Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 22. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Tema om indsatsen for unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Beskæftigelsesudvalgets første møde den 31. januar blev der givet en generel introduktion til arbejdet på beskæftigelsesområdet. På Beskæftigelsesudvalgets andet møde den 21. februar var temaet sygefravær og jobfastholdelse. På dagens møde vil ungevejledningschef Ulla Høy Henriksen komme med oplæg om arbejdet med unge i Ungevejledningen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Regnskab 2017 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

I overensstemmelse med regnskabsvejledningen for 2017 forelægges regnskabsbemærkninger til regnskab 2017 og overførsler fra 2017 til 2018 til udvalgets godkendelse.

 

De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har i 2017 været 1.257,7 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,2 %.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for regnskab 2017, fremgår i nedenstående oversigt:

 

 

Bemærkninger til regnskabsresultat - drift:

Det samlede regnskab for området udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. De primære årsager til den samlede afvigelse imellem korrigeret budget og regnskabet er sammensat af flere elementer og fordeler sig som følger:

 

Servicedriftsudgifter: For servicedriftsområdet var der i 2017 et samlet mindreforbrug på 4,451 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug som følge af at reglerne for statsrefusion for midlertidig boligplacering blev ændret efter budgetlægning, samt et mindreforbrug for øvrige sociale formål (udvalgets udviklingspulje). Halvdelen af mindreforbruget for øvrige sociale formål søges overført til 2018, hvor resten søges overført til 2019. Der har i 2017 ligeledes været et mindrebrug på midlertidig boligplacering af flygtninge, der søges overført til dækning af merudgifter til ekstraordinær integrationsindsats på serviceområde 20 i 2018.

 

Udgifter under budgetgarantien: For budgetgarantiområdet var der i 2017 et samlet mindreforbrug på 5,502 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:

 

 • Mindreforbrug på 12,1 mio. kr. til forsørgelsesydelse for kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge. Mindreforbruget til forsørgelse skyldes primært, at der er kommet færre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge end forventet ved budgetlægning.
 • Der i 2017 udbetalt 768.175 kr. til otte personer i forbindelse med repatriering. Der er 100 % statsrefusion på udgifterne til repatriering. Regnskab 2017 er dog afsluttet med et underskud på 75.000 kr., hvilket skyldes, at der er budgetlagt med 75.000 kr. i indtægt vedr. resultattilskud, der ikke er indkommet i året.
 • Der har i 2017 været et forbrug på 11,5 mio. kr. mere end budgetteret til Kontanthjælp og uddannelseshjælp på grund af et højere antal ydelsesmodtagere. I budget 2017 var det antaget at flere kontanthjælpsmodtagere ville overgå til integrationsydelse. Lempelse i reglerne for integrationsydelse har dog medført, at færre ydelsesmodtagere er overgået fra kontanthjælp til integrationsydelse.
 • Der har i 2017 været et forbrug på kr. 14,8 mio. kr. mindre end budgetteret til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. En større andel af udgifterne end forventet er flyttet til Ressource- og jobafklaringsforløb. Ligeledes er der i løbet af året givet tillægsbevillinger som følge af prioriteringsarbejdet på 6,4 mio. kr. som ikke er anvendt fuldt ud, da prioriteringsarbejdet først er blevet fuldt implementeret i løbet af året.

 

Udgifter under aftaleområdet (DUT): For aftaleområdet var der i 2017 et samlet merforbrug på 10,470 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes primært merforbrug for løntilskud til personer i fleksjob samt et mindreforbrug til sygedagpenge.

 

 • Udgiften til Sygedagpenge har i 2017 været mindre end budgetteret. Antallet af sygedagpengemodtagere var i 2017 1.049 fuldtidspersoner hvilket er lavere end antaget i budget 2017 samt ved seneste budgetopfølgning
 • Den stigende udgift til løntilskud til personer i fleksjob skyldes dels, at antallet af fleksjobbere i gammel ordning er faldet i et noget lavere tempo end det var forudsat ved budgetlægningen, samt at enhedsudgiften pr. fleksjobber i ny ordning (tilkendt efter 1. januar 2013) er højre end forudsat i budgettet.

  

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet: For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2017 et samlet mindreforbrug på 2,958 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Den primære årsag til mindreforbrug på beskæftigelsestilskudsområdet er, at der har været færre forsikrede ledige end forventet ved budgetlægning.

 

Overførselsønsker:

Samlet set søges 17,156 mio. kr. overført til 2018 og 2019. Heraf søges 16,113 mio. kr. overført til 2018 og 1,043 mio. kr. til 2019. De samlede overførsel fordeler sig påfølgende budgetområder:

 • Der søges 1,271 mio. kr. overført til 2018 for projekter med ekstern finansiering
 • Der søges 13,248 mio. kr. overført til 2018 for områder med selvforvaltning - af de 13,248 mio. kr. søges 2,5 mio. kr. overført til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri samt 1,2 mio. kr. til anlæg
 • Der søges 1,044 mio. kr. overført til 2018 og 1,043 mio. kr. til 2019 for øvrige sociale formål (rammestyring)
 • Der søges 0,994 mio. kr. overført til 2018 fra midlertidig boligplacering til SO 20 (rammestyring)
 • Der søges -0,444 mio. kr. overført til 2018 for øvrige centrale konti (rammestyring)

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning,
at overførselsønskerne fra 2017 til 2018 og 2019 vedrørende drift jf. bilag godkendes,
at overførsler fra 2017 til 2018 til Serviceområde 20, Serviceområde 13 og anlæg godkendes
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. april 2018 og Byrådet den 17. april 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Nicolai Westmark  

Helårsopfølgning på mål 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres udvalget for helårsopfølgningen for målene for 2017 med henblik på udvalgets godkendelse af målopfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2019 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på sidste års politiske årsmål og indsamtsområder samtidig med, at der skal ske indledende drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.

  

I 2017 er den løbende udvikling på området blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Det foreslås, at drøftelserne af indsatsområderne for 2019 og frem startes op, ved at Beskæftigelsesrådet inviteres til at deltage i et punkt på det kommende udvalgsmøde den 17. april 2018. Under dette punkt vil udvalget og rådet få lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, samt prioriteringerne i indsatsen. Dermed er vil dette punkt blive det første skridt på vejen til at fastlægge mål og beskæftigelsesindsatsen for 2019. Beskæftigelsesrådets deltagelse i dette punkt vil erstatte de tidligere afholdte selvstændige fællesmøder.

 

På de efterfølgende møder i Beskæftigelsesudvalget fortsætter arbejdet med henblik på at indsatsområder og årsmål indgå i såvel Herning Kommunes budget for 2019 som i Beskæftigelsesplanen for 2019. 

 

Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2017 for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse.

 

Resumé af målopfølgningen:

 • Ungeledigheden på landsgennemsnit (ikke opfyldt)
 • Styrket integration for at øge udbuddet af arbejdskraft (projekter er startet)
  • 26 borgere er omfatte af projektet "Ny Fremtid"
  • 9 Kvinder er omfattet af projektet "Ny Start - i job i Sundhed og Ældre"
 • Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft
  • Vedr. målet om større tværgående samarbejde (målet er opfyldt)
  • Vedr. målet nedbrigelse af sygedagpenge (initiativer er igangsat af CEB)

 

Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges hermed til godkendelse i udvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgningen på indsatsområder og årsmål for 2017.
at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Beskæftigelsesrådet inviteres til at deltage i udvalgsmødet den 17. april 2018 under behandlingen af punktet om opstart af målfastsættelsen 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Perspektivnotat - Budget 2019 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Perspektivnotat for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren 2019-2022 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotatet har til formål, at beskrive fremtidige indsatsområder samt faktuelle oplysninger for hvert serviceområde.

 

De centrale fremtidsperspektiver for området samles i perspektivnotatet, som ligeledes omfatter faktaoplysninger, økonomi og nøgletal. Perspektivnotatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som hermed forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Perspektivnotatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte forslag til perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden januar 2017 - januar 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent januar 2018: Herning (4,0%). Hele landet (4,3%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i januar 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken januar 2018: Herning (12,0%). RAR Vestjylland (13,0%). Hele landet (11,4%)

 

Det ses, at ungeledigheden i Herning i januar 2018 var højere end landsgennemsnittet, og på niveau med RAR Vestjylland som helhed. Ungeledigheden i januar 2018 var lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed januar 2018: Herning (9,5%). RAR Vestjylland (9,5%) Hele landet (8,7%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden januar 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken januar 2018: Herning (4,4%). Hele landet (4,8%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, og i januar 2018 lidt højere end RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken januar 2018: Herning (2,5%). RAR Vestjylland (2,4%). Hele landet (3,2%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i januar 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var på niveau med landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken januar 2018: Herning (2,3%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i december 2017 end samme måned sidste år.

Antal forløb december 2017: 877 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden januar 2017 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken januar 2018: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i januar 2018 var højere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner januar 2018: Fleksjob (1.260). Ressourceforløb (318). Ledighedsydelse (248)

 

Førtidspension:

Der var 68 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i februar 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner februar 2018: 3.755

 

Integrationsområdet:

Vedlagt dette punkt er en rapport med nøgletal på integrationsprogrammet.

 

Status pr. februar 2018 er følgende:

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er faldet med 11 procentpoint i perioden februar 2017 til februar 2018.

Antal borgere februar 2018: 365

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab februar 2018: 68,2

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år februar 2018: 44%

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-3-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Ansøgning til puljen "Integrations- og Beskæftigelsesambassadører"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

Under punktet orienteres Udvalget om en kommende ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om støtte fra "Pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør".

 

Beskæftigelsesafdelingen arbejder aktuelt på udfærdigelsen af en ansøgning til puljen. Den endelige udgave af ansøgningen forventes at foreligge ultimo marts måned, og da ansøgningsfristen er fastsat til den 3. april, vil det ikke være muligt at forelægge den endelige ansøgning for Udvalget før fremsendelsen til SIRI.

 

Sagen forelægges udvalget med henblik på, at Udvalget giver sin principgodkendelse til fremsendelse af en ansøgning til puljen. 

Sagsfremstilling

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder "Pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambasadør".

 

 

Puljens målgrupper

De primære målgruppe for puljen er alle ledige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er omfattet af integrationsprogrammet. Unge under 18 år, hvis forældre er omfattet af integrationsprogrammet er også en del af målgruppen for så vidt angår fritidsjob.

 

 

Formål

Formålet med de afsatte puljemidler er at styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i de kommuner, som i de seneste år har modtaget mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge gennem ansættelse af kommunale integrations- og beskæftigelsesambassadører.

 

Projektets deltagerkommuner skal i forlængelse af deres ansøgning og tilsagn om støtte fra puljen indgå en samarbejdsaftale med SIRI, som fastlægger konkrete mål for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats og indeholder en plan for, hvordan målene opfyldes. Det vil være ambassadørernes kerneopgave at arbejde for at kommunerne opfylder målene i samarbejdsaftalen.

 

 

Integrations- og beskæftigelsesambassadørens opgaver:

 

Puljemidlerne kan anvendes til ansættelse af en Integrations- og beskæftigelsesambassadør, som skal varetage blandt andre følgende opgaver:

 

 • Styrke implementeringen af best practice i opgavevaretagelsen
 • Sikre en systematisk vidensformidling internt i kommunen
 • Styrke forløbstankegangen i dialogen mellem kommune og virksomheder, fx ved brug af et progressionsværktøj
 • Udvikle en målrettet kvindeindsats i kommunen
 • Sikre kommunens fokus på at etablere fritidsjob for ungegruppen, som en trædesten ind på arbejdsmarkedet

 

 

 Kriterier for støttetildeling

 

Der vil ved tildeling af støtte blive lagt vægt på:

 

 • Antallet af modtagne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge gennem de seneste tre år
 • Geografisk spredning af kommunerne
 • Kommunestørrelse
 • Kvindelige flygtninge- og familiesammenførtes beskæftigelsesgrad
 • Eksisterende integrationsindsatser på beskæftigelsesområdet i kommunen

 

 

Projektets økonomi

Projekterne har en varighed af 3 1/2 år, og der kan ansøges om 500.000 kroner årligt pr. projekt. Midlerne kan anvendes til finansiering af lønudgifter til integrations og beskæftigelsesambassadører, udgifter til transport, revisionsudgifter samt eventuelle materialeudgifter i mindre omfang.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget giver principgodkendelse til fremsendelse af en ansøgning til puljen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Udpegning af medlemmer til Beskæftigelsesrådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet forelægges udvalget et forslag til udpegning af medlemmer til Beskæftigelsesrådet - dette med henblik på udvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet i februar,

 

 

at der nedsættes et Beskæftigelsesråd i Herning Kommune for perioden fra 1. april 2018 til 31. decmeber 2021

at Beskæftigelsesudvalgets formand samt næstformand repræsenterer udvalget i Beskæftigelsesrådet

 

at de øvrige medlemmer af Beskæftigelsesrådet udpeges personligt

at den konkrete udpegning gennemføres på Udvalgets møde marts 2018

 

at Beskæftigelsesrådet får en tydelig og konkret rådgivende funktion i forhold til Beskæftigelsesudvalget

 

at Beskæftigelsesrådet involveres i at definere rådets opgaver

 

 

På mødet forelægges udvalget et forslag til medlemsrepræsentationen i Beskæftigelsesrådet - dette med henblik på udvalgets godkendelse.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget beslutter udpegningen af medlemmer til Beskæftigelsesrådet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget ønsker at at invitere følgende personer til at være medlemmer af Beskæftigelsesrådet:

 

Tommy Højmark Tønning

Torben Clausen

 

Mette Gottlieb

Per Høj

Aksel Fyhn

Keld Schøtt

Torben Andersen

Poul Viller

 

Berit Weitemeyer

Egon Nykjær

Henning Pedersen

Bente Alkærsig Rasmussen

 

Nils Hedegaard

Henriette Slebsager

Mads Schmidt Haagensen

 

 

Sagsnr.: 00.15.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Revision af kompetenceplan inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Bodil Clark

Sagsresume

Administrationen har revideret kompetenceplanen inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger revideret kompetenceplan inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde. Kompetenceplanen fastslår placeringen af kompetencer.

 

I revisionen er der taget udgangspunkt i den oprindelige kompetenceplan fra 2008, som dog efterfølgende er tilrettet i et vist omfang. Primo 2018 er der lavet en mere gennemgribende revision. Ændringerne hidrører først og fremmest fra ændringer i gældende lovgivning, tilpasning til nuværende organisering i Beskæftigelsesafdelingen samt en generel opdatering.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at kompetenceplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-10-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Sammenhængskraft i Social, Sundhed og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen orienterer om arbejdet med at skabe større sammenhængskraft i SSB.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i kernebegreberne menneske, faglighed/kvalitet og økonomi – og i nævnte, prioriterede rækkefølge – har Chefgruppen i SSB sat gang i tre tværgående processer.

 

Formålet er at styrke og forbedre sammenhængskraften i opgavevaretagelsen til gavn for borgerne. Fokus er derfor rettet mod at udnytte den styrke, der ligger i, at få rækken af tilbud i SSB til at spille sammen til en sammenhængende tilbudsvifte.

 

Temaerne for de tværgående processer er:

1) Helhedsorienteret og koordineret indsats til unge fra 16 til 25 år

2) Model for tværgående arbejde omkring udsatte borgere

3) Struktur, retning og sammenhæng i socialpsykiatrien

 

Der er formentlig flere områder, hvor det vil være muligt at optimere sammenhængskraften. Der er allerede en lang række initiativer i gang i forhold til de tre spor, men de er udvalgt, fordi de omhandlede borgergrupper er blandt de mest sårbare i samfundet, og at det derfor er vigtigst at prioritere indsatsen der.

 

I Chefgruppens fortælling om sammenhængskraft i SSB er det nærmere beskrevet, hvorfor der sættes fokus på unge, udsatte borgere samt socialpsykiatrien. Fortællingen er vedhæftet.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning