Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 22. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1312-10 Sagsbehandler: Bente Hjorth  

Førtidspension - opfølgning på AKF's forskningsprojekt, Herning Kommunes handleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Ulla Høy Henriksen, Troels Kjærgaard

Sagsresume

Udvalget blev på møde i juni måned præsenteret for resultaterne af AKFs forskningsprojekt på førtidspensionsområdet – ”Vejen til førtidspension”. Analysen påpeger en række forskelle imellem de fire deltagende kommuner i forhold til brug af afklaringstilbud, beslutningskompetence og antal tilkendelser. Analysen påpeger ikke enkelte faktorer, der fører til enten flere eller færre tilkendelser, men rapporten rejser væsentlige spørgsmål og ender ud i en række anbefalinger.
 
En arbejdsgruppe bestående af afdelingslederne Bente Hjorth, Troels Kjærgaard og Ulla Høy Henriksen har nysgerrigt fulgt processen og konklusionerne, og på baggrund af anbefalingerne løbende foretaget og planlagt en række forandringer, der nu samlet fremlægges som Herning Kommunes Førtidspensions Handleplan, i daglig tale FØP-handleplanen.

 

Afdelingslederne Bente Hjorth, Troels Kjærgaard og Ulla Høy Henriksen deltager under sagens behandling.

Sagsfremstilling

AKF-analysen og FØP-handleplanen
FØP-handleplanen skal hjælpe til at finde alternative veje tilbage til arbejdsmarkedet.


AKF rapporten peger på følgende Herningborger grupper i særlig risiko for førtidspension:

 • I analysen, hvor Herning, Viborg, Silkeborg og Holstebro har deltaget som kommuner, findes de ressourcesvageste førtidspensionister i Herning og Viborg.

 • De har et ringere helbred målt på medicinforbrug.

 • Der er en overvægt af kvinder og indvandrere.

 • I Herning og Viborg er der en større andel, som overgår til førtidspension fra sygedagpenge end i de 2 andre kommuner.

 • Gennemsnitsalderen blandt førtidspensionister er lavere i Herning og Viborg end i Holstebro og Silkeborg.


Undersøgelsen har således konstateret 4 borgergrupper, der særligt dukker op:

 

[image]

 

AKF rapporten identificerer herefter 8 fokusfelter, der er afgørende for at finde alternative veje til arbejdsmarkedet for flest mulige. FØP handleplanen forholder sig til hvert enkelt fokusfelt, hvor aktuelle og planlagte forandringer opridses. Fokusfelterne er grupperet om 3 hovedtemaer.

 

De 8 fokusfelter og de tre hovedtemaer er:
 
Hovedtema 1: Borger og krav:

 • Fokusfelt 1; Behov for identifikation af borgergrupper i.f.t. tidlig indsats.

 • Fokusfelt 2; Behov for tæt interaktion og relationel kontakt mellem borger og centrale involverede.

 • Fokusfelt 3; Behov for styrkelse af en vidensbaseret tilgang i.f.t. udvalgte borgergrupper.

 


Hovedtema 2: Tilbud og muligheder:

 • Fokusfelt 4; Behov for kontinuitet i indsatsen.

 • Fokusfelt 5; Behov for forberedelse og igangsættelse af afklaringsforløb.

 • Fokusfelt 6; Behov for styrkelse af den virksomhedsrettede indsats.

  
Hovedtema 3; Samarbejde og organisering:

 • Fokusfelt 7; Behov for opprioritering af det interne kommunale samarbejde.  

 • Fokusfelt 8; Behov for forskellige faglige perspektiver, samarbejde og koordinering.

 

Udviklingsforløb for alle ledere og medarbejdere i Beskæftigelsesafdelingen

Et centralt punkt i handleplanen er gennemførsel af et modulopdelt internt udviklingsforløb, med fælles opstart for samtlige medarbejdere i beskæftigelsesafdelingen.
 
Igennem udviklingsforløbet vil den enkelte medarbejder såvel som den samlede beskæftigelsesafdeling arbejde med de tre emner, der anses for centrale i forhold til at finde alternative veje fremfor førtidspension, nemlig vores tilgang til:
 

1. Borger & krav
2. Tilbud & muligheder
3. Samarbejde & organisering

 

FØP-Handleplanen
For hvert fokusfelt har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet forslag til handlinger, herunder beskrevet de tiltag, der er i værksat i løbet af samarbejdet omkring forskningsprojektet. Dette er beskrevet i vedlagte bilag, og nedenfor er inden for hvert fokusfelt oplistet handlingerne:

 

[image]

 

Konklusion:

Beskæftigelsesafdelingens aktive rolle i dette forsknings/praksis samarbejde betyder at de 8 fokusfelter har været i centrum for den løbende udvikling af beskæftigelsesindsatsen, hvorfor der kan ses store ligheder med de forandringer der blev besluttet som del af forandringsprocessen i forbindelse med besparelsen: Tidligere, mere individuelt målrettet og meningsfuld aktivering, fremfor standardiserede modulforløb og endelig den store satsning på mere virksomhedsrettet indsats for alle målgrupper.


Ingen af fokusfelter er i sig selv af en sådan karakter, at det vil stoppe tilgangen til førtidspension, men omvendt er de alle centrale i det planlagte udviklingsforløb, der særligt bearbejder mødet med borgeren, herunder kommunikation og forventningsafstemning, tidligere og mere fremadrettet brug af ressourceprofiler og tilbud med henblik på optræning af ressourcer fremfor afklaring af barrierer.
 
Beskæftigelsesafdelingens egen vurdering af handleplanen: 

I nedenstående oversigt er angivet Beskæftigelsesafdelingens vurdering af planen og arbejdet i forhold til de enkelte fokusfelter.

 

[image]

 

FØP-Handleplanen vil blive løbende opdateret i takt med at reformen af førtidspension og fleksjob udmøntes i lovgivning og implementeres.

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende orientering om FØP-Handleplanen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at FØP handleplanen godkendes


Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1312-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Politisk aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 30. juni 2012 politisk aftale om en reform af førtidspension og fleksjob. Udvalget orienteres med denne sag om indholdet i reformen, samt om status for implementeringsovervejelserne i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået en politisk aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om at lave en reform af førtidspension og fleksjobordningen.


Aftalen betyder, at unge som udgangspunkt ikke skal på førtidspension, men i stedet skal have en individuel og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov. Samtidig målrettes fleksjobordningen til dem, der har størst behov.

 

Alle, der i dag er på førtidspension, bliver ikke berørt af reformen, medmindre de flytter uden for EU/EØS. Folk i fleksjob bliver heller ikke berørt, medmindre de mister deres fleksjob eller skifter til et andet fleksjob.

Nedenstående oplistning af hovedelementer i reformer er hentet fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside - www.bm.dk. Selve aftaleteksten er vedlagt dette punkt som bilag.

 

Hovedelementer i reformen; 

1. Ressourceforløb - forebyggelse af førtidspension:

 

 

Rehabiliteringsteam i alle kommuner

I alle kommuner bliver der etableret et rehabiliteringsteam. Teamet skal sikre, at borgere med komplekse problemer får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Desuden skal en klinisk funktion i regionen være repræsenteret i teamet ved en sundhedskoordinator.


Ressourceforløb for unge

Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension. De skal i stedet have et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, der kan vare op til fem år ad gangen. Målet med ressourceforløbene er at give borgere – særligt unge – en tværfaglig og sammenhængende indsats, der kan hjælpe den enkelte videre i livet – og på sigt væk fra offentlig forsørgelse.


Ressourceforløb for personer over 40 år

Personer over 40 år skal som udgangspunkt også have ét ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension.


Forsørgelse under ressourceforløb

Alle, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Der er fastsat en minimumsydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne på 60 procent af højeste dagpengesats. Minimumsydelsen gælder ikke for unge under 25 år, der bor hjemme. Ydelsen afhænger ikke af formue eller ægtefællens indkomst.


Gode muligheder for at arbejde under ressourceforløb

Personer, der deltager i et ressourceforløb, skal have mulighed for at beholde en større del af lønindtægten, hvis de får et job på det ordinære arbejdsmarked. Samtidig skal arbejdsgivere, der ansætter personer i ressourceforløb i et løntilskudsjob, have et højere tilskud.


Opstartsstøtte til kommunerne

Aftalepartierne er enige om at søge om tilslutning til, at midler til at opstarte ressourceforløb og rehabiliteringsteam i kommunerne bliver prioriteret i satspuljen. Det er vigtigt, at der er fokus på, at kommunerne og regionen kommer godt i gang med de nye opgaver.

2. Målretning af fleksjobordningen

 

Midlertidige fleksjob

Personer under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob fem år ad gangen. Når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende ikke kommer til at kunne varetage et ordinært arbejde.


Omlægning af tilskuddet

Arbejdsgiveren skal betale løn og pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der bliver reguleret på baggrund af lønindtægten.

 

Fastholdelsesfleksjob og sociale kapitler

Medarbejdere kan først blive ansat i et fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob), når de har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel. Der vil være et tilsvarende krav for medarbejdere, der er ansat på ikke-overenskomstdækkede områder eller overenskomstdækkede områder, hvor der ikke er sociale kapitler.


Ledighedsydelse

For ledige, der er visiteret til fleksjob, og som efter de gældende regler er berettiget til ledighedsydelse, udgør ledighedsydelsen 89 procent af højeste dagpengesats. Ledige, der er visiteret til fleksjob, og som efter de gældende regler ikke er berettiget til ledighedsydelse, kan få ledighedsydelse svarende til kontanthjælpssatsen for forsørgere henholdsvis ikke-forsørgere. Ledige fleksjobvisiterede, der har nået fleksydelsesalderen, modtager ledighedsydelse (cirka 60 procent af højeste dagpengesats) frem til folkepensionsalderen, eller til at de overgår til fleksydelse.


Den aktive indsats for ledige fleksjobvisiterede

Ledige fleksjobvisiterede skal have en aktiv indsats i form af kontaktsamtaler hver tredje måned og ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Indsatsen indebærer også, at de selv skal søge aktivt efter et fleksjob og kan få aktive tilbud fra kommunen. Derudover skal ledige fleksjobvisiterede have samme sanktion som dagpengemodtagere, når de bliver selvforskyldt ledige.


Fleksjob til selvstændige

Ordningen med fleksjob til selvstændige bliver justeret. Når en selvstændig bliver visiteret til fleksjob i egen virksomhed, skal der alene ses på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i virksomheden. Samtidig bliver der indført en tilskudsmodel, hvor tilskuddet fastsættes til maksimalt 125.000 kroner pr. år. Tilskuddet bliver nedsat på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 procent.

 

3. Flere førtidspensionister i arbejde

 

Førtidspensionister under 40 år kan få ressourceforløb

Personer under 40 år, der allerede har fået tilkendt førtidspension, får mulighed for at deltage i et ressourceforløb, hvis de selv ønsker det. Derudover skal kommunen vurdere, at de kan få udbytte af det.


Førtidspensionister kan få beskæftigelsestilbud

Førtidspensionister, der selv ønsker det, får ret til tre afklaringssamtaler i jobcentret. Førtidspensionisterne får desuden mulighed for at modtage tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik fra kommunen.

4. Førtidspension og merudgiftsydelse  

Lavere førtidspension til pensionister, som bor uden for EU/EØS

Kun en del af førtidspensionen efter ny ordning kan fremadrettet medtages til lande uden for EU/EØS.

Forbedringer af den supplerende arbejdsmarkedspension

Den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP) bliver moderniseret ved, at det bliver muligt at få udbetalt en dødsfaldsdækning ved dødsfald, når førtidspensionisten er gået på folkepension.

De faste ydelsessatser for merudgiftsydelse ændres og bagatelgrænsen reguleres

De faste ydelsestrin afskaffes. Merudgiftsydelsen bliver i stedet udmålt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter, og der rundes op til nærmeste hele 100 kroner. Herudover bliver bagatelgrænsen bevaret, men den skal fremover reguleres med satsreguleringsprocenten, så bagatelgrænsen følger den almindelige lønudvikling.

Mulighed for merudgiftsydelse til alle personer med borgerstyret personlig assistance Personkredsen for merudgiftsydelse bliver justeret, så både førtidspensionister, der modtager kontant tilskud efter servicelovens § 95 og tilskud efter § 96, får mulighed for at få merudgiftsydelse. 

 

Implementeringsovervejelser

Beskæftigelsesafdelingen har iværksat en gennemgang af det foreliggende materiale med henblik på at afdække konsekvenserne af reformen for Herning Kommune. Udvalget vil på mødet blive orienteret om den aktuelle status for gennemgangen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterrretning,

 

at udvalget løbende informeres i takt med at yderligere information foreligger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 / Halvårsregnskab - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Per Vallebæk og Carsten Lagoni

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. juli 2012.

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet samlet forbrug på serviceområde 17 på 1,132 mia. kr, hvilket er 18,6 mio. kr (1,7%) mere end det korrigerede budget.
Den væsentligtste afvigelse vedrører kontanthjælp og er dermed inden for det område der er omfattet af budgetgarantien.

Sagsfremstilling

Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema: 

[image] 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 18,6 mio kr.   De væsentligste afvigelser skyldes lovændringer på kontanthjælpsområdet, der påvirker de gennemsnitlige udgifter pr. kontanthjælpsmodtager, samt et stigende antal kontanthjælpsmodtagere. Dermed er de væsentligste afvigelser inden for det budgetgaranterede område.
 
I det forventede regnskab er de økonomiske konsekvenser af planen til forandring af beskæftigelsesindsatsen indregnet (10 mio kr i 2012).  

Vedlagt denne dagsorden er et notat med uddybende bemærkninger til de enkelte områder. Dette notat vil blive gennemgået uddybende på mødet i Beskæftigelsesudvalget.


Sanktionslovgivning

På områder på serviceområde 17, der ligger inden for servicedriftrammen udviser det forventede regnskab balance i forhold til det korrigerede budget, jvf tabellen ovenfor.

Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen for hele kommunen der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. En endelig afklaring på, om forventet regnskab for 2012 for hele kommunen afviger fra vedtaget budget, vil ske i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen.  

Opfølgning på reduktions- og afviklingsplanen (7,8 mio krs opgaven) 
Af vedlagte bilag fremgår endelig status for denne plan efter anden kvartal 2012. Som det fremgår af oversigten, er det forudsatte reduktionskrav opfyldt. Fordelingen mellem de enkelte tiltag afviger på nogle punkter fra det forudsatte, men samlet set er kravet opfyldt.

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende gennemgang af denne endelige opgørelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. september 2012 og i Byrådet den 18. september 2012.  


Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status for implementering af forandringstiltagene i beskæftigelsesindsatsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres med dette punkt om status for implementeringen af de besluttede forandringstiltag.

Sagsfremstilling

Vedlagt denne sag er en opdateret oversigt over status for implementering af de 26 forandringsforslag. Det overordnede billede er, at implementeringen forløber planmæssigt.

 

Der er udarbejdet en fælles annoncering  efter aktive tilbud til sygedagpengemodtagere i Jobcentret og CEB.

 

Jobcentret har annonceret efter et aktivt tilbud til sygedagpengemodtager med fysiske barrierer. Der er indkommet 8 tilbud og der indgået kontrakt med Quick Care A/S med virkning fra 1. august 2012 foreløbigt i 12 måneder med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.
 
CEB har annonceret efter et aktivt tilbud til sygedagepengemodtagere med psykiske vanskeligheder (depression). Der er indkommet 9 tilbud og der er indgået kontrakt med Ramsdal Job & Karriere med virkning fra 1. august 2012 foreløbigt i 12 måneder med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. 

 

Kompetencecentret har annonceret efter anden aktør til varetagelse af kontaktforløbet samt aktiverings- og vejledningsforløb for ledige med en længerevarende uddannelse (LVUére). Kompetencecentret modtog 14 tilbud, hvoraf 2 tilbud blev forkastet, idet tilbuddene ikke levede op til de opstillede udvælgelseskriterier. På baggrund af den gennemførte annoncering er der indgået en 3-årig kontrakt med Ramsdal om levering af forløbet for ledige LVUére.  

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende status for arbejdet med implementeringen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Der orienteres her om status for og udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen følger løbende udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.


Opfølgningen omhandler dels antallet af ydelsesmodtagere og dels status for
indsatsen i forhold til de politiske målsætninger.

Vedr. antallet af ydelsesmodtagere: 

 • ledighedsprocenten er steget fra 5,4 i maj 2012 til 5,6 i juni 2012. Ledighedsprocenten på landsplan var i juni 2012 på 6,0.

 • antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat stigende. Fra maj 2012 til juni 2012 er antallet af fuldtidspersoner steget fra 1670 til 1680. Sammenlignet med landsplan, er niveauet i Herning dog fortsat betydelig lavere.

 • antallet af fuldtidsmodtagere af førtidspension er steget fra 4250 i maj 2012 til 4267 i juni 2012, men er på et lavere niveau end juni 2011.

 
Vedr. lokalpolitiske mål:

 • antallet af unge ledige under 25 år er faldet fra 769 i maj 2012 til 757 i juni 2012. Antallet er dog højere end juni 2011

 • 52,7 % af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) var i juni 2012 i arbejdsmarkedsrettet aktivitet.

 • antallet af ledige i arbejdskraftreserven er steget fra 1801 i april 2012 til 1850 i maj 2012. Niveauet er også højere end april 2011.

 • antallet af ledige 25-29 årige i arbejdskraftreserven er stort set uændret i maj (237) i forhold til april 2012 (234)

 • antallet af igangværende sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet fra 517 i juni  2012 til 430 i juli 2012. Det er også et fald ift. juli 2011, hvor antallet var 475.

 • andelen af delvis raskmeldte er faldet fra 18,5 % i april 2012 til 17,7 % i maj 2012.

 
 

Rettidighed i tilbudsgivningen - forsikrede ledige

Der er i lovgivningen fastsat minimumskrav til hvornår og hvor ofte der skal afholdes
jobsamtaler med og afgives tilbud til ledige – både a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.


Der følges løbende op på om disse minimumskrav overholdes.
Udvalget har på tidligere møder besluttet at følge udviklingen i rettidigheden løbende
med fokus på at rettidigheden forbedres. Der er sat særligt fokus på rettidigheden i tilbudsgivningen til forsikrede ledige.

 

Der foreligger nu opdaterede data for første halvår af 2012. Som det fremgår af nedenstående oversigt, er rettidigheden i tilbudsgivningen til forsikrede ledige som helhed forbedret siden juni 2011. Der arbejdes dog fortsat på at forbedre rettidigheden yderligere. Der vil på mødet blive orienteret om de aktuelle tiltag på dette område.  

 

[image]

 

Den følgende oversigt viser rettidigheden i Herning sammenlignet med Beskæftigelsesregion Midtjylland og hele landet.  

[image]

 

Implementeringsplan 2012

Til udvalgets orientering er desuden vedlagt Implementeringsplan 2012. Implementeringsplanen beskriver den administrative implementering i forhold til de politiske indsatsområder og årsmål 2012 på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.


Beslutning

Den fremlagte status blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1414-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Dispensation i henhold til udfordringsretten vedrørende afholdelse af videosamtaler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Kompetencecentret har ansøgt om dispensation i henhold til udfordringsretten, for at afprøve brugen af videosamtaler som alternativ til samtaler ved personligt fremmøde. Beskæftigelsesministeriet har godkendt, at forsøget sættes i gang.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Som et led i indsatsen for at skabe mindre bureaukrati og større frihed til de medarbejdere og tilbud, som leverer den direkte service til borgere har regeringen i fællesskab med KL og Danske Regionerer  gennemført udfordringsretten.

 

Kompetencentret har ansøgt om, at afprøve brugen af videosamtaler som alternativ til kontaktsamtaler med personlig fremmøde for ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (match 1).

 

Forsøgets indhold:

Borgere  tilbydes videosamtaler frem for kontaktsamtaler ved fremmøde i en 6 måneders forsøgsperiode. 1. kontaktsamtale vil altid blive holdt ved personligt fremmøde, hvor det vurderes, om borgeren skal tilbydes videosamtaler fremadrettet. I vurderingen indgår, om de tekniske muligheder er til stede, dvs. om borgeren har en internetforbindelse, kamera og mikrofon samt borgerens personlige kompetencer. Konsulenten får ikke samme mulighed for, at "mærke, føle og fornemme" som ved personligt møde. Hvis konsulenten vurderer, at der er behov for samtale ved fremmøde, bliver borgeren ikke tilbudt videosamtale. Det vil altid være frivilligt for borgeren, om denne ønsker at indgå i forsøget og der er altid mulighed for på et senere tidspunkt, at overgå til kontaktforløb personligt fremmøde.

 

Der bliver indkøbt 2 licenser fra en virkomhed, som tilbyder videosamtaler/konferencer, som er browserbaseret, hvilket betyder, at der ikke skal downloades programmer. Systemet er godkendt af Herning Kommunes  ITafdeling i forhold til personfølsomme oplysninger.

 

Forsøget sættes i gang den 1. august med et udviklingsforløb med 50 samtaler for at få indhøste foreløbige erfaringer og få afdækket opmærksomhedspunkter, som vil blive indarbejdet i det endelige design af forsøget. Selve forsøget vil blive gennemført over 6 måneder og slutter den 30. april 2012.

 

Rent praktisk foregår videosamtalen på et aftalt tidspunkt, hvor borgeren går ind på et fremsendt link og herved sættes samtalen i gang. 

Begrundelse for forsøget:
Kompetencecentret ønsker at målrette indsatsen, så den giver mest mulig mening for den enkelte borger og dette gælder også for afviklingen af kontaktsamtaler. Det vurderes, at være en serviceforbedring, at have mulighed for at benytte videosamtaler. Det vil også være en økonomisk og tidsmæssig besparelse især for de borgere, der bor i yderkanten af kommunen.

 

Endvidere ønsker Kompetencecentret, at afprøve denne nye teknologis muligheder evt. med henblik på  at implementere videosamtaler, som en del af værktøjskassen.

 

Umiddelbart vurderes der ikke at være en besparelse i forhold til Kompetencecentret, idet den personlige samtale blot ændres til en videosamtale. Dette vil forsøget også afdække.

 

Evaluering:

Såvel som ansvaret for at gennemførelse af forsøget er Kompetencecentret også forpligtigtet til, at lave en systematisk erfaringsopsamling og evaluering af forsøget. Der er fra Inderigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet et materiale, som kan benyttes som inspiration. Kompetencecentret er i dialog med en ekstern evaluator.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning,

 

at Beskæftigelsesudvalget orienteres om forsøgets resultater.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Deltagelse i projekt "Brug for alle"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

Sagsresume

Beskæftigelsesafdelingen har søgt om og er blevet bevilliget deltagelse i arbejdsmarkedsstyrelsens projekt "Brug for alle". Med dette punkt orienteres udvalget om projektet indhold, formål og omfang.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen har søgt om deltagelse i arbejdsmarkedsstyrelsens projekt "Brug for alle" og har fået tilsagn om deltagelse i projektet, der løber fra august 2012 til august 2013.

 

Baggrund og målgruppe

Målgruppen for initiativet er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe
3 med undtagelse af de, der er fritaget for kontaktforløb pga barsel, livstruende sygdom eller modtager kontanthjælp, fordi de ikke kan modtage førtids- eller folkepension. Målgruppen er altså personer, som kommunen har vurderet ude af stand til at deltage i aktiv beskæftigelsesrettet indsats, og som derfor er henvist til passiv offentlig forsørgelse. Folketinget har afsat 115 mio. kr. til initiativet,der løber fra august 2012 til august 2013.Heraf har Herning Kommune søgt og fået bevilliget i alt 2.282.000 kr på baggrund af antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 i april 2012, som var på 413 personer. Økonomien gennemgås i afsnittet om økonomi.

Baggrunden for projektet er, at der på landsplan har været en betydelig stigning af borgere i målgruppen gennem de seneste år.

 

 

Projektets indhold og mål

Indsatsen i projektet består i et indledende samtaleforløb med fokus på borgerens mål og ressourcer, et møde med et tværfagligt team samt en individuel indsatsplan der peger frem mod job eller uddannelse.

I forhold til netop match 3 er der i særlig grad behov for at gå på tværs af offentlige systemer - både internt i kommunen, men også i forhold til sundhedsområdet i regionerne.

 

Initiativets langsigtede mål er ifølge projektbeskrivelsen:
• Borgere i målgruppen kommer i job eller ordinær uddannelse (unge)


På kortere sigt er delmålene for initiativet:
• Borgeren får en indsatsplan med klart job- eller uddannelsessigte
• Borgeren deltager i beskæftigelsesrettede tilbud
• Borgeren får en relevant indsats på social- og/eller sundhedsområdet

Ifølge projektbeskrivelsen kan der desuden opstilles følgende succeskriterier for initiativet, som peger frem mod opfyldelse af delmålene:


• Kommunerne etablerer og benytter tværfaglige teams
• Den enkelte borger fastlægger i samarbejde med jobcentret et konkret og realistisk
mål om beskæftigelse eller uddannelse
• Den enkelte borger får en indsatsplan og deltager i de beskrevne aktiviteter på
tværs af kommunens forvaltninger

 

Indsatsen for borgeren består af: 1) Et indledende samtaleforløb, 2) En tværfaglig
afklaring og 3) En indsatsplan over de indsatser inden for beskæftigelse, social- og
sundhedsområde, der skal iværksættes for at hjælpe den enkelte nærmere job eller
uddannelse.

 

Det indledende samtaleforløb skal afholdes med en rådgiver fra SY&I, og alle i målgruppen skal have påbegyndt et sådan samtaleforløb inden 1. januar 2013. Under samtaleforløbet skal borgeren blive i stand til aktivt at kunne formulere et konkret mål for arbejde eller uddannelse, der så bliver indarbejdet i borgerens forberedende indsatsplan, der udformes i forbindelse med samtaleforløbet.

 

Umiddelbart efter de indledende samtaler med borgeren, skal denne sammen med rådgiveren deltage i et møde med et tværfagligt team, der som minimum skal bestå af følgende: en jobkonsulent, en person med beslutningskompetence og viden om lokale tilbud til udsatte efter Serviceloven, en person med viden om fysiske og især psykiske lidelser samt kendskab til relevante tilbud for sindslidende, og en uu-vejleder. Formålet med mødet i det tværgående team er, at der sker en drøftelse af, samt anbefalinger til hvilke indsatser på tværs af forvaltningerne der giver de bedste muligheder for, at borgeren kan nå sit mål om arbejde eller uddannelse.

 

Efter mødet i det tværfaglige team følger rådgiver op på anbefalingerne
fra teamet og indgår aftaler med de relevante forvaltninger med henblik på
at iværksætte konkrete aktiviteter, som borgeren skal deltage i. Indsatsen skal tilrettelægges i samarbejde med borgeren og efter borgerens individuelle behov. Rådgiver skriver herefter de aftalte aktiviteter ind i indsatsplanen.

 

Indsatsplanen indeholder således:
• Et konkret mål for job eller uddannelse
• En oversigt over de aktiviteter som borgeren skal deltage i på beskæftigelsesområdet, sociale indsatser,  sundhedsindsatser og uddannelsesindsatser (for unge).  For at give borgeren overblik over sit mål og de aktuelle og planlagte aktiviteter, der peger frem mod slutmålet, skal den enkelte hurtigst muligt efter mødet i teamet have indsatsplanen udleveret i fysisk form.

 

Under hele forløbsperioden er det rådgivers opgave at følge op på de indgåede aftaler, løbende justere indsatsplanen i forhold til eventuelle ændringer i tilbud eller borgerens situation og sørge for, at borgeren får den opdaterede plan udleveret.

 

Beskæftigelsesregionerne vil løbende følge op på opfyldelsen af initativets succeskriterier, og projektet vil blive evalueret - både kvalitativt og kvantitativt. Herunder vil der bliver foretaget en registeranalyse af borgernes afgang til job, selvforsørgelse samt deltagelse i aktive tilbud.

 

Yderligere oplysninger om projektet kan findes via følgende hjemmeside: http://www.ams.dk/Udbud-og-puljer/Puljer/Information%20til%20ansoegere/Puljer-med-ansogningsrunde/Brug%20for%20alle.aspx eller ved at kontakte sekretariatet.

 

Projektet er desuden i god sammenhæng med Ny Ledigeindsats og de forslag til indsatser, der i den sammenhæng blev udformet målrettet borgere i matchgruppe 3, herunder især tankerne om den sociale handleplan, der er meget lig den indsatsplan, der skal udformes i projekt "Brug for alle".

 

Projektet sættes i gang med en workshop, hvor alle de medarbejdere, der forventes at blive involveret i projektet er inviteret til at deltage, derudover kommer der deltagere fra Beskæftigelsesregion Midtjylland og konsulentfirmaet Discus, der står for afviklingen af workshoppen.  

 

Økonomi

Herning Kommune er bevilliget i alt 2.282.000 kr til Projekt "Brug for Alle".

Nedenfor ses et overblik over de puljer beløbet er sammensat af.

 

[image]

 

Beløb fra puljen "Brug for Alle" kan bruges til følgende: "Tilskuddet kan anvendes til udgifter i forbindelse med initiativet Brug for alle, herunder indledende samtaleforløb, tværfaglig afklaring og udarbejdelse af indsatsplaner for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3".

 

Beløb fra puljen "Særlige Indsatser" kan bruges til følgende:

 • "Styrkelse af virksomhedskontakten i form af virksomhedskonsulenter, der etablerer konkrete pladser på virksomheder for personer i matchgruppe 3 (fx praktikpladser), og/eller

 • Mentorstøtte for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3

 

Beløb fra puljen "Fastholdelse af nydanskere" kan bruges til følgende:

"Tilskuddet kan anvendes til kompetenceudvikling af de tværgående teams og de jobcentermedarbejdere, der indgår i Brug for alle, om de udfordringer, der er relateret til arbejdet med nydanskere."

 

Beløb fra puljerne "Nydanske kvinders vej til beskæftigelse" og "Forstærket beskæftigelsesindsats for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder" kan bruges til følgende formål:

 • Kompetenceudvikling af de tværgående teams og de jobcentermedarbejdere, der indgår i Brug for alle, om de udfordringer, der er relateret til arbejdet med nydanske kvinder, og/eller

 • Mentorstøtte til nydanske kvinder

 

Beløbet på i alt 2.282.000,00 kr udbetales i 2 rater af 1.141.000,00 kr. 1. rate udbetales i 2012 og 2. rate i 2013. Eftersom der endnu ikke er udarbejdet et forventet budget for projektet, søges der derfor om indtægts- og udgiftsbevilling på beløb svarende til de 2 rater.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning,

 

at der ansøges om indtægtsbevilling på 570.500 kr til Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse i 2012 og 570.500 kr i 2013,

 

at der ansøges om tilsvarende udgiftsbevilling på 570.500 kr til Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse i 2012 og 570.500 kr i 2013,

 

at der ansøges om indtægtsbevilling på 570.500 kr til Serviceområde 20, Administration i 2012 og 570.500 kr i 2013.

 

at der ansøges om tilsvarende udgiftsbevilling på 570.500 kr til Serviceområde 20, Administration i 2012 og 570.500 kr i 2013.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Der ansøges om indtægtsbevilling på 1.141.000 kr til Serviceområde 20 Administration i 2012 og 1.141.000 kr i 2013.

 

Der ansøges om tilsvarende udgiftsbevilling på 1.141.000 kr til Serviceområde 20, Administration i 2012 og 1.141.000 kr i 2013.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1173-08 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Job-Bankens afrapportering for 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Job- Banken er en selvejende institution, som siden 2003 har arbejdet med at integrere og fastholde sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Herning Kommune yder et årligt tilskud på 300.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Job-Banken har udarbejdet en statusrapport, som beskriver Job-Bankens aktiviteter og resultater og er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det, at der er en stigende tilgang til Job-Banken, som gør at Job-Bankends aktiviteter er øget igennem 2011. Det drejer sig om uddannelses-, idræts- og vejledningsaktiviteter.

 

På trods af de udfordringer der er i forhold til at integrere sindslidende på arbejdsmarkedet ikke mindst i den nuværende økonomiske krise, så lykkes det alligevel for Job-Banken at præstere gode resultater. Både de sindslidende og virksomhederne giver udtryk for stor tilfredshed med den indsats, som Job-Banken yder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-903-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Referat fra møde i det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den 15. august 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget orienteres med dette punkt om mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 15. august 2012

Sagsfremstilling

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 15. august 2012 er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-301-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

JobCAMP 12

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

KL inviterer til JobCAMP 12 i Aalborg Kongres og Kultur Center. JobCAMP 12 afholdes den 1. - 2. november 2012.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Administrationen sikrer tilmelding af udvalgets medlemmer.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-680-10 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Ejendomssag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer