Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 23. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-9-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Tema om Jobcentrets organisering, målgrupper og indsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om Jobcentrets organisering, målgrupper og indsats mv.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har på de foregående møder modtaget følgende orientering:

 

 • Generel introduktion til arbejdet på Beskæftigelsesområdet
 • Orientering om sygefravær og fastholdelsesindsatsen
 • Orientering om indsaten for unge
 • En introduktion til økonomien på beskæftigelsesområdet

 

Jobcenterchef Troels Kjærgaard deltager i udvalgsmødet under dette punkt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.15-A00-1-18 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Fokusområder og mål for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges administrationens oplæg til politiske fokusområder og mål for 2019

Sagsfremstilling

Med baggrund i drøftelserne på udvalgsmødet den 17. april har administrationen nu udarbejdet forslag til politiske fokusområder og årsmål for 2019.

 

Ministeren har udmeldt 6 mål for 2019, der er vedlagt dette punkt som bilag, og der er varslet ét yderligere årsmål.

 

Det er administrationens vurdering, at de 6 af ministeren udmeldte mål er favnet i det vedlagte forslag til fokusområder og årsmål på nær ministermålet ift. bekæmpelse af socialt bedrageri. Der foregår i forvejen i Herning Kommune et solidt kontrolarbejde med fokus på en forebyggende indsats i forhold til socialt bedrageri. Udvalget vil på et kommende møde blive orienteret om denne indsats.

 

Administrationen foreslår, at de fire fokusområder fra 2018 fastholdes i 2019. De fire fokusområder er:

 

 • Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
 • Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet
 • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd
 • Udbuddet af arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge

 

Vedlagt punktet er en oversigtstegning med administrationens oplæg til politiske årsmål for de 4 fokusområder, samt et skema med motivitation for de foreslåede årsmål.

 

Udarbejdelse af beskæftigelsesplan og de politiske årsmål for 2019 følger i øvrigt nedenstående plan:

 

17. april 2018: Drøftelse af udfordringer på arbejdsmarkedet og input til mål for 2019

 

23. maj 2018: Beskæftigelsesudvalget behandler administrationens forslag til temaer og årsmål for 2019

 

Juni - november 2018: Der arbejdes med formulering af Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplan for 2019 - Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet inddrages løbende i dette arbejde

 

14. november 2018: Beskæftigelsesudvalget godkender Beskæftigelsesplanen for 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget beslutter fokusområder og årsmål for beskæftigelsesindsatsen i 2019

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte forslag til fokusområder og årsmål for 2019.

 

Udvalget godkendte de fire foreslåede fokusområder. Erling Præstekjær kunne dog ikke tiltræde det fjerde fokusområde ("Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge").

 

Udvalget godkendte de foreslåede årsmål for 2019, hvor det ene af årsmålene dog ændres til "Rekrutteringsindsatsen styrkes og videreudvikles - herunder sættes øget fokus på rekrutteringen af europæisk arbejdskraft indenfor relevante erhvervsområder".

 

På kommende møde i udvalget fremlægges status for indsatsen for udsatte ledige.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Politisk budgetopfølgning 31. marts 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2018, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.277,5 mio. kr., hvilket er 2,745 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på -0,2 %. Afvigelsen er opgjort ekskl. overførsler fra 2017, da genbevillingerne først er godkendt efter d. 31. marts 2018.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema, samt af vedlagte bilag:

 

 

Det bemærkes at forårsopfølgningen er behandlet ekskl. overførslerne fra 2017, hvilket skyldes at genbevillingerne ikke er indregnet i budgetrammen pr. 31. marts 2018. Der er samlet set overført 13,662 mio. kr. til SO 17 fra 2017, hvoraf 12,619 mio. kr. er overført til 2018 (de resterende 1,043 mio. kr. er overført direkte til 2019). Det må således forventes, at områdets budgetramme for 2018 øges med 12,619 mio. kr. ved halvårsopfølgningen.

 

Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold:

 

Servicedriftudgifter - et forventet forbrug der er 5,0 mio kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Lavere forbrug til Produktionsskoler. Det lavere forbrug skyldes, at der forventes færre elever indmeldt i produktionsskole i 2017 end forudsat ved budgetlægning til 2018 (der afregnes i 2018 for elever indmeldt i produktionsskoleforløb i 2017)
 • Lavere forbrug på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) end forudsat i budgettet. Det lavere forbrug skyldes primært at prisen for en STU plads på Ungdomscenter Knudmosen er faldet fra 2017 til 2018, hvilket ikke var kendt ved budgetlægningen. STU bogføres to steder i budgettet (ligeledes under Beskæftigelsesordninger) og begge steder forventes et lavere forbrug
 • Der forventes et lavere forbrug for Beskyttet Beskæftigelse. Det lavere forbrug skyldes primært, at mindreforbrug på intern købsbudget ikke er overført til LAB-tilbud. Der blev i 2017 konverteret pladser fra servicelovstilbud til LAB-tilbud. Der blev i 2017 dog udelukkende overført budget for 2017. Budget som følge af ændret belægning i 2017 og 2018 søges hermed overført til enhedens LAB tilbud fra 2018 og fremadrettet, hvor der er tilsvarende stigende belægning.

  

Budgetgaranti - et forventet forbrug der er 14,8 mio kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Lavere forbrug for driftsudgifter til introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Mindreforbruget skyldes at der har været færre borgere omfattet af introduktionsprogrammet end forventet ved budgetlægning
 • Der er pr. 1. maj 2018 udbetalt 171.282 kr. til to personer i forbindelse med repatriering. Forventet regnskab for repatriering går dog i nul, da der er 100 % statsrefusion til repatriering
 • Højere forbrug på Førtidspension. Det højere forbrug hænger sammen med, at den regulering der blev lavet af budgetrammen ved sidste års vedtagelse af budget 2018, blev placeret på førtidspension
 • Lavere forbrug til Kontant- og uddannelseshjælp. Det lavere forbrug skyldes en forventning om et lavere antal fuldtidspersoner end forudsat ved budgetlægning
 • Højere forbrug for Ressource- og Jobafklaringsforløb. Det højere forbrug skyldes primært en større stigning i antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb, end forudsat ved budgetlægning
 • Højere forbrug til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Det højere forbrug skyldes, at der i 2018 forventes anvendt overførsler fra 2017 til 2018

 

Aftale (DUT) - et forventet forbrug der er 8,2 mio kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Lavere forbrug til Sygedagpenge. Det lavere forbrug skyldes en forventning om et lavere antal fuldtidspersoner end forudsat ved budgetlægning
 • Lavere forbrug til Boligsikring. Det lavere forbrug skyldes, at forbrugsmønsteret i foråret, har været lavere end forudsat ved budgetlægning
 • Lavere forbrug til Beskæftigelsesordninger, hvilket hænger sammen med det lavere forbrug på STU

 

Beskæftigelsestilskudsområdet - et forventet forbrug, der er 1,9 mio kr. højere end forudsat i budgettet. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Højere forbrug for dagpenge til forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægning. Den forventede merudgift hænger sammen med, at der har været flere forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægning
 • Lavere forbrug til beskæftigelsesindsats, hvilket hænger sammen med, at færre ledige ansættes med løntilskud i offentlige institutioner.

 

 

Forudsætninger for budgetopfølgningen:

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af bogført forbrug pr. 31. marts 2018, samt tilgængelig viden om årets aktivitetsniveau. Der er i opfølgningen ligeledes taget højde for forventet forbrug samt aktivitet for resten af året.

 

Det bør dog fremhæves, at det forventede regnskab for 2018 er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket skyldes refusionsreformen der trådte i kraft fra 2016. Efter refusionsreformen er trådt i kraft er det ikke længere muligt at lave en faktisk beregning af refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv. Dette skyldes at refusionen nu ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen). Udfordringen er særligt stor for de forsørgelsesydelser der er omfattet af overgangsordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse), da de kommunale nettoudgifter til overgangsordningerne er stigende over tid. Den stigende udgiftsprofil for refusionsreformen udgør i denne sammenhæng et væsentligt usikkerhedsmoment.

 

Handling på baggrund af budgetopfølgningen:

Idet prognosen for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere med tilhørende udgiftsprofil på dette tidspunkt er behæftet med nogen usikkerhed, anbefaler administrationen, at der ikke sker tilpasning af områdets budgetramme på baggrund af denne opfølgning.  

 

Det indstilles dog, at der sker en intern budgetomplacering som følge af fald i antallet af borgere i Beskyttet Beskæftigelse efter Serviceloven. Det indstilles at midlerne vedrørende faldende indskrivning overflyttes fra Servicelovstilbud Beskyttet beskæftigelse til LAB tilbud. Overflytning af midler til LAB tilbud, sker som følge af tilsvarende merindskrivning i LAB tilbud. Den interne budgetomplacering dækker således kapacitetstilpasning for 2017 og 2018, hvor beløbet udgør kr. 1.729.000

 

Der indstilles, at der sker en overflytning af 5,0 mio. kr. fra serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri fra 2018 og frem. Overflytning sker som følge af Byrådsbeslutning i forbindelse med overførselssagen d. 17. april 2018.

 

Der indstilles, at der sker en overflytning af 119.000 kr. fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler fra 2018 og fremadrettet. Overflytning skyldes regulering af DUT sag fra budget 2017. Budgetreguleringen som følge af ændrede regler for vejledning efter Gymnasiereformen, blev ved en fejl placeret på serviceområde 12. Reguleringen vedr. dog UU vejledning, hvorfor beløbet søges overført til Beskæftigelsesområdet fra 2018 og frem.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der sker en overflytning af 5 mio. kr. fra serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri fra 2018 og fremadrettet,
at der sker en overflytning af 119.000 kr. fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra 2018 og fremadrettet,
at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2018 og i Byrådet den 19. juni 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet med følgende tilføjelse:

Der sker intern budgetomplacering af 1.729.000 kr. på SO17 fra 05.38.58 Beskyttet Beskæftigelse til 05.68,90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Budgetforslag 2019 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2019 - 2022 aflevere budgetforslag i juni 2018. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2019 på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Budgetforslaget fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Fagudvalgets budgetforslag består af økonomioversigt, driftsbemærkninger, årsmål og indsatsområder. Årsmål og indsatsområder behandles under selvstændigt punkt på denne dagsorden.

 

Budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tager udgangspunkt i den udmeldte budgetramme fra budget 2018. Det fremgår af kommunens budgetprocedure og budgetvejledningen, at budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse er baseret på den budgetramme for 2019, der blev fastlagt i forbindelse med vedtagelse af budget 2018. Sidste års budgetramme vil først blive genberegnet når økonomiaftalen foreligger i juni, og KL har udmeldt forventet udgiftsskøn for 2019 og frem.

 

Revurdering af budgetforslag til 2019 vil blive behandlet sammen med halvårsopfølgningen på udvalgsmødet i august.

  

Budgetforslagets forudsætninger i øvrigt fremgår af driftsbemærkningerne.

 

Økonomiskema samt driftsbemærkninger er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetforslaget for 2019 - 2022 for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse godkendes,
at budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A21-1-18 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Forberedende grunduddannelse (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 x

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har indgået aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den lovgivningsmæssige proces er påbegyndt med fremsættelse den 21. marts 2018 og 1. behandling den 17. april 2018.

 

Kommunerne indstiller via KKR forslag til dækningsområder for de nye institutioner og tilhørende skoler, hvorefter Undervisningsministeren foretager den endelige fastsættelse.

Sagsfremstilling

Folketinget indgik den 17. oktober 2017 ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, hvori det er aftalt, at en række forberedende tilbud og uddannelser skal omlægges, og at der i stedet skal etableres et nyt, samlet forberedende uddannelsestilbud til personer under 25 år benævnt forberedende grunduddannelse (FGU).

 

Den lovgivningsmæssige proces er påbegyndt med fremsættelse den 21. marts 2018 og 1. behandling den 17. april 2018. Lovforslaget har til formål at fastlægge rammerne for de statslige selvejende institutioner, der skal varetage udbuddet af forberedende grunduddannelser. Lovforslaget fastlægger desuden finansiering af institutionerne og bestyrelsernes sammensætning, opgaver og ansvar. Lovforslagets hovedformål er at skabe et fleksibelt, sammenhængende og lokalt forankret udbud af forberedende grunduddannelser.

 

Samtidig med lovforslaget er der fremsat lovforslag om forberedende grunduddannelse, om kommunal indsats om vejledning om uddannelse og erhverv for unge under 25 år samt om ændringer af forskellige love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse mv.

 

KKR holder et ekstraordinært møde den 17. maj 2018 med henblik på afgivelse af en samlet indstilling til Undervisningsministeren om forslag til dækningsområder for de nye institutioner og tilhørende skoler.

 

Lokalt har løbende drøftelser ført til forslag om et dækningsområde omfattende Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner med institutionsplacering i Herning kommune samt skoleplaceringer i Herning, Ikast og Skjern.

 

Når loven og med tilhørende følgelove er endeligt vedtaget forventes den indholdsmæssige del af Forberedende Grunduddannelse behandlet i Beskæftigelsesudvalget samt i Børne- og Familieudvalget.

 

Sagen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget samt i Børne- og Familieudvalget.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstillede til Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 7. maj 2018, pkt. 170:

at Der overfor KKR afgives indstilling om et dækningsområde omfattende Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner med institutionsplacering i Herning kommune samt skoleplaceringer i Herning, Ikast og Skjern.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

 

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Nøgletalsarket er netop blevet opdateret, så det afspejler de politiske fokusområder og mål for 2018. Der er derfor nu en overbliksfane samt fire yderligere faner - én for hvert fokusområde i 2018.

Ved manglende indlæsning af de nye faner anbefales det, at rense cachen i internetbrowseren.

 

Blandt de nye målinger er:

 

 • Integration - andel af flygtninge i beskæftigelse målt i andel af alle flygtninge, der er kommet til Danmark siden 2004

 

 • Rekruttering og fastholdelse - antal lønmodtagere med bopæl og antal lønmodtagere med arbejdsplads i Herning

 

 • Borgere på kanten - andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer

 

 • Borgere på kanten - antal jobparate kontanthjælpsmodtagere i Herning

 

 • Borgere på kanten - antal afsluttede jobparate kontanthjælpssager

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden marts 2017 - marts 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent marts 2018: Herning (3,8%). Hele landet (4,2%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i marts 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, og en højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken marts 2018: Herning (12,2%). RAR Vestjylland (13,2%). Hele landet (11,6%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden marts 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken marts 2018: Herning (4,5%). Hele landet (4,8%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i februar-marts 2018 en andel på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken marts 2018: Herning (2,3%). RAR Vestjylland (2,3%). Hele landet (3,0%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i marts 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken marts 2018: Herning (2,3%). Hele landet (2,5%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i februar 2018 end samme måned sidste år.

Antal forløb februar 2018: 1.043 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden marts 2017 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken marts 2018: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i marts 2018 var lidt lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner marts 2018: Fleksjob (1.309). Ressourceforløb (331). Ledighedsydelse (227)

 

Førtidspension:

Der var 82 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i april 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner april 2018: 3.726

 

Integrationsområdet:

Vedlagt dette punkt er en rapport med nøgletal på borgere omfattet af integrationsperioden.

 

Status pr. april 2018 er følgende:

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er faldet med 13 procentpoint i perioden marts 2017 til marts 2018.

Antal borgere april 2018: 355

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år er kommet fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab april 2018: 67,4

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år april 2018: 45%

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Orientering om seniorførtidspension

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med virkning fra 1. januar 2014 blev der mulighed for at søge førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension, således at personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet sikres en enkel og hurtig adgang, når de er mindre end 5 år fra folkepensionsalderen. Udvalget orienteres med dette punkt om reglerne for seniorførtidspension

Sagsfremstilling

Formålet med seniorførtidspension:

Formålet med regler om seniorførtidspension er:

 • At sikre personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, en hurtigere og enklere adgang til førtidspension i op til fem år forud for folkepensionen
 • At undgå en langstrakt og unødig brug af aktive beskæftigelsesrettede tilbud med henblik på at afklare en eventuel restarbejdsevne
 • At sikre målgruppen ret til en hurtig afklaring af deres fremtidig forsørgelsesmuligheder

 

Der er fortsat krav om at arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at personen ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde eller ved et fleksjob

 

Målgruppe for seniorførtidspension:

Målgruppen for seniorførtidspension er personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, der er nedslidte, og som har højst 5 år til folkepensionsalderen. Retten til at få behandlet en ansøgning om seniorførtidspension er betinget af, at borgeren forud for ansøgningen har været i fuldtidsbeskæftigelse i en periode svarende til sammenlagt 20 - 25 års fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsbeskæftigelse beregnes forholdsmæssigt.

Borgere der forud for ansøgning om seniorførtidspension har en indkomst, der midlertidigt træder i stedet for arbejdsindkomst f.eks. sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge eller andre midlertidige ydelser anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Antal bevilligede seniorførtidspension i Herning Kommune:

2014 = 1

2015 = 1

2016 = 3

2017 = 2

2018 = 1

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Årsstatistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ankestyrelsen har udgivet deres årsstatistik for 2017.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udgivet deres ankestatistik for 2017. Set hen over alle lovområder matcher vi landsgennemsnittet i forhold til den totale omgørelsesprocent.

 

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til det samlede antal behandlede sager. Omgørelsesprocenten for 2017 er samlet set på 30% og landsgennemsnittet er ligger ligeledes på 30%.

 

·        Afgørelser truffet efter lov om social service og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ligger vi lidt bedre end landsgennemsnittet.

·        Afgørelser truffet efter pensionslovene og lov om sygedagpenge ligger vi lidt dårligere end landsgennemsnittet.

·        Afgørelser truffet efter lov om aktiv socialpolitik ligger vi noget dårligere end landsgennemsnittet.

·        Afgørelser truffet efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og øvrige sager, ligger vi væsentligt dårligere end landsgennemsnittet. Der er dog tale om et meget begrænset antal sager, så enkelte sager kan være udslagsgivende for resultatet.

 

Resultatet i statistikken for 2017 er dog det dårligste år set henover samtlige lovområder, hvis man sammenholder resultatet med resultaterne for 2015 og 2016. Den samlede omgørelsesprocent for 2015 var 22,4% og for 2016 23,3%. Det kan ikke på baggrund af statistikken udledes hvad årsagen til den højere omgørelsesprocent er.

 

Beskæftigelsesafdelingens bemærkninger til statistikken:

 

Det bemærkes, at andelen af klager i Herning Kommune er 1,07% i forhold til den samlede antal klager på landsplan. I forhold til befolkningsgrundlaget udgør Herning Kommune 1,5% af den samlede befolkning.

 

Beskæftigelsesafdelingens arbejde med udviklingen af den faglige indsats i BSK er forankret i 3L gruppen. 3L står for Lov, Læring og Ledelsestilsyn og 3L gruppen består af afsnitsledere og gruppeledere fra alle afdelinger i Beskæftigelse med jobcenterchefen som formand.

 

 Mål for 3L gruppens arbejde er:

 • Sikre den faglige kvalitet i sagsbehandlingen
 • Sikre at lovgivningen overholdes
 • Skabe sammenhæng mellem fagområder
 • Have overblik over nye faglige udfordringer
 • Sikre kontinuitet i faglige initiativer og udviklingsprojekter
 • Sikre faglig læring hos medarbejderne
 • Understøtte gennemførelsen af ledelsestilsyn

 

Som en del af 3L gruppens arbejde bliver eksempelvis Ankestyrelsens statistikker drøftet med henblik på at styrke sagsarbejdet fremadrettet og understøtte faglig læring i de enkelte afdelinger.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at ankestatistikken tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der arbejdes med, at Udvalgets studietur går til Finland i dagene 31-10-18 til 3-11-18 (slut uge 44).