Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Unge - temapunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om status, indsatser mv. for den meget sammensatte gruppe af unge offentlig forsørgede under 25 år.

Sagsfremstilling

Gruppen af unge offentligt forsørgede under 25 år er kompleks og sammensat, men kan helt overordnet opdeles i tre kategorier:

 

1. Unge, der med lidt råd og vejledning kan klare sig selv

2. Unge, der med den rette støtte og vejledning kan blive parate til job eller uddannelse

3. Unge med komplekse sociale udfordringer eller markant nedsat arbejdsevne

 

Ca. halvdelen af de unge på offentlig forsørgelse tilhører kategori 1 eller 2, mens den anden halvdel tilhører den 3. kategori.

 

Der vil på mødet blive givet en udvidet orientering om omfang, indsatser samt forslag til nye indsatser for gruppen af unge offentlig forsørgede. Ungevejledningschef Ulla Høy Henriksen og jobcenterchef Troels Kjærgaard deltager under sagens behandling.

 

Vedlagt dette punkt er en præsentation med en uddybende beskrivelse af omfang og indsatser for gruppen af unge offentlig forsørgede.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13 oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.

 

Under punktet modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status for etablering af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

Sagsfremstilling

Den tidligere orientering af Beskæftigelsesudvalget juni 2018, suppleres med denne sag, med en aktuel status på udviklingen af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

 

Status for etablering af FGU uddannelsen, samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats fremlægges på udvalgsmødet af chef for Ungevejledningen Ulla Høy Henriksen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den fremlagte orientering.

Beslutning

Orienteringen blev drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2018, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.265,7 mio. kr., hvilket svarer til 15,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på 1,2 %. Afvigelsen er opgjort inkl. overførsler fra 2017.

 

Afvigelsen er dog opgjort ekskl. midtvejsreguleringen af budget 2018, der blev principgodkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2018. Fordelingen af midtvejsreguleringen for 2018 forventes endeligt godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. august 2018. Såfremt fordelingen af midtvejsreguleringen godkendes som indstillet, reduceres serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelses budgetramme med 38,4 mio. kr. samlet set.

 

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse vil på baggrund af den kommende midtvejsregulering og halvårsopfølgningen, afslutte året med et merforbrug på 22,7 mio. kr. set i forholdt til det korrigerede budget for 2018 (når forventet midtvejsregulering er korrigeret i budgetrammen). Dette svarer til en afvigelse på -1,8 %

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema, samt af vedlagte bilag:

 

 

Ændring i forventet regnskab siden forårsopfølgningen:

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser et forventet regnskab der er 11,8 mio. kr. lavere end forårsopfølgningen. Det forventede lavere forbrug skyldes primært et fald i forventede antal borgere der modtager forsørgelse, samt et forventet lavere forbrug til tilbud/beskæftigelsesindsatsen.

 

Midtvejsreguleringens betydning for forventet regnskab 2018:

Det fremgår af halvårsopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. Midtvejsreguleringen for 2018 er dog ikke indarbejdet i halvårsopfølgningen for 2018.

 

Der er på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. august indstillet følgende midtvejsregulering på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse:

 

 

Forventet regnskab for 2018 før og efter midtvejsreguleringen, kan herefter opgøres som følger:

 

 

 

Efter midtvejsreguleringen forventes Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse at afslutte året med et merforbrug på 22,7 mio. kr. Dette svarer til en afvigelse på -1,8 %, set if.t. det korrigerede budget (efter midtvejsregulering).

 

Der vil på mødet blive givet et oplæg til drøftelse af økonomien på Serviceområde 17.

  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetlægning i forbindelse med udmøntning af MEP (Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 har Herning kommune indregnet budgetreduktioner på 15 mio. kr. i 2019, 22,5 mio. kr. i 2020 og 30 mio.kr. i 2021 vedrørende MEP (moderniserings- og effektiviseringsprogrammet). Budgetreduktionerne har været placeret centralt i Herning kommunes budget.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. juni 2018, pkt. 180, blev det besluttet:

 

 • At fordele budgetreduktionen på 15 mio. kr. i 2019 på serviceområder i forhold til deres andel af de samlede servicedriftsudgifter.
 • At fordele en budgetreduktion på 30 mio. kr. i 2020-22 på serviceområder i forhold deres andel af de samlede servicedriftsudgifter
 • At reducere budgetrammen til overførselsudgifter med 10 mio. kr. pr. år i 2019-22.

 

På Beskæftigelsesudvalgets område er budgettet reduceret med 10 mio. kr. pr. år i 2019-22.

 

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik i 2016 aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet betyder, at der fra 2018 hvert år skal frigives 1 mia. kr. til styrket velfærd. Heraf skal kommunerne selv finansiere og prioritere halvdelen. Kommunernes servicedriftsramme bliver således reduceret med 0,5 mia. kr. årligt.

 

I forbindelse med økonomiaftalerne for 2018 og 2019 er aftalt forskellige initiativer, som skal understøtte arbejdet med modernisering og effektiviseringen i kommunerne:

 

Regelforenklingsforslag

 

I forbindelse med økonomiaftalen 2018 blev det aftalt, at regeringen skulle levere en række regelforenklinger, som forventedes at kunne frigive 525 mio. kr. i 2018. Der er dog kun gennemført ca. halvdelen af 54 lovede regelforenklinger og styringstiltag.

 

For 2019 vil regeringen søge at få gennemført yderligere forslag, hvor det forventes at der kan frigives yderligere 500 mio. kr.

 

Af de vedtagne regelforenklingsforslag er der enkelte forslag, som har betydning for Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse. Der er dog ingen forventning om, at forslagene giver en målbar økonomisk effekt i forbindelse med budgettet 2019-22:

 

 

 

Understøttelse af initiativer til mere effektiv drift

 

Et andet element i realiseringen af den samlede målsætning for MEP, er understøttelse af arbejdet med at styrke den effektive drift i kommunerne. KL har udarbejdet inspirationsmateriale i form af analyser, inspirationskataloger, nøgletal mv. på en række områder. I økonomiaftalerne er angivet en forventning om, at initiativerne kan frigive 350 mio. kr. i 2018 og yderligere 300 mio. kr. i 2019:

 

 • Løn og bogholderi (standardisering og digitalisering af processerne samt reorganisering i form af centralisering inden for kommunen eller via tværkommunale samarbejder)
 • Facility management og ejendomsadministration (målrettet udbud af ydelserne eller samling i en central enhed, dataunderstøttet arealoptimering)
 • It-drift, -indkøb og –strategi
 • Vejvedligeholdelse

 

Herning kommune har ikke igangsat tværgående initiativer i relation til MEP-programmet. Det anføres i dagsordenpunktet om MEP til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2018, at de tværgående initiativer i MEP modnes frem mod budgetlægningen for 2020 og spilles ind her.

 

Initiativer til bedre indkøb og øget digitalisering

 

Endelig forventes det, jf. økonomiaftalerne, at der kan frigøres 125 mio. kr. i 2018 og yderligere 200 mio. kr. i 2019 som følge af billigere indkøb og nye digitale løsninger. Det kan blandt andet ske via de fælles forpligtende indkøbsaftaler i SKI, og ved øget anvendelse af automatisering.

 

Herning kommune har de seneste år løbende realiseret gevinster via indkøbsaftalerne. 70% af de beregnede gevinster er blevet henført til de enkelte serviceområder som en budgetreduktion. Fremover vil denne budgetreduktion ikke længere finde sted. Budgetreduktioner som følge af nye indkøbsaftaler er dog minimale på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, da regulering kun sker på den del af budgettet der er omfattet af servicedriftsrammen. 

 

Proces for udmøntning af budgetreduktionen som følge af MEP

 

Som det fremgår af ovenstående, er der på nuværende tidspunkt kun et begrænset besparelsespotentiale i de vedtagne og igangsatte initiativer i MEP-programmet. Det skønnes, at budgetudfordringen som følge af de fordelte budgetreduktioner udgør 10 mio. kr. p.a. for Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Det vurderes, at budgetreduktionen på 10. mio. kr. p.a. ikke kan finansieres inden for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelses nuværende ramme uden tilpasning. Budgetreduktionerne nødvendiggør således en tilpasning af områdets aktiviteter.

 

Der vil på udvalgsmødet blive fremlagt forslag til procesplan til håndtering af budgetreduktion vedr. MEP.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning
at administrationens forslag til proces godkendes

Beslutning

Taget til efterretning.

Det fremlagte forslag til proces blev godkendt.Forslaget fremgår af det vedlagte bilag.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Revurdering af budgetforslag 2019 for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Der arbejdes fortsat med revurdering af budget 2019. Bilag mv. udleveres derfor først på udvalgsmødet.

 

Regeringen og KL indgik i juni måned aftale om kommunernes økonomi i det kommende år. Som beskrevet i Herning Kommunes budgetvejledning, opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet på serviceområde 17 i henhold til de nye forudsætninger fra økonomiaftalen 2019.

Sagsfremstilling

Den 7. juni 2018 indgik Regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2019. Aftalen fastsætter de overordnede rammer for det kommunale område i 2019.

   

De aftaler og lovændringer der indgår i økonomiaftalen for 2019 er som udgangspunkt indregnet i det revurderede budgetforslag for 2019. DUT korrektioner på aftaleområdet bliver indarbejdet direkte i det revurderede budgetforslag. Det er således kun DUT reguleringer på servicedriftsudgifter på serviceområde 17, som indgår i kommunens samlede sag om DUT reguleringer jf. Lov og cirkulæreprogrammet. Nuværende budgetramme på servicedriftsområdet, må således forventes at blive nedjusteret med 809 t.kr., såfremt reguleringer fra Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT reguleringer) godkendes som forventet. 

 

Arbejdet med at revurdere udgiftsbehovet på serviceområde 17 er fortsat i gang, og forventes først afsluttet umiddelbart inden mødet i udvalget. Oversigt over revurdering af budget 2019 på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse udleveres derfor på selve mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det revurderede budgetforslag for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Udvalget tiltrådte, at der arbejdes videre med afsæt i det fremlagte scenarie 3.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Vinni Viola Guldhammer  

Revisionsberetning nr. 14 af 15. juni 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionen laver hvert år kontrol af Herning Kommunes hjemtagelse at de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Med dette punkt orienteres udvalget om revisionsberetning nr. 14 af 15. juni 2018 som vedrører 2017.

 

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Afsnittene 1, 2 og 3 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Afsnit 4 er en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 5 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrevision og afsnit 6 er bilag i forhold til den lovpligtige redegørelse på beskæftigelsesområdet.

 

Formålet med revisionen på det sociale område

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

 

Revisionens konklusion:

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion og som vedrører beskæftigelsesafdelingen er:

- 5.1. Forretningsgange og ledelsestilsyn - Revisionen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne. Der er tilfælde, hvor det ikke er afspejlet i den konkrete sagsbehandling.

 

- 5.2. Personsager - Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen, at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er alene fundet enkeltstående fejl og mangler, og ud fra en samlet vurdering, vurderes det, at området administreres på behørig vis.

 

- 5.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion - Revisionen har kontrolleret Refusionsanmeldelserne, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet.

- 5.5. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri - Det er Revisionens vurdering, at Herning Kommune har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til, at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis.

 

Punkterne 5.4 og 5.6 i revisionsberetningen vedrører Social og Sundhedsområdet, og er derfor ikke kommenteret i dette punkt.

 

Opfølgning på tidligere revisionsberetninger.

Gennemgangen for 2017 har således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der er ej heller forhold til opfølgning for 2016 eller tidligere år.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
at udvalget indstiller sagen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.34.06-A00-2-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Beskæftigelsesudvalgets studietur 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbeth Blaabjerg

Sagsresume

Forslag til tidspunkt samt skitse til program for Beskæftigelsesudvalgets studietur 2018 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har påbegyndt planlægningen af studietur for Beskæftigelsesudvalget i 2018.

 

Dansk Kulturinstitut er medarrangør og tilrettelægger og koordinerer programmet på baggrund af input fra og sparring med administrationen.

 

Det foreslås, at studieturen gennemføres i perioden onsdag den 31. oktober 2018 - lørdag den 3. november (hjemrejsedag). Transporten til og fra Finland foregår med fly.

 

Skitse til program for studieturen præsenteres på mødet. Der arbejdes på at tilknytte en dansktalende tolk, som deltager i de enkelte programpunkter, men som også kan optræde som guide mellem programpunkterne.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at studieturen gennemføres 31. oktober 2018 - 3. november 2018
at Beskæftigelsesudvalget principgodkender programskitsen
at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med programmet
at udvalget drøfter deltagerkredsen for studieturen

Beslutning

Studieturen gennemføres 28. oktober til 31. oktober 2018.

Der arbejdes videre med afsæt i den fremlagte programskitse.

Administrationen beslutter den endelige deltagerkreds udfra det endelige program.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

 

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden juni 2017 - juni 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent juni 2018: Herning (3,3%). Hele landet (3,6%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i juni 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken juni 2018: Herning (11,4%). RAR Vestjylland (12,4%). Hele landet (11,3%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden juni 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2018: Herning (4,3%). Hele landet (4,7%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i juni 2018 en andel lidt højere end hele RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken juni 2018: Herning (1,9%). RAR Vestjylland (1,8%). Hele landet (2,6%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i juni 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var på niveau med landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2018: Herning (2,2%). Hele landet (2,2%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i maj 2018 end samme måned sidste år.

Antal forløb maj 2018: 951 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden juni 2017 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2018: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i juni 2018 var lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juni 2018: Fleksjob (1.359). Ressourceforløb (330). Ledighedsydelse (210)

 

Førtidspension:

Der var 74 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i juni 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juni 2018: 3.710

 

Integrationsområdet:

Pga. udskiftning af fagsystem er det lige nu ikke muligt at udtrække data om borgere omfattet af integrationsperioden.

Der er derfor ikke vedlagt nøgletal for integrationsområdet til dette punkt.

Det forventes, at det bliver muligt at danne nye nøgletal for området i løbet af efteråret 2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-12-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Ansøgning fra Netværkslokomotivet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet skal udvalget behandle en ansøgning om støtte til medfinansiering af "Netværkslokomotivet".

Sagsfremstilling

 

Netværkslokomotivet udfører opsøgende arbejde overfor personer med blandt andre læse-, stave- og/ eller regneproblemer samt personer, som mangler basale it-færdigheder. Formålet med det opsøgende arbejder er at motivere medarbejdere og ledelse til at identificere medarbejderes manglende færdigheder og at tilrettelægge og gennemføre uddannelsesforløb, som kan bidrage til at styrke medarbejdernes færdigheder på disse områder.

 

Netværkslokomotivets aktiviteter finansieres dels via de statslige "satspuljemidler" og dels via medfinansiering fra Kommuneerne, idet satspuljemidlerne er tildelt under forudsætning af deltagerkommunernes medfinansiering.

 

Netværkslokomotivet har tidligere modtaget støtte fra Herning Kommune - dels via Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og senere via Beskæftigelsesudvalget, som senest på møde i december 2015 besluttede at bevilge kr. 30.400 for hvert af årene 2015 og 2016.

 

Netværkslokomotivet søger med vedlagte ansøgning Herning Kommune om en årlig medfinansiering på 0,35 kr. pr. indbygger i Herning Kommune i 2017 og 2018 - svarende til 31.100 kroner i hvert af årene 2017 og 2018.  

 

Netværkslokomotivets resultater i Herning kommune i 2017samt 1. halvår 2018

Af ansøgningen fremgår det blandt andet, at Netværkslokomotivet har bidraget til gennemførelsen af følgende aktiviteter:

 

 

 • Test af 323 ansatte i Driftsafdelingen, Regionshospitalet (Herning og Holstebro) i dansk. 16% henvist til ordblindetest / undervisning og 30% vurderes have gavn af FVU Dansk i trin 1 og 2. Undervisning skal ske over 2 år.
 • Facilitering af Vildbjerg Uddannelsesnetværk for 10 større virksomheder i Vildbjerg og Entreprenørnetværk for 8 virksomheder i Herning og Ikast – Brande. I den forbindelse Igangsat en lang række kurser for over 200 medarbejdere i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og AOF Midt
 • Test af 110 medarbejdere hos Stof og Still, Herning med efterfølgende stor kursusaktivitet i Dansk, ordblindeundervisning. Fortsat ønske om kurser i FVU digital og FVU engelsk.
 • Informationsaftner for 200 landmænd og deres tosprogede medarbejdere. Igangsat en række kurser i samarbejde med landboforeninger og LærDansk
 • Test af 180 rengøringsmedarbejdere hos Drift og Service i samarbejde med VUC Herning. Gennemført kurser for personer i målgruppen.
 • Test af 50 medarbejdere hos Beredskabsstyrelsen , med en efterfølgende 360 graders kompetenceafklaring i samarbejde med AOF Midt og Herningsholm Erhvervsskole.
 • Test af 45 medarbejdere hos Brunsgaard Stillads med efterfølgende kurser i Dansk og Ordblindeundervisning
 • Virksomhedsbesøg på en lang række virksomheder
 • Medarrangør af ordblindemessen i Herning i 2017 med over 20 arrangementer og 500 deltagere. Afholdt i samarbejde med Herning kommune, AOF Midt, Herning HF og VUC
 • Etableret forældrenetværk for forældre til ordblinde børn på 6 skoler i Herning Kommune

 

Kommende indsatsområder i Herning Kommune

Netværkslokomotivet har planlagt følgende kommende indsatsområder i Herning Kommune:

 

 • Igangsætning af FVU digital og FVU engelsk på virksomheder, som er nye fag fra Undervisningsministeriet. Vores erfaringer viser at 1/3 af medarbejderne er uøvede i brugen af hverdagen IT værktøjer på almen niveau. Mange er udfordret af sprogkrav i virksomheder med engelsk som koncernsprog.
 • Fokus på ordblindhed hos både børn og Voksne
 • Opsøgende besøg hos en række virksomheder
 • Fokus på alement og fagligt kompetenceløft hos ufaglærte og kortuddannede
 • Fokus på sprogpolitik for virksomheder med to sprogede.
 • Nøglepersonkurser med fokus på udenlandske medarbejdere. Desværre har mange virksomheder ikke været opmærksomme på behovet for en politik om krav til danskkundskaber. Det medfører, at der opstår fejl, misforståelser og kulturkløft fordi danskkundskaberne er utilstrækkelige hos tosprogede medarbejdere.

 

 

Økonomi

Det ansøgte tilskud kan finansieres af Udvalgets midler til forebyggelse og omstilling, funktion 05.72.99

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget støtter Netværkslokomotivet med 31.100 kr. i hvert at årene 2017 og 2018 - i alt 62.200 kr.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-1-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering om nye regler for ressourceforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Punktet er udsat fra sidste udvalgsmøde i Beskæftigelsesudvalget den 13. juni 2018.

 

Folketinget har d. 24. maj 2018 vedtaget en lovændring, der præcisere reglerne for, hvornår kommunerne skal give ressourceforløb til borgere. Med de nye regler er det præciseret, at kommunerne i nogle tilfælde godt kan give borgere en førtidspension, uden at borgerne først har været i ressourceforløb.

Sagsfremstilling

Formålet med lovændringen er at sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at opfylde dokumentationskravet, og at borgere ikke kommer i klemme som følge af uklarhed om dokumentationskravet. 

 

Flere kommuner har tidligere været i tvivl om, hvilke krav der skal opfyldes, for at kommunerne kan tilkende en førtidspension. Det fremgik af en evaluering, der kom tidligere på året, og som danner baggrund for lovforslaget.

Loven indeholder tre ændringer, der præciserer intentionen med reglerne, og som tilsammen skal skabe klarhed om sammenhængen mellem kravet til dokumentation ved tilkendelse af førtidspension og iværksættelse af ressourceforløb, herunder:

 

 • At dokumentationskravet for tilkendelse af førtidspension i visse tilfælde kan være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb, og 
 • At det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne. 

 

Intentionen om, at en borger som udgangspunkt skal have deltaget i mindst ét ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension, fastholdes. Kommunerne skal således både have fokus på at iværksætte ressourceforløb forud for tilkendelse af førtidspension, når dette er relevant, og på, at dokumentationskravet ved tilkendelse af førtidspension i visse sager kan være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb. 

Det forventes, at loven vil medføre en reel praksisændring på landsplan, hvor en mindre andel borgere vil få en tidligere tilkendelse i tråd med intentionerne i reformen. Den tidligere tilkendelse ventes at føre til et tilsvarende lavere antal personer i ressourceforløb. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Der udarbejdes kvartalsvise statistikker over tilkendelser af førtidspension, ressourceforløb og fleksjob. Statistikkerne skal belyse tilgængelige baggrundsvariabel for borgere, der pågynder disse forløb. Statistikkerne suppleres med repræsentative cases med brugerrejser.

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

JobCAMP 18

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL afholder den 8. og 9. november 2018 konference om beskæftigelsespolitik - jobCAMP 18.

Sagsfremstilling

Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center

Pris: 3.995 kr. incl festmiddag, men excl. hotelværelse.

Invitation vedlægges.

Program og sessioner kan ses via dette link:

Program_for_jobCAMP_18.PDF

Sidste frist for tilmelding er den 5. oktober 2018.   

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at deltagelse drøftes

at der vælges sessioner for deltagerne.

 

Beslutning

Deltagelse blev drøftet. Administrationen sikrer tilmelding.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet af meddele.