Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 24. februar 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Drøftelse af fleksjobstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Et flertal af Herning Kommunes Byråd indgik i efteråret 2020 et to-årigt budgetforlig for 2021 og 2022. Med dette punkt fremlægges et forslag til et proces for arbejdet med følgende punkt for budgetforliget:

"Forligspartierne ønsker, at Beskæftigelsesudvalget inden for den samlede økonomiske ramme igangsætter et løft af indsatsen for fleksjobbere, der ligger ud over både det nuværende serviceniveau og det, der kræves i loven. Over årene forventes initiativet at give både menneskelige og økonomiske gevinster."

Sagsfremstilling

Med dette punkt vil udvalget blive præsenteret for, hvad der kendetegner fleksjobområdet i Herning Kommune, fleksjobbernes profil, den nuværende indsats og udfordringsbilledet. På baggrund heraf lægges der op til en drøftelse af fleksjobområdet fremadrettet i Herning Kommune med afsæt i budgetforliget for 2021 og 2022.


Beskæftigelsesudvalget vil på mødet blive præsenteret for et oplæg, hvor der vil blive præsenteret fakta om fleksjobområdet og input til drøftelse af strategien for fleksjobområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter strategien for fleksjobområdet.

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte oplæg. Administrationen udarbejder ud fra de faldne bemærkninger nyt oplæg til næste møde i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Rammer for samarbejdet på udsatteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres udvalget om status på arbejdet med rammerne på udsatteområdet.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet i august i 2020 godkendte udvalget samarbejdsaftaler med en række eksterne partnere på udsatteområdet. Formålet med at indgå nye samarbejdsaftaler var at skabe et øget fokus på samarbejde, i modsætning til et tidligere driftsorienteret fokus, og dermed sikre og optimere, et fortsat positivt samarbejde omkring socialt udsatte i Herning Kommune.


Samarbejdsaftalerne afspejler et nyt samarbejdsorienteret fokus, samt det forhold, at de enkelte samarbejdspartnere i fremtiden har det fulde ansvar for driften af deres respektive tilbud.


Som ét element i samarbejdsaftalerne er indarbejdet en fast struktur for samarbejdet mellem Kommunen og partnerne på både det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau. Som en del af denne struktur har der været afholdt det første møde på det strategiske niveau.


Det politiske ansvar for driften af Blå Kors Varmestue er i Herning Kommune placeret under Social- og Sundhedsudvalget. Herning Kommune har i mange år haft en driftsoverenskomst med Blå Kors vedrørende driften af Blå Kors Varmestue.


På Social- og Sundhedsudvalgsmødet i december 2020 drøftede udvalget rammerne for det fremtidige samarbejde med Blå Kors Varmestue. På mødet blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for et udkast til en midlertidig forlængelse af det tidligere gældende aftalegrundlag med Blå Kors Varmestue. Social- og Sundhedsudvalget godkendte den midlertidige forlængelse, som udløber med udgangen af 2021.


Den midlertidige forlængelse blev indgået med henblik på at gennemføre et udbud i foråret 2021 vedrørende den fremtidige drift af en varmestue i Herning midtby gældende fra og med 1. januar 2022.


Administrationen er på denne baggrund gået i gang med at udarbejde et udbudsmateriale.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene


Pga. manglende indlæsning af KY-data på jobindsats.dk er det ikke muligt at opdatere de samlede nøgletal. KY-data omfatter bl.a. kontant- og uddannelseshjælp, fleksjob, ledighedsydelse, jobafklaring og ressourceforløb.


Følgende udmelding er modtaget fra jobindsats.dk:

"Det er pt meget svært for os at sige, hvornår vi er klar til at vise KY data på Jobindsats. Vi modtager hver måned 44 datafiler fra hver kommune, som vi siden den første leverance har kæmpet for at få det klargjort til jobindsats. Til et møde med Kombit i sidste uge fik vi bekræftet, at der mangler datasæt og/eller variable før vi kan koble det og anvende det til statistikker på Jobindsats, og Kombit arbejder nu på at løse problemet.


Endvidere oplever vi store forsinkelser i leverancerne".


Seneste opdatering fra jobindsats.dk er, at der forventes indlæst data fra KY ved udgangen af februar 2021


Der bliver i det følgende givet en kommentering af de nøgletal, det er muligt at opdatere inden udvalgsmødet: Kommenteringen er lavet pba. af vedlagte nøgletalsrapport.


Bruttoledighed:

Herning har i hele perioden har haft en lavere bruttoledighed end landet som helhed.

Status december 2020: Herning 3.7%; Hele landet 4,4%


Forsikrede ledige:

Herning Kommune har i hele perioden har haft en lavere andel af forsikrede ledige end landet som helhed, men siden juni 2020 en lidt højere andel end RAR Vestjylland som helhed.

Status december 2020: Herning: 2.8%, RAR Vestjylland: 2,7%; Hele landet: 3,8%


Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i december 2020 havde en andel af sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken på niveau med landet som helhed.

Status december 2020: Herning 3,5%; Hele landet 3,5%


Førtidspension:

I Herning Kommune var der i december 2020 11 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension end samme måned sidste år.

Status december 2020: Herning 3.765 fuldtidspersoner.


Seniorpension:

Det ses, at langt størstedelen af de borgere, der fik tilkendt seniorpension i Herning Kommune i 2020 kom fra sygedagpenge eller ledighedsydelse (Ledig fleksjobber).

Status for hele 2020: 121 tilkendelser.


Særligt om de forsikrede ledige i Herning Kommune:


  • Pr. 16-02-2021 var der 1.880 forsikrede ledige i Herning Kommune.
  • Det ses, at der i januar 2021 blev startet 50 flere sager med forsikrede ledige end i samme måned sidste år.
  • Størstedelen af de forsikrede ledige pr. 16-02-2021 havde en sammenlagt ledighed på under 26 uger - heraf havde ca. 2/3 en sammenlagt ledighed på 13 uger eller derunder.
  • Størstedelen af de forsikrede ledige pr. 16-02-2021 er medlemmer af Krifa (370), Faglig Fælles A-kasse (325), Det Faglige Hus (185), HK (169) eller ASE (121).
  • Der er flest forsikrede ledige i aldersgruppen 30-39 år
  • Kønsfordelingen på de forsikrede ledige er stort set lige
  • Flest forsikrede ledige har angivet lager- og logistikmedarbejder (467), fabriksarbejder (314) og butiksassistent (238) blandt deres jobønsker


Administrationen arbejder på en nærmere analyse af de forsikrede lediges erhvervserfaring og ansættelsesforhold forud for nuværende ledighed baseret på manuelle stikprøver af et repræsentativt udsnit af de aktuelt forsikrede ledige.


Foruden bilaget med nøgletal er vedlagt de senest opdaterede tal for udvikling i ledigheden (corona-ledighed) i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Projekt under "Puljen til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om, at Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering om midler til et projekt finansieret af "Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere".


Sagsfremstilling

Social og Beskæftigelsesafdelingen har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om kr. 714.097 i støtte fra "Pulje til af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere", og STAR har efterfølgende bevilget 714.145 til projektets gennemførelse. Projektet forløber over perioden fra 1. december 2020 til 31. december 2022.


Formålet med puljen

Formålet med puljen er at sikre en systematisk afklaring af gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 8 år på kontanthjælp. Kommunerne skal afklare, om borgeren f.eks. er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og skal have forelagt sin sag for rehabiliteringsteamet, eller om borgerne fortsat skal være på kontanthjælp.


Projektets målgrupper

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end 8 ud af de seneste 10 år. Det vil sige borgere, der har været på en kontanthjælpslignende ydelse (kontanthjælp, kontanthjælp under integrationsloven, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og uddannelseshjælp) i 80 procent af tiden de sidste 10 år.


I Herning Kommune er der i alt 233 personer i projektets målgruppe.


Projektets indhold og indsatsmodel

Indsatsen består af en intensiv straksafklaring af målgruppen i form af en systematisk gennemgang af, om borgerne er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.


Indsatsmodellen består endvidere af et afklaringsforløb for de borgere, der ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.


Afklaringsforløbet bygger på viden fra både Flere skal med, JobFirst og BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) og står på to centrale vidensholdepunkter for, hvad der virker i indsatsen:


  • "Virkeligheden virker" - det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kolleger og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job
  • "Medarbejderen virker" - en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder øger chancerne for at komme i job.


Indsatsmodellen udmønter vidensholdepunkterne via en håndholdt og jobrettet indsats, hvor borgeren tilknyttes en personlig jobformidler, der fastholder fokus på målet om ordinære løntimer. Hvis borgeren ikke opnår praktik eller lønnede timer indenfor 6 måneder, skal borgerens sag genbehandles på et tværfagligt step up-møde. Grundmodellen er således baseret på de samme elementer, som kommunerne kender fra Flere skal med 2.


For yderligere beskrivelse af projektets indsats henvises til vedlagte bilag "Indsatsmodel", udarbejdet af STAR.


Projektets succeskriterier samt resultatkrav

Puljens succeskriterium er, at kommunerne gennemfører en systematisk afklaring af, om kommunens borgere i målgruppen er i målgruppen for hhv. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.


For de borgere, der ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skal projekterne arbejde mod, at flest mulige borgere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.


25 pct. af midlerne kan kun udbetales såfremt kommunen har opnået, at 80 pct. af målgruppen er overgået til job, uddannelse, afklaret til anden ydelse, lønnede timer eller er i gang med en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik/løntilskud i en given måned i år 2022.


Evaluering

STAR gennemfører en evaluering af initiativet i udgangen af 2022 og starten af 2023.


Økonomi

Der er ansøgt om et samlet beløb på 714.097 kr., og der er fra Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering modtaget tilsagn om i alt 714.145 kr., som skal anvendes til dækning af projektets udgifter i perioden fra 1. december 2020 til 31. december 2022. Det samlede tilskud er fordelt over flere år, og der gives alene tilsagn om tilskud for et år af gangen. For 2020 udgør tilskuddet 475.058 kr. Tilskuddet er endnu ikke modtaget, og forventes tidligst at blive modtaget i 2021.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager tilsagn om tildeling af puljemidler til projekt "Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" til efterretning,
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 0,714 mio. kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden i 2020-2022, heraf forventes 0,475 mio. kr. i 2021 og 0,239 mio. kr. i 2022 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, funktion 05.68.90, stednr. 590065.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Ansøgning om indtægts- og udgiftsbevilling forelægges til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i forbindelse med behandlingen af den politiske budgetopfølgning pr. 31-3-2021.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Vinni Guldhammer  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2019 på områder med statsrefusion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x
x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har den 24. juni 2020 behandlet Herning Kommunes revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2020 vedrørende revision af de sociale regnskaber, der omfatter statsrefusion mv. I denne sag præsenteres Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse, som indeholder ministeriets konklusion på gennemgangen af revisionsberetningen.

Sagsfremstilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen for 2019, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, og hvor der udbetales statsrefusion og tilskud efter ministeriets lovgivning.

Ministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og har derfor ikke yderligere bemærkninger.


Ligeledes har der ikke været forbehold til opfølgning i 2019 vedrørende 2018 eller tidligere år.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning
at udvalget indstiller sagen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt Byrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Kort drøftelse af det kommende arbejde med mål for 2022.

Kort drøftelse om de aktuelle ledighedstal, herunder om behovet for at komme mere bag om tallene.