Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. februar 2018
Mødested: CEB, lokale 001 i stueetagen, Godsbanevej 1A, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Tema om Fastholdelse og sygefravær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Beskæftigelsesudvalgets første møde den 31. januar blev der givet en generel introduktion til arbejdet på beskæftigelsesområdet. På dagens møde vil centerleder Torben Hansen kommer med et oplæg om arbejdet med sygefravær og jobfastholdelse.

 

Efter mødet inviteres Beskæftigelsesudvalget til rundvisning i Beskæftigelsesafdelingens enheder på Godsbanevej 1A og Godsbanevej 1B, dvs. Jobcentret, Beskæftigelse- og Integrationscenter, Ungevejledningen og CEB.

Sagsfremstilling

På mødet i udvalget vil centerleder Torben Hansen præsentere Udvalget for et indblik i arbejdet med at forebygge sygefravær og arbejdet med at hjælpe sygemeldte tilbage i job.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-24-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

   

   

  X

   

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 23. januar udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet og sendes til høring i alle fagudvalg inden andenbehandlingen den 17. april.

Sagen fremsendes til fagudvalgene som godkendt af byrådet.

 

Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet. Baggrunden for ændringerne skyldes bl.a. ændret lovgivning, ændringer i vederlag samt udvidelse af Forebyggelsesudvalgets medlemstal og opgaveportefølje.

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune.

 

I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

Ny vederlagsstruktur

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev det besluttet at indføre en ny vederlagsstruktur. Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til styrelsesvedtægtens § 20.

 

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalgets medlemstal udvides, således at udvalget går fra 5 til 7 medlemmer.

 

Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje udvides, således udvalget fremover også får ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven, herunder udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter almenboligloven. Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Endvidere er det i styrelsesvedtægten præciseret, at det er Forebyggelsesudvalget, der har opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse- og sundhedsfremme herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Forebyggelsesudvalget og § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

 

Dispensation til lokalplaner

Efter den hidtil gældende styrelsesvedtægt har Teknik- og Miljøudvalget ansvaret for dispensation i henhold til planlovens § 19. Planloven er ændret. Det er nu muligt at dispensere fra en lokalplans principper og gøre tilladelserne midlertidige. Det foreslås, at Byplanudvalget får ansvaret for dispensationer, når det gælder dispensation til en lokalplans principper, da en permanentgørelse af en tidsbegrænset dispensation vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har fortsat ansvaret for øvrige dispensationer i henhold til planlovens § 19 - model 1.

 

Et alternativ er at flytte hele kompetencen til dispensationer til lokalplaner fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget (model 2).
Der henvises til styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget og § 14 vedrørende Byplanudvalget.

 

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt

 

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

7. februar 2018 Social- og Sundhedsudvalget

19. februar 2018 Teknik- og Miljøudvalget

19. februar 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

19. februar 2018 Byplanudvalget

21. februar 2018 Beskæftigelsesudvalget

28. februar 2018 Børne- og Familieudvalget

19. marts 2018 Forebyggelsesudvalget

 

 

9. april 2018 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17. april 2018 2. behandling i Byrådet

 

Ultimo april 2018 Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes, sådan

 

at Byplanudvalget har kompetencen til alle typer af dispensation fra lokalplaner efter planlovens § 19 alene (model 2).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Beskæftigelsesråd i Herning Kommune. Etablering samt udpegning af medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet skal Beskæftigelsesudvalget beslutte, om udvalget ønsker en videreførelse af "Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune".

 

Beskæftigelsesrådet har i efteråret 2017 gennemført en evaluering af rådets arbejde, og evalueringen er forelagt det nyligt afgåede Beskæftigelsesudvalg, som anbefaler at Beskæftigelsesrådet videreføres i denne byrådsperiode.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Beskæftigelsesrådet videreføres - dog med visse, nærmere præciserede ændringer i forhold til rådets opgaver og rådets inddragelse.

Sagsfremstilling

Frem til vedtagelsen af Beskæftigelsesreformen i 2014 blev arbejdsmarkedets parter formelt inddraget i den kommunale beskæftigelsespolitik via partsrepræsentationen i "De Lokale Beskæftigelsesråd".

 

De Lokale Beskæftigelsesråd varetog blandt andre følgende opgaver:

 

 • Overvågning af resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og rådgive kommunen om tiltag til forbedring af indsatsen.
 • Inddragelse i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen med mulighed for at indstille til kommunen, at der sker ændringer i planen.
 • Mulighed for på baggrund af resultatrevisionen, jf. § 24, at indstille til kommunen, at der sker ændringer i indsatsen.
 • Mulighed for at indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer.
 • Én gang årligt drøfter Det Lokale Beskæftigelsesråd en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats.

 

Herudover afsatte Staten årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

 

Med vedtagelsen af Beskæftigelsesreformen blev De Lokale Beskæftigelsesråd formelt nedlagt, og det var herefter op til de enkelte kommuner at beslutte, om man ønskede et formelt forum for fortsat inddragelse af de lokale arbejdsmarkedsparter i den lokale beskæftigelsespolitik.

 

 

Etableringen af Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune

I Herning Kommune besluttede Beskæftigelsesudvalget på møde i august 2014, at udvalget ønskede at videreføre den formelle inddragelse af arbejdsmarkedets parter og dermed fortsat understøtte det tætte samspil imellem Beskæftigelsesudvalget, Arbejdsmarkedets parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet.

 

Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune blev etableret ud fra følgende værdisæt:

 

 • At Arbejdsmarkedets Parter fortsat er en vigtig dialog- og samarbejdspartner i forhold til Beskæftigelsesudvalget – herunder ift. dialogen omkring tilrettelæggelse og evaluering af indsatsen, gennemførelse af fællesarrangementer, konferencer og lignende.

 

 • At Arbejdsmarkedets Parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet er en afgørende medspiller i forhold til drøftelse af udfordringer og handlingsmuligheder i samspillet imellem Jobcentret, virksomhederne, a-kasserne, de faglige organisationer og Uddannelsessystemet.

 

 • At Beskæftigelsesudvalget, Arbejdsmarkedets Parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet med fordel kan være fælles initiativtager til og katalysator for opstart af nye vækst og beskæftigelsesrettede initiativer på tværs af områderne Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

 

 • At der var et tydeligt behov for et fortsat tæt samspil imellem Beskæftigelsesudvalget og Arbejdsmarkedets parter, og Rådet kunne bidrage til at sikre et lokalt forum, som kan styrke den lokale position og de lokalpolitiske aftryk i tværkommunale anliggender.

 

 

Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune har i perioden 2014 - 2017 haft deltagelse af følgende repræsentanter:

 

Formanden for Beskæftigelsesudvalget, John Thomsen

Administrerende direktør Kenn Christensen, Jysk Aluminium (DA)

Administrerende direktør Aksel Fyhn, Arkitec (DA)

A-kasseleder Berit Weitemeyer, FOA (LO)

Afdelingsformand Egon Nykjær, Dansk Metal (LO)

Kredsformand Helen Sørensen, Herningegnens Lærerforening

Souschef Mette Gottlieb, Erhvervsrådet

Uddannelsesdirektør Nils Hedegaard, Herningsholm Erhvervsskole

 

Beskæftigelsesrådet afholder ca. 4-5 møder årligt. Beskæftigelsesudvalgets formand er formand for Beskæftigelsesrådet.

 

 

Beskæftigelsesrådets evaluering af Rådets arbejde

Det nyligt afgåede Beskæftigelsesudvalg besluttede på møde i november 2017, at udvalget ønskede at Beskæftigelsesrådet foretog en evaluering af rådets arbejde i den forgangne periode - dette med henblik på at kvalificere udvalgets vurdering af, om Beskæftigelsesrådet ønskes videreført og i givet fald under hvilke rammer Beskæftigelsesrådet skal virke.

 

Beskæftigelsesrådet foretog herefter en mundtlig evaluering afrRådets arbejde på møde den 29. november 2017. Ved evalueringen fremkom blandt andre følgende tilkendegivelser:

 

 • At rådet har bidraget til at facilitere et godt samarbejde mellem de forskellige aktører og interessenter på beskæftigelsesområdet
 • At rådet finder fællesmøderne imellem rådet og Beskæftigelsesudvalget positive
 • At formanden for Beskæftigelsesudvalget har oplevet det som givtigt at få indspark fra rådet til udvalgets arbejde
 • At det vil være godt med en mere klar definition af rådets opgaver og en mere konkret tilgang til beskæftigelsesområdet
 • At det kunne være en ide at involvere rådet lidt mere direkte og oftere i forhold til Beskæftigelsesudvalget

 

Herudover foreslog Beskæftigelsesrådets formand, at både udvalgets formand og næstformand fremover er repræsenteret i Beskæftigelsesrådet.

 

 

Anbefaling om en fortsættelse af Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune

Beskæftigelsesrådets bemærkninger fra evalueringen af rådets arbejde blev forelagt og drøftet på Beskæftigelsesudvalgets møde i december 2017.

 

På mødet besluttede Beskæftigelsesudvalget, at udvalget anbefaler:

 

 • at der også i den kommende periode nedsættes et Beskæftigelsesråd.
 • at rådet får en tydelig og konkret rådgivende funktion i forhold til det nye Beskæftigelsesudvalg, og at rådet involveres i at definere rådets opgaver.
 • at medlemmer af rådet fortsat udpeges personligt, og at størrelsen på rådet fastholdes.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der nedsættes et Beskæftigelsesråd i Herning Kommune for perioden fra 1. april 2018 til 31. december 2021
at Beskæftigelsesudvalgets formand samt næstformand repræsenterer udvalget i Beskæftigelsesrådet
at de øvrige medlemmer af Beskæftigelsesrådet udpeges personligt
at den konkrete udpegning gennemføres på Udvalgets møde i marts 2018
at Beskæftigelsesrådet får en tydelig og konkret rådgivende funktion i forhold til Beskæftigelsesudvalget
at Beskæftigelsesrådet involveres i at definere rådets opgaver

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Lukning af modtagecenter for flygtninge. Sebbesandevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under punktet orienteres udvalget om udviklingen i antallet nytilkomne flygtninge samt status for anvendelsen af midlertidige boliger til flygtninge.

 

Af sagen fremgår det, at Beskæftigelsesafdelingen vurderer at behovet for midlertidig husning af flygtninge vil kunne løses med den eksisterende tilgængelige boligkapacitet - eksl. brug af Sebbesandevej 2.

 

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, at Beskæftigelsesafdelingen ophører med at anvende Sebbesandevej 2 som modtagecenter for flygtninge. Ejendommen frigives dermed til anden kommunal anvendelse.

 

Sagsfremstilling

I årene 2013 - 2015 oplevede Herning Kommune en markant stigning i antallet af nytilkomne flygtninge, idet antallet af nytilkomne udgjorde 51 i 2013, 82 i 2014 og 159 i 2015.

 

På baggrund den stigende tilstrømning af flygtninge vedtog Beskæftigelsesudvalget en samlet strategi for beskæftigelsesområdets integrationsindsats - herunder en strategi for boligudplacering af flygtninge i midlertidige boliger, jf. vedlagte strategipapir.

 

Af strategipapiret fremgår det, at udvalget har fastlagt blandt andre følgende principper for boligudplacering af flygtninge:

 

 1. At boligplacere bredt, tilgodese behovet for adgang til transport, boligudgiften skal tillade et acceptabelt råderum
 2. Den midlertidige boligplacering af flygtninge skal først og fremmest ske med udgangspunkt i ønsket om at udnytte eksisterende, tomme kommunale bygninger
 3. Herudover kan der efter konkret vurdering tages andre løsninger i anvendelse - herunder eksempelvis indgåelse af lejemål på det private boligmarked, brug af containerboliger mv.
 4. Ved visitation til permanente boliger gives særlig prioritet til familier

 

Ovenstående, vedtagne principper lægges til grund ved midlertidig boligudplacering af flygtninge i Herning Kommune. Dog skal det anføres, at der ikke har vist sig behov for ibrugtagning af contaionerboliger, ligesom anvendelsen af det private boligmarked til midlertidig husning af flygtninge er yderst begrænset, idet opgaven er løftet ved boligudplacering i tomme kommunale bygninger.

 

 

Kapaciteten af boliger til midlertidig husning af flygtninge overstiger det faktiske behov

Nedenstående oversigt viser den aktuelle boligkapacitet i tomme kommunale bygninger - herunder ældreboliger, som ejes af boligforeninger, men som Herning Kommune disponerer over og ligeledes afholder lejeudgifter til.

 

Af oversigten fremgår det, at Herning Kommune aktuelt har 62 pladser til rådighed for midlertidig husning af flygtninge. Ud af disse 62 pladser er kun 22 pladser i anvendelse, og der er således en aktuel overkapacitet på 40 pladser - 34 af de 40 ledige pladser findes på det midlertidige modtagecenter Sebbesandevej 2B (tidligere lokation for Produktionsskolen).

 

Der pågår aktuelt en udflytning af de nuværende 6 lejere på modtagecentret Sebbesandevej 2, idet disse flyttes til andre lejemål, og modtagecentret vil være rømmet for lejere pr. 1. marts 2018.

 

 

 

Den lave udnyttelsesgrad af boligkapaciteten skyldes et stort, kontinuerligt fald i antallet af nytilkomne flygtninge igennem de seneste ca. 2 år - i 2015 udgjorde antallet af nytilkomne 159, i 2016 var tallet 97 og i 2017 ankom 47 flygtninge. Den udmeldte flygtningekvote for Herning Kommune i 2018 udgør 46 flygtninge.

 

På baggrund af det markante fald i antallet af nytilkomne flygtninge er det Beskæftigelsesafdelingens vurdering, at behovet for midlertidig husning af flygtninge vil kunne løses med den eksisterende tilgængelige boligkapacitet - eksl. brug af Sebbesandevej 2, jf. ovenstående.

 

Beskæftigelsesafdelingen anbefaler på denne baggrund, at Sebbesandevej 2 lukkes som modtagecenter, således at Sebbesandevej 2 frigøres til anden kommunal anvendelse.

 

De kontraktmæssige vilkår for lejemålet Sebbesandevej 2

Efter beslutning på Beskæftigelsesudvalgsmødet i januar 2016 er der indgået en 4-årig lejekontrakt imellem Beskæftigelsesafdelingen og Kommunale Ejedomme, idet kontrakten løber fra 15. april 2016 - 15 april 2020. Kontrakten er uopsigelig i lejeperioden.

 

Beskæftigelsesafdelingn er pt. i dialog med Kommunale Ejendomme omkring de nærmere vilkår for ophør med anvendelse af lejemålet. Ligeledes pågår der en dialog med Kommunale Ejendomme omkring fremtidig opbevaring af det til formålet indkøbte inventar på Sebbesandevej.  

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Sebbesandevej 2 ophører med at være modtagecenter for flygtninge, og at ejendommen dermed frigives til anden kommunal anvendelse.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 ok

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden december 2016 - december 2017 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent december 2017: Herning (3,8%). Hele landet (4,2%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i december 2017 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (11,9%). RAR Vestjylland (13,0%). Hele landet (11,6%)

 

Det ses, at ungeledigheden i Herning i december 2017 var højere end landsgennemsnittet, men lidt lavere end i RAR Vestjylland som helhed. Ungeledigheden i december 2017 var lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed december 2017: Herning (9,4%). RAR Vestjylland (9,6%) Hele landet (8,9%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden december 2016 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (4,6%). Hele landet (4,9%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, og i december 2017 lidt lavere end RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (2,2%). RAR Vestjylland (2,3%). Hele landet (3,0%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i december 2017 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var på niveau med landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (2,4%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i november 2017 end samme måned sidste år.

Antal forløb november 2017: 853 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden december 2016 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2017: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i december 2017 var højere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2017: Fleksjob (1.257). Ressourceforløb (307). Ledighedsydelse (258)

 

Førtidspension:

Der var 91 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2017 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2017: 3.755

 

Integrationsområdet:

Vedlagt dette punkt er en rapport med nøgletal på integrationsprogrammet.

 

Status pr. januar 2018 er følgende:

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er faldet med 8 procentpoint i perioden december 2016 til december 2017.

Antal borgere januar 2018: 372

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab januar 2018: 68,0

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år januar 2018: 44%

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13 oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.

 

Den tidligere orientering af Beskæftigelsesudvalget november 2017, suppleres i denne sag med aktuel status på FGU udviklingsarbejdet. Aktuel status fremgår i sidst i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres udvalget om Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Målsætningen bag aftalen er, at alle unge under 25 år skal have gennemført en uddannelse, være under uddannelse eller være i beskæftigelse. Med afsæt i aftalen er der således fastsat følgende delmål:

 

 • I 2030 skal mindst 90 % af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2030 skal andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret.
 • Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Aftalen kan overordnet set opdeles i to hovedområder, hvilket er:

 

 • Sammenlægning af en række af de nuværende forberedende tilbud til én ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Etablering af en sammenhængende, koordineret ungeindsats.

 

FGU uddannelsen:

Den forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år. Den forberedende Grunduddannelse (FGU) kommer til at vare op til to år.

 

Den nye uddannelse skal give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse.

 

FGU uddannelsen består af tre spor: almindelig grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Endemålet for de tre uddannelsesspor er som følger:

 

 • Almindelig grunduddannelse - At kunne påbegynde en erhvervsuddannelse eller hf.
 • Produktionsgrunduddannelse - At kunne påbegynde en erhvervsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse på et kvalificeret grundlag.
 • Erhvervsgrunduddannelse - At kunne opnå beskæftigelse samt eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse (egu).

 

FGU uddannelsen skal dog være fleksibel, sådan at eleven har mulighed for at skifte spor, samt mulighed for at inddrage elementer fra et andet spor i sit forløb. Derudover skal der være forskellige på- og afstigningsniveauer.

 

Der er aftalt en skoleydelse på FGU, der samtidig er et pædagogisk redskab, da skolerne kan trække i ydelsen, hvis den unge udebliver uden lovlig grund. Ydelsen for unge over 18 år ligger på et niveau med uddannelseshjælp, hvor ydelsen for unge under 18 år svarer til niveauet for produktionsskoleydelsen til elever under 18 år. Forsørgere modtager et forsørgertillæg svarende til forsørgertillægget der gives til SU modtagere. Eleverne får desuden en madordning.

 

Den Forberedende Grunduddannelse bliver landsdækkende på baggrund af en lokal proces blandt landets kommuner. Med aftalen oprettes nye statslige selvejende institutioner samt dertilhørende skoler, der skal varetage FGU uddannelsen. Der oprettes i omegnen af 90 skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse.

 

For hver institution er der én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det er institutionen og ikke skolerne, der ansætter medarbejderne. Det forventes at der oprettes én skole per kommune, dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag.

 

Det Regionale kommunekontaktråd (KKR) skal stille forslag til dækningsområder og placering af skolerne.

 

Finansieringsmodellen for FGU uddannelsen er, at kommunerne betaler en kommunal medfinansiering til Staten. Fordelingen af finansieringen at 65 % af udgifterne afholdes af kommunen, hvor 35 % betales af Staten. Tilskuddet til institutionerne betales af Staten.

 

Etablering af en sammenhængende, koordineret ungeindsats:

Aftalen rummer ligeledes et krav om, at kommunerne skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får til opgave at sikre den unge den nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan. I den sammenhæng skal den unge i målgruppen tildeles én kontaktperson, som hjælper den enkelte på vej til uddannelse eller job. Tiltagene skal sikre, at de unge ikke falder mellem to stole i kommunen, og at de unge kan gå ind ad én dør for at få hjælp og vejledning.

 

Uddannelsesplanen bliver det overordnede styringsredskab, hvad angår mål, retning, varighed mv. for den enkelte elev. Uddannelsesplanen der beskriver målene for den enkelte udarbejdes af den kommunale ungeindsats. Skolen udfolder herefter den unges uddannelsesplan i en forløbsplan. Forløbsplanen beskriver indholdet i den unges uddannelsesforløb, herunder hvordan målene i uddannelsesplanen skal nås og fastsætter valg af spor.

 

Status på FGU udviklingsarbejdet:

Undervisningsministeriet har den 1. februar 2018 sendt fire lovforslag i høring, med svarfrist den 21. februar 2018. KL er blandt de høringsberettigede til lovforslagene. Resumé af lovforslag til hovedloven er vedlagt sagen.

 

Det er som tidligere nævnt Det Regionale Kommunekontaktråd (KKR) der skal stille forslag til dækningsområder og placering af skolerne. Den oprindelige tidsplan var at forslaget skulle stilles inden sommerferien. Den vejledende tidsplan er dog blevet opdateret, og sigter nu mod afgørelse af institutionernes dækningsområde i juli/august, hvor oprettelse af institutionerne forventes at ske pr. 1. oktober 2018. Elevstart forventes fortsat at være pr. 1. august 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den fremlagte orientering.

Beslutning

Udvalget drøftede den fremlagte orientering og tog den herefter til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P23-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Brev fra Beskæftigelsesministeren om den intensiverede indsats sidst i a-dagpengeperioden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har med brev af 8. februar 2018 rettet henvendelse til alle landets kommuner om den intensiverede indsats i a-dagpengeperioden. Henvendelsen er vedlagt denne sag som bilag. Med henvendelsen indskærper Beskæftigelsesministeren, at ledige har pligt til at deltage i tilbud om en intensiveret indsats sidst i dagpengeperioden.

 

Baggrunden for henvendelsen er en analyse af indsatsen, der netop er offentliggjort. Som et led i trepartsaftalen, der blev indgået i august 2016, blev det aftalt at gennemføre en analyse af den særlige indsats sidst i dagpengeperioden. Senest inden den 16. ledighedsmåned skal jobcenteret tilbyde ledige en særlig intensiv og individuelt tilrettelagt indsats og jobsøgningsstøtte i den sidste del af dagpengeperioden.

 

Den særlig intensive indsats er et ret og pligt-tilbud, der blev indført som en del af beskæftigelsesreformen.

 

Analysen af den særlig intensiverede indsats viser bl.a., at:

 • både ledige, a-kasser og jobcentre vurderer, at indsatsen er relevant
 • jobcentrene har haft fokus på og arbejdet med implementeringen af den særlig intensiverede indsats til langtidsledige og udarbejdet konkrete strategier for arbejdet med indsatsen.
 • indsatsen er kendetegnet ved at være jobrettet og tilrettelagt i forhold til den lediges behov.

 

I analysen er der gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor 81 pct. af kommunerne har svaret. Derudover er der gennemført en række dybtgående kvalitative analyser i 11 udvalgte kommuner. Herning har deltaget som én af de 11 kommuner. I forlængelse af analysen er der udarbejdet et inspirationskatalog. Analyse og inspirationskatalog er offentliggjort på www.star.dk.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørn Vedel Eriksen gør opmærksom på, at Kent Falkenvig sidder i RAR Vestjylland.

 

Datoer for studietur i efteråret 2018 fastlægges hurtigst muligt og meldes ud. Det forventes, at forslaget til mål og indhold bliver København. Der arbejdes med en varighed på 3-4 dage.

Uge 44 er en mulighed. Forvaltningen udmelder snarest konkret forslag.