Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Politisk budgetopfølgning pr. 31.03.2012 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Per Vallebæk og Carsten Lagoni

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. april 2012.

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet samlet forbrug på serviceområde 17 på 1,128 mia. kr, hvilket er 15,6 mio kr (1,4%) mere end det korrigerede budget.
Den væsentligtste afvigelse vedrører kontanthjælp og er dermed inden for det område der er omfattet af budgetgarantien.

Sagsfremstilling

Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

[image]

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 15,6 mio kr.
 
De væsentligste afvigelser skyldes lovændringer på kontanthjælpsområdet, der påvirker de gennemsnitlige udgifter pr. kontanthjælpsmodtager, samt et stigende antal kontanthjælpsmodtagere. Dermed er de væsentligste afvigelser inden for det budgetgaranterede område.

 

I det forventede regnskab er de økonomiske konsekvenser af planen til forandring af beskæftigelsesindsatsen indregnet (10 mio kr i 2012). Af nedenstående tabel fremgår det, på hvilke områder besparelserne er indregnet:

 

[image]

Vedlagt denne dagsorden er et notat med uddybende bemærkninger til de enkelte områder. 


Sanktionslovgivning
På områder på serviceområde 17, der ligger inden for servicedriftrammen udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 83.000 kr i forhold til det korrigerede budget, jvf tabellen ovenfor.

 
Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen for hele kommunen der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. En endelig afklaring på, om forventet regnskab for 2012 for hele kommunen afviger fra vedtaget budget, vil ske i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen.
 

Opfølgning på reduktions- og afviklingsplanen (7,8 mio krs opgaven) 

Af vedlagte bilag fremgår status for denne plan efter første kvartal 2012. Der er ikke på nuværende tidspunkt fuldstændige data for 1. kvartal 2012, hvorfor det ikke er muligt endeligt at opgøre virkningen af indsatsen. Dette kan dermed først afsluttes i forbindelse med halvårsregnskab.

 

Sammenfattende
Det forventede regnskab viser et merforbrug på 15,6 mio kr i forhold til det korrigerede budget. Da vurderingerne ved forårsopfølgningen pr. 31. marts 2012 hviler på et relativt spinkelt datagrundlag anbefaler administrationen, at der først tages stilling til de bevillingsmæssige forhold i forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012 og i Byrådet den 19. juni 2012.
at de bevillingsmæssige forhold bringes i orden i forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet

Beslutning

Udvalget noterer sig med tilfredshed, at de økonomiske konsekvenser af de 26 besluttede forandringsforslag er indregnet i det forventede regnskab, ligesom de økonomiske konsekvenser af efterårets reduktions- og afviklingsplan (4,4 mio kr.) også er indarbejdet.
 
Indstillingen blev herefter tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-12 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Beskæftigelsesplan 2013 - indsatsområder og årsmål

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbeth Blaabjerg

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges det første forslag til indsatsområder og årsmål for beskæftigelsesplan 2013.

Sagsfremstilling

Med baggrund i input fra fællesmødet mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget den 25. april 2012 fremlægges her, som vedlagt bilag, det første udkast til årsmål og indsatsområder for 2013 til drøftelse i udvalget. På baggrund af drøftelserne i dag udarbejdes et nyt oplæg til årsmål og indsatsområder for 2013, som sammen med beskæftigelsesplanen for 2013 bliver præsenteret for udvalget på mødet den 12. juni.

 

Der er lagt op til en fastholdelse af indsatsområderne fra 2012. Det vil sige, at der også i 2013 er 3 borgervendte indsatsområder indsatsområder og 2 virksomhedsrettede indsatsområdet.

De 3 borgervendte indsatsområder er derfor fortsat i prioriteret rækkefølge:

 1. Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde

 2. Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt og

 3. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes i forhold til året før"

De 2 virksomhedsvendte indsatsområder er derfor fortsat:

1.  Vi opnår et tættere samarbejde med virksomhederne

2.  Fokus på sygefravær" 

Under de enkelte indsatsområder foreslås dog nye / justerede årsmål for 2013, mens der også foreslås en fastholdelse af nogle af årsmålene fra 2012.

 

Beskæftigelsesministeren har for 2013 udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål. I nedenstående skema ses en oplistning af disse mål samt, hvordan de er tænkt ind i Herning Kommunes indsatsområder og årsmål for 2013.

 

Beskæftigelsesministerens mål for 2013
Indsatsområder og årsmål 2013 - Herning Kommune
1. Flere unge skal have en uddannelse
Indsatsområde: Unge under 25 år skal være i uddannelse.
2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension
Årsmål: Udbredelse af KVIS-projektet, der er målrettet sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser - med særligt henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
Indsatsområde: Antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed skal begrænses mest muligt
4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
Indsatsområde: Vi opnår tættere samarbejde med virksomhederne

 

Der vil på mødet blive givet et udvidet oplæg til drøftelse af indsatsområder og årsmål.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter det fremlagte forslag til indsatsområder og årsmål 2013 med henblik på eventuelle kommentarer

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede det fremlagte forslag. De faldne bemærkninger indarbejdes i et fornyet oplæg.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1136-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Orientering om Projekt "Koodineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Jobcenter Herning modtager midler fra  Arbejdsmarkedsstyrelsen til projekt "Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere" ( i daglig tale KVIS - projektet). Projektet har til formål at afprøve en beskæftigelsesrettet indsats med styrket virksomhedsrettet fokus for sygedagpengemodtagere. Projektet kører fra 1. oktober 2011 til 31. marts 2013. Der deltager 14 kommuner i KVIS -projektet 

Med dette punkt orienteres Udvalget om status for projektet.

 

Afdelingsleder Anette Feldborg, som er projektleder for KVIS - projektet deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Der har i flere år været fokus på sygedagpengeområdet i Beskæftigelsesplanen ligesom der igennem det offentlige  private samarbejde er fokus på udviklingen af sygedagpengeområdet. Det var derfor helt i tråd hermed, at Jobcenter Herning i 2011 ansøgte om at indgå i KVIS - projektet. Jobcenter Herning modtager maksimalt et tilskud på 3.286.600 kr. Projektet afvikles i et nært samarbejde mellem Jobcenter Herning og CEB (Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse).

 

Overordnet mål for forsøgsprogrammet:

Forsøgsprogrammet overordnede mål er defineret af Arbejdsmarkedsstyrelsen: "At afprøve en beskæftigelsesrettet indsats med særligt fokus på en tidlig, tværfaglig afklaring af arbejdsevnen, en individuel opfølgningsplan og en beskæftigelsesrettet indsats for sygedagpengemodtagere. Sigtet hermed er at afprøve om en mere intensiv indsats fremmer en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet"

 

Projektets målsætninger:

 • At 80% forventes at vende tilbage til ordinært arbejde (sygemeldte borgere med arbejdsgiver)

 • At 80% forventes at komme i virksomhedspraktik (sygemeldte uden arbejdsgiver)

 • At sygemeldingens varighed afkortes

 • At borgeren ved en selvvurdering på en skala fra 1 - 10 har flyttet sig 5 trin

 • At indgå 8 - 10 samarbejdsaftaler med virksomheder

 • At medarbejderne får en øget oplevelse af at lykkes med sit job

 • At teste nytteværdi af, at inddrage faglige specialister fra det psykiatriske felt

 • At skaffe os mere viden om, hvordan vi udøver det gode samarbejde

Målgruppe for forsøget:

Sygemeldte borgere i kategori 2, hvor sygdommen er af psykisk karakter. Kategori 2 betyder, at der er risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko, hvad angår arbejdsevnen. Borgeren har været sygemeldt i op til 8 uger, når pågældende visiteres fra Jobcentret til CEB enten på fuld tid eller delvist raskmeldte. Jobcenter Herning indgår i forsøget med 250 borgere i hele projektperioden.

 

Indsatsen:

Forsøgsprogrammet skal sikre en tidlig og tværfaglig udredning, individuel udformet opfølgningsplan og koordinering af indsatsen med fokus på job. Indsatsen kører i 3 spor, som er beskæftigelse, sundhed og sociale forhold i prioriteret rækkefølge. Den prioriterede rækkefølge sikrer at beskæftigelsessporet med det virksomhedsrettede fokus altid er omdrejningspunktet og de øvrige spor indarbejdes som supplement, der hvor det er nødvendigt for at nå målet om at vende tilbage til arbejdspladsen eller at etablere virksomhedspraktik.

 

Obligatorisk indhold i et forløb:

 • 1. samtale inden 8. uge i jobcentret (visitation)

 • CEB afholder samtale inden 1 uge fra visitationen

 • Tidlig lægefaglig sparring ved psykiatrisk speciallæge

 • Fastholdelseskonsulent tager kontakt til arbejdsgiver m.h.p. forventningsafstemning

 • Aftale med jobkonsulent senest 3 dage efter 1. samtale på CEB for borgere uden arbejdsgiver

 • Opfølgningsplan, der beskriver de aktiviteter, der skal foregå med detaljeret beskrivelse af formål, mål, delmål og procesmål og ansvarlig for hvem der gør hvad i de 3 spor

    - Beskæftigelsessporet

    - Sundhedssporet

    - Det sociale spor

 • Optrapningsplan ved delvis genoptaget arbejde og virksomhedspraktik

 • Orienteringsbrev til egen læge

 • 14 dages kontakt med den sygemeldte borger

 • 4 x webregistrering igennem en borgers forløb

 

Ressourcer til KVIS - projektet:

Ud af midlerne som er tilført KVIS - projektet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er der ansat følgende fagligheder: mentor, fastholdelseskonsulent, "praktikfinder", psykiatrisk sygeplejerske, psykiatrisk specialelæge og køb af psykologbistand. Projektmedarbejderne er ansat med varierende ansættelsesgrad fra 5 timer til 37 timer. Herning Kommune medfinancierer projektet med fysioterapeut, socialfaglige rådgivere, ergoterapeut, socialpædagog, jobkonsulenter samt psykiatrisk speciallæge.

 

Herudover er der afsat midler til at alle projektets deltagere indgår i et psykoeducationsforløb. Det omfatter et gruppeforløb på 6 undervisningsseancer af 2 timer. Her får den sygemeldte borgere input om stress eller depression samt redskaber til hvorledes lidelsen bedst håndteres i arbejdssituationen. Der er også mulighed for erfaringsudveksling med andre sygemeldte borgere med samme lidelse. Psykiatriskole Vest er købt ind til denne opgave.

 

Endvidere har der været afholdt kurser for medarbejderne for at opkvalificere dem i forhold til det psykiatriske felt.

Status pr 15. maj 2012

Der er visiteret 161 borgere til projektet, der er udarbejdet 120 opfølgningsplaner, der er igangsat 43 virksomhedsforløb, der er 16 raskmeldt til job og 18  er afmeldt af andre årsager. Der er interesserede virksomheder, som stiller sig til rådighed til virksomhedspraktikker. Ledelsen i CEB og Jobcentret igangsætter initiativer for at styrke den virksomhedsrettede indsats yderligere.

 

Der er nedsat en følgegruppe, som består af repræsentanter fra KVIS - projektet, 1 repræsentant fra en privat virksomhed, 1 repræsentant fra en offentlig virksomhed, 1 repræsentant fra HR udvikling og 1 repræsentant fra sundhed og forebyggelse. Gruppen følger løbende KVIS - projektet og kan give sparring til projektet.

 

Konsulentfirmaet DISCUS står får evalueringen af projektet i alle kommuner og laver fælles erfaringsopsamling for projektlederne igennem forløbet ligesom de også følger projekterne via bilaterale møder i den enkelte kommune.  

 

DISCUS laver en midtvejsevaluering af projektets målsætninger i løbet af august 2012 og en slutevaluering ved projektets afslutning.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at status for KVIS - projektet tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.20.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Styrket indsats for at nedbringe sygefravær - Sporskifteindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

Som et led i finansloven for 2012 er der afsat 50 mio. kr. i 2012 til en sporskifteindsats for sygedagpengemodtagere. Herning Kommune har modtaget et engangstilskud på 900.000 kr.

Med dette punkt fremlægger administrationen 2 forslag for den særlige sporskifteindsats til drøftelse og beslutning i Udvalget.

Sagsfremstilling

Rammerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen:

Indsatsen har til formål at sygedagpengemodtagere, som har udsigt til at ydelsen ophører kan få en ekstra, målrettet og helhedsorienteret hjælp i form af en sporskifteplan  og indsats.  Den ekstra sporskifteindsats skal ske indenfor de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på sygedagpengeområdet.  Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes til en særlig indsats i 2012, dog med mulighed for at overføre uforbrugte midler til 2013. Deltagelse i den særlige indsats er frivillig . Sporskifteplanen kan udarbejdes i et samarbejde mellem borger og rådgiver, hvor det som udgangspunkt er borgeren der sætter egne mål for at overvinde barrierer for at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Beløbet er overført til Herning Kommune. Engangstilskuddet vil indgå i kommunernes samlede regnskabsaflæggelse, og der vil ikke være krav om særskilt afrapportering.

  

Forslag 1 -  indsats i Jobcenter Herning:

Projektet etableres i et samarbejde mellem Jobcenter Herning og CEB (Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse).

Målgruppe: sygemeldte borgere får tilbud om Sporskifteplan ved den personlige samtale i uge 40, når det vurderes at borgeren forventes at falde ud af sygedagpengesystemet ved 52. uge - dvs. der er ikke udsigt til raskmelding eller mulighed for forlængelse af sygedagpengeperioden.

 

De første 100 borgere i målgruppen tilbydes et "rådgiverpanel" , som f.eks kan bestå af:

 • økonomisk rådgivning ved revisor/kunderådgiver

 • erhvervsvejledning i forhold til brancheskift ved privat konsulentfirma

 • "outplacement forløb" - afklarende samtaler hos rekrutteringsvirksomhed

 • andre specialister

Alle specialister i panelet vil blive fundet i det private erhvervsliv.

 

Et sporskifteforløb består af max. 6 timers rådgivning og der afsættes 9.000 kr. pr. borger.

 

Formålet med sporskifteindsats i Herning Kommune:

 • at sikre en styrket indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet.

 • afprøve om et "rådgiverpanel" fra det private erhvervsliv har en effekt.

 Der vil blive udarbejdet et evalueringsdesign med henblik på at evaluere på nytteværdien af projektet.

 

Forslag 2 - Indsats i Jobcenter Herning:

Forslag 2 beskriver den allerede eksisterende indsats for målgruppen kombineret med et forslag om styrket indsats i overgangen fra sygedagpenge til kontanthjælp eller selvforsørgelse.

Jobcenter Herning har via samarbejdet  med OPP og i samarbejde med CEB styrket indsatsen i forhold til sygedagpengemodtagere. Dette er sket via en tidlig, tværfaglig og virksomhedsrettet indsats. Endvidere er der fokus på  medarbejdernes kompetenceudvikling, således at de er rustet bedst muligt til at løse opgaven i forhold til sygedagpengemodtagerne.

 

Igennem hele sygeforløbet  bliver den sygemeldte borger informeret om, at sygedagpenge er en korttidsydelse, som ophører senest efter 1 år ligesom der igennem hele forløbet igangsættes individuelle tilpassede aktiviteter med henblik på at bringe den sygemeldte borger tilbage til arbejdsmarkedet

 

Senest 3 måneder før varighedsbegrænsningen indtræder får borgeren det obligatoriske brev, som informerer om at sygedagpengene ophører ved  varighedsbegrænsningen.

 

Der afholdes desuden en personlig samtale med alle sygemeldte borgere i uge 40, hvor den sygemeldte borger informeres om, konsekvenserne af at nå varighedsbegrænsningen ved 52. uge og hvilke muligheder der er efter anden lovgivning.

 

For at kvalificere overdragelsen til andet tilbud foreslås afholdt et overdragelsesmøde mellem sygedagpengemedarbejder, borger og modtagende tilbud/Projektenheden, hvortil de sygemeldte borgere, der er berettigede til kontanthjælp visiteres. Borgere, som ved ophør af sygedagpenge er selvforsørgende, har ligeledes mulighed for at blive visiteret til Projektenheden. Mødet har til formål, at sikre kontinuiteten i et forløb, således at borgeren kan fortsætte i nuværende aktivitet, så vidt den ændrede lovgivning muliggør dette.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget træffer beslutning om valg af indsats

 

at der ansøges om indtægtsbevilling på 907.651 kr. til Serviceområde 17, forsørgelse og beskæftigelse  

Beslutning

Udvalget besluttede forslag 1 som indsats.
 
Der ansøges om indtægtsbevilling på 907.651 kr til Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-22-12 Sagsbehandler: Troels Kjærgaard  

Decisionsskrivelse for 2010 - Beskæftigelsesministeriets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har den 26. marts 2012 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen modtaget ”Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Herning Kommune”.

Sagsfremstilling

Ministeriet har på nogle af ministeriets områder fundet, at Herning Kommune ikke har administreret reglerne i overensstemmelse med lovgivningen.   Decisionsskrivelsen indeholder bemærkninger på 4 af de områder, som omhandler ydelser og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område:  

Det skal således fremgå af næste års beretning,

 • hvordan kommunen har fulgt op på området tilbud til udlændinge

 • at kommunens udarbejdede procedurer vedrørende de forsikrede ledige følges

 • at kommunen har gennemgået alle sager i 2010 vedrørende behovsvurdering i forbindelse med bevilling af behovsbestemt tillæg.

 • at kommunens revisor har gennemgået alle kommunens sager på fleksjobområdet fra 1. januar 2010 til 31. december 2010 vedrørende revurderinger.

 

De i decisionsskrivelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen indeholdte bemærkninger er fremkommet på baggrund af BDO/KR’s Revisionsberetninger nr. 8 og nr. 9 vedrørende regnskabsår 2010 samt BDO/KR’s fokusrevison af fleksjobområdet i 2010.

I det følgende gennemgås de enkelte bemærkninger i decisionsskrivelsen, og Beskæftigelsesafdelingens handlinger i forhold til disse anføres.

 

1. Decisionsskrivelsens bemærkning om tilbud til udlændinge :
I 3 sager var der ikke taget stilling til om borger alene havde ledighed som problem, og derfor skulle tilmeldes som arbejdssøgende. Der er tale om en generel problemstilling. Det er dog vores vurdering at der er tale om et begrænset antal sager, og at langt hovedparten af borgerne ikke ville skulle tilmeldes som arbejdssøgende i Jobcenteret.
På baggrund heraf skal Ministeriet anmode om, at det fremgår af næste års beretning, hvordan kommunen har fulgt op på området tilbud til udlændinge. 


ad 1. Beskæftigelsesafdelingens handling :
Sociale Ydelser og Integration har konkret sørget for, at matchningen af den konkrete gruppe af udenlandske borgere fremover er i overensstemmelse med deres problematikker. Det drejer sig om flygtninge uden kendskab til hverken sprog, samfund, arbejdsmarked eller andet, hvorfor disse således ikke fremover kan/vil stå registreret som match 1 d.v.s. som borgere med alene ledighed som problem.
 
2. Bemærkning om forsikrede ledige :
I 3 sager er der ikke fulgt rettidigt op på det individuelle kontaktforløb. Der er tale om væsentlige overskridelser. Revisionen har konstateret, at det i alle tilfælde drejer sig om sager, hvor den forsikrede, under deltagelse i tilbud, er fritaget for at stå til rådighed som jobsøgende. Kommunen har oplyst, at der er beskrevne procedure for opfølgningen i denne type sager, men at disse tilsyneladende ikke er efterlevet. Det er således vores vurdering, at der er tale om en generel problemstilling og at fejlen vedrører en ikke uvæsentlig del af den samlede sagsmængde.


ad 2. Beskæftigelsesafdelingens handling :
Jobcentret har fulgt op på Revisionens bemærkning. Når ledige er i aktivering, kan det individuelle kontaktforløb ifølge LAB-loven gennemføres telefonisk, digitalt eller på anden måde. Jobcenter Hernings praksis på dette område er, at en medarbejder hver uge trækker en liste, der bl.a. fortæller hvilke borgere, der er i denne målgruppe. Der sendes et brev til borgeren, hvori der gives vejledning om jobmuligheder, CV-udarbejdelse og anvendelse af Jobnet mv. I brevet opfordres borgeren til at indsende en "slip" med persondata, såfremt borgeren ønsker en personlig samtale. Denne praksis ophørte utilsigtet i forbindelse med personaleskifte i denne jobfunktion. Da Revisionen gjorde opmærksom på denne fejl genoptog jobcentret selvfølgelig almindelig praksis igen. Denne praksis anvendes således fortsat i Jobcentret. 

 

3. Bemærkning om behovsvurdering :
I 2 sager vedrørende kontanthjælp er det konstateret, at der ikke er lavet en behovsvurdering i forbindelse med bevilling af behovsbestemt tillæg jf. Aktivlovens § 25f stk. 3. Der er tale om en generel fejl. Det er dog alene i de sager, hvor der efter en behovsmæssig vurdering ikke vil være ret til tillægget, at fejlen vil have udbetalingsmæssig betydning.

 

ad 3. Beskæftigelsesafdelingens handling :
Sociale Ydelser og Integration er i gang med at gennemgå alle sager, hvor der i 2010 er bevilget behovsbestemt tillæg. Afdelingen ændrede praksis i november 2010, så der nu laves en konkret behovsvurdering i alle sager med bevilling af behovsbestemt tillæg.

4. Revurderinger – fleksjob :
På området for fleksjob er der vedrørende revurderinger til fleksjob i 30 ud af de 42 gennemgåede sager konstateret væsentlige fejl og mangler, der kan have refusionsmæssig betydning. Ministeriet skal på denne baggrund anmode kommunen om at sørge for, at revisor gennemgår alle kommunens sager fra perioden den 1. januar til den 31. december 2010 vedrørende revurderinger på fleksjobområdet, og at statsrefusion vedrørende sagerne berigtiges, således at loven overholdes.
 
ad 4. Beskæftigelsesafdelingens handling :

Beskæftigelsesafdelingen har fremfundet de sager i 2010 vedrørende revurdering på fleksjobområdet, som kommunens revisor skal gennemgå (41 sager). Halvdelen af 2010-fleksjobsagerne er allerede gennemgået af revisor i forbindelse med en tidligere fokusrevision af området. Beskæftigelsesafdelingen har aftalt med KPMG, at revisor gennemgår de resterende 2010 sager vedrørende revurderinger. På baggrund heraf vil kommunen sørge for, at der sker den nødvendige refusionsmæssige berigtigelse i de sager, hvor dette er påkrævet. Berigtigelsen vil således fremgå af den endelige refusionsafregning overfor staten for regnskab 2011.  

 

Herudover indeholder decisionsskrivelsen nogle anmodninger til revisor om, hvordan revisor skal håndtere tilbagemeldingen til ministeriet i næste års rapport.  

 

I decisionsskrivelsen er det desuden bemærket, at der har været et udestående vedrørende restafregning for pilotjobcenter 2007 for forudbetalt refusion på ca. 20,5 mio kr. Administrationen kan oplyse, at forholdet er afklaret i regnskab 2011.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Der orienteres her om status for og udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen følger løbende udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.


Opfølgningen omhandler dels antallet af ydelsesmodtagere og dels status for
indsatsen i forhold til de politiske målsætninger.

Vedr. antallet af ydelsesmodtagere:

 • ledighedsprocenten er faldet fra 6,2 i februar 2012 til 6,1 i marts 2012. Ledighedsprocenten på landsplan var i marts 2012 på 6,7.

 • antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat stigende. Fra februar 2012 til marts 2012 er antallet af fuldtidspersoner steget fra 1587 til 1617. Antalllet af fuldtidspersoner er steget i alle tre matchkategorier. Sammenlignet med landsplan, er niveauet i Herning dog fortsat betydelig lavere.

 • antallet af fuldtidsmodtagere af førtidspension er faldet fra 4300 i februar 2012 til 4295 i marts 2012, og er også på et lavere niveau end marts 2011.

 

Vedr. lokalpolitiske mål:

 • antallet af unge ledige under 25 år er faldet fra 800 i februar 2012 til 797 i marts 2012. Antallet er dog noget højere end marts 2011

 • 44,6 % af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) var i marts 2012 i arbejdsmarkedsrettet aktivitet. Det er en stigning set ift. februar 2012, samt samme måned sidste år.

 • antallet af ledige i arbejdskraftreserven er steget fra 1744 i februar 2012 til 1863 i marts 2012. Niveauet er dog lavere end marts 2011.

 • antallet af ledige 25-29 årige i arbejdskraftreserven er steget fra 213 i februar 2012 til 215 i marts 2012. Niveauet er dog fortsat lavere end samme måned sidste år.  

 • antallet af igangværende sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet fra 517 i marts 2012 til 513 i april 2012. Det er også et fald ift. april 2011, hvor antallet var 521.

 • andelen af delvis raskmeldte er faldet fra 17,2% i februar 2012 til 16,0% i marts 2012, og er dermed også på et lavere niveau end marts 2011.

 

Rettidighed i tilbudsgivningen - forsikrede ledige

Der er i lovgivningen fastsat minimumskrav til hvornår og hvor ofte der skal afholdes
jobsamtaler med og afgives tilbud til ledige – både a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.


Der følges løbende op på om disse minimumskrav overholdes.
Udvalget har på tidligere møder besluttet at følge udviklingen i rettidigheden løbende
med fokus på at rettidigheden forbedres. Der er sat særligt fokus på rettidigheden i tilbudsgivningen til forsikrede ledige.

 

Der foreligger nu opdaterede data for de første tre måneder af 2012. Som det fremgår af nedenstående oversigt, er rettidigheden i tilbudsgivningen til forsikrede ledige forbedret. Der arbejdes dog fortsat på at forbedre rettidigheden yderligere. Der vil på mødet blive orienteret om de aktuelle tiltag på dette område.

 

[image] 

 

Den følgende oversigt viser rettidigheden i Herning sammenlignet med Beskæftigelsesregion Midtjylland og hele landet. Det fremgår af oversigten, at rettidigheden i Herning i perioden er kommet tættere på både regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet.

 

[image]

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status for implementering af forandringstiltagene i beskæftigelsesindsatsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres med dette punkt om status for implementeringen af de besluttede forandringstiltag.

 

Udvalget præsenteres desuden for regelændringer med økonomisk konsekvens på beskæftigelsesområdet, herunder for et forslag til håndtering af disse i den samlede forandringsproces.  

Sagsfremstilling

Status for implementering af forandringsforslagene

Vedlagt denne sag er en oversigt over status for implementering af de 26 forandringsforslag. Det overordnede billede er, at implementeringen forløber planmæssigt.

 

Med henvisning til forandringsforslag nummer 9, er der den 11. maj 2012 annonceret efter ekstern leverandører til 2 aktive tilbud til sygedagpengemodtagere - henholdsvis borgere med hovedsageligt fysiske barrierer, (Tilbud A) og borgere med hovedsageligt depression (Tilbud B). Fristen for indgivelse af tilbud er 29. maj. Behovet skønnes at være op til 50 løbende pladser for Tilbud A og 35 løbende pladser for Tilbud B. Annonceringen sker på www.udbud.dk.
 
Med henvisning til forandringsforslag nummer 6 vil der bliver annonceret efter anden aktør tilbud til LVU`ere (Længerevarende uddannede), som er forsikrede ledige eller kontanthælpsmodtagere. Annonceringen forventes offentliggjort den 16. maj med frist for indgivelse af tilbud den 6. juni . Annonceringen efter varetagelse af kontaktforløb og aktiveringsindsatsen i op til 12 måneder sker som en fælles annoncering med Ringkøbing - Skjern og Ikast - Brande Kommuner. Herning Kommune har behov for op til 70 løbende pladser. Annonceringen sker på www.udbud.dk. 

 

Regelændringer

Den 1. januar 2012 skete der en række regelændringer på beskæftigelsesområdet i relation til tilbud til de ledige. I det følgende gennemgås de væsentligste ændringer, samt deres mulige konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune.  

 

En af de væsentligste regelændringer pr. 1. januar 2012 skete i relation til tilbud til ledige, herunder ret og pligt perioden, kravet til minimumsvarigheden og timetal i de tilbud, der gives til de ledige. I vedlagte bilag ses et skema med overblik over reglerne inden 1. januar 2012 samt efter 1. januar 2012.
 

Som det ses er ændringerne i hovedtræk, at alle tilbud nu som minimum kun skal vare 2 uger for at opfylde ret og pligt til tilbud, hvor minimumsgrænsen før var mellem 4 uger og 6 måneder. Samtidig er perioden, før den ledige har ret til et tilbud, blevet udvidet.

 

Derudover er der ikke længere minimumskrav til timetallet i et givent tilbud i, hvor der tidligere var et krav om, at et tilbud som minimum skulle være på 25 timer om ugen.  

 

Regelændringerne betyder for eksempel, at en kontanthjælpsmodtager match 2 over 30 år nu som før skal have sit første tilbud efter 9 måneders ledighed, men hvor tilbuddet før 1/1 2012 skulle have en varighed på minimum 4 uger med et timetal på minimum 25 timer, skal det i dag have en varighed på minimum 2 uger uden nogen grænse for timetallet.

 

Tidligere skulle kontanthjælpsmodtageren over 30 år match 2, først have sit efterfølgende tilbud efter 6 måneder, hvor fristen nu i stedet er 12 måneder. Det eftefølgende tilbud skulle tidligere have en varighed på minimum 4 uger med et timetal på minimum 25 timer om ugen, hvor tilbuddet nu skal være på minimimum 2 uger uden nogen grænse for timetallet.
 
Der er med ændringerne dermed lagt op til, at der i endnu højere grad lægges en individuel vurdering til grund for varighed og timetal i de tilbud, der gives til borgerne.  

 

I vedlagte bilag er en oversigt over de forskellige tilbud der i 2011 blevet givet til kontanthjælps- og dagpengemodagere i Herning Kommune. Af denne oversigt ses, at størstedelen af de længerevarende tilbud på mere end 4 uger, der blev givet til dagpengemodtagere, var ansættelser med løntilskud, hvilket betyder at kommunen for disse tilbud har kunnet modtage høj refusion, og samtidig var over halvdelen af tilbud med 2-4 ugers varighed virksomhedspraktikker, hvor kommunen også modtager høj refusion.

 

På kontanthjælp var andelen af virksomhedsrettede tilbud noget mindre, men i gruppen af disse kontanthjælpsmodtagere har størstedelen tilhørt matchkategori 2, der som oftest vil have brug for vejledning og opkvalificering som forberedelse til eller sideløbende med et virksomhedsrettet tilbud.

 

I 2011 havde langt størstedelen af de tilbud, der blev givet, en varighed på mere end de 2 uger, der nu er minimumskravet, og der kunne derfor umiddelbart være en potentiel her-og-nu besparelse at hente, ved at reducere den gennemsnitlige varighed og det gennemsnitlige timetal på tilbud til både kontanthjælps- og dagpengemodtagere. Som anført er mange af de tilbud der gives virksomhedspraktikker eller løntilskud, som der derfor ikke vil kunne indhentes besparelse på ved at reducere den gennemsnitnlige varighed.

 

En egentligt reduktion af indsatsen, vil dog heller ikke være i tråd med udvalgets beslutning i relation til forandringsplanen for beskæftigelsesindsatsen, der blev lavet som en del af budgetforliget for 2012, hvor udvalget besluttede, at der kun i meget begrænset omfang skulle implementeres minimumsindsatser for de ledige. Det kan derfor anbefales at se konsekvenserne af implementeringen af forandringerne i beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune, førend der tages stilling til, hvorvidt der er områder, hvor omfanget og timetallet i indsatserne kan og bør justeres yderligere med afsæt i regelændringerne.


Med regelændringerne er mulighederne for at tilbyde ledige ansættelse med løntilskud i private virksomheder blevet udvidet, da det for følgende tre grupper af ledige nu er muligt at tilbyde ansættelse med løntilskud i private virksomheder inden 6 måneders ledighed:
1. ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasielt eller højere niveau 2. er over 50 år eller
3. er enlig forsørger


Inden regelændringerne var det slet ikke muligt at tilbyde ledige ansættelse med løntilskud i private virksomheder før 6 måneders ledighed.
Denne regelændring falder i god tråd med udvalgets beslutning - i forhold til planen om forandring af beskæftigelsesindsatsen - om at styrke den virksomhedsrettede indsats.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer

 

at udvalget drøfter de fremlagte regelændringer med henblik på kommentarer

Beslutning

Udvalget tog orienteringen om status for implementeringen af forandringsforslagene til efterretning.
 
Birgit Jonassen finder det dog bekymrende, at implementeringen af forandringsforslagene synes at påvirke indsatsen for unge med psykiske problemstillinger i et utilsigtet omfang.
 
Udvalget besluttede, at der på næste møde følges op på implementeringen af forandringsforslagene i relation til indsatsen for unge med psykiske problemstillinger.
 
Udvalget drøftede de fremlagte regelændringer. Der følges op på disse i forbindelse med halvårsregnskabet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2013 på det sociale område m.v. - Udviklingsstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. 

Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde er det CEB botræning efter Servicelovens § 107 og CEB beskyttet beskæftigelse efter samme lovs § 103, der ligger inden for det rammeaftalebelagte område.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel, Udviklingsstrategien, og en kapacitets- og økonomistyringsdel, Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.


Udkast til Udviklingsstrategi 2013 foreligger til godkendelse. Udkastet er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter for administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.


Sagen fremlægges fælles for Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Sagen sendes til Sekretariatet for Rammeaftaler efter fagudvalgenes behandling med forbehold for Byrådets endelige godkendelse 25. juni 2012.

Sagsfremstilling

Koordineringen af rammeaftalerne for de specialiserede sociale tilbud efter Serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven overgik den 15. marts 2011 fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i regionsrådet, og Udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er derfor udarbejdet af Region Midtjylland.

 

Udviklingsstrategi 2013 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget er blevet præsenteret for Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2013 på møder henholdsvis 1. februar 2012, 8. februar 2012 og 22. februar 2012.

 

Udviklingsstrategien er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter for administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

 

 • Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud

 • Overgang fra barn til voksen

 • Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser

 • Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2013 har kommunerne lavet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2013. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2013. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.


KKR Midtjylland (KommuneKontaktRåd) har på møde den 21. marts 2012 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2013. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2013 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at
udkast til Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-680-10 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Lokalesag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Budget 2013

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer