Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Opfølgning på budgetforlig 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der blev den 17. september indgået forlig om Herning kommunes budget for 2015. Et enigt Byråd står bag forliget.

 

I denne sag gennemgås de temaer i budgettet og budgetforliget, der har relveans for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder.

Sagsfremstilling

Budgetforligsteksten samt en oversigt over temaer i budgetforlig og budget, der er relevante for Beskæftigelsesudvalget er vedlagt dette punkt som bilag. I det følgende disse temaer gennemgås kort: 

Budgetforlig 2015

Forliget har betydning for Beskæftigelsesudvalget på følgende punkter:


Reduktion på 0,3 % i servicedriftsudgifterne (punkt 1 på listen)
Kommunens servicedriftsudgifter effektiviseres via en reduktion på 0,3 % på alle områder fra 2015.


Katalog med reduktionsmuligheder (punkt 2 på listen)
De politiske udvalg skal på budgetkonferencen i foråret 2015 præsentere et katalog med muligheder for at reducere udgifterne fra 2016 og frem med 3 %. Af disse er 1,5 % indarbejdet på servicedriftsudgifterne i budgettet fra og med 2016. Der er endnu ikke taget endelig politisk stilling til fordelingen af de 1,5 % mellem serviceområder. Handicap og Psykiatri er friholdt for denne opgave.

Servicedriftudgifter udgør en meget lille andel af det samlede budget på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse - i 2015 32 mio. kr ud af et samlet budget på 1.176 mio kr.

 

Følgende to temaer fra budgetforliget har større betydning for Beskæftigelsesudvalget:

 

(punkt 3a fra listen:)

Tekst fra budgetforliget:

"I 2015 indfases beskæftigelsesreformen, og de økonomiske konsekvenser af den proces er usikre. Situationen på beskæftigelsesområdet i Herning Kommune, ikke mindst blandt de unge, har derfor særligt fokus i årene, der kommer. Der skal skabes balance mellem udgifterne og finansieringen på beskæftigelsesområdet.
 
Udgifterne på beskæftigelsesområdet har de senere år haft tendens til at overskride det budgetterede/ligge over finansieringen. Derfor opjusteres 2015-budgettet på området med cirka 20 mio. kr. Budgetforligspartierne understreger, at 2015 i den sammenhæng er et overgangsår. Fra 2016 vil budgettet være tilbage på niveauet fra 2014. Der iværksættes i den forbindelse en række initiativer og analyser.".
.....

 

(punkt 3b på listen)

"For kommunens økonomi er det vigtigt, at der er balance mellem udgifterne til beskæftigelse og forsørgelse, og finansieringen heraf. Den nye beskæftigelsesreform træder i kraft i 2015. Budgetforligspartierne ønsker på budgetkonferencen i foråret 2015 et oplæg fra forvaltningen, hvor overførselsudgifterne er analyseret. Analysen skal beskrive i hvilket omfang, det er muligt at styre eller påvirke de enkelte overførselsområder. Og om det eventuelt bør føre til en ændret styring af områderne. Forligspartierne er enige om, at analysen af overførselsudgifterne blandt andet skal have særligt fokus på sygedagpenge- og førtidspensionsområdet – herunder de konkrete ”håndtag”, der kan tages i anvendelse for i højere grad at undgå, at borgere, ikke mindst de unge, kommer på varig forsørgelse. " 

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for den planlagte proces i forhold til dette.

 

Sociale investeringer - kulturcafe i Huset No 7 (punkt 4 på listen)

Budgettet på SO 17 er reduceret med 2,27 mio kr i 2015 og 2,77 mio kr i 2016 og frem, som følge af, at Kulturcafeen i Huset No 7 forventes at ansætte 35 ledighedsydelsesmodtagere, der har været ledige i 18 måneder eller mere, i fleksjob. Kulturcafeen etableres i løbet af 2015.

 

Forhøjet tilskud til Jobbanken (punkt 5 på listen)

Jobbanken.nu får i 2014 et ekstraordinært tilskud på 300.000 kroner til arbejdet med sindslidende førtidspensionister. Tilskuddet gøres fra 2015 permanent, og pengene findes inden for Beskæftigelsesudvalgets samlede ramme.

 

Mikrolån (punkt 6 på listen)

Mikrolån, som ydes til for eksempel kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, der gerne vil starte selvstændig virksomhed, er kendt fra andre danske kommuner. Fordele og ulemper ved at yde mikrolån skal undersøges nærmere.

 

Brugen af nyttejob (punkt 7 på listen)

Budgetforligspartierne anmoder Beskæftigelsesudvalget om at gentænke brugen af nyttejob. Målet er øget fokus og gerne flere nyttejob med henblik på ordinær beskæftigelse.

 

Moderniseringsaftalen (punkt 8 på listen)

Som led i den nye moderniseringsaftale mellem kommunerne og regeringen er det aftalt, at staten iværksætter regleforenkling, bedre IT understøtning og enklere blanketgange på beskæftigelsesområdet, der frigør 150 mio kr årligt i kommunerne i Danmark til borgernær service. I budgettet på so 20 for SSB er som følge af dette reduceret med 2,25 mio kr pr år fra 2015 og frem.  

 

Temaet vedrører serviceområde 20 - Administration og ligger dermed uden for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde. Men da en meget stor andel af de medarbejdere, der arbejder med den aktive beskæftigelsesindsats, er ansat under serviceområde 20, har det betydning for indsatsen og dermed for beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde, når budgettet her reduceres.

 

Katalog med reduktionsmuligheder - også på SO 20 for SSB (punkt 9 på listen)

I forlængelse af punkt 8 på listen gøres der her opmærksom på, at der også på SO 20 for SSB skal udarbejdes katalog med reduktionsmuligheder. SSB's budget på SO 20 i 2015 er på 117 mio kr, dvs at 3 % udgør ca. 3,5 mio kr. Beskæftigelsesafdelingen udgør i 2014 ca. 2/3 af det samlede budget på SO 20 for SSB.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Politisk budgetopfølgning pr. 30. september 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2014, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.


Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.151,2 mio. kr., hvilket er 17,6 mio. kr. mindre det korrigerede budget (svarende til en afvigelse på1,5 procent).

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image] 


Bemærkninger til det forventede regnskab:

 • som følge af den fortsat faldende ledighed, er der tale om en nedjusteret forventning til antallet af forsikrede ledige og dermed forbruget på forsikrede ledige. Det forventede forbrug er dermed tæt på KL's seneste prognose for beskæftigelsestilskuddet i 2014 for Herning (149,9 mio kr)

 • der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,8 mio kr, når førtidspension, ledighedsydelse (ledige fleksjobbere), fleksjob og ressourceforløb ses under et.

 • der forventes et mindreforbrug på seniorjob på 5,8 mio kr i forhold til det korrigerede budget

 • et samlet forventet mindreforbrug på servicedrift på 3,8 mio kr, på trods af stigende udgifter til midlertidig boplacering af flygtninge - Herning er som resten af landet også berørt af et stigende antal flygtninge

 • på sygedagpengeområdet fastholdes forventningen fra halvårsregnskabet, og dermed forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget, hvori der er indregnet en negative regulering på ca 8 mio sfa. lov- og cirkuklreprogrammet. Forbruget forventes at være 11,2 mio kr større end det korrigerede budget.

 

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på viden om bogført forbrug pr. 30. september 2014, samt på tilgængelig viden om aktivitetsniveau. Opfølgningen er desuden baseret på en prognose for udviklingen resten af året.

 

Bevillingsmæssig ændring i 2015 og frem

Beskæftigelsesudvalget besluttede i juni, at danskundervisning skulle konkurrenceudsættes, og på baggrund af dette godkendte udvalget på mødet i august en ny kontrakt med Lær Dansk om leverance af danskundervisning. Denne nye kontrakt giver en besparelse for Herning Kommune i 2015 på 530.000 kr og 793.000 kr. i 2016 og frem. Udvalget godkendte på mødet i august, at disse besparelser indgår i de samlede besparelser i kommunen på i alt 5 mio. kr. ved konkurrenceudsættelse i 2015 og frem. Med nedenstående indstilling tilpasses de bevillingsmæssige forhold til at være i overensstemmelse med denne beslutning.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2014 og i Byrådet den 11. november 2014.

 

at der foretages budgetomplaceringer i overensstemmelse med bilaget, således at de bevillingsmæssige forhold bringes i orden. For områder med selvforvaltningsaftaler ændres budgettet ikke.

 

at budgettet på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse reduceres med besparelsen på sprogundervisning på 530.000 i 2015 og 793.000 kr. i 2016 og frem, og
at beløbene modsat tilgår Serviceområde 20 Administration, Fællesindtægter og -udgifter, hvor 5 mio. kr. puljen til konkurrenceudsættelse er afsat.  

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Prioriteringsønsker til budgettet på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget har siden juni 2014 arbejdet med prioriteringsønsker på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Med dette punkt fortsætter Udvalget arbejdet med prioriteringer.

Sagsfremstilling

Som led i udvalgets kontinuerlige arbejde med de økonomiske prioriteringer på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse lægges der med dette punkt op til, at udvalget fortsætter arbejdet med prioriteringsønsker.
 
På mødet i august besluttede udvalget, at de første to temaer der videre bearbejdes er:

 1. brancheskift for langtidssygemeldte

 2. korte kompetencegivende kurser ("få papir på det man kan") – både til ledige og beskæftigede.

 

Videre bearbejdningen er iværksat udfra følgende skabelon:
a) beskrive eksisterende aktiviteter inden for temaet
b) beskrive mulige nye initiativer
c) beskrive forslag til finansiering af initiativ
d) beskrive sammenhæng mellem indsats og forventet effekt af mulige nye initiativer
 
Når beskrivelserne a - d foreligger for de udvalgte temaer, tager udvalget stilling til indsatsen inden for de udvalgte temaer. 
 
Herefter vælger udvalget et eller flere temaer - enten blandt de allerede foreslåede eller fremsætter nye - hvor der udarbejdes beskrivelse (a - d), og efterfølgende tages stilling.
Denne proces foreslås fortsat gennem hele udvalgets valgperiode. Udvalgets prioriteringsarbejde bliver dermed en kontinuerlig proces, med fokus på optimal anvendelse af de til enhver tid eksisterende ressourcer.

 

På mødet i udvalget i september behandlede udvalget beskrivelsen af punkt a) eksisterende initiativer. Til mødet denne gang, er der startet op på arbejdet med punkt b) beskrivelse af forslag til mulige nye initiativer inden for de to valgte temaer.

 

Beskrivelserne er vedlagt som bilag, sammen med en bruttolisten over prioriteringsforslag.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at arbejdet med videre bearbejdning af de to temaer fortsættes.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.17.06-A00-2-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Status på indsatsen på sygefraværsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

På mødet den 11. juni blev Udvalget orienteret om den nye sygedagpengemodel samt planlægningen af den forstærkede indsats for at nedbringe de langvarige sygedagpengesager i Herning Kommune. På dagens møde gives en status på dette arbejde v. afdelingsleder Ulla Høy Henriksen og områdeleder Torben Hansen, CEB.

Sagsfremstilling

Baggrund

CEB indgik i april 2014 et samarbejde med Epinion omkring implementeringen af sygedagpgengeloven fra 1. juli 2014

 

Der er i Herning Kommune et stigende udgiftsniveau på sygedagpengeområdet og et højere antal sager over 52 uger sammenlignet med kommuner under samme rammevilkår. Forskelle i rammevilkår og demografiske forhold kan ikke forklare Herning Kommunes stigende udgiftsniveau.

 

Den ny sygedagpengelov trådte i kraft den 1 juli 2014 (del 2 af sygedagpengereform træder i kraft den 1. januar 2015), hvilket har omfattende konsekvenser for CEBs måde at arbejde på. Indsatserne skal både være hurtigere, mere intensiv og mere arbejdsmarkedsrettet. Det stiller krav til organisering af indsatsen, ledelse og styring af indsatsen, medarbejderenes kompetencer og ikke mindst samarbejdet mellem sagsbehandler, virksomhedskonsulent, læge, borger og virksomhed.

 

Data om målgruppen

Der har været en sagsgennemgang af 184 sager, hvoraf 147 har en varighed over 52 uger mens de resterende 37 har en varighed på 22 - 51 uger. Ca. halvdelen har tidligere været sygemeldt i mere en otte uger sammenlagt. 64% er kvinder.

 

46% er sygemeldt på grund af psykiske problemer - primært depression, stress, angst og PTSD (Posttraumatisk stresstilstand), mens 72% har fysiske problemer - hovedsageligt bevægeapparatslidelser. I alt 30 borgere er sygemeldt som følge af en arbejdsskade.

 

Cirka hver fjerde har forud for sygemeldingen været beskæftiget indenfor pleje og omsorg. En tredjedel er sygemeldt fra ledighed.

 

Status på arbejdet

På baggrund af sagsgennemgangen og den ny sygedagpengelov er der peget på en række forhold, som der skal arbejdes med fremadrettet. Dette sker dels i CEBs ledergruppe dels i en medarbejderinvolverende proces, hvor der i august måned er afholdt en temadag for medarbejdere og ledelse i CEB.

 

Formålet med denne proces er:

 • At kvalificere resultaterne af sagsgennemgangen yderligere via fremlæggelse af resultater og anbefalinger til fremadrettet best practice

 • At koble resultaterne til medarbejdernes indsigt og præcisering af eksisterende arbejdsgange, daglige rutiner, anvendelse af tilbudsvifte, opfølgningsmekanismer, indsatsplaner mv.

 • At sammenkæde resultaterne i CEBs strategi, ressourceallokering og overordnede tilgang.

 

 

Herefter har ledergruppen i CEB udarbejdet en handlingsplan, hvor anbefalinger fra Epinion, medarbejderkvalificering og ny lovgivning er indarbejdet. Ulla Høy Henriksen orienterer nærmere om dette på mødet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-680-10 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Flytning til Godsbanevej. Status på arbejdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Byrådet besluttede i marts 2013, at de enkelte enheder under Beskæftigelsesafdelingen samles på Godsbanevej.  

 

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om status på arbejdet forud for den egentlige indflytning på Godsbanevej.

 

På mødet vil der være et mundtligt oplæg ved afdelingsleder Ulla Høy Henriksen.

Sagsfremstilling

Efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget besluttede Byrådet i marts 2013, at der skal ske en fysisk sammenflytning af de enkelte enheder under Beskæftigelsesafdelingen, således at Beskæftigelsesafdelingens enheder samles på adresserne Godsbanevej 1 og Godsbanevej 1b.

Ønsket om den fysiske sammenflytning er dels begrundet i, at der betales en meget høj husleje for Jobcentrets nuværende lejemål på Nørregade 44 som samtidig fremstår i meget ringe standard. Dels er sammenflytningen begrundet i ønsket om at styrke den faglige sammenhængskraft, synergi og stordriftsfordele på tværs af enhederne på Beskæftigelsesområdet.
 

Byrådets beslutning om sammenflytningen blev truffet på baggrund af en kortlægning af lokalebehovet, en omfattende afsøgning af lejemulighederne på det lokale udlejningsmarked, beskrivelse af de konkrete handlingsmuligheder samt en udredning af de økonomiske konsekvenser ved de enkelte flyttescenarier.

 

Flytningens omfang  

Sammenflytningen forventes endeligt gennemført i løbet af december 2014, og omfatter i alt ca. 160 medarbejdere fordelt på følgende enheder:

 • Jobcentret, Kompetencecentret og Sygedagpengeafdelingen, Nørregade 44, Herning (Sygedagpengeafd. er flyttet til Godsbanevej, foråret 2013)

 • Projektenheden, Gudhjemvej 2, Herning

 • Projektenheden, Parkallé 5, Vildbjerg

 • Kompetencecentrets undervisningsafdeling, Viborgvej 97, Herning (er flyttet til Godsbanevej, foråret 2013)

 • Ungeenheden inkl. Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, Skolegade, Herning

Enhedernes placering på Godsbanevej efter 1. januar 2015.

Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse, CEB har allerede lokation på adressen Godsbanevej 1, hvorefter enhederne under Beskæftigelsesafdelingen vil være samlet på Godsbanevej, med enkelte undtagelser: CEB Reva på Valeursvej og CEB botræning i Snejbjerg.

 

Enhederne på Godsbanevej samles under den fælles betegnelse "Jobcenter Campus"  


Med flytningen til Godsbanevej får de enkelte enheder følgende lokationer:  

 • Godsbanevej 1:
  CEB inkl. Sygedagpengeafdelingen og Ungeenheden inkl. Ungdommens Uddannelsesvejledning. i alt 1.874 m2 eksl. CEB

 • Godsbanevej 1b - nyopført trekantsbygning:
  Jobcentret, Kompetencecentret og Projektenheden - fordelt på 4 etager inkl. stueplan, i alt 2.730 m2

 

På mødet vil der være en gennemgang af den konkret planlagte indretning på Godsbanevej. Herudover henvises vedlagte lokaleoversigter.  

   

 

Økonomi

Beslutningen om at samle Beskæftigelsesafdelingens enheder på Godsbanevej er truffet under forudsætning af, at der er et økonomisk rationale ved flytningen.

 

Flytningen indebærer isoleret betragtet en merudgift på den årlige drift på kr. 132.463 fra 1. december 2014 og frem. I forbindelse med flytningen vil der skulle afholdes éngangsudgifter på ca. 2,45 mio. kr. samt overgangsudgifter i 2013 og 2014 til husleje m.m. på ca. 0,5 mio. kr. i alt.  

 

I denne sammenhæng skal det anføres, at flytningen samtidig indebærer, at Projektenhedens nuværende lokaler på adresserne Gudhjemvej 2, Herning og Parkallé 5, Vildbjerg begge frigives. Det samme er tilfældet med Ungdommens Uddannelsesvejlednings nuværende kommunale lokaler på Skolegade i Herning.

Byrådet har efterfølgende besluttet, at ejendommen Gudhjemvej 2 overdrages til Produktionsskolen, som hermed har opnået bedre fysiske rammer for skolens virke, ligesom den mere centrale placering på Gudhjemvej giver Produktionsskolen en række praktiske fordele i den daglige opgaveløsning.  

 

 

Processen forud for flytningen.

Forud for den egentlige flytning er der tilrettelagt en proces, som skal sikre et smidigt og driftssikkert forløb, således at betjeningen af borgere og virksomheder opretholdes så uforstyrret som muligt under flytningen.

 

Ligeledes er lagt stor vægt på at sikre en tidlig, tæt inddragelse af medarbejderne på tværs af faggrupper og de enkelte enheder:  

 

 • Beskæftigelsesafdelingen og den tilknyttede arkitekt har i fællesskab afholdt møder med medarbejderne i de enkelte enheder med henblik på at sikre information, dialog og forventningsafstemning omkring indretningen på Godsbanevej.

 

 • Der er nedsat et Campusudvalg med tilhørende arbejdsgrupper - herunder gruppper som arbejder med Æstetik, Skiltning og anden vejvisning, MED-Struktur samt proces for inddragelse af medarbejdere omkring indretning m.m.  

 

I forbindelse med indflytningen på Godsbanevej vil der blive holdt et officielt åbningsarrangement, og Beskæftigelsesudvalget inviteres til at deltage i arrangementet  - datoen for åbningsdagen ligger endnu ikke fast, men udmeldes hurtigst muligt.

På mødet orienterer afdelingsleder Ulla Høy Henriksen om status på arbejdet forud for den egentlige indflytning på Godsbanevej.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-28-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Udpegning af repræsentanter til deltagelse i Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget besluttede på Udvalgets møde i august, at der etableres et Beskæftigelsesråd i Herning Kommune og, at Udvalget efter samråd med LO og DA (lokalt) inviterer konkrete lokale repræsentanter til deltagelse i rådsarbejdet.

Under punktet skal Udvalget sætte navn på de enkelte repræsentanter, som Udvalget ønsker at invitere til at tage del i det fremtidige arbejde i Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune.  

 

Herudover skal Udvalget behandle en henvendelse af Handicaprådet, hvori Rådet beder Beskæftigelsesudvalget revurdere beslutningen om, at Handicaprådet ikke er tiltænkt en plads i Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune.  

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet i august at etablere "Beskæftigelsesrådet i Herning kommune", og at Udvalget efter samråd med LO og DA (lokalt) inviterer konkrete lokale repræsentanter til deltagelse i rådsarbejdet.

 

Indstilling af repræsentanter til deltagelse i Beskæftigelsesrådet i Herning kommune

På baggrund af gennemførte drøftelser med LO og DA (lokalt) indstilller administrationen, at repræsentationen i Beskæftigelsesrådet i Herning kommune sker som følger:

 

 • Formanden for Beskæftigelsesudvalget, John Thomsen

 • Administrerende direktør Kenn Christensen, Jysk Aluminium (DA)

 • Administrerende direktør Aksel Fyhn, Arkitec (DA)

 • A-kasseleder Berit Weitemeyer, FOA (LO)

 • Afdelingsformand Egon Nykjær, Dansk Metal (LO)

 • Kredsformand Helen Sørensen, Herningegnens Lærerforening

 • Souschef Mette Gottlieb, Erhvervsrådet

 • Uddannelsesdirektør Nils Hedegaard, Herningsholm Erhvervsskole

 

 

Henvendelse fra Handicaprådet

Handicaprådet v/ Birgit Hagen har fremsendt vedlagte henvendelse til Beskæftigelsesudvalget, hvori Handicaprådet beder Udvalget revurdere beslutningen om, at Handicaprådet ikke er tænkt repræsenteret i Beskæftigelsesrådet i Herning kommune.

 

Af Handicaprådets henvendelse fremgår blandt andet, at Handicaprådet ser med bekymring på, at den gruppe af borgere, som handicaporganistionerne repræsenterer - herunder målgrupperne for fleksjob - ikke længere har en talsmand i den nye sammenhæng.   

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget fastholder beslutningen fra august om sammensætningen af det nye Beskæftigelsesråd.  
at Handicaprådet på lige fod med øvrige interessenter på arbejdsmarkedet løbende indbydes til deltagelse i tema arrangementer, konferencer o.lign. når disse arrangeres af Beskæftigelsesudvalget eller Beskæftigelsesrådet.

 

at Beskæftigelsesudvalget udpeger de 8 navngivne repræsentanter til deltagelse i LBR som indstillet af administrationen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Bruttoledigheden

Herning Kommune har med 3,6 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i august 2014 mindre end samme måned sidste år. 3,6% er den laveste bruttoledighed i Herning Kommune siden februar 2009.    

 

Fleksjob

Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I august 2013 var der i alt 849 fleksjob, mens tallet i august 2014 var på 979 fleksjob.

 

Sygedagpengemodtagere
Antallet af sygedagpengemodtagere var i september 2014 steget i forhold til august 2014, men samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere lidt lavere end samme måned året før. Antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger var i september 2014 på 228 personer, hvilket er højere end samme måned året før (198).
 
Ungeledigheden

Det samlede antal af unge ledige var i juli 2014 på 784 personer, hvilket er væsentlig lavere end juli 2013, hvor antallet var på 878 personer.

  

Førtidspension
I september 2014 er der tilkendt 14 nye førtidspensioner. I alt er der i 2014 indtil nu tilkendt 84 førtidspensioner svarende til ca. 9 nytilkendelser pr. måned i 2014 . Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 9 førtidspensioner pr. måned i 2013 (ialt 107 nytilkendelser i 2013).

 

I perioden januar til september 2014 er der foruden 84 nytilkendelser blevet givet 12 afslag på ansøgning om førtidspension.

 

Siden september 2013 er antallet af fuldtidspersoner på førtidspension i Herning Kommune faldet fra 4176 til 4045 fultidspersoner.  

 

I perioden januar til september 2014 var antallet af fuldtidspersoner på førtidspension i Herning Kommune på 4087. Det svarer til 9,7% af arbejdstyrken i kommunen. Til sammenligning var landsgennemsnittet i samme periode 8,6% af arbejdstyrken.

 

De 4087 fuldtidspersoner fordeler sig således:

 

57% er kvinder og 43% er mænd

 

Aldersfordelingen på de 4087 fuldtidspersoner er:

[image]

 

Særligt om førtidspension

På mødet i udvalget vil afdelingsleder Bente Hjorth fremlægge konkrete eksempler på sager, hvor der er henholdsvis tilkendt førtidspension eller givet afslag. 

 

Generel bemærkning til nøgletallene:
Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret. Alt efter opdateringstidspunkt på jobindsats.dk kan der blive udleveret nye nøgletal på udvalgsmødet.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-K04-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Høring af udkast til Sundhedsaftale 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, som består af politiske repræsentanter fra region og kommuner, har sendt udkast til politisk aftale "mere sundhed i det nære på borgerens præmisser" og sundhedsaftale 2015-2018 i høring.

 

Den samlede sundhedsaftale består af 4 dele:

 • politisk aftale "mere sundhed i det nære på borgerens præmisser" (henvender sig primært til det politiske niveau)

 • sundhedsaftale, der konkretiserer den politiske aftales visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling (henvender sig primært til det organisatoriske/administrative niveau)

 • delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser (henvender sig primært til udfører-niveauet)

 • værktøjskasse, som består af sundhedsfaglige dokumenter (henvender sig til udfører-niveauet)

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 24. september 2014 (punkt 91) drøftet og kommenteret de politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018.

 

Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte indholdet i sundhedsaftalen med henblik på afgivelse af høringssvar.

Sagsfremstilling

Formålet med den samlede sundhedsaftale er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune.

 

Sundhedsaftalen omfatter indsatser indenfor både somatikken og psykiatrien, blandt andet sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, behandling og patientsikkerhed.

Endvidere indsatser som rækker ind på for eksempel beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

 

Indsatsområder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse.
Især skal følgende områder fremhæves:

 

 • Enkel og let adgang til kommunale tilbud
  Et tema som går på tværs af flere af de beskrevne indsatser i sundhedsaftalen
  er tilgængelighed i forhold til de kommunale tilbud. Fx peges der i aftalen på,
  at det er et udviklingsområde at etablere én indgang til kommunale
  sundhedstilbud og én indgang til de kommunale akuttilbud.

 

 • Øget fokus på børn og unge
  Med Sundhedsaftalen styrkes indsatsen i forhold til børn og unge. Den overordnede tilgang er, at børn og unge så vidt muligt skal kunne opretholde et hverdagsliv hjemme og i familiens lokalmiljø. Fokus er således på at fremme inklusion og tidlig indsats. Det betyder blandt andet, at kommunen får en mere aktiv koordinerende rolle i forhold til børn og unge med psykiske lidelser og kan fx efter behov indkalde til netværksmøder for at sikre en sammenhængende forløb for barnet/familien. Samarbejdet om børn med somatisk sygdom indgår også som et særligt udviklingsområde i aftalen. Endelig peges der i aftalen på behovet for at udvikle særlige forebyggelsestilbud til unge. Udvikling af det tværsektorielle samarbejde og nye tilbud i forhold til børn og unge vil typisk indebære, at forskellige dele af den kommunale organisation involveres og stiller således også krav til den interne koordinering på tværs af afdelinger og forvaltningsområder.

 

 • Akutområdet
  Aftalen lægger op til en fortsat udbygning af de kommunale akutfunktioner,
  hvilket vil sige indsatser, der kan leveres inden for få timer af døgnet alle
  ugens dage. Kommunerne skal endvidere understøtte hurtig udskrivelse fra
  hospital med smidige arbejdsgange og tilgængelighed, så borgeren kan
  komme hjem – også aften og weekend. I modsætning til tidligere
  sundhedsaftaler indeholder aftalen ikke varslingsfrister i forbindelse med
  udskrivning fra hospital.

 

 • Øget integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
  Aftalen indeholder indsatser, der skal bidrage til, at borgere med somatisk/psykisk sygdom i højere grad bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

 • Differentieret indsats
  Sundhedsaftalen betyder, at der i højere grad skal arbejdes systematisk med
  differentierede indsatser. Et indsatsområde i aftalen er derfor implementering
  af et fælles redskab til differentiering af det tværsektorielle samarbejde om den
  enkelte borger.

 

Umiddelbart vurderes indholdet i sundhedsaftalen til at have fokus på væsentlige emner inden for de kommende års indsats på sundhedsområdet.

 

Aftalen lægger op til, at flere sundhedsydelser skal ske i det nære (tæt på borgerens hverdag), hvilket er i god overensstemmelse med opfattelsen i Herning Kommune.

 

Hvis værdierne i den politiske aftale:

 

 • vi sætter borgeren først

 • vi skaber resultater

 • vi udfordrer vanetænkning

 

skal være gældende, vil det nødvendigt med et opgør med kassetænkningen, som også er udgangspunktet for den politiske aftale. Derfor må det være en betingelse, at "pengene følger borgeren", hvilket Social- og Sundhedsudvalget også tidligere har påpeget i tilbagemeldingen på et tidligere udkast til den politiske aftale.

 

Administrationen vurderer med baggrund i de foreliggende økonomiske udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område samt vurderingen af, at princippet om at "pengene følger borgeren" ikke er tilstrækkeligt fremhævet i aftaleudkastet, at de skitserede indsatser i udkastet til sundhedsaftalen ikke kan implementeres i fuldt omfang i Herning Kommune.

 

I vedlagte notat beskrives den nuværende udvikling i det nære sundhedsvæsen for Herning Kommune.   

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget afgiver positivt høringssvar dog med bemærkning om, at realiseringen af den politiske aftale forudsætter, at den fornødne finansiering tilvejebringes

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødekalender 2015 for Beskæftigelsesudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2015.

Sagsfremstilling

Der foreslås afholdt 11 møder i Beskæftigelsesudvalget i løbet af 2014.

Af hensyn til budget og årsregnskab ligger møderne fast i ugerne 15, 34 og 44.

Alle møder starter kl. 8.30

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer