Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 23. oktober 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Politisk budgetopfølgning pr. 30. september 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Per Vallebæk

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2012.

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet samlet forbrug på serviceområde 17 på 1,125 mia. kr, hvilket er 11,4 mio. kr (1%) mere end det korrigerede budget.

Sagsfremstilling

Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema: 

[image] 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 11,4 mio kr. De væsentligste afvigelser skyldes

 • lovændringer på kontanthjælpsområdet, der påvirker de gennemsnitlige udgifter pr. kontanthjælpsmodtager,

 • et stigende antal kontanthjælpsmodtagere.

 • et større antal forsikrede ledige end forudsat i det korrigerede budget (1950 bruttoledige mod forudsat 1911)

 • et større antal sygedagpengemodtagere end forudsat i det korrigerede budget

 • mindre forbrug til førtidspension end forudsat

 • mindre forbrug til revalidering end forudsat

 • mindre forbrug til EGU

 

Dermed skal hovedforklaringerne på afvigelsen findes inden for udgifter til overførselsindkomster på det aftale baserede område (DUT - 4,53 mio kr),

områder dækket af beskæftigelsestilskuddet (3,766 mio kr), mens de resterende 3 mio kr. findes på det budgetgaranterede område.

 

Det samlede forventede forbrug på det budgetgaranterede område på 625 mio kr er 3 mio kr større end det korrigerede budget på området (621,9 mio kr).

 

Budgetgarantien for 2012 er i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i sommeren 2011 opgjort til 40,766 mia kr. Herning kommune udgør 1,54% af hele landet, hvilket svarer til en foreløbig budgetgaranti på 628 mio kr.

 

I KL's budgetvejledning for 2013 (G3-2) er anført en beregning af de økonomiske konsekvenser for budgetgarantien af lovændringer i Folketingsåret 2011 / 2012. Samlet vurderes det, at lovændringerne isoleret set vil hæve budgetgarantien med 403,8 mio kr i 2012 på landsplan. Hernings andel af dette er 6,2 mio kr (1,54%).

 

På baggrund af ovenstående må det forventes, at merudgiften på 3 mio kr vil blive kompenseret i efterreguleringen af budgetgarantien for 2012.

 

Det bemærkes, at den økonomiske effekt af regelænderingerne er indarbejdet i såvel den foreløbige budgetgaranti for 2013 som i Herning Kommunes budget for 2013. 

 

På området, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, forventes et forbrug på 223 mio kr. Det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud udgør 235,9 mio kr. Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet er beregnet i juni 2012. KL har på baggrund af ledighedsskønnet i Økonomisk Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i august 2012 opdateret deres prognosemodel for beskæftigelsestilskuddet. Denne model forudsiger, at Hernings endelige beskæftigelsestilskud bliver på 202,1 mio kr. Denne prognose er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed og det er derfor forsat administrationens vurdering, at det endelige forbrug vil være 5 mio kr større end det endelige tilskud. Denne vurdering er baseret på beregninger fra Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med omlægningen af beskæftigelsestilskuddet.

 

I budget 2012 er budgetteret med, at forbruget er 18 mio kr større end beskæftigelsestilskuddet.

 

I forbindelse med merforbruget på det aftale baserede område (DUT) har administrationen afsøgt mulighederne for at finde kompenserende besparelser. Siden Byrådets vedtagelse af forandringsplanen for beskæftigelsesindsatsen i marts 2012 har beskæftigelsesområdet arbejdet målrettet med at implementere planens tiltag. En akut  ændring af indsatsen på nuværende tidspunkt vil give risiko for, at de økonomiske gevinster af planen ikke kan realiseres. Administrationen kan dermed ikke anvise kompenserende besparelser.  

 

Den endelige budgetgaranti, samt det endelige beskæftigelsestilskud for 2012 opgøres i juni 2013.

 

Det forventede regnskab baserer sig på viden om bogførte udgifter, viden om aktivitetsniveau på de enkelte områder, samt om en prognose for udviklingen resten af året. Forventninger til den generelle konjunkturudvikling og i særdeleshed udviklingen på arbejdsmarkedet spiller dermed en afgørende rolle for det samlede forventede forbrug. Det bør derfor påpeges, at det forventede regnskab er behæftet med usikkerhed. I løbet af 2012 er merudgiften ved forårsopfølgningen vurderet til 15 mio kr, og ved halvårsregnskab blev merudgiften vurderet til 18 mio kr - afvigelser svarende til mellem 1% - 1,4% i forhold til budgettet.

 

Det bemærkes, at det forventede regnskab også indregner de økonomiske konsekvenser af planen til forandring af beskæftigelsesindsatsen indregnet (10 mio kr i 2012).  

 

Vedlagt denne dagsorden er et notat med uddybende bemærkninger til de enkelte udgiftsområder. Dette notat vil blive gennemgået uddybende på mødet i Beskæftigelsesudvalget.


Sanktionslovgivning
På områder på serviceområde 17, der ligger inden for servicedriftrammen udviser det forventede regnskab balance i forhold til det korrigerede budget, jvf tabellen ovenfor.


Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen for hele kommunen der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. En endelig afklaring på, om forventet regnskab for 2012 for hele kommunen afviger fra vedtaget budget, vil ske i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen.  


Tillægsbevilling

Idet det forventede regnskab overstiger det korrigerede budget med 11,4 mio kr indstilles det, at der ansøges om tillægsbevilling til serviceområde 17 med henblik på at bringe de bevillingsmæssige forhold i orden. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at de i sagen beskrevne omplaceringer af budgetbeløb foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.

 

at der søges om tillægsbevilling på 11,4 mio kr til serviceområde 17
 
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012 og i Byrådet den 20. november 2012.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Vedlagt dette referat er de plancher, der blev gennemgået på mødet, samt en supplerende oversigt, der blev udleveret.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1082-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Helhedsorienteret sagsbehandling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bente Hjorth og Lone Jensen

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt om en orientering om arbejdet med helhedsorienteret sagsbehandling i Herning Kommune. Beskæftigelsesudvalget præsenteres med denne sag for orienteringen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Helhedsorienteret sagsbehandling kaldes i Herning Kommune for Helhedsorienteret Indsats (HOI).

 

Denne opgave har siden 1. april 2009 været organiseret i Beskæftigelsesafdelingen
med ansættelse af 1 fuldtids ansat helhedskoordinator.

 

Strategien for HOI er baseret på 4 indsatser:

 1. Forebyggelse af snyd, ved at sikre gode og helhedsorienterede sagsgange.

 2. Forebyggelse af snyd, ved at kommunikere og informere borgerne om rettigheder,
  pligt og eventuelle sanktioner.

 3. Opdagelse af snyd ved at opbygge et kontrolmiljø, hvor kommunale sagsbehandlere
  indgår i et tæt samarbejde, samtidig med at borgere har mulighed for at henvende sig.

 4. Behandling af sager, hvor der er mistanke om snyd, med henblik på at bringe
  forholdet i orden, stille krav om tilbagebetaling samt evt. at overdrage sagen til
  politiet.

 

HOI har fokus på følgende ydelser indenfor borgerserviceafdelingens område:

 • Børneydelser som udbetales til enlige forsørgere

 • Boligsikring

 • Friplads i institutioner.

 

Ydelser indenfor beskæftigelsesafdelingens område er bl.a.:

 • Kontanthjælp, hvor kontanthjælpsydelsen ændres i forbindelse med at enlig forsørger status ændres.

 • Dobbeltforsørgelse når borgeren sideløbende med udbetaling af kontanthjælp
  har haft indtægt.

 • Sygedagpenge, når oplysningspligten er tilsidesat.

 • fleksjob

 

Hovedparten af sagerne er afdækket på baggrund af anonyme anmeldelser fra borgere.

Øvrige sager er afdækket på baggrund af kontroloplysninger fra e-Indkomst og
opmærksomhedspunkter opstået under afdækning af en eksisterende sag. 

 

Resultat

I nedenstående tabel er oplyst den samlede besparelse, som den helhedsorienterede indsats har genereret:

 

[image]

 

Besparelsen vedrører både kommunale og statslige udgifter.
 
Besparelsen indregnes i de løbende økonomiopfølgninger.

  

Den fremadrettede besparelse er opgjort som den forventede besparelse over
12 måneder. Denne opgørelsesmetode følger udmelding fra KL, så besparelsen opgøres ens i samtlige landets kommuner.

 

I sager med krav om tilbagebetaling af ydelser i forbindelse med den helhedsorienterede sagsbehandling sendes kravet til kommunens inkassoafdeling, der foretager en vurdering af betalingsevnen og sender første rykker. Dernæst sendes kravet til SKAT, der først og fremmest inddriver statslige tilgodehavender, skyldigt børnebidrag m.m. Derfor er det en meget ringe andel af skyldig kontanthjælp og pension, der kommer tilbage til kommunekassen. 

 

Netværk

I arbejdet med helhedsorienteret indsats lægges der også vægt på at skabe og vedligeholde stærke netværk med relevante samarbejdspartnere:

 

 • Der er skabt netværk med politi og SKAT.

 • Der er i 2011 og 2012 samarbejdet med SKAT om SKAT's projekt "Socialt Bedrageri"

 • Der arbejdes fortsat med at skabe yderligere netværk med Borgerservice.

 • Der er skabt samarbejde mellem helhedskoordinator og de relevante afdelinger
  inden for Beskæftigelsesområdet herunder Jobcenteret.

 

Sammenligning med andre kommuner
Der udarbejdes ikke statistikker over kommunernes arbejde med indsatsen mod socialt bedrageri. Administrationen har forespurgt hos Ikast-Brande Kommune, og Ikast- Brande Kommune oplyser, at i de første 6 måneder af 2012 har de afdækket fremadrettede besparelser for 2,1 mio kr. Ikast-Brande Kommune har 2 medarbejdere, der hver arbejder 3 dage om ugen med denne opgave, svarende til 1,3 årsværk. 

 

Det fremadrettede arbejde
I tilrettelæggelsen af HOI for det kommende år er der fokus på at skabe flest mulige besparelser for Herning Kommune på 3 forskellige måder:

Direkte besparelser når uretmæssige forhold bringes i orden, og der kræves tilbagebetaling, eller når der opgøres en fremadrettet besparelse over 12 mdr.

Indirekte besparelser når borgerne bliver bekendt med HOI f.eks. gennem personlige
netværk og lokale rygter, hvorefter de af egen drift bringer uretmæssige forhold i orden.
Dette sker uden indblanding fra helhedskoordinatoren.


Besparelser forbundet med forebyggende arbejde når uretmæssig bevilling af sociale ydelser undgås. HOI har derfor også fokus på at styrke de interne arbejdsgange og kontrolmuligheder.

Konkret vil der blive arbejdet videre inden for de allerede nævnte ydelsesområder. Der
vil også blive sat fokus på at arbejde mere systematisk ved hjælp af data ved at sammenkøre oplysninger fra forskellige systemer og danne kontrollister.

 

Derudover vil samarbejdet med Udbetaling Danmark (UDK) være et indsatsområde i 2013, hvor opgaver med administration / udbetaling af en række ydelser overgår fra Borgerservice i kommunen til Udbetaling Danmark.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Udvalget påpeger, at der i Herning Kommune er arbejdet systematisk med indsatsen mod socialt bedrageri siden 1997.
 
Udvalget besluttede, at der på udvalgets møde i januar skal præsenteres en konkret indsatsplan for den helhedsorienterede indsats i 2013.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status for implementering af forandringstiltagene i beskæftigelsesindsatsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres med dette punkt om status for implementeringen af de besluttede forandringstiltag.

Sagsfremstilling

Vedlagt denne sag er en opdateret oversigt over status for implementering af de 26 forandringsforslag. Det overordnede billede er, at implementeringen fortsat forløber planmæssigt.

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende status for arbejdet med implementeringen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.


Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Der orienteres her om status for og udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen følger løbende udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.


Opfølgningen omhandler dels antallet af ydelsesmodtagere og dels status for
indsatsen i forhold til de politiske målsætninger.

 

Vedr. antallet af ydelsesmodtagere: 

 • ledighedsprocenten er faldet fra 5,0 i juli 2012 til 4,8% i august 2012. Ledighedsprocenten på landsplan var i august 2012 på 5,5%.

 • antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat faldende. Fra juli 2012  til august 2012 er antallet af fuldtidspersoner faldet fra 1652 til 1597. Sammenlignet med landsplan, er niveauet i Herning fortsat betydelig lavere.

 • antallet af fuldtidsmodtagere af førtidspension er faldet beskedent fra 4252 i juli 2012 til 4251 i august 2012, og er på et lavere niveau end august 2011.

 
Vedr. lokalpolitiske mål:

 • antallet af unge ledige under 25 år er faldet fra 713 i juli 2012 til 686 i august 2012. Antallet er dog højere end august 2011

 • 49,1 % af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) under 25 år var i august 2012 i arbejdsmarkedsrettet aktivitet.

 • antallet af ledige i arbejdskraftreserven er steget fra 1362 i juli 2012 til 1631 i august 2012. Niveauet er samtidig højere end august 2011.

 • antallet af ledige 25-29 årige i arbejdskraftreserven er faldet fra 206 i juli 2012 til 189 i august 2012.

 • antallet af igangværende sygedagpengeforløb over 26 uger er steget fra 458 i august 2012 til 477 i september 2012. Det er dog et et markant fald ift. september 2011, hvor antallet var 566.

 • andelen af delvis raskmeldte er faldet fra 19,6% i juli 2012 til 16,4% i august 2012.

 

I nøgletals oversigten indgår en oversigt, der viser resultatet af en manuel sagsgennemgang af unge indsatsklare ledige (match 2) under 25 år, der i en given periode modtog kontanthjælp og ikke var i gang med aktivering. Udvalget vil på mødet blive præsenteret for en opdateret version af denne oversigt.  

 

Vedr. akutpakken

I perioden uge 37-40 2012 har 496 ledige i Herning Kommune modtaget brev fra deres A-kasse om, at de er omfattet af akutpakken og dermed er i risikogruppen for at opbruge dagpengeretten i løbet af 1. halvår 2013. Heraf er 129 (26%) 55 år eller derover. 148 (30%) er medlem af 3f, 113 (23%) er medlem af Krifa.
 

Rettidighed i tilbudsgivningen - forsikrede ledige

Der er i lovgivningen fastsat minimumskrav til hvornår og hvor ofte der skal afholdes
jobsamtaler med og afgives tilbud til ledige – både a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.


Der følges løbende op på om disse minimumskrav overholdes.
Udvalget har på tidligere møder besluttet at følge udviklingen i rettidigheden løbende
med fokus på at rettidigheden forbedres. Der er sat særligt fokus på rettidigheden i tilbudsgivningen til forsikrede ledige.

 

Dato for næste opdatering af rettidighedsdata er pt ukendt. Udvalget vil blive orienteret så snart opdaterede data foreligger. Der vil på mødet blive givet en status for arbejdet med at forbedre rettidigheden.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-3-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødekalender 2013 for Beskæftigelsesudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2013.

Sagsfremstilling

Der foreslås på baggrund heraf afholdt 11 møder i Beskæftigelsesudvalget i løbet af 2013.

 

Af hensyn til budget og årsregnskab lægger møderne fast i ugerne 9, 19, 24, 34 og 43.

 

Alle møderne starter kl. 8.30.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer