Beskæftigelsesudvalget for LISES projektet samt det videre arbejde i Center for Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB).

Sagsfremstilling

LISES er en forkortelse for Local Innovation in Social and Employment Services og er et 4-årigt forskningsprojekt finansieret af Innovationsfonden. Projektet gennemføres af forskere fra Aalborg Universitet i tæt samarbejde med Holstebro og Herning Kommune samt Kommunernes Landsforening. Fra sommeren 2017 er også Aarhus, Gladsaxe, Vesthimmerland og Silkeborg Kommune blevet en del af projektet.

 

Nedenfor gives en kort introduktion til LISES. Der vil på mødet i udvalget blive givet en uddybende orientering om projektet.

 

Formålet med projektet

Udgangspunktet for projektet er, at udviklingen af nye innovative velfærdsløsninger må medtænke både politiske og organisatoriske perspektiver, herunder frontmedarbejdernes rolle, samtidigt med at der er fokus på, hvordan borgerens adfærd og holdninger påvirkes af disse. Sagt med andre ord: det er antageligt ikke blot et spørgsmål om hvilke ydelser og indsatser man får som borger, men også et spørgsmål om hvordan disse besluttes, organiseres og udføres.

 

Et centralt mål med projektet er derfor at udvikle nye modeller for, hvordan borgerens perspektiv kan inkluderes på måder, der både forbedrer kvaliteten af samarbejdet mellem borger og professionel i jobcentrene og fører til mere effektive indsatser, hvad angår omkostninger og resultater.

 

Potentialer for udvikling af beskæftigelsesindsatser

På baggrund af litteraturstudier og dialog med de deltagende kommuner er der på forhånd opstillet fem potentialer for at udvikle mere innovative og bedre beskæftigelsesindsatser for udsatte grupper. Der forventes at være klare potentialer ved:

 

1. At udvikle politisk/organisatoriske strategier til at håndtere hyppige politiske, organisatoriske og økonomiske forandringer

2. At udvikle helhedsorienterede indsatser på tværs af organisatoriske enheder og fagområder

3. At udvikle tilgange til at kvalificere mødet mellem frontlinjemedarbejdere og borgere

4. At udvikle muligheden for reel inddragelse af (og samskabelse med) borgerne

5. At udvikle virksomhedssamarbejdet således at arbejdsgivers forventninger og engagement medtænkes i beskæftigelsesindsatsen

 

Tæt samarbejde mellem forskning og praksis

I modsætning til megen forskning er ambitionen for LISES-projektet, at vidensproduktionen foregår i tæt samspil mellem forskergruppen fra Aalborg Universitet og ledere og medarbejdere i de seks kommuner, således at praktikerne er medskabere af de løsninger, som de skal implementere.

 

FLIP-formatet indebærer en ny måde at udvikle viden på, hvor forskere og praktikere arbejder tæt sammen undervejs i processen. FLIP står for fælles lærings- og innovationsplatform. Fremfor at overlevere viden fra forskning til praksis, så arbejder med i FLIP med udveksling og generering af viden. Her er bl.a.blevet diskuteret mulighederne for reel borgerinddragelse, udviklingen af nye samtaleteknikker og behovet for en større organisatorisk og faglig helhedstænkning.

 

Aktuel status på projektet

De foreløbige resultater af LISES projektet er beskrevet i resultatnotatet, der er vedlagt som bilag. I Herning Kommune har LISES projektet indledningsvist foregået i Social- og Jobindsats, hvor projektets målgruppe primært er tilknyttet. Den viden, der er erkendt og legitimeret i LISES-projektet, bringes nu i spil i hele Beskæftigelsesafdelingen. Der er gennemført både større og mindre tiltag, og der begynder at kunne ses en mærkbar ændring i organisationens ”mind-set”, som bærer tydeligt præg af ”LISES”. Dette er beskrevet i notatet vedr. LISES i Herning Kommune, der er vedlagt som bilag.

 

Det videre arbejde - Center for Udvikling af Borgermedvirkende Beskæftigelsesindsatser (CUBB)

Med afsæt i resultaterne af LISES projektet er Herning, Holstebro, Silkeborg og Vesthimmerland Kommune samt Aalborg Universitet gået sammen i partnerskabsprojektet "CUBB - Center for Udvikling af Borgermedvirkende beskæftigelsesindsatser". CUBB skal bidrage til omstilling af de offentlige beskæftigelsesindsatser i et tæt samarbejde mellem forskning og praksis. Partnerskabet har ansøgt om støtte til etablering af CUBB hos den A.P. Møllerske Støttefond.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forsker Dorte Caswell inviteres til på næste møde i udvalget at give en uddybende fortælling om forskningsprojektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Orientering om BRUS projektet og BRUS konference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag præsenteres Beskæftigelsesudvalget for Projekt BRUS, som Misbrugscenter Herning har deltaget i siden 2016. Derudover inviteres udvalgets medlemmer til deltagelse i BRUS konference.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2016 deltaget i Projekt BRUS i et partnerskab med 10 andre midtjyske kommuner. I projektet tilbydes behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som vokser op i familier præget af stof- eller alkoholproblemer. Projektet er finansieret af midler fra Satspuljen og udløber i 2019. Dertil kommer en mindre grad af kommunal medfinansiering i form af kommunale lokaler, kontorhold og bidrag til kørsel af børn og unge, der ikke selv kan transportere sig til behandlingstilbuddet. De deltagende kommuner ønsker at genansøge puljen, såfremt denne genudbydes i 2019.

 

Formålet med BRUS

Behandlingstilbuddet i BRUS skal styrke børn og unges muligheder for at håndtere de udfordringer, som følger af en opvækst præget af stof- eller alkoholproblemer i familien, og dermed bidrage til, at de oplever en generel bedring i deres trivsel og udvikling og på sigt kan opnå de samme muligheder for at udnytte deres potentiale, som børn der vokser op i familier uden rusmiddelproblemer.

 

Herudover har BRUS et sekundært mål om at sikre, at flere familier får brudt de uhensigtsmæssige mønstre, og at flere forældre/primære omsorgspersoner motiveres til at komme ud af et overforbrug af rusmidler. Gennem børnenes/de unges deltagelse i BRUS bliver der skabt en positiv kontakt mellem forældrene med et problematisk rusmiddelforbrug og rusmiddelcentret. Derved sænkes den tærskel, forældrene skal overtræde for selv at kunne tage imod behandling.

 

Fire grundprincipper i BRUS

BRUS bygger på følgende fire grundprincipper:

1. Tidlig opsporing og tidlig indsats. Forskning i udsatte børn peger på, at en tidlig opsporing og en tidlig indsats er afgørende for at sikre barnet en god udvikling. Derfor arbejdes i projektet på at nå børn og unge i målgruppen så tidligt som muligt i barnets liv.

 

2. Inddragelse af familien og barnets/ den unges primære voksne (så vidt muligt), da forskning og de deltagende kommuners egne erfaringer peger på, at det giver det bedste behandlingsresultat at arbejde med hele det system, som barnet eller den unge er en del af.

 

3. Motivering af den primære voksne i barnets eller den unges liv, der fortsat har et problematisk rusmiddelforbrug, til at tage imod behandling, så vi ikke alene arbejder med at styrke barnets mestringsevne i forhold til de vilkår, han eller hun vokser op i, men også arbejder med de grundlæggende udfordringer i familien.

 

4. Anskuelse af barnet/den unge som på én gang kompetent, reflekterende og robust aktør i eget og andres liv og samtidig som inkompetent, ubevidst og sårbar overfor andres handlinger, fortolkninger og beslutninger. Denne forståelsesramme er i overensstemmelse med den nyere udviklingspsykologi og danner grundlag for samtlige ydelser og aktiviteter i projektet.

 

Behandlingstilbud i BRUS

Behandlingstilbuddene kan inddeles i tre typer, alt efter om de retter sig mod barnet/den unge alene eller sammen med familien/primære voksne, og om de foregår som gruppebehandling eller som individuelle forløb. Behandlingstilbuddene omfatter: 1) Aldersopdelte samtalegrupper for børn og unge, 2) Individuelle samtaleforløb for børn eller unge og 3) Familiesamtaler med den enkelte familie. Herudover tilbydes psykoedukation og støttende aktiviteter for familier i grupper, hvor det er praktisk muligt at samle flere familier med behov for samme indsats.

 

For at understøtte tidlig opsporing, og som supplement til de fysiske behandlingssessioner, er der i projektet et digitalpædagogisk spor, der i sin fysiske form omfatter en chatfunktion, som skiftevis betjenes af personale fra de 11 kommuner. Det digitale spor medvirker til, at behandlingstilbuddet når ud til så mange potentielt behandlingskrævende børn og unge som muligt, samt at rådgivningsforløbene så vidt muligt kan foregå på de unges præmisser. Der er i projektet er tæt samarbejde med Center for Digital Pædagogik omkring det digitale spor.

 

Projektorganisering i BRUS

BRUS er organiseret med en overordnet styregruppe, en daglig projektledelse (varetaget af Aarhus Kommune) og lokale organiseringer omkring de enkelte behandlingstilbud i de involverede kommuner. Derudover er der etableret en referencegruppe og et ungepanel, som yder faglig sparring og løbende inspiration til projektet.

 

BRUS varetages i det daglige af de kommunale rusmiddelcentre, hvor der er stor viden om rusmiddelproblemer, og hvad de gør ved en familie. Det skaber gode rammer for at sikre en helhedsorienteret indsats og for at udnytte synergieffekten mellem både at kunne tilbyde målrettet behandling til børnene og rusmiddelbehandling til de voksne med motivation og behov for dette. Derudover sikrer den kommunale varetagelse, at BRUS kan profitere af allerede etablerede samarbejdsrelationer mellem rusmiddelbehandlingen og familiecentre, sundhedspleje, skole, daginstitutioner mv. i den enkelte kommune.

 

I Herning Kommune er Anne-Mette Jespersen, leder for Misbrugscenter Herning, projektejer.

 

Foreløbige resultater i BRUS

I projektet forventes en dækningsgrad på minimum 10 % i forhold til det samlede antal børn og unge i projektets målgruppe. Baseret på en fremskrivning af tal fra Danmarks Statistik vedr. Forebyggelsespakke – Alkohol forventes, at 297 børn og unge i Herning Kommune kommer til at indgå i projektet fra 2016 til 2019. Misbrugscenter Herning har aktuelt ydet støtte og hjælp til i alt 203 børn og unge. Seneste BRUS årsrapport med centrale resultater i forhold til projektets målgruppe og foreløbige resultater for børn og unge er vedlagt som bilag.

 

Invitation til BRUS konference 6. juni 2019

BRUS inviterer til konference med fokus på børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer. Konferencen finder sted torsdag den 6. juni 2019 kl. 9.00 til 15.30 på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus. Konferencen henvender sig til nøglepersoner i BRUS, samarbejdspartnere, BRUS’ ungepanel samt kommunale og regionale chefer og politikere. På konferencen vil der være oplæg fra unge og voksne, der selv er vokset op i familier med rusmidler, præsentation af hvordan børn og unge hjælpes i projektet samt resultaterne af projektet. Tilmelding til mibup@aarhus.dk med angivelse af navn, organisation, stilling, mail og evt. særlige hensyn ift. mad senest 1. maj 2019. Invitation er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning
at udvalget drøfter deltagelse i konferencen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fra udvalget deltager; Tommy Tønning, Torben Clausen, Marianne Bjørn Jensen og Jørn Vedel Eriksen i konferencen.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Projektbevilling. Læringsbeviser til udsatte unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om, at Herning Kommune har ansøgt og fået bevilget 532.132 kroner til gennemførelse af et pilotprojekt, som skal give fysisk og/ eller psykisk handicappede bedre muligheder for at komme i beskæftigelse.

 

Bevillingen til denne særlige projektindsats skal ses som led i budgetforligets forandringsforslag UNG12, med henblik på en styrket involverende og sammenhængende kommunal ungeindsats for unge med behov for Særligt Tilrettelagt Uddannelses- og Beskæftigelsesforløb.   

 

Sagsfremstilling

NextJob Herning Kommune, Cabi og OCN Danmark har i et samarbejde udviklet pilotprojektet "Kompetencebeviser til udsatte unge".

Formålet med projektindsatsen er, at give fysisk og/ eller psykisk handicappede unge bedre muligheder for at komme i beskæftigelse. Dette skal ske ved, at de unge får valide kompetencebeviser, der synliggør deres formelle og uformelle kompetencer og som relaterer direkte til deres jobformåen. Kompetencebeviserne skal imødegå fordomme om fysisk og/ eller psykisk handicappede unges formåen i erhvervslivet ved at fokusere på alt det, de faktisk kan bidrage med til gavn for både dem selv og for erhvervslivet, som mangler arbejdskraft.

 

Projektet vil have deltagelse af 15 unge i Herning Kommune, og deltagerne rekrutteres blandt de aktivitetsparate unge, som er længst væk fra arbejdsmarkedet.  

 

Projektets elementer

Projektet gennemføres i perioden fra april til september 2019 og består af følgende elementer:

 

 • Opstartsworkshop
 • Rekruttering af virksomheder til deltagelse i projektet
 • Udvikling samt afprøvning af koncept
 • Netværksaktiviteter med de unge
 • Netværksaktiviteter med lokale virksomheder
 • Afsluttede evalueringsworkshop
 • Netværksaktivitet for virksomheder og kommuner i Region Midtjylland
 • Afsluttende afrapportering
 • Landsdækkende formidling

 

Projektets succeskriterier

Der er fastlagt følgende succeskriterier for projektet:

 

 • At der findes 15 unge og 15 virksomheder, som kan afprøve konceptet og, at læringen synliggøres til gavn for både den unge og for virksomheden
 • At konceptet færdigudvikles, så det kan bruges af andre unge, virksomheder og kommuner
 • At NextJob sammen med Ungevejledningen får udviklet den understøttende og sammenhængende indsats, der er nødvendig for, at virksomhedsforløbene kan få succes
 • At konceptet kan anvendes i rehabiliteringsteamets forberedende arbejde og i deres beslutningsgrundlag
 • At der bygges videre på NextJobs ungenetværk, så det kan inspirere de unge og så de kan understøttte hinanden i virksomhedsforløbet
 • At Ungevejledningen og NextJob får et netværk af virksomheder, som kan tage imod og træne de unge
 • At andre virksomheder og kommuner i Region Midtjylland viser interesse gennem deltagelse i afsluttende netværksseminar

 

Projektet evalueres i september 2019, hvor der afholdes afsluttende workshop mellem parterne og forankringen af konceptet aftales.

 

Cabi formidler projektets erfaringer via Cabis formidlingskanaler til virksomheder og kommuner.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

 

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 532.132 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden i 2019 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-13-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om tilbagemelding på rapport over tilsyn med Danskuddannelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om Integrationsministeriets tilbagemelding på Herning Kommunes rapport over det gennemførte tilsyn med Danskuddannelsen i perioden fra november 2016 - november 2018.

Sagsfremstilling

På mødet den 14. november 2018 godkendte Beskæftigelsesudvalget Herning Kommunes rapport over det gennemførte tilsyn med Danskuddannelsen i perioden fra december 2016 - november 2018. Tilsynet omfatter et administrativt tilsyn, et økonomisk tilsyn og et pædagogisk tilsyn.

 

Rapporten blev efterfølgende fremsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), og SIRI har nu fremsendt vedlagte tilbagemelding på rapporten over det gennemførte tilsyn. Rapporten konkluderer overordnet følgende:

 

 

 • At det administrative tilsyn som beskrevet føres tilfredsstillende med få bemærkninger.
  SIRI bemærker blandt andet, at "..... Styrelsen ser positivt på, at tilsynet anbefaler opfølgning på nogle udviklingspunkter, samt at det er gjort muligt for sagsbehandleren (gældende fra 2019) at gå ind og trække fraværet direkte. Dette understøtter en hurtigere indsats i forhold til fravær samt et samarbejde med udbyderen herom".
  SIRI "noterer sig dog, at rapporten med fordel kunne være udbygget med yderligere beskrivelse af udbyders håndtering af modultest, prøver mv., samt om der i den forbindelse har været udført kontrol".
 • At det økonomiske tilsyn som beskrevet føres tilfredsstillende.
  SIRI anfører blandt andet, at ".....Styrelsen ser positivt på, at tilsynet har beskrevet en god sammenhæng mellem pris og kvalitet, der definerer kvalitetsparametre og relaterer omkostningerne til disse. Det beskrives, at kommunen har kørt en forhandling om modulpriserne og fundet frem til, at der kunne opnås en reduktion. Kommunens beskrivelse af de offentlige ressourcer er derfor velbegrundet".

          

 • At det pædagogiske tilsyn som beskrevet føres tilfredsstillende.
  SIRI noterer sig blandt andet, at "........Tilsynet har en god beskrivelse af udbyderens danskuddannelsesprofil, der kommer omkring både kerneydelser og øvrige ydelser såsom virksomhedsforelagt undervisning. Der redegøres for en beskæftigelsesrettet undervisning, der indeholder elementer, der viser, at undervisningen bliver tilrettelagt efter den enkeltes beskæftigelsesrettede sprogbehov og øvrige kompetencer".

      

                

Det fremgår af rapporten, at Kommunen ikke skal tage yderligere skridt i forbindelse med tilsynsrapporten fra 2016-2018.

 

SIRI anbefaler, at Kommunen i den igangværende tilsynsperiode har særligt fokus på, at videreudvikle og følge op på de opfølgningspunkter, de løbende kursistundersøgelser har identificeret og, at inddrage pædagogisk personale i tilsynet med hele undervisningsaktiviteten.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Starttidspunktet for udvalgets møder i efteråret rykkes til kl. 8.30.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-6-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Henvendelse fra Ikast-Brande Kommune