Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 22. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af udvalgets formand og næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand. Der er indgået politisk aftale om udpegningen af formand og næstformand for Beskæftigelsesudvalget.
 
Det indstilles på denne baggrund, at der sker valg som følger:
 
at John Thomsen (V) vælges til formand,


at Jørn Vedel Eriksen (Ø) vælges til næstformand.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-8-13 Sagsbehandler: Karin Locander  

Introduktion til udvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Udvalget vil på mødet blive givet en generel introduktion til de opgaveområder, som udvalget jf. styrelsesvedtægten er ansvarlige for. Endvidere vil der blive orienteret om den økonomiske status samt om det videre introduktionsforløb.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.  
 
Bruttoledigheden:
Herning Kommune har med 4,8 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i november 2013 mindre end samme måned sidste år.
 
Antal kontanthjælpsmodtagere:
Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget i november 2013 i forhold til oktober, og er samtidig væsentligt højere end samme måned sidste år. Der er  primært tale om en stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere.
 
Førtidspension.
Antallet af nytilkendelser af førtidspension er stærkt faldende. I december er der således tilkendt 14 nye førtidspensioner, hvilket dog er dobbelt så mange som for november 2013. Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 23 førtidspensioner pr. måned i 2012.

 

Samtidig er det samlede antal førtidspensionister i Herning Kommune faldende. Det samlede antal er således faldet med næsten 100 fuldtidspersoner fra november 2012 til november 2013.
 
Antallet af unge ledige
Antallet af unge ledige er steget lidt fra oktober til november 2013. Antallet af unge ledige er nu på på niveau med samme måned sidste år (831 i november 2012 - 833 i november 2013)


Sygedagpengemodtagere

Antallet af sygedagpengemodtagere var i december 2013 med 1156 sager på niveau med samme måned sidste år (1158), mens antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger er højere end samme måned året før.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status på nøgletallene til efterretning

 

at udvalget anbefaler, at der på kommende møde i udvalget fremlægges en uddybende redegørelse for status på sygedagpengeområdet

Beslutning

Udvalget tager status på nøgletallene til orienteringen

 

Udvalget ønsker at modtage en uddybende redegørelse for sygedagpengeområdet på mødet i marts.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.02-G01-1-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødekalender 2014 for Beskæftigelsesudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2014.

Sagsfremstilling

Der foreslås på baggrund afholdt 11 møder i Beskæftigelsesudvalget i løbet af 2014.
 
Af hensyn til budget og årsregnskab ligger møderne fast i ugerne 13, 34 og 43.

Alle møder starter kl. 8.30.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Mødet i august placeres den 20. august. Mødekalenderen godkendes i øvrigt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer