Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 23. juni 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Strategi for socialt udsatte området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet vil udvalget blive præsenteret for udkast til strategi for socialt udsatte området, samt en status for arbejdet med denne.

Sagsfremstilling

Punktet er i forlængelse af punkt 41. 'Strategi for socialt udsatte området' fra dagsorden den 18. maj 2021. Udvalget blev med punktet præsenteret for processen, strukturen og tankerne bag strategi for socialt udsatte området. Med dette punkt præsenteres udvalget for udkast formulering af strategien.


Social- og Beskæftigelsesafdelingen har inviteret de første samarbejdspartnere til dialog om processen for strategien, med det formål at drøfte og udveksle input, ideer og tanker til strategien og processen. Der har været dialog med Blå Kors Varmestue og Den Blå Mølle om den foreløbige strategi og tankerne bag. Input og perspektiver fra de inviterede samarbejdspartnere er indkluderet i vedhæftet udkast af strategien, samt i den fortløbende strategiproces. Processen med udarbejdelse af strategien fortsættes efter sommerferien. Det efterfølgende arbejde vil ske i samspil med omgivelserne og struktureres med afsæt i strategien.


Vedlagte bilag er et udkast til strategi for socialt udsatte området. Overordnet skal strategi formuleringen ses som et dynamisk redskab, der i takt med involvering af de mange aktører, tilvejebringelse af ny viden og behov for nye fokusområder, vil være under løbende udvikling.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget drøftede oplægget og tog herefter orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-9-21 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Tilsynsrapport for Misbrugscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om Socialtilsynets rapport over det gennemførte tilsyn med Misbrugscenter Herning, januar 2021.


Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal i henhold til Lov om Socialtilsyn, Lovbek. nr. 1377 af 21. september 2020, føre tilsyn med visse social- og sundhedsmæssige tilbud - herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandlingssteder.


Formålet med tilsynet er at sikre, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og at tilbuddet således opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet. Dialogen skal bidrage til at udvikle kvaliteten i tilbuddet.


Med udgangspunkt i disse bestemmelser har SocialtilsynMidt gennemført tilsynsbesøg hos Misbrugscenter Herning den 14. og 15. januar 2021, og der foreligger nu vedlagte rapport over det gennemførte tilsyn.Tilsynets omfang og tilrettelæggelse

Tilsynet omfatter:


 • Ambulant alkoholmisbrugsbehandling efter Sundhedslovens § 141, 333 pladser
 • Ambulant stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens § 101 - Børn og Unge, 7 pladser
 • Ambulant stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens § 101 - Voksne, 258 pladser


Tilsynet udføres ved gennemførelse af interviews med borgere samt ledelse og medarbejdere hos Misbrugscenter Herning - interviews er gennemført ved fysiske møder, skype-møder samt ved telefoninterviews. Herudover har Socialtilsynet foretaget dokumentgennemgang - herunder ved gennemgang af borgersager, handleplaner samt journalnoter mv.Tilsynets temaer

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som er fastlagt i "Bekendtgørelse om socialtilsyn", og der måles på følgende temaer:


 • "Uddannelse og beskæftigelse"
 • "Selvstændighed og relationer"
 • "Målgruppe, metode og resultater"
 • "Sundhed og trivsel"
 • "Organisation og ledelse"
 • "Kompetencer"
 • "Fysiske rammer"
 • "Økonomi"


Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier, og for hvert kvalitetskriterium er er der fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Der tildeles en score på 1-5 point for hvert tema og for hvert kvalitetskriterium - dog undtaget temaet "Økonomi". Den opnåede score er udtryk for i hvilket omfang kvaliteten i tilbuddet er tilstrækkeligt og om betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt, idet der tildeles score efter følgende skala:


5. Kvaliteten samt betingelserne for godkendelse er i meget høj grad opfyldt.

4. Kvaliteten samt betingelserne for godkendelse er i høj grad opfyldt.

3. Kvaliteten samt betingelserne for godkendelse er i middel grad opfyldt.

2. Kvaliteten samt betingelserne for godkendelse er i lav grad opfyldt.

1. Kvaliteten samt betingelserne for godkendelse er i meget lav grad opfyldt.Tilsynets vurdering af Misbrugscenter Herning

Socialtilsynet har tildelt Misbrugscenter Herning nedenstående samlede score på hvert af de 7 temaer. Socialtilsynets bemærkninger omkring vurderingen af de enkelte kriterier findes i tilsynsrapportens afsnit "Bedømmelse af kriterium", øverst under hvert tema.Socialtilsynets samlede vurdering af Misbrugscenter Herning fremgår af tilsynsrapportens side 5, og heraf fremgår blandt andet:


 • At ”Misbrugscenter Herning ledes og drives af en kompetent og ansvarlig ledelse, som sætter rammerne for tilbuddets daglige drift og har strategisk fokus på tilbuddets fortløbende udvikling…..”


 • At ”Misbrugscenter Herning er i besiddelse af de faglige kompetencer, uddannelse, erfaring og viden, der er nødvendigt i forhold til Misbrugscenter Hernings målsætning og målgruppe……”.


 • At ”Misbrugscenter Herning tilrettelægger behandlingsforløb, som understøtter borgernes mulighed for at leve et selvstændigt liv. Misbrugscenter Herning arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor der er fokus på, at styrke den enkelte borgeres deltagelse i sociale aktiviteter……” .


 • At ”Misbrugscenter Herning har fokus på hele borgerens livssituation, herunder uddannelse og beskæftigelse….”.


 • At ”Misbrugscenter Herning understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel både generelt og under corona epidemien. Borgerne føler sig hørt, respekteret og anerkendt i tilbuddet, og føler sig fuldt ud inddraget i eget behandlingstilbud….”Det gennemførte tilsyn har ikke givet anledning til påbud, sanktioner eller fremsættelse af andre særlige vilkår for den fortsatte drift af Misbrugscenter Herning.
Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-21 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Rammeaftale for KKR Midtjylland om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om et centralt krav om, at kommunalbestyrelserne udarbejder en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år, og Udvalget præsenteres for udkast til rammeaftale med henblik på Udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i 2017 indført pligt til, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået og indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest den 1. juli 2021. Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne i regionen koordinerer og samarbejder om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse til voksne udlændige af høj kvalitet.


Det følger af bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen samt den forventede udvikling - herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal ligeledes kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen f.eks. fælles udbudsrunder.


Herudover har udlændige- og integrationsmisteren i efteråret 2020 fastsat tre temaer, som skal indgå i rammeaftalen. (se evt. vedlagte ministerudmelding). Temaerne er:


 • Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse
 • Det pædagogisk tilsyn
 • Udbud af danskuddannelse.


Rammeaftalen er udarbejdet på basis af en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne.


KKR Midtjylland har drøftet sagen den 23. april 2021 og godkendt rammeaftalen. KKR Midtjylland anbefaler kommunalbestyrelserne i Midtjylland at tilslutte sig rammeaftalen.

Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at en bred kreds af kommuner efterspørger mere videndeling og sparring på tværs af kommunerne. Derfor er der i rammeaftalen medtaget et regionalt tema, hvor der etableres en kommunal netværksgruppe med fokus på at styrke samarbejdet.


Dette kan på den korte bane være fokus på f.eks. tilsynsopgaven, nye former for (digital) undervisning og styrkelse af det virksomhedsrettede danskuddannelsestilbud mv.


På den længere bane kan der være tale om drøftelser af mere strukturel karakter, f.eks. hvordan man på sigt sikrer danskuddannelsestilbud med en høj faglighed, der samtidig er økonomisk bæredygtige.


KKR Midtjylland skal have en årlig status på danskuddannelsesområdet, som er udarbejdet af netværksgruppen - f.eks. med opmærksomhed på en rekrutterings- og arbejdskraftdagsorden, hvor gruppen af voksne udlændinge vurderes at blive en vigtig ressource.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Herning Kommune tilslutter sig rammeaftalen om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Carsten Lagoni  

Orientering om temadrøftelse i og godkendelse af projektgrundlag i Børne- og Familieudvalget vedrørende flere unge i erhvervsuddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


XØvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 2. juni 2021 (punkt 64) drøftede udvalget eksisterende udskolingsaktiviteter samt uddannelsesdata i forbindelse med målsætningen om øget søgning til erhvervsuddannelserne. Derudover blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for et forslag til et projekt, der skal forløbe frem til primo 2022, som netop har til formål at få flere til at søge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskole. Børne- og Familieudvalget godkendte forslaget til projektet. Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år offentliggøre søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse. Derefter skal kommunen fastsætte måltal for søgningen fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse det efterfølgende år. Formålet er at give kommunerne et større ansvar for søgningen direkte fra grundskole til erhvervsuddannelserne. Den nationale målsætning er, at mindst 25 % af en årgang siden 2020 har skullet søge en erhvervsuddannelse og mindst 30 % skal søge en erhvervsuddannelse i 2025.


Søgningen måles samlet for 9. og 10. klasseeleverne med bopæl i den pågældende kommune. Målsætningen er ikke nået for elever med bopæl i Herning Kommune, dog er målsætningen nået for de elever, der går på skoler beliggende i Herning Kommune (se bilag 1).


På Børne- og Familieudvalgsmødet i juli 2020 (punkt 81) blev det drøftet, hvad der kan gøres for, at endnu flere unge med bopæl i Herning Kommune søger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskole. Det blev besluttet, at alle elever skal i erhvervspraktik i enten 8. eller 9. klasse fra skoleåret 2021/2022 og at fokus på forældrenes rolle, i forbindelse med de unges valg af ungdomsuddannelse, skal øges. Som supplement til disse enkeltstående indsatser forslås det, at der igangsættes et dybdegående arbejde med fokus på, hvordan alle de mange indsatser på området kan koordineres bedre. Formålet er at udarbejde en langsigtet handleplan for, hvorledes udskolingseleverne og deres forældre klædes bedst muligt på til uddannelsesvalget – herunder specielt øge deres indsigt i erhvervsuddannelserne. Dette skal gøres på tværs af overbygningsskolerne, uddannelsesvejledningen og erhvervsuddannelserne, som netop alle udfører forskellige indsatser med samme mål om at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne. Handleplanen skal baseres på forskningsbaseret viden, inspiration fra andre kommuner og nationale samt lokale skoledata. Endvidere skal handleplanen indeholde måltal for søgningen direkte fra grundskole til ungdomsuddannelserne for de næste fire år. Handleplanen skal underbygge Herning Kommunes overordnede uddannelsesstrategi - særligt mål 4, der beskriver, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Hvilket blandt andet skal ske ved at give børnene og de unge de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt, således de trives og oplever et sammenhængende og meningsfuldt skole- og uddannelsesforløb.


Organisering

Det forslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervsuddannelserne, overbygningsskolerne, Ungevejledningen og Center for Børn og Læring. Børne- og Familieudvalget er projektejer og chefgruppen i Børn og Unge er styregruppe. Herudover vil der være en koordinationsgruppe med ledelsesrepræsentanter på tværs af Beskæftigelsesafdelingen, Center for Børn og Læring og erhvervsuddannelserne. Arbejdsgruppen vil blandt andet hente rådgivning gennem såkaldte referencegrupper (Skolernes- Uddannelses- og Erhvervsudvalg, Studievejledernetværket, EUD- task force, Det fælleselevråd, elevrådsrepræsentanter fra erhvervsuddannelsern og evt. flere). Desuden vil Uddannelsesrådet orienteres og inddrages gennem hele projektperioden. Organiseringen fremgår visuelt af bilag 2.


Forslag til proces

 • Juni 2021: godkendelse af projektgrundlag i Børne- og Familieudvalget
 • Medio juni 2021: nedsættelse af arbejdsgruppe
 • August-september 2021: klarlægning af eksisterende indsatser på tværs af overbygningsskolerne og erhvervsuddannelserne samt lokale skoledata
 • Oktober 2021: inspirationstur til anden kommunen
 • November 2021: oplæg fra relevant forsker på området (f.eks. Lektor ved VIA University College, Bo Klindt Poulsen eller Ph.d. og chef for grundskoleområdet på EVA, Lise Tingleff Nielsen)
 • Ultimo 2021 - primo 2022: færdiggørelse af strategien
 • Primo 2022: fremlæggelse og godkendelse i Børne- og Familieudvalget samt orientering i Beskæftigelsesudvalget


Børne- og Familieudvalget samt Beskæftigelsesudvalget vil løbende orienteres om arbejdet frem til primo 2022, hvor det færdige resultat forventes at være klar til godkendelse.


Projektets sammenhæng til øvrige tiltag i Herning kommune

Store årgange af faglærte forlader arbejdsmarkedet i disse år for at gå på pension, og samtidig kommer langt færre faglærte ind på arbejdsmarkedet. En fremskrivning af ubalancer på arbejdsmarkedet, foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, viser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030. Samtidig vil der være et overskud af ufaglært arbejdskraft og akademikere (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2021).


En del af forklaringen skyldes, at andelen af 9. og 10. klasseelever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er faldet fra 32 % i 2000 til knap 20 % i 2021. Efter erhvervsuddannelsesreformen i 2015 ses det derudover, at tilgangen til erhvervsuddannelserne især er faldet blandt de unge på 18-24 år og de voksne elever på 25 år og derover, hvilket i vid udstrækning kan henføres til indførelsen af karakterkravet samt strukturelle ændringer i erhvervsuddannelsernes opbygning. På trods af en svag positiv stigning i gennemførelsesprocenten på erhvervsuddannelserne siden 2015, betyder det markante fald i tilgangen, at der hvert år uddannes færre faglærte (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021)


Der er stor andelsmæssig forskel på, hvor mange unge der vælger en erhvervsuddannelse på tværs af regionerne. Region Nordjylland er den region, der andelsmæssigt uddanner flest unge direkte fra grundskolen til faglærte.


I Herning Kommune ønsker vi, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Det er dermed nødvendigt, at søgningen direkte fra grundskole stiger samtidigt med, at tilgangen af ældre elever øges og vigtigst; at fuldførelsesprocenten på erhvervsuddannelserne fortsætter med at stige. I Social- og Beskæftigelsesafdelingen arbejdes der derfor samtidigt på at øge optaget og fuldførelsen på erhvervsuddannelserne blandt de ældre elever. Der arbejdes blandt andet på at skabe bedre muligheder for omvalg og overgange på tværs af gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser samt skabe et samarbejdsforum med relevante virksomheder og 4.g’er som led i en evt. senere rekruttering til erhvervsuddannelserne. Derudover arbejdes der på at øge andelen af ufaglærte, der gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse (jf. budgetforliget 2021).


Indsatserne i de to forvaltninger vil koordineres i projektets koordinationsgruppe og i Uddannelsesrådet.


På Børne- og Familieudvalgsmødet den 2. juni 2021 (punkt 64) blev det indstillet, at Børne- og Familieudvalget drøftede de eksisterende indsatser på området samt de fremlagte uddannelsesdata og dernæst godkendte projektgrundlaget for den langsigtet strategi.


Børne-og Familieudvalget drøftede uddannelsesdata og indsatser samt godkendte projektgrundlaget for en langsigtet handleplan. Med ønske om, at der i den kommende proces indarbejdes systematisk inddragelse af unge og partnerskabstanken.

Økonomi

Der er ikke økonomi mellem parterne. Udgifterne afholdes af de respektive parter indenfor den almindelige driftsramme.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene:
Der bliver i det følgende givet en kommentering af nøgletallene. Kommenteringen er lavet pba. af vedlagte nøgletalsrapport.

Bruttoledighed:
Herning har i hele perioden har haft en lavere bruttoledighed end landet som helhed.
Status april 2021: Herning 3,3%; Hele landet 4,2%

Unge på offentlig forsørgelse:
Det ses, at Herning i april 2021 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men højere end landet som helhed.
Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken april 2021: Herning (10,3%). RAR Vestjylland (10,7%). Hele landet (9,8%).

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse:
Herning har i størstedelen af perioden haft en andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken lidt under niveau for landet som helhed.
Andel af arbejdsstyrken april 2021: Herning (3,7%). Hele landet (3,8%)

Forsikrede ledige:
Herning Kommune har i hele perioden haft en lavere andel af forsikrede ledige end landet som helhed, men siden juni 2020 en lidt højere andel end RAR Vestjylland som helhed.
Status april 2021: Herning: 2,5%, RAR Vestjylland: 2,4%; Hele landet: 3,6%

Sygedagpenge:
Herning Kommune havde i april 2021 en andel af sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken, der var lidt over niveau for landet som helhed.
Status april 2021: Herning 3,5%; Hele landet 3,4%

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i marts 2020 end samme måned sidste år.
Antal forløb marts 2020: 1.514 forløb

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har udarbejdet en analyse af sygedagpengeområdet med særligt fokus på udviklingen i 2020. Denne analyse er for nylig rundsendt til jobcentrene i Region Midtjylland.
Der vil på næstkommende udvalgsmøde blive præsenteret en nærmere gennemgang af analysen.

Jobafklaringsforløb:
Herning Kommune har de seneste 13 måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.
Andel af arbejdsstyrken marts 2021: Herning (0,6%). Hele landet (0,4%)

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:
Antallet af fleksjob har ligget stabilt i størstedelen af perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i april 2021 lavere end samme måned sidste år.
Antal fuldtidspersoner april 2021: Fleksjob (1.607). Ressourceforløb (235). Ledighedsydelse (293).

Førtidspension:
I Herning Kommune var der i april 2021 33 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension end samme måned sidste år.
Status april 2021: Herning 3.814 fuldtidspersoner.

Særligt om Beskæftigelsesministeriets Benchmark:

Vedlagt det punkt er et notat om seneste opgørelse af benchmarking af kommunernes resultater for hele 2020.

Det ses at Herning Kommune er placeret som følger:

 • 15. plads ift. offentligt forsørgede under ét (200 færre fuldtidspersoner end forventet pba. rammevilkår). Ved opgørelsen for 2. halvår 2019 - 1. halvår 2020 var Herning nr. 23.
 • 28. plads ift. a-dagpengemodtagere (50 færre fuldtidspersoner end forventet pba. rammevilkår)
 • 31. plads ift. kontanthjælpsmodtagere (30 færre fuldtidspersoner end forventet pba. rammevilkår)
 • 9. plads ift. sygedagpengemodtagere (110 færre fuldtidspersoner end forventet pba. rammevilkår)
 • Herning Kommune er samlet set placeret bedst på ranglisten i sammenligningen af de syv udvalgte kommuner (jf. bilag)

NB. De tre ydelsesområder lagt sammen giver 190 fuldtidspersoner færre end forventet, mens der under ét er 200 færre end forventet. Forskellen skyldes afrunding til nærmeste runde tal.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-6-21 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Generel orientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt tilbydes udvalget kortfattet orientering om aktuelle tiltag og forhold af relevans for fagområdet.

Sagsfremstilling

Ydelseskommissionens anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem

Den 31. maj 2021 modtog regeringen ydelseskommissionens anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Rapporten bekræfter, at kontanthjælpssystemet er blevet meget uigennemskueligt, og at der er behov for en forenkling. Rapporten viser, at det vil være muligt at indrette systemet på en måde, der samlet set ikke øger udgifterne til passiv forsørgelse, og forventeligt vil bidrage til at øge beskæftigelsen. Blandt forslagene er en afskaffelse af kontanthjælpsloftet og en afskaffelse af særlige tillæg til unge under 30 år. Tidspunktet for forhandlingerne om et nyt kontanthjælpssystem er endnu ikke meldt ud.


Jobparates jobsøgning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følger løbende op på, hvordan de ledige jobparates jobsøgning udvikler sig i landets kommuner og i landet som helhed. Der måles på, hvor mange jobs de jobparate kontanthjælpsmodtagere og hjemrejse- og selvforsørgelsesydelsesmodtagere registrerer i deres joblog på jobnet. Herning Kommune klarer sig relativt dårligt i den seneste benchmarking, og i april 2021 har vi fået brev fra STAR om at kommunen skal forbedre sig på dette punkt, ellers vil STAR igen rette henvendelse til os. Det drejer sig alene om de jobparate hjemrejse- og selvforsørgelsesydelsesmodtageres jobsøgning. I januar måned 2021 har Herning Kommune haft 82 pct. ledige, jobparate selvforsørgelses-, hjemrejseydelses- og overgangsydelses-modtagere uden registreret jobsøgning. I forhold til de jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning er der ingen anmærkninger ift. Herning Kommune. Udviklingen på området følges nøje, og der er skærpet ledelsesmæssig opmærksomhed og opfølgning på jobsøgningen hos målgruppen i jobcenteret.


Vaccinationsindsatsen

Der er fortsat fokus på vaccination af sårbare borgere og derfor er målgruppen for immobile borgere udvidet, så flere borgere kan være i målgruppen for vaccionation i eget hjem fx pga. sociale eller psykiske barriere. Derudover har
Social- og Beskæftigelsesafdelingen fokus på om nogle borgere har behov for støtte til at huske vaccinationsaftaler, komme hen til vaccinationscenter Herning eller støttes på anden vis. Dette er for at sikre at alle borgere, der ønsker vaccination har muligheden for det.


Økonomiaftalen 2022

Regeringen og KL indgik tirsdag d. 08/06 en økonomiaftale for 2022. Regeringen og KL er med aftalen dermed enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2022.

På baggrund af økonomiaftalen og KL’s overførselsskøn går administrationen nu i gang med at bearbejde materialet og det videre arbejde med budget 2022 på social- og beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.


Yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen.

Den 13. juni trådte en ny bekendtgørelse i kraft ift. genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Med bekendtgørelsen genindføres ret og pligt og kadencerne herfor for tilbud til ledige pr. 1. juli 2021. Med bekendtgørelsen videreføres muligheden for at afholde samtaler telefonisk eller digitalt. Bekendtgørelsen gælder til den 11. juli 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.