Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 22. oktober 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Er flertal i Herning Kommunes Byråd har netop indgået budgetforlig for 2020. Med dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget om indhold i forligsteksten, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Den 30. september 2019 indgik et flertal af medlemmerne i Herning Kommunes Byråd budgetforlig for 2020. Budgetforslaget for 2020-2023 blev den 8. oktober 2019 2. behandlet og godkendt i Byrådet. Med dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget om indhold i forligsteksten, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Den fulde forligstekst fremgår af budgetforlig 2020. Aftaleteksten er vedlagt som bilag til denne sag.

 

På udvalgsmødet præsenteres udvalget for et oplæg, hvor udvalget orienteres om indhold i forligsteksten, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

På næste udvalgsmøde præsenteres Beskæftigelsesudvalget for et forslag til proces- og tidsplan for det videre arbejde med indholdet i budgetforlig 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Analyse på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Af budgetforlig 2020 fremgår det at forligspartierne ønsker at iværksætte en grundig proces på beskæftigelsesområdet. Denne proces indledes nu. Med dette punkt præsenteres udvalget for forslag til tids- og procesplan for analysearbejdet på beskæftigelsesområdet. Forslaget præsenteres med henblik på udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Af budgetforliget for budget 2020 fremgår det, at

 

"...Derfor iværksætter forligspartierne en grundig proces på beskæftigelsesområdet, som har det klare formål over de næste to - tre år at skabe økonomisk balance på beskæftigelsesområdet. ..."

 

Administrationen indleder på denne baggrund en grundig analyse af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

 

På udvalgsmødet fremlægges forslag til tids- og procesplan for analysearbejdet på beskæftigelsesområdet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender den fremlagte tids- og procesplan.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Proces- og tidsplan for arbejdet med udsatte området i Beskæftigelsesudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sagsfremstilling præsenteres Beskæftigelsesudvalget for et forslag til en proces- og tidsplan for introduktion til udsatteområdet samt udvalgets nye opgaver som følge af ændringer i Styrelsesvedtægten og som følge af budgetforliget for budget 2020.

Sagsfremstilling

På Byrådsmøde den 2. april 2019 godkendte Byrådet følgende ændringer i Styrelsesvedtægten for Herning Kommune.

 

 • Udsatte- og misbrugsområdet flyttes til Beskæftigelsesudvalget, dog undtaget driften af Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning. Social- og Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.
 • Mentor- og bostøtteopgaven efter lov om social service §§ 85 og 102 flyttes til Beskæftigelsesudvalget for de borgere, der ikke modtager pension. Social- og Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område

 

Med disse ændringer i Styrelsesvedtægten står Beskæftigelsesudvalget overfor at varetage forvaltningen af kommunens opgaver på nye områder. Beskæftigelsesudvalget er blevet introduceret til misbrugsområdet med dagsordenspunktet ”Introduktion til Misbrugscentret” den 20. august 2019. Desuden er der i budgetforliget for 2020 områder, der omhandler udsatteområdet. Administrationen vil i forlængelse heraf foreslå en introduktion til udsatteområdet samt de tilhørende nye opgaver jf. nedenstående proces- og tidsplan.

 

Introduktion til udsatteområdet

Dato: Den 13. november 2019

Indhold: Med en sagsfremstillingen orienteres Beskæftigelsesudvalget om målgruppen af udsatte borgere, strategier og tilgange på området, samarbejdspartnere, lovgrundlag, relevante tilbud mv. Dette suppleres med uddybende oplæg og mulighed for dialog på mødet.

 

Henvendelse fra Udsatterådet

Dato: Den 13. november 2019

Indhold: Med en sagsfremstilling orienteres Beskæftigelsesudvalget om en skriftlig henvendelse vedr. brugergruppen af Den Våde Høne samt en underskriftsindsamling.

 

Bethaniagade projektet – Den nye varmestue og sundhedsrum, samt erstatning for Den Våde Høne

Dato: 4. december 2019, 29. januar 2020 og 19. februar 2020

Indhold: Med en sagsfremstilling orienteres Beskæftigelsesudvalget om Bethaniagade projektet med en beskrivelse af bl.a. projektets vision og indhold samt foreløbig tidsplan. I budgetforliget 2020 tænkes sundhedsrummet i forbindelse med det kommende byggeprojekt i Bethaniagade.

I relation til Den Våde Høne orienteres udvalget desuden om de eksisterende tilbud til brugergruppen den 4. december 2019, samt drøfter et oplæg til tiltag for brugergruppen på mødet den 29. januar 2020. På det følgende møde i Beskæftigelsesudvalget den 19. februar 2020 træffer udvalget beslutning om evt. nye tiltag efter lukning af Den Våde Høne.

 

 

Carsten Lagoni, beskæftigelseschef, Bente Hjorth, leder af Social og Jobindsats samt Pernille Gade, leder af udsatteområdet deltager i styregruppen for Bethaniagade projektet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender forslaget til proces- og tidsplan for arbejdet med udsatteområdet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Politisk budgetopfølgning 31. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

 Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2019, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.371,4 mio. kr., hvilket er 46,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på -3,5 %.

 

Opfølgningen indgår i den samlede politiske budgetopfølgning pr. 31. august 2019, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen og er udarbejdet på baggrund af bogført forbrug pr. 31. august 2018, samt tilgængelig viden om årets aktivitetsniveau. Der er i opfølgningen ligeledes taget højde for forventet forbrug samt aktivitet for resten af året.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes et samlet merforbrug, vedrørende drift, på 46.832 mio. kr.

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

Supplerende opstilling:

 

 

Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold.

 

Servicedriftsudgifter: Et forventet forbrug der er 5,4 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Højere forbrug på 4,4 mio. kr. til botilbud efter servicelovens §110 – forsorgshjem mv. Det højere forbrug skyldes større udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.
 • Højere forbrug på 3,1 mio. kr. til hjemløseteam og bostøtte mv. Det højere forbrug skyldes større udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.
 • Højere forbrug på 2,5 mio. kr. til længerevarende botilbud efter servicelovens §108 (Lindely). Det højere forbrug skyldes større udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.
 • Højere forbrug på 1,8 mio. kr. på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Det samlede forbrug til STU er dog lavere end forudsat i budgettet for 2019. Udgifter til STU bogføres også under beskæftigelsesordninger, og her er forbruget lavere end forventet.  
 • Lavere forbrug på 0,90 mio. kr. på botilbud til midlertidigt ophold til udsatte efter servicelovens §107. Det lavere forbrug skyldes færre udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.
 • Lavere forbrug på 0,85 mio. kr. på botilbudslignende tilbud til udsatte. Det lavere forbrug skyldes færre udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.

 

 

Budgetgaranti: Et forventet forbrug der er 20,4 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Der er pr. 1. oktober 2019 udbetalt 1.466.042 kr. til ti personer i forbindelse med repatriering. Forventet regnskab for repatriering forventes dog at blive et indtægtsområde i 2019, da der er 100 % statsrefusion for driftsudgifter til repatriering, samtidig med at der er indført et resultattilskud på området
 • Højere forbrug på 27,9 mio. kr. på førtidspension. Merforbruget skyldes, at den regulering der blev lavet af budgetrammen blev placeret på førtidspension og dermed er der flere førtidspensionter end der er forudsat i budgettet. 
 • Højere forbrug på 9,6 mio. kr. på til ledighedsydelse. Det højere forbrug skyldes, at der er flere ledighedsydelsesmodtagere end forudsat ved budgetlægningen.
 • Lavere forbrug på 9,4 mio. kr. til kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge. Det lavere forbrug skyldes, at der er færre integrationsydelsesmodtagere end forudsat ved budgetlægningen.
 • Lavere forbrug på 8,3 mio. kr. til ressource- og jobafklaringsforløb. Det lavere forbrug skyldes, at der er færre borgere i ressourceforløb end forudsat ved budgetlægningen.

 

Aftale (DUT): Et forventet forbrug der er 5,5 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Højere forbrug på 5,4 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob mv. Det højere forbrug skyldes, at der er flere personer i fleksjob end forudsat ved budgetlægningen.
 • Højere forbrug på 3,3 mio. kr. til sygedagpenge. Det højere forbrug skyldes, at der er flere sygedagpengemodtagere end forudsat ved budgetlægningen.
 • Højere forbrug på 2,9 mio. kr. til boligstøtte.
 • Lavere forbrug på 5,4 mio. kr. til beskæftigelsesordninger. Det lavere forbrug skyldes blandt andet lavere udgifter til STU, samt en indtægt fra den regionale uddannelsespulje der var større end forventet.

 

Beskæftigelsestilskud: Et forventet forbrug der er 15,5 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Højere forbrug på 14,3 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige. Det højere forbrug skyldes, at der er flere forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægningen.
 • Højere forbrug på 1,3 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Det højere forbrug skyldes primært, at der er flere forsikrede ledige i løntilskud end forudsat ved budgetlægningen.

  

I nedenstående tabel er det samlede antal offentligt forsørgede vist; dels, som forudsat ved budgetlægningen, og dels som forudsat i det forventede regnskab for 2019 pr. 31/03-19 og pr. 31/08-19:

 

 

Samlet set forventes der flere offentligt forsørgede nu end forudsat i budgettet for 2019.

 

Det skal bemærkes, at niveauet for det forventede regnskab er behæftet med stor usikkerhed. Følgende usikkerhedsmomenter skal fremhæves:

 

 • Refusionsreformen, der trådte i kraft fra 2016. Det er nu ikke længere muligt at lave en faktisk beregning af refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv. Dette skyldes at refusionen for de enkelte borgere nu ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen). Udfordringen er særligt stor for de forsørgelsesydelser, der er omfattet af overgangsordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse), da de kommunale nettoudgifter til overgangsordningerne er stigende over tid.
 • Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftalen indebærer at der skal gennemføres en gennemgribende forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats. De økonomiske konsekvenser af regelændringerne er endnu usikre. En række udkast til bekendtgørelser, der følger af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, er aktuelt sendt i ekstern høring.  
 • Organisationstilpasningerne i Social, Sundhed og Beskæftigelse, gennemført primo 2019. En række opgaver er overgået fra Handicap og Psykiatri til Social og Beskæftigelse. Det er usikkert, i hvilket omfang de organisatoriske ændringer vil medføre forandringer i opgaveløsningen.
 • Den globale, regionale og lokale udvikling i økonomien og på arbejdsmarkedet i særdeleshed.
 • Beskæftigelsesudvalgets tilpasning af indsatsen på beskæftigelsesområdet på baggrund af budgetforlig 2019. De økonomiske konsekvenser af processen er endnu ukendte.

 

Bevillingsmæssige ændringer:

 

 • Ultimo 2018 udarbejdede Social, Sundhed og Beskæftigelse forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen. De organisatoriske tilpasninger i SSB medførte en indstilling ved forårsopfølgningen om bevillingsmæssige omplaceringer af budgetmidler fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, til Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse. For budgetårene 2020 og frem indgik omplaceringer i forbindelse med organisationstilpasningerne i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den tekniske rammeudmelding for budget 2020-23 den 17. juni 2019. Der er behov for følgende tekniske budgetjusteringer i forbindelse med organisationstilpasningerne:

 

 

Handling på baggrund af budgetopfølgningen:

 

Det indstilles, at der sker en intern budgetomplacering som følge af fald i antallet af borgere i Beskyttet Beskæftigelse efter Serviceloven. Det indstilles at midlerne vedr. faldende indskrivning overflyttes fra Ungevejledningens Servicelovtilbud Beskyttet beskæftigelse til LAB tilbud. Overflytning af midler til LAB tilbud, sker som følge af tilsvarende merindskrivning i Ungevejledningens LAB tilbud. Den interne budgetomplacering dækker således kapacitetstilspasning for 2019, hvor beløbet udgør 473.000 kr.

 

Administrationen anbefaler desuden, at der udarbejdes en handleplan for at nedbringe medforbruget på udsatteområdet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer, jf. sagsfremstillingen,
at der sker en intern budgetomplacering på 473.000 kr. fra Ungevejledningens Servicelovstilbud til Ungevejledningens LAB tilbud, som følge af kapacitetstilpasning for 2019,
at der udarbejdes en handleplan for at nedbringe merforbruget på udsatteområdet
at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Status på implementering af optimerings- og investeringspakke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres.

  

På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til investeringer i en styrket indsats.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

 

Arbejdet med at implementere alle forandringer pågår nu, og der vil på mødet blive givet en status for dette arbejde.

 

På udvalgsmødet den 10. september blev det besluttet, at jobcenterchef Troels Kjærgaard skulle inviteres på næstkommende udvalgsmøde for at orientere om status på Jobcenterets forandringsforslag. Troels Kjærgaard deltager derfor under dette punkt og giver en uddybende orientering om status på forandringsforslagene i Jobcenteret. Der vil på mødet blive udleveret plancher om Jobcenterets status.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.21.30-A00-1-19 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Voksenlærlinge på SOSU-området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om samarbejdet mellem Jobcenteret og Sundhed & Ældre om at rekruttere flere voksenlærlinge til social- og sundhedsuddannelserne.

Sagsfremstilling

Ældreområdet har rekrutteringsudfordringer, og jobcenteret har et antal ledige borgere, som egentlig gerne vil uddanne sig inden for social- og sundhedsområdet, men som ikke opfylder kriterierne for at få en voksenelevplads.

 

Kriteriet for en voksenelevplads er et års relevant erhvervserfaring. Dette er for mange ledige en begrænsning, som stopper dem. Dermed begrænser voksenelevordningen rekrutteringspotentialet hos ledige borgere, ligesom et grundforløb med SU som forsørgelse også kan opleves som udfordrende.

 

En del af disse borgere opfylder til gengæld kriterierne for voksenlære, eller kommer til det inden for en kort tidshorisont. Det er Jobcenteret, der vurderer, hvorvidt borgeren opfylder kravene for at blive voksenlærling.

 

Der er således et rekrutteringspotentiale for ældreområdet, samt et potentiale for at løfte en række borgere i selvforsørgelse inden for et område med gode jobmuligheder på kort og langt sigt ved at få flere ledige i et voksenlærlingforløb målrettet social- og sundhedsområdet. Samtidig er der en økonomisk gevinst ved at komme i voksenlære frem for voksenelev for både den ledige og for kommunen.

 

I modsætning til voksenelever, så sparer kommunen pga. statstilskud mellem ca. 40.000 kr. og 160.000 kr. pr. uddannelseforløb. Beløbets størrelse afhænger af, hvorvidt der er tale om social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, og hvorvidt der er tale om en allerede ansat eller en ledig, der bliver ansat som voksenlærling. For borgeren er der en økonomisk gevinst, fordi man som voksenlærling modtager løn under grundforløbet, hvor man som voksenelev modtager SU, og for samfundet som helhed er der selvsagt også en gevinst i at løfte borgere fra ledighed til voksenlærling - især også, når der er tale om voksenlærlinge indenfor et område, der i forvejen har rekrutteringsvanskeligheder.

 

Jobcenteret og Sundhed og Ældre har derfor iværksat et samarbejde med henblik på at rekruttere flere ledige borgere optaget som elever på social- og sundhedsuddannelserne under voksenlærlingeordningen.

 

Samarbejdet indeholder følgende delelementer: 

1) Der laves en klar model for, hvordan man fælles fra Sundhed og Ældre og Jobcenteret kan motivere flere til at søge social- og sundhedsuddannelserne

2) Der deles relevant viden på tværs via afdelingerne, således borgerne kan vejledes det sted, de henvender sig

3) Det sikres, at de borgere, der kan optages via voksenlærlingeordningen, optages på ordningen til fordel for både borger og kommune

 

Succeskriterierne er, at der bliver optaget flere elever på social- og sundhedsuddannelserne hvoraf en del optages via voksenlærlingeordningen fra januar 2020.

 

Der laves en evaluering af antallet af optagne elever og andelen af optagne voksenlærlinge efter hver uddannelsesstart (hvert halve år) for at følge, om målet nås.

 

Samarbejdet er organiseret med deltagelse af ledelsesrepræsentanter og fagspecialister fra Jobcenteret og Sundhed og Ældre samt repræsentant fra Social- og Sundhedsskolen i Herning og fra FOA.

 

Samarbejdet igangsættes i oktober 2019, og de første voksenlærlinge i projektet, starter til januar 2020.

 

Udvalget vil på et senere tidspunkt bliver orienteret om resultatet af samarbejdet.

 

Økonomi

Finansieringen af voksenlærlingenes løn dækkes af Sundhed og Ældre samt voksenlærlingetilskuddet, hvilket bevilges via jobcenteret på den enkelte lærling. Der er 100% statsrefusion på tilskuddet.

 

De kommunale omkostninger pr. elev / lærling er dermed som følger:

 

Beregningerne i det følgende er lavet for løn og refusion pr. elev efter grundforløb. Hvis elev / lærling er ansat under grundforløb oppebærer arbejdsgiver AUB refusion af den fulde løn (dog max 5.150 kr pr uge).

 

En voksenelev på social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) koster pr. uddannelsesforløb med 37 ugers praktik 171.070 kr.

En voksenlærling (SSH) koster til sammenligning pr uddannelsesforløb 109.465 kr., hvis voksenlærlingen kommer fra ledighed.

Hvis vedkommende allerede er ansat inden aftalen om voksenlærlingeforløb indgåes, koster uddannelsesforløbet 130.000 kr

 

For social-og sundhedshjælperuddannelsen er der altså en kommunal besparelse på mellem 41.070 kr. og 61.605 kr. ved at vælge voksenlærling frem for voksenelev.

 

En voksenelev på social- og sundhedsassistenuddannelsen (SSA) koster 453.105 kr. per uddannelsesforløb

En voksenlærling (SSA) koster 289.935 kr. per uddannelsesforløb, hvis voksenlærlingen kommer fra ledighed.

Hvis vedkommende allerede er ansat inden aftalen om voksenlærlingeforløb indgåes, koster uddannelsesforløbet 344,325 kr.

 

På social- og sundhedsassistentuddannelsen, er der altså en kommunal besparelse på mellem 108.780 kr. og 163.170 kr. ved at vælge voksenlærling frem for voksenelev.

 

Beregninger er baseret på lovgivning gældende fra 1. januar 2020 - her stiger tilskuddet for voksenlærlinge, der har en baggrund som ufaglært med mere end to måneders ledighed.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.51.04-A50-1-17 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne-Mette Jespersen

Sagsresume

Der er udarbejdet en revideret kvalitetsstand for kommunens tilbud om social behandling af stofmisbrug jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere (stofbrugere og pårørende) samt samarbejdspartnere om de ydelser, der kan tilbydes borgeren, hvis og når der ønskes social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden beskriver samtidig det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling og er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen. Kvalitetsstandarden revideres minimum hvert andet år jf. bekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Indsatsen på stofbehandlingsområdet tager udgangspunkt i Herning Kommunes sundhedspolitik og misbrugsstrategien. Social- og Beskæftigelsesafdelingen er i fuld gang med at integrere Misbrugscenter Herning i afdelingen. Social- og Beskæftigelsesafdelingen har et tæt samarbejde med Handicap og Psykiatri, Børn og Unge samt Sundhed og Ældre.

Målet er, at der skal være sammenhæng og en helhedsorienteret tilgang i de tilbud, der gives borgerne på tværs af afdelingerne. Der skal arbejdes ud fra nogle overordnede og fælles bærende principper:

 

 • Borgeren mødes med forventning om at klare mest muligt selv
 • Der iværksættes altid den mindst indgribende, men fagligt mest hensigtsmæssige og forsvarlige foranstaltning
 • Normalområdet og specialområdet samarbejder for at udnytte fælles faglig ekspertise bedst muligt
 • Medarbejdere optræder altid som repræsentant for en samlet kommunal helhed i forhold til den enkelte borger
 • Der sigtes mod, at borgeren har færre mulige medarbejdere inde over sit behandlingsforløb hos Misbrugscenter Herning

 

Målgruppe

Målgruppen er borgere i Herning Kommune, uanset alder, der oplever at have problemer med rusmidler, og som ønsker råd og vejledning eller behandling med henblik på stabilisering, reduktion eller ophør af stofmisbrug. Målgruppen omfatter også familier og pårørende, som er berørte af et rusmiddelbrug.

 

Behandlingen for stofmisbrug tilbydes til borgere, uanset alder, der har et ønske om behandling og en ændring i forbrug af rusmidler, hvor forbruget kan karakteriseres som værende skadeligt og/eller præget af afhængighed

 

Fokusområder i 2020-2021

Misbrugscenter Herning har følgende fokusområder i den fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet:  

 • Deltagelse i randomiseret kontrolleret forskningsmetodeprojekt kaldt ”KomBAS”, som er kombineret alkohol- og stofbehandling, hvor det bl.a. skal afprøves om MOVE elementer har samme positive effekt på gruppebehandling. Center for Rusmiddelforskning er designer og udfører på forskningsdelen.
 • Samarbejde med familieambulatorium i Region Midt med fokus på udvikling af familieplanlægning og forebyggelse af uønsket graviditet.
 • Sikre koordinerende og faglige behandlingsindsatser til dobbeltbelastede borgere. Denne opgave varetages bl.a. af Fælles Teamet, der går på tværs af kommune og region.
 • Anvendelse af to nye screeningsværktøjer herunder UngMap og VoksenMap.
 • Udvikle det socialfaglige indsatsområde med det beskæftigelsesfaglige område.
 • Videreføre og udvikle Projekt BRUS, der henvender sig til børn og unge fra familier med rusmiddelsproblemer. Socialstyrelsen har netop bevilliget midler til at videreføre projektet i perioden 2020 til 2024.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at kvalitetsstandarden sendes i høring i Udsatterådet
at kvalitetsstandarden efter høring sendes til endelig godkendelse i Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-19 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Social- og beskæftigelsesplan 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om arbejdet med social- og beskæftigelsesplanen for 2020 og første udkast til planen bliver fremlagt.

Sagsfremstilling

De fire politiske fokusområder for social- og beskæftigelsesindsatsen i 2020, som blev besluttet på udvalgsmødet i juni, er:

 

 • Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
 • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd
 • Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet
 • Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen

 

Administrationen er i gang med at udarbejde planen, som er vedlagt dette punkt i første udkast. Der vil på mødet blive givet en uddybende orientering. 

 

Administrationen foreslår, at planen bygges op ud fra følgende struktur:

 

01 Forord

02 Status på arbejdsmarkedet

03 Overordnet strategi

04 Fokusområde – Unge

05 Fokusområde – Borgere på kanten

06 Fokusområde – Udsatte borgere

07 Fokusområde – Rekruttering og Fastholdelse

08 Øvrige indsatser og temaer

 

Udarbejdelse af beskæftigelsesplan og de politiske årsmål for 2020 følger nedenstående tidsplan:

 

24. april 2019: Drøftelse af udfordringer på arbejdsmarkedet og input til mål for 2020

 

4. juni 2019: Beskæftigelsesudvalget behandler administrationens forslag til temaer og årsmål for 2020

 

Juni - november 2019: Der arbejdes med formulering af Social- og Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplan for 2020 - Beskæftigelsesudvalget inddrages løbende i dette arbejde

 

13. november 2019: Beskæftigelsesudvalget godkender Social- og Beskæftigelsesplanen for 2020.

 

Vedlagt er første udkast til planen for 2020 samt en oversigt over de besluttede mål og fokusområder for 2020

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøftet det fremlagte udkast med henblik på bemærkninger.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig, at der arbejdes videre ud fra det fremlagte forslag.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-18-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse. Puljefinansieret projekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om, at Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration  om en bevilling på i alt 4.446.906 kr.

Midlerne skal anvendes til finansiering af en række initiativer, som skal bidrage til at få flere indvandrerkvinder i beskæftigelse.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune fremsendte i juni måned en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om støtte til projektet "Styrket indsats for at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse".

 

SIRI har med vedlagte tilsagnsskrivelse af 14. oktober meddelt, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, 4.446.906,00 kr. Bevillingen er fordelt med 264.887,71 kr. i 2019, 1.253.371,13 kr. i 2020, 1.447.191,41 kr. i 2021 og 1.481.455,75 kr. i 2022

 

Projektet forløber i perioden fra medio oktober 2019 til 31. december 2022, og gennemføres i et tæt samarbejde med Sprogskolen Lærdansk, Herning.

 

  

Projektets målgrupper

Projektets primære målgruppe er job- og aktivitetsparate kvinder af anden etnisk herkomst end dansk, og som har været offentligt forsørget i min. 4 år ud af de seneste 5 år. 

 

Ved visitering til projektet lægges særligt vægt på udvælgelse af deltagere med ét eller flere af følgende karakteristika:

 

 • Job- og aktivitetsparate kvinder med længerevarende, selvoplevede helbredsmæssige udfordringer – ofte karakteriseret ved en diffus eller uafklaret sygdomsdiagnose og med manglende udsigt til et målrettet behandlingsforløb

 

 • Job- og aktivitetsparate kvinder - uden egentlige helbredsmæssige udfordringer – men med komplekse problemstillinger, som kun kan løses med en tværgående og helhedsorienteret indsats

 

Projektets sekundære målgruppe er ægtefælleforsørgede kvinder – dels udsatte og isolerede kvinder, som på grund af manglende danskkundskaber, sociale udfordringer, begrænset erhvervserfaring mv. ikke er i job – dels kvinder med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og som enten aldrig eller kun i kortere periode har været i job efter endt uddannelse.

 

 

Projektets formål og indhold

Projektet har to overordnede formål:

 

 1. At få Job- og aktivitetsparate kvinder med indvandrerbaggrund enten i job, herunder småjob eller tættere på arbejdsmarkedet gennem en koordineret, tværfaglig indsats, der tilpasses individuelt til kvindens behov, forudsætninger og helbredsmæssige og sociale situation.

 

 1. At opbygge institutionel læring i kommunen, forankre de tværfaglige samarbejder (både internt i kommunen og mellem kommune, private og civilsamfundsaktører) og kompetenceudvikle medarbejdere til bedre at kunne arbejde målrettet med denne målgruppe. 

 

Der etableres en bred, tværfaglig indsats overfor målgruppen i kommunen, og indholdet forventes at bestå af hovedelementerne "Jobrettet indsats", "Opkvalificeringsindsats", "Social indsats" og "Helhedsorienteret indsats" - for nærmere beskrivelse henvises til beskrivelsen i vedlagte ansøgning.

 

 

Projektets organisering

Herning Kommuner organiseres som følger:

 

Styregruppen

Styregruppen har deltagelse af chefen for Social og Jobindsats, 1 afsnitsleder fra Social og Jobindsats, Jobcenterchefen, 1 afdelingsleder fra Jobcentret, 1 medarbejder fra BSK-sekretariat, 1 leder fra ”Børn og Unge” v/ Herning Kommune, 1 intern projektleder fra Herning Kommune samt 1 leder fra Lærdansk Herning.

 

Styregruppens opgaver er:

 

 • At varetage ansvaret for dialogen og den løbende forventningsafstemning med SIRI omkring projektets samlede forløb

 

 • At sikre den overordnede planlægning af projektet og afstikke rammerne for projektets udførelse

 

 • At følge projektets udvikling samt afstikke retningen for evt. ændringer

 

 

Projektgruppen

Projektgruppen har deltagelse af projektlederen, 2-3 medarbejdere fra Social og Integration, 2-3 medarbejdere fra Jobcentret, 2 medarbejdere fra Børn og Familie v/ Herning Kommune, 1-2 medarbejdere fra Lærdansk, Herning samt repræsentanter fra frivillige organisationer efter det konkrete behov.

 

Projektgruppens opgaver er:

 

 • At bidrage til at kvalificere indsatsen – indgå i tæt dialog med sagsbehandlere og jobkonsulenter fra andre afdelinger

 

 • At udmønte konkrete tiltag i samarbejde med interne og eksterne aktører

 

 • At bidrage med indsamling af viden til brug for projektledelsen og arbejdet i styregruppen

 

 • At medvirke ved tilrettelæggelsen af projektets fremtidige forankring

 

Projektlederen

Der ansættes en projektleder med base i Herning Kommune. Projektlederens opgaver er blandt andet at indgå i den løbende dialog med ledelsen, SIRI og den eksterne konsulent, at dagsordensætte arbejdet i projektgruppen, at varetage ansvaret for implementering, at opsamle og videreformidle til Styregruppen, at bidrage ved opsamling og evaluering samt medvirke til udarbejdelse af den afsluttende rapport.

 

Projektets forventede resultater

Det er forventningen, at 88 deltagere vil få gavn af indsatsen - dvs. at disse enten er kommet i ordinær job, har fået et småjob eller er kommet tættere på arbejdsmarkedet gennem en koordineret, tværfaglig indsats.

 

Herudover er det forventningen, at projektet bidrager til at opbygge institutionel læring, forankre tværfaglige samarbejder og kompetenceudvikle medarbejdere til bedre at kunne arbejde målrettet med denne målgruppe fremadrettet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 4.446.906,00 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden i 2019 - 2022 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, heraf 264.887,71 kr. i 2019, 1.253.371,13 kr. i 2020, 1.447.191,41 kr. i 2021 og 1.481.455,75 kr. i 2022.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.05-P08-1-19 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Henvendelse fra Dansk Flygtningshjælp

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Flygtningehjælp ønsker et samarbejde med Herning kommune om et socialt investeringsprogram, der vil få flere ledige med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Dansk Flygtningehjælp ønsker i samarbejde med Herning kommune at udvikle en social investeringsmodel som en bæredygtig og innovativ løsning til videre udbredelse på beskæftigelsesområdet.

 

Indsatsen skal bidrage til, at flere aktivitetsparate ledige med ikke-vestlig baggrund med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer kommer i arbejde.

 

Der er tale om en pilot-fase over 2 år. Dansk Flygtningehjælp løfter beskæftigelsesindsatsen for målgruppen, kommunerne visiterer borgere til indsatsen, og en investor finansierer indsatsen. Kommunen skal ikke betale for indsatsen i pilot-fasen.

 

Det er særligt metodeudvikling over for den specifikke målgruppe, som er interessant. Det er en målgruppe, som det erfaringsmæssigt er vanskeligt at få i varig ustøttet beskæftigelse. Herudover er der interesse for udvikling af sociale investeringer, jf. Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Dansk Flygtningehjælp tænker fra starten at inddrage yderligere to kommuner i samarbejdet, der skal afprøve en konkret beskæftigelsesindsats.

 

Lær Dansk Herning er en del af Dansk Flygtningehjælp. Lær Dansk Herning er Kommunens leverandør af danskuddannelse til flygtninge og indvandrere.

Forvaltningen har et meget tæt partnerskab med Lær Dansk Herning både i forhold til danskuddannelsen og i forhold til arbejdet med at få flygtninge og indvandrere i arbejde. Det ligger derfor i naturlig forlængelse af dette partnerskab, at det videre arbejde med at afdække et muligt potentiale i det projekt, som Dansk Flygtningehjælp har henvendt sig om, foregår i tæt samarbejde mellem Lær Dansk Herning og Social- og Beskæftigelsesafdelingen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Social- og Beskæftigelsesafdelingen sammen med Lær Dansk Herning og Dansk Flygtningehjælp afklarer potentialerne for et udviklingsprojekt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-P27-1-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Samarbejdsaftale med Veterancentret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag præsenteres Beskæftigelsesudvalget for en samarbejdsaftale mellem Veterancentret og Herning Kommune, som vil bidrage til en formalisering, tydeliggørelse og styrkelse af kommunens samarbejde med Veterancentret.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen

Med en samarbejdsaftale mellem Veterancentret og Herning Kommune tilkendegiver kommunen, at ville anerkende og støtte veteraner samt gøre brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov. Veterancentret vil samtidig understøtte kommunens veteranarbejde. Samarbejdsaftalen indeholder en beskrivelse af Herning Kommunes rolle, Veterancentrets rolle, hensigt med samarbejdet samt varighed af samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

 

Veterancentret

Veterancentret blev oprettet i 2011, som et af initiativerne i Danmarks veteranpolitik. Veterancentret er én indgang på veteranområdet og tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret har en specialiseret viden om, hvad det betyder at have militær baggrund og de problemstillinger, som veteraner kan opleve efter de har været udsendt. Veterancentret arbejder tæt sammen med kommuner, regioner, Forsvarets myndigheder samt faglige og frivillige organisationer. Veterancentret består af en række mindre, lokale centre, som er fordelt over hele landet. Det nærmeste lokale center er beliggende på Jydske Dragonregiment i Holstebro.

 

Veterancentrets tilbud

Veterancentret har en række tilbud til bl.a. kommuner og de medarbejdere, der møder veteraner i deres arbejde. Tilbuddene omfatter bl.a.:

 • Sparring på konkrete sager
 • Oplæg om veteraners særlige vilkår
 • Oplæg om hvordan man møder veteraner bedst
 • Informationsmaterialer

 

Derudover har Veterancentret en række tilbud til veteraner og deres pårørende f.eks.:

 • Gratis rådgivning og hjælp ift. mødet med jobcenter og/eller arbejdsgiver
 • Samtalegrupper for børn og unge varetaget af veterancentrets psykologer og socialrådgivere
 • Kommunikationskursus for par, hvor en eller begge er nuværende eller tidligere militæransatte i hele Forsvaret  
 • Servicehunde til veteraner med PTSD

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget beslutter, at Herning Kommune indgår en samarbejdsaftale med Veterancentret.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden august 2018 - august 2019 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent august 2019: Herning (3,1%). Hele landet (3,6%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i august 2019 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en lidt lavere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken august 2019: Herning (10,1%). RAR Vestjylland (11,2%). Hele landet (10,2%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden august 2018 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken august 2019: Herning (3,8%). Hele landet (4,0%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i august 2019 en andel, der var lidt lavere end niveauet for RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken august 2019: Herning (1,9%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i august 2019 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken august 2019: Herning (1,9%). Hele landet (2,0%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lidt lavere i juli 2019 end samme måned sidste år.

Antal forløb juli 2019: 829 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken august 2019: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i august 2019 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner august 2019: Fleksjob (1.501). Ressourceforløb (307). Ledighedsydelse (295).

 

Førtidspension:

Der var 49 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i august 2019 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner august 2019: 3.744

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.