Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 20. oktober 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-13-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Udbud danskuddannelsen - efteråret 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Under punktet præsenteres udvalget for et forslag til tidsplan for gennemførelse af udbud af Danskuddannelsen. Det samlede udbudsmateriale forelægges udvalget på mødet den 18. november 2020 med henblik på udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 2. juni 2020 at annullere det på dette tidspunkt igangværende udbud af Danskuddannelsen.


Den nuværende leverandør af Danskuddannelsen til Hernin og Ikast-Brande Kommuner, Lærdansk Herning v/ Dansk Flygtningehjælp lukker afdelingen ved ophøret af den eksisterende kontrakt den 30. april 2021, hvorfor Herning og Ikast-Brande Kommuner skal have indgået aftale med en ny leverandør om levering af Danskuddannelsen med virkning fra 1. maj 2021.

Beskæftigelsesafdelingen er aktuelt i dialog med Ikast-Brande Kommune om at genudbyde Danskuddannelsen i et fælles udbud imellem Herning og Ikast-Brande Kommuner i efteråret 2020, og Arbejdsmarkedsudvalget i Ikast-Brande Kommune drøfter sagen på møde den 28. oktober. 2020


Tidsplan for udbuddets gennemførelse

Ved fastlæggelsen af tidsplanen for det kommende udbuds gennemførelse skal der tages hensyn til, at en ny leverandør skal være fuldt leveringsdygtig pr. 1. maj 2021 - i perioden fra kontraktens underskrivelse og frem til den 1. maj skal leverandøren således have sikret sig, at medarbejderstaben er på plads, at der er fundet egnede lokaler på en hensigtsmæssig lokation og, at inventar og undervisningsfaciliteter er klar til ibrugtagning.


Udbudsprocessen kan forløbe efter én af følgende 2 tidsplaner. Tidsplan A følger udvalgets ordinære mødeplan - i tidsplan B er indtænkt et ekstraordinært udvalgsmøde den 7. januar:
Tidsplan – forslag ABSK-Udvalgsbehandling af udbudsmaterialet


18-11-2020

Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED:

19-11-2020

Spørgefrist:

07-12-2020

Svarfrist:

10-12-2020

Tilbudsfrist:

17-12-2020

BSK-Udvalgsbehandling af indkomne tilbud


27-01-2021

Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet:

28-01-2021

Standstill udløb

10-02-2021

Kontraktstart:

01-05-2021Tidsplan – forslag BBSK-Udvalgsbehandling af udbudsmaterialet


18-11-2020

Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED:

19-11-2020

Spørgefrist:

07-12-2020

Svarfrist:

10-12-2020

Tilbudsfrist:

17-12-2020

BSK-Udvalgsbehandling af indkomne tilbud

(ekstraordinært møde)

07-01-2021

Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet:

08-01-2021

Standstill udløb

19-01-2021

Kontraktstart:

01-05-2021


Administrationen anbefaler, at udbudsprocessen følger tidsplan B således, at standstill-perioden udløber den 19. januar, hvorefter der kan indgås endelig aftale med den kommende leverandør af Danskuddannelsen.


Udbudsmaterialet

Udvalget præsenteres for det endelige udbudsmateriale på udvalgsmødet den 18. november - det er dog forventningen, at tildelingskriterierne vil være enslydende med de tildelingskriterier, som udvalget godkendte til brug for udbuddet i foråret.


Til udvalgets orientering vedlægges det offentliggjorte udbudsmateriale fra udbudsrunden i foråret, idet Administrationen har tilføjet bemærkninger fremhævet med rød skrift i de afsnit, hvortil der forventes rettelser - det drejer sig om opdatering af øjebliksbilledet over antal kursister, revideret beskrivelse af afsnittet "Lov om virksomhedsoverdragelse", indsættelse af ny "Vejledende tidsplan" samt en opdateret oversigt over medarbejdere, som vil være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse (bilag 4).


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget beslutter at genudbyde Danskuddannelsen som skitseret i tidsplan B


at Danskuddannelsen gennemføres som et fælles udbud imellem Herning og Ikast-Brande Kommuner, såfremt Arbejdsmarkedsudvalget i Ikast-Brande tiltræder dette


at det endelige udbudsmateriale forelægges Beskæftigelsesudvalget på mødet den 18. november 2020 med henblik på udvalgets godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Politisk budgetopfølgning 31. august 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XSagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2020 på Beskæftigelsesudvalgets område på baggrund af forbruget, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.


Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.504.796 mio. kr., hvilket er 99,995 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på 7,1%. Siden 31. august 2020 er budgettet for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse forhøjet med 63,756 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020. Dette betyder, at afvigelsen mellem forventet forbrug og korrigeret budget pr. 31. august reelt er 36,239 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,5%.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10/. november 2020.


Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen og er udarbejdet på baggrund af bogført forbrug pr. 31. august 2020, samt tilgængelig viden om årets aktivitetsniveau. Der er i opfølgningen ligeledes taget højde for forventet forbrug samt aktivitet for resten af året.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på 99,995 mio. kr.


Afvigelsen dækker både over områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.Supplerende opstilling:Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold.


Servicedriftsudgifter: Et forventet forbrug der er 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:


 • Lavere forbrug på 8,4 mio. kr på Forberedende Grunduddannelse. Aktiviteten for Forberedende Grunduddannelse (FGU) i 2019 afregnes i 2020. FGU åbnede i august 2019. Mindreforbruget på FGU skal i 2020 ses i sammenhæng med merforbruget på produktionsskoler.
 • Højere forbrug på 5,2 mio. kr. på længerevarende botilbud efter servicelovens §108. Det højere forbrug skyldes større udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.
 • Højere forbrug på 4,5 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Merforbruget skyldes stigende aktivitet samt en højere pris på Ungdomscenter Knudmosen. Det samlede merforbrug til STU er dog lavere, da udgifter til STU også bogføres under sociale formål, enkeltydelser mm., og her er det forventede forbrug på STU ca. 2,7 mio. kr. lavere end budgettet.
  Det samlede forbrug til STU er dog fortsat højere end forudsat i budgettet.
 • Højere forbrug på 3,2 mio. kr. på hjemløseteam og bostøtte mv. Det højere forbrug skyldes større udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.


Budgetgaranti: Et forventet forbrug der er 12,5 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:


 • Højere forbrug på 20,0 mio. kr. på førtidspension. Merforbruget skyldes, at den regulering der blev lavet af budgetrammen blev placeret på førtidspension og dermed er der flere førtidspensionter end der er forudsat i budgettet.
 • Lavere forbrug på 13,5 mio. kr. på ressource- og jobafklaringsforløb. Det lavere forbrug skyldes, at der er færre borgere i ressource- og jobafklaringsforløb end forudsat ved budgetlægningen. Blandt andet fordi der i øjeblikket ikke er nogle borgere som overgår til jobafklaringsforløb, på grund af den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, som følge af Corona situationen.
 • Lavere forbrug på 7,2 mio. kr. på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. På grund af Corona og den efterfølgende suspension af beskæftigelsesindsatsen forventes der et mindreforbrug på køb af vejlednings- og opkvalificeringsforløb.
 • Højere forbrug på 7,2 mio. kr. på seniorpension. Seniorpension er en ny ydelse, hvorfor der ved budgetlægningen for 2020 ikke er afsat budget hertil.
 • Højere forbrug på 5,5 mio. kr. på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det højere forbrug skyldes, at der er flere uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere end forudsat ved budgetlægningen.


Aftale (DUT): Et forventet forbrug der er 0,3 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:


 • Lavere forbrug på 8,3 mio. kr. på seniorjob til personer over 55 år. Det lavere forbrug skyldes berigtigelser, som har affødt en større indtægt i form af statsrefusion end forventet.
 • Højere forbrug på 4,9 mio. kr. på sygedagpenge. Det højere forbrug skyldes, at der er flere sygedagpengemodtagere end forudsat ved budgetlægningen.
 • Højere forbrug på 3,2 mio. kr. på løntilskud til personer i fleksjob mv. Den revisionsbemærkning, som blev givet i forhold til udbetaling og beregning af fleksløntilskud, har medført en netto merudgift på kr. 4,6 mio. kr. for perioden 2017-2019, hvoraf 3,1 mio. kr. afholdes i 2020.
 • Højere forbrug på 3,0 mio kr. på boligsikring.


Beskæftigelsestilskud: Et forventet forbrug der er 87,9 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:


 • Højere forbrug på 88,6 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige. Det højere forbrug skyldes, at antallet af forsikrede ledige er steget som følge af corona situationen, hvorfor der er flere forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægningen. Siden 31. august 2020 er budgettet for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse dog forhøjet med 63,756 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020. Midtvejsreguleringen er givet som kompensation for de højere udgifter til de forsikrede ledige.


I nedenstående tabel er det samlede antal offentligt forsørgede vist; dels, som forudsat ved budgetlægningen, og dels som forudsat i det forventede regnskab for 2020 pr. 31/3 og 31/8:Jobindsats har lavet en tilretning af data på fleksjob området som har været fejlbehæftet siden april 2019, hvorfor antallet er nedjusteret i forhold til tidligere.


Det skal i øvrigt bemærkes, at niveauet for det forventede regnskab er behæftet med stor usikkerhed. Følgende usikkerhedsmomenter skal fremhæves:


 • Den globale, regionale og lokale udvikling, som følge af corona-situationen, medfører store flukturationer i økonomien og på arbejdsmarkedet i særdeleshed. De ændrede forhold betyder, at der endnu er stor usikkerhed omkring forventningerne til hvordan den aktuelle og fremtidige konjunktursituation udvikler sig globalt og regionalt, og derfor også hvordan denne materialiserer sig i Herning kommune.
 • Beskæftigelsesudvalgets besparelser i indsatsen på baggrund af budgetforlig 2020. De fulde effekter af besparelserne er endnu ukendte.
 • Refusionsreformen, der trådte i kraft fra 2016. Det er nu ikke længere muligt at lave en faktisk beregning af refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv. Dette skyldes at refusionen for de enkelte borgere nu ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen). Udfordringen er særligt stor for de forsørgelsesydelser, der er omfattet af overgangsordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse), da de kommunale nettoudgifter til overgangsordningerne er stigende over tid.


Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet

Budgettet på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse er blevet forhøjet med 63,756 mio. kr. siden 31. august 2020. Grundet en teknisk fejl blev budgettet ikke forhøjet inden budgetopfølgningen. Budgetforhøjelsen fremgår derfor ikke af oversigterne ovenfor. Den reelle afvigelse er derfor:

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Korrigeret budget

Forventet regnskab pr. 31. august 2020

Difference

Pr. 31. august 2020

1.404.801

1.504.796

-99.995

Reelle

1.468.557

1.504.796

-36.239


Dette betyder, at afvigelsen mellem forventet forbrug og korrigeret budget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse pr. 31. august reelt er 36,239 mio. kr.


Midtvejsregulering af overførsler

Herning Kommune er blevet positivt reguleret med 28,6 mio. kr. som følge af nyt skøn for overførselsudgifter. Budgettet på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse er dog ikke blevet forhøjet som følge af den positive regulering. Af referatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 17. august fremgår det at:

"Reguleringen indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning i 2020. Der foretages ikke på nuværende tidspunkt bevillingsmæssige ændringer i forhold til udgiftsbudgettet på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, idet der ikke er en direkte budgetmæssig sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Stillingtagen til eventuelle bevillingsmæssige ændringer som følge af udgiftsudviklingen i Herning Kommune vurderes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2020."


Bevillingsmæssige ændringer:


Det indstilles, at der sker en intern budgetomplacering som følge af fald i antallet af borgere i Beskyttet Beskæftigelse efter Serviceloven jf. udvalgets tidligere principbeslutning i januar 2016. Det indstilles, at de frigivne midler som følger af den faldende indskrivning overflyttes fra Ungevejledningens Servicelovtilbud Beskyttet beskæftigelse til LAB tilbud. Overflytning af midler til LAB tilbud, sker som følge af tilsvarende merindskrivning i Ungevejledningens LAB tilbud. Den interne budgetomplacering dækker således kapacitetstilspasning for 2020, hvor beløbet udgør 673.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2/11 2020 og i Byrådet den 10/11 2020,


at der sker en intern budgetomplacering på 673.000 kr. fra Ungevejledningens Servicelovstilbud til Ungevejledningens LAB tilbud, som følge af kapacitetstilpasning for 2020.


Beslutning

Indstilingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-20 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Orientering om vedtaget budget 2021-2022 for Serviceområde 17 - Forsøgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Onsdag d. 23. september 2020 indgik 28 af Byrådets 31 medlemmer budgetforlig for de kommende år. Som noget nyt gælder budgetforliget for både 2021 og 2022. Det endelige budget blev vedtaget ved 2. behandling i byrådet tirsdag d. 6. oktober 2020. Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget omkring budgetforliget og det vedtagne budget.

Sagsfremstilling

Bæredygtighed, velfærd og boliger er i centrum i budgetforliget for 2021-2022. Derudover er det første budgetforlig siden Folketinget vedtog den længe ventede udligningsreform, som har positive konsekvenser for Herning Kommune, da der blandt andet tidligere har været en underfinansiering af beskæftigelsesområdet.


Selvom budgetforliget gælder for de kommende to år sigtes der i efteråret 2021 efter at gennemføre en temakonference, hvor drøftelserne vil omhandle de nye rammer fra økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Herunder de nye overførselsskøn.


Budgetforliget indeholder en række elementer med betydning for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som fremhæves her:


Udarbejdelse af en opkvalificeringsstrategi

Usikkerheden omkring de fremtidige konjunkturer i kølvandet på covid-19 øger vigtigheden af at have kvalificeret og veluddannet arbejdskraft i nærområdet, som fleksibelt kan tackle forandringer på arbejdsmarkedet. Forligspartierne ønsker, at Herning Kommune udarbejder en opkvalificeringsstrategi, som skal sikre, at flest mulige ufaglærte uddannes til faglærte. Forligskredsen ønsker alle relevante parter inddraget i arbejdet.


Ansvaret for udarbejdelse af en opkvalificeringsstrategi funderes i Beskæftigelsesudvalget.


Erhvervsafklaring af STU-elever

Mange unge, der går på STU Knudmosen, er ikke erhvervsafklaret eller visiteret til fleksjob efter endt ophold på skolen. STU skal fortsat være forankret i Børn og Unge, men forligspartierne ønsker samarbejdet mellem Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse styrket og borgerrettet. Forventningen er, at et større antal af STU-eleverne ved afslutningen af det tre-årige forløb er erhvervsafklaret.


Beskæftigelesudvalget er medansvarlige for dette punkt og det styrkede samarbejde med Børn og Unge.


Ungevejen

Ungevejen, Herning Kommunes nye indgang til den samlede, kommunale ungeindsats, har vist sig at være en succes. Forligspartierne gør nu inden for Beskæftigelsesudvalgets økonomiske rammer forsøget permanent. Der er tale om en investering, som på længere sigt ventes at påvirke antallet af offentligt forsørgede positivt.


Ungevejen er funderet i Beskæftigelsesudvalget og fortsætter uændret fra 2021 og frem. Der vil med et særskilt punkt på dette møde blive givet en orientering om status på Ungevejen.


Løft af indsatsen for fleksjobbere

Forligspartierne ønsker, at Beskæftigelsesudvalget inden for den samlede økonomiske ramme igangsætter et løft af indsatsen for fleksjobbere, der ligger ud over både det nuværende serviceniveau og det, der kræves i loven. Over årene forventes initiativet at give både menneskelige og økonomiske gevinster.


Ansvaret for at løfte indsatsen for fleksjobbere udover det nuværende serviceniveau funderes i Beskæftigelsesudvalget.


Kampagner mod alkoholmisbrug

Herning Kommune arbejder målrettet med forebyggelse, blandt andet med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring de fire såkaldte KRAM-faktorer: Kost, rygning, alkohol og motion. Kommunen er en del af Bevæg Dig For Livet, hvor man i samarbejde med DIF og DGI arbejder med at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. 1. januar 2021 indfører Herning Kommune desuden røgfri arbejdsdag. Forligskredsen anerkender det store forebyggelsesarbejde, der på flere fronter gøres i Herning Kommune. I 2021 og 2022 sættes hvert år 100.000 kroner af til kampagner mod alkoholmisbrug.


Midlerne og ansvaret for kampagnerne er placeret hos Forebyggelsesudvalget, men da Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for Misbrugsindsatsen via Misbrugscenter Herning er dette punkt også interessant for Beskæftigelsesudvalget.


Øvrige opmærksomheder

For at imødekomme KL og regeringens aftale om effektiviseringer, er det i forligskredsen aftalt, at der findes seks millioner kroner om året på konsulentydelser, og at der prisfremskrives med 50 procent, dog således at folkeskolen får fuld prisfremskrivning, og Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke får nogen.


Budgetforliget i fuld tekst er vedhæftet sagen som bilag.


Udover det der er nævnt i budgetforliget tilføres Jobbanken i 2021 yderligere kr. 600.000. Der er tale om et tilskud som udbetales af Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, hvorfor budgetbeløbet til brug for udbetalingen tilføres her.


Endelig budgetramme fra 2021 og frem for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse:

Beskæftigelsesudvalget godkendte d. 18. august 2020 et revurderet budgetforslaget for 2021 for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse i forlængelse af den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen. Budgetforslaget lød på 1.574,8 mio. kr. i 20 pl. svarende til 1.600,3 mio kr. i 21 pl.


Det vedtagne budget for 2021 for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse lyder på 1.601,6 mio kr. i 21 pl. svarende til en afvigelse på 1,3 mio kr. Afvigelsen skyldes at der efterfølgende er tilført kr. 600.000 vedr. Jobbanken, som en del af budgetforliget, samt kr. 910.000 som en DUT regulering vedr. tandpleje for udsatte, mens den differentierede prisfremskrivning har nedsat budgettet med kr. 200.000.


Budgetrammen for 2022 lyder på 1.606,6 mio. kr. i 21 pl.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter orienteringen med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Udvalget drøftede orienteringen, og tilsluttede sig de angivne ansvarsområder. Udvalget præsenteres på kommende møder for oplæg om de enkelte punkter.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Social- og beskæftigelsesplan 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xSagsresume

Med dette punkt orienteres om arbejdet med social- og beskæftigelsesplanen for 2021 og første udkast til planen bliver fremlagt.

Sagsfremstilling

De fire politiske fokusområder for social- og beskæftigelsesindsatsen i 2021, som blev besluttet på udvalgsmødet i juni, er:


 • Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
 • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd
 • Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet
 • Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen


Administrationen er i gang med at udarbejde planen, som er vedlagt dette punkt i første udkast. Der vil på mødet blive givet en uddybende orientering.


Udarbejdelsen af social- og beskæftigelsesplan og de politiske årsmål for 2021 har fulgt nedenstående tidsplan.


15. april 2020: Drøftelser af fokusområder og årsmål for 2021 og perspektivering til udvalgte FNs verdensmål.


2. juni 2020: Beskæftigelsesudvalget behandlede administrationens forslag til fokusområder og årsmål for 2021.


Juni - november 2020: Der arbejdes med formulering af Social- og Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplan for 2021.


20. oktober 2020: Beskæftigelsesudvalget fremlægges første udkast af planen. Der vil kunne ske mindre justeringer i planen inden det endelige udkast udover de faldne bemærkninger fra udvalget.


18. november 2020: Beskæftigelsesudvalget godkender Social- og Beskæftigelsesplan 2021.


Første udkast til Social- og Beskæftigelsesplanen for 2021 er vedlagt dette punkt.


På næstkommende udvalgsmøde vil udvalget blive præsenteret for den endelige plan.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter det fremlagte udkast med henblik på bemærkninger.

Beslutning

Der arbejdes videre med Social- og Beskæftigelsesplan 2021 ud fra udvalgets drøftelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Status på Småjobs i Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om status på projektet "Småjobs i Drift og Service".

Sagsfremstilling

I oktober 2017 bevilligede Beskæftigelsesudvalget midler til projekt Småjobs i Drift og Service - et treårigt samarbejdsprojekt mellem Jobcenteret og Drift og Service.

Projektet udløber ved udgangen af 2020.


Formålet med projektet er at stimulere efterspørgslen på småjobs gennem en samarbejdsaftale med Drift & Service om etablering af et antal faste småjobs i afdelingen. Småjobs er jobs med lavt timetal, hvor borgeren typisk modtager supplerende ydelser (a-dagpenge / kontanthjælp) ved siden af sin løn. Samarbejdsaftalen indeholder foruden småjobs også praktikker, kompetenceafklaring og -opkvalificering i Drift & Service som forberedelse til varetagelse af småjobs.


Samarbejdet har foruden at få flere borgere i selvforsøgelse til formål at skabe læring, afprøvning og udvikling af modeller for kompetenceafklaring og opkvalificering, der kan udvides til andre brancher og målgrupper.


Til projektet blev der ansat to medarbejdere i Drift & Service, der har haft ansvaret for optræning og ledelse af de borgere, der indgår i projektet.


I maj 2018 blev projektet udvidet til også at omfatte en efterværnsindsats, for de borgere, der var omfattet af projektet. Efterværnsindsatsen har til formål at fastholde borgerne i ordinære jobs efter deltagelse i projektet. Efterværnsdelen af projektet er finansieret i samarbejde med Rummelig i Midt. Med efterværn blev projektet udvidet med en endnu en projektmedarbejder ansat i Drift og Service.


Gennem projektet har borgeren via praktik skulle få et indtryk af arbejdsopgaverne i Drift & Service, og Drift & Service skulle gennem praktikken vurdere, om borgeren egner sig til ansættelse i et efterfølgende småjob i afdelingen eller på en anden arbejdsplads.


Borgeren er blevet tilknyttet en af de tre ansatte projektmedarbejdere i Drift & Service, der også har fungeret som borgerens mentor i praktikken, og relationen mellem borger og kontaktperson har været omdrejningspunktet i forløbet.


Målet for den enkelte deltager i projektet har været at opnå varig selvforsørgelse. Via projektet er den enkelte deltager blevet kompetenceafklaret og opkvalificeret med henblik på ansættelse i småjobs i Drift & Service eller på andre arbejdspladser for at opnå på varig selvforsørgelse. Det er meningen, at ansættelsen i et småjob skal fungere som et springbræt til ansættelse med et højere timetal / fuldtid. Ved at løse konkrete arbejdsopgaver er borgeren blevet afklaret i forhold til evner og færdigheder og samtidig forhåbentligt styrket i troen på egne evner.


Projektet er løbende blevet fulgt af en ejerkreds bestående af Ledelsesrepræsentanter fra Drift og Service og Social- og Beskæftigelsesafdelingen, fællestillidsmand fra Drift og Service, repræsentant fra 3F, samt projektmedarbejdere og -leder.


Projektet har resulteret i metodeudvikling, nye modeller for kompetenceafklaring og -udvikling og større gensidig samarbejde og kendskab på tværs af Drift og Service og Social- og Beskæftigelsesafdelingen.


Erfaringerne fra projektet er, at det for de fleste borgere er motiverende med lønnede timer, og at den motivation bidrager til, at flere ender med at være fuldt eller delvist selvforsørgende.


Læringen fra projektet er også, at mange borgere i målgruppen har glæde af en efterværnsindsats, men at behovet for efterværn er meget individuelt - fra ganske få opfølgninger i umiddelbar forlængelse af ansættelsen til flere ugentlige samtaler i en længere periode med efterværnskonsulenten.


Som de følgende nøgletal viser, så har størstedelen af projektdeltagerne været tilknyttet rengøringsområdet, flere af deltagerne er desuden blevet ansat i Drifts rengøringsafdeling efter endt projektdeltagelse. Det har altså vist sig, at rengøringsområdet har været et godt match for mange i projektets målgruppe.


Vedlagt dette punkt er et bilag med nøgletal for projektets resultater, der kort summeres op nedenfor.


 • 114 borgere har indtil nu været omfattet af projektet
 • Ved udgangen af september 2020 var der 18 borgere, der var aktive i projektet. Heraf var de 12 tilknyttet rengøring.
 • Ved udgangen af september 2020 var 96 borgere afsluttet i forløbet, heraf har de 55 været tilknyttet rengøring og 20 de grønne områder, mens resten var tilknyttet øvrige områder.
 • 63 af projektdeltagerne har deltaget i en efterværnsindsats
 • 1 måned efter afslutning i projektet var ca. en fjerdedel helt selvforsørgende pba. lønindkomst, mens lidt mere end fjerdedel var i småjob og en fjerdedel modtog kontanthjælp.


Nedenfor vises projektets forbrug i projektperioden.2018

2019

2020 FR

Lønudgifter til projektmedarbejdere ansat i Drift og Service

1.290.803

1.145.539

737.579

Lønudgifter til borgere i småjobs i Drift og Service

731.107

247.969

247.969

I alt

2.021.910

1.393.507

985.548


NB. Det forventede regnskab for 2020 er beregnet pba. af lønudgiften for 2019 og de faktiske udgifter i 1. og 2. kvartal 2020 med hensyntagen til at udgifterne i 2. kvartal 2020 har været kunstigt lave pga. corona.


På kommende udvalgsmøde vil udvalget blive præsenteret for et forslag til en samarbejdsmodel mellem Drift og Service og Jobcenteret, der skal afløse småjobsprojektet, når det udløber ved årskiftet.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om status på Ungevejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XSagsresume

Med dette punkt modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status på aktuelle forhold vedrørende Ungevejen.

Sagsfremstilling

Tidligere orienteringer vedrørende en sammenhængende, koordineret ungeindsats suppleres med denne sag.


Med dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget om status på aktuelle forhold vedrørende Ungevejen. Ungevejen er Ungevejledningens nye modtagelse.


Ungevejen åbnede i nye lokaler i efteråret 2019. Ungevejen har lokaler på Lillelundvej 29 i Herning.


Der vil på mødet blive givet en uddybbende status.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om godkendelse af indsatser for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 1. juli (punkt 81) blev det drøftet, hvordan vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Børne- og Familieudvalget besluttede, at alle elever skal i erhvervspraktik i enten 8. eller 9. klasse fra skoleåret 2021/2022. Desuden pegede udvalget på at sætte fokus på forældrenes rolle i forbindelse med de unges valg af ungdomsuddannelse.


Børne- og Familieudvalget godkendte på udvalgsmødet den 19. august en række indsatser og processer, som skal bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Disse indsatser og processer er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget ønsker at igangsætte indsatser for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Udvalget har besluttet, at alle elever skal i erhvervspraktik i enten 8. eller 9. klasse fra skoleåret 2021/2022. Desuden ønsker udvalget at sætte fokus på forældrenes rolle i forbindelse med de unges valg af ungdomsuddannelse.


Der foreslås derfor en indsats i to spor:

 1. Meningsfuld erhvervspraktik for alle elever i 8. eller 9. klasse
 2. Forældreinddragende indsatser


Spor 1: Meningsfuld erhvervspraktik for alle elever i 8. eller 9. klasse

Børne- og Familieudvalget ønsker at sikre, at alle elever i Herning Kommune kommer i erhvervspraktik i enten 8. eller 9. klasse. Kravet om erhvervspraktik til alle elever kan organiseres på flere måder, og det ønskes, at der er frihed til, at skolerne kan lave lokale løsninger. Derfor præsenteres nedenfor de overordnede rammer for udmøntning af beslutningen om erhvervspraktik for alle elever.


Overordnet ramme for erhvervspraktik

Omfang:

 • Folkeskolerne i Herning Kommune forpligtes til at tilbyde alle elever i 8. eller 9. klasse erhvervspraktik.
 • Erhvervspraktik kan organiseres som individuelle praktikker, gruppepraktikker, klassepraktikker mv. af kortere eller længere varighed.


Målgruppe:

 • Forpligtelsen om erhvervspraktik gælder som udgangspunkt for alle 8.-9. klasseelever i Herning Kommunes folkeskoler, også elever med i specialklasser eller på specialskolen, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.


Ansvar:

 • Ansvaret for den enkelte elevs praktikforløb ligger hos skolen/skolelederen.
 • Skolen vurderer i hvilket omfang den enkelte elev kan indgå i et praktikforløb i forhold til, hvordan praktikforløbet understøtter elevens faglige og personlige udvikling.
 • De fleste elever vil forventes at kunne finde en relevant praktikplads selv, men der vil være en gruppe elever, som har brug for hjælp fra skolen til at finde en praktikplads.


Eksempler på organisering af erhvervspraktik

Inden for de ovenstående rammer vil det være muligt for skolerne lokalt at organisere erhvervspraktik for eleverne på forskellige måder. I nedenstående tabel 1 fremgår eksempler på udmøntning af erhvervspraktikken i 8. eller 9. klasse. Uddybende beskrivelser af de forskellige eksempler findes i bilag 2.


Tabel 1: Eksempler på organisering af erhvervspraktik


Overordnede opmærksomhedspunkter

Følgende opmærksomhedspunkter bør overvejes i forbindelse med implementering af beslutningen om erhvervspraktik for alle elever. Se nærmere beskrivelse og muligheder i bilag 4.

 • Brug for flere praktikpladser – mulighed i tilkøb af portalen Elevpraktik.dk
 • Tæt samarbejde med virksomheder og brobygning mellem folkeskoler og virksomheder – mulighed i den kommende erhvervsplaymaker (se evt. jobopslag som bilag).
 • Transportmæssig udfordring i landområderne – nødvendigt med ressourcer til transport.
 • Lokalt arbejde på skolerne – mulighed for ressourcer til koordinatorfunktion på skolerne.


Spor 2: Forældrerettede indsatser

I bilag 5 indgår inspiration til forskellige indsatser til forældreinddragelse i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse. Som det fremgår heraf, kunne det være relevant at arbejde med:

 • At give forældrene viden om uddannelsessystemet og særligt erhvervsuddannelsesretningerne.
 • At inddrage forældrene aktivitet i møderne, frem for de klassiske informationsaftener.
 • At være bevidst om forældregruppe og kontekst i forberedelse af forældremøder om uddannelse og job.
 • At klæde forældrene på til at have gode dialoger om uddannelsesvalg med deres barn/unge derhjemme.
 • At inddrage forældrenes karrierevej som en del af elevernes læringsforløb.
 • At opfordre forældrene til at deltage i uddannelsesforberedende aktiviteter sammen med de unge.


Forslag til implementeringsproces

For at kvalificere implementeringen af de to indsatsspor, foreslås det, at der igangsættes en proces, hvor relevante aktører inddrages i både udvikling af konkrete modeller for erhvervspraktik samt forældreinddragende indsatser. Dette for at sikre, at vi får skabt gode rammer for både meningsgivende erhvervspraktik og forældreinddragelse, som passer ind i skolernes praksis. Derudover kan skolerne bidrage med at fremhæve opmærksomhedspunkter ved implementering af erhvervspraktik for alle elever. Forslag til proces og organisering heraf fremgår i vedlagte implementerings- og procesplan (bilag 3).


Det foreslås, at der etableres en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter af skoleledere fra overbygningsskoler, lederen af 10. klasse, erhvervsplaymakeren, ledelse og konsulent fra Center for Børn og Læring samt ledelsesrepræsentanter fra uddannelsesvejledningen (beskæftigelsesforvaltningen). Arbejdsgruppen vil i løbet af skoleåret 2020/2021 udarbejde konkrete modeller for erhvervspraktik, samt beskrive hvilke ressourcer og understøttelse, der er behov for for at alle elever kan komme i meningsfuld praktik. Sideløbende vil der gennem erhvervsplaymakeren arbejdes med opbygning af samarbejde med lokale virksomheder med henblik på at understøtte samarbejdet mellem folkeskoler og virksomheder og motivere virksomhederne til at indgå praktikforløb. Arbejdsgruppen vil yderligere komme med forslag til konkrete forældreinddragende indsatser – enten i form af et inspirationskatalog, som skolerne kan bruge lokalt, eller som en central indsat for alle.


Børne- og Familieudvalget vil i foråret 2021 blive præsenteret for produktet af arbejdsgruppens arbejde, og fra skoleåret 2021/2022 vil beslutningen om erhvervspraktik for alle elever træde i kraft.


Afhængigt af hvordan det besluttes at arbejde med indsatserne, kan det kræve ressourcer til eksempelvis transport, koordinatorfunktion på skolerne, indkøb af praktikportal mv.


Børne- og Familieudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 19 august indsatsens spor og implementeringsproces.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om ansøgning til Den A.P. Møllerske Støttefond. IBBU-projekt.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland (KSR) har indgivet en ansøgning til Den A.P. Møllerske Støttefond omkring et nyt udviklingsprojekt. Herning Kommune er en blandt flere samarbejdspartnere i projektet. Som et led i udviklingsprojektet udstationeres fast personale fra regionen i kommunernes jobcentre hvorved kommunerne vil kunne yde en helhedsorienteret indsats i samspil mellem uddannelses- og beskæftigelsesmål, sociale indsatser og sundhedsfaglig udredning og behandling.


I Herning Kommunes forankres projektet i Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Ungevejledningen.

Sagsfremstilling

Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland (KSR) har indgivet en ansøgning til Den A.P. Møllerske Støttefond og ønsker sammen med en række kommuner at iværksætte udviklingsprojektet IBBU, om en tidlig integreret indsats for unge med depression, angst og/eller stress. "IBBU" udspringer af projektets navn: "Fremrykket og integreret behandlings- og beskæftigelses-/uddannelsesindsats for unge med depression, angst og stress".


Ud over KSR er de øvrige partnere i samarbejdet Herning Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Syddjurs Kommune samt konsulenthuset DISCUS som bidrager med projektstøtte og projektstyring. DISCUS bidrager derudover også, sammen med COWI, i evalueringen af projektetet. Projektets samlede varighed er 2 år og 8 måneder.


Formål:


Formålet med IBBU-indsatsen er at integrere den sundhedsfaglige udredning og behandling, som flyttes ud i jobcentrene, med jobcentrenes ungeindsats. Projekterne forankres i kommunernes ungeindsats. I Herning Kommune forankres samarbejdet derfor i Social- og Beskæftigelsesafdeingen i Ungevejledningen, der ligeledes har deltaget i udviklingen af projektet. Formålet med projektet er at fjerne eventuelle forhindringer som bremser udviklingen af den unges uddannelses- og jobparathed og dermed afkorte de unges periode på offentligt forsøgelse. Konkret har IBBU-projektet tre overordnede formål:


 • At få udredt unge med symptomer på depression, angst og stress og få iværksat den rette behandling i de unges nærmiljø (jobcentret), så de opnår øget livsmestring og påbegynder og gennemfører uddannelse eller job.


 • At øge udrednings- og behandlingskapaciteten ift. de unge gennem oplæring og supervision af en ny gruppe af sundhedsfagligt personale (care managere), som udstationeres i kommunerne. Projektet vil således også levere en meget efterspurgt ressource.


 • At videreudvikle en fremtidig forankring af tilbud om en tidlig integreret uddannelses-/beskæftigelses-/behandlingsindsats for unge med depression, angst og stress. Både som et fast tilbud i regionens opgaveportefølje og som fast element i jobcentrenes indsats for udsatte unge.


Ungevejledningen i Herning Kommune har en særlig interesse i udviklingsprojektet, da specifikt psykiatridelen har vist sig svær at indfange i one stop serviceshop tankesættet internationalt, men også lokalt. Der forventes således en genvej til vigtig metodeudvikling via projektsamarbejdet.


Målgruppe


IBBU-projektets målgruppe er udsatte unge med psykosociale udfordringer, der kan kobles til psykiske lidelser som depression, angst og stress. Det er unge som ofte har svært ved at realisere det liv med uddannelse eller job, som de unge ønsker sig, hvorfor de dropper ud, eller aldrig kommer i gang med en uddannelse eller kommer i job.


IBBU-projektet vil omfatte 300 unge i alderen 18-30 år, heraf 100 unge fra Herning Kommune, set over den toårige periode. De unge som vil kunne omfattes af projektet er unge som er ikke umiddelbart uddannelsesparate, aktivitetsparate eller unge som vurderes egnet til FGU. Visitationen til projektet sker i de 4 deltagende kommuner.


Mål og potentialer


I projektet er der opstillet en række proces- og resultatmål. Projektet har potentiale til understøtte en stadig større gruppe af unge med depression, angst eller stress på deres vej mod uddannelse eller job. Ved at udstationere fast sundhedspersonale fra regionen i kommunerne, vil kommunerne kunne yde den helhedsorienterede indsats som er intentionen på ungeområdet i samspil mellem uddannelses- og beskæftigelsesmål, sociale indsatser og sundhedsfaglig udredning og behandling.


Hvis målene indfries kan IBBU-indsatsmodellen udbredes til andre kommuner og regioner.


Økonomi:


Projektets samlede økonomi er 14,8 mio.kr. hvoraf 7,5 mio. søges i den A.P. Møllerske Støttefond. Projektets øvrige finansiering dækkes via medfinansiering fra de 4 kommuner, KSR og DISCUS. Herning Kommunes medfinansiering udgør det tidsforbrug som Ungevejledningens medarbejdere ligger i samspillet i form af den aftalte ekstra mødeaktivitet. Det konkrete omfang er endnu ikke helt fastlagt.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 85.13.05-S55-1-15 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Orientering om KY og KSD

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Med dette punkt orienteres udvalget om status på implementeringen af de to nye IT-systemer til udbetaling af ydelser; KY (Kommunernes Ydelsessesystem) og KSD (Kommunernes SygeDagpengesystem)

Sagsfremstilling

Som en del af Kombits (Kommunernes IT-fællesskab) monopolbrud har Herning Kommune i perioden juni til oktober implementeret to nye IT-systemer til udbetaling af ydelser. De to systemer er KSD og KY, og der vil i det følgende redegøres for status på implementeringen af disse.


KSD

Den 3. juni gik Herning Kommune sammen med 90 andre kommuner i luften med KSD, som er det system, der håndterer udbetaling af sygedagpenge til borgere og sygedagpengerefusion til virksomheder. KSD afløste KMD Dagpenge. Forud for idriftsættelsen i de 91 kommuner havde systemet været i pilotdrift i først 2 kommuner og dernæst yderligere 5 kommuner, inden Kombit vurderede, at systemet var klar til udrulning til resten af landet. Forud for idriftsættelsen af KSD blev alle sager fra KMD Dagpenge automatisk konverteret til KSD.


KSD har trods pilotdrift i 7 kommuner vist sig at være behæftet med mange og alvorlige fejl og mangler.


Der har efter idriftsættelsen af KSD til de 91 kommuner været rejst stor kritik fra kommunerne af systemet og dets mangler. Manglerne kan i korte træk opsummeres i følgende punkter:


 • Fravær af overblik i systemet, hvilket betyder, at medarbejderne ikke kan forklare hverken virksomheder eller borgere, hvordan udbetalte beløb er udregnet, da det er umuligt at gennemskue i KSD. Dette er dog blevet bedre efter en nylig opdatering
 • Forkerte og manglende udbetalinger til borgere og virksomheder
 • Automatiske afgørelser i KSD, der ikke er i overensstemmelse med sygedagpengeloven og retsikkerhedsloven
 • Automatiske afgørelser til borger / virksomhed, hvor borger / virksomhed ikke bliver orienteret af KSD om afgørelsen
 • Gentagne driftforstyrrelser og langsommelig eller mangelfuld support hos KMD, som er leverandør på løsningen.


Problemerne er anerkendt af såvel Kombit som KMD, der sammen arbejder på at få systemet til at virke tilfredsstillende. Tidshorisonten for udbedringen af ovenstående er dog ukendt.


KY

Herning Kommune har siden juni 2020 være pilotkommune på KY. I september er yderligere to pilotkommuner kommet på løsningen. KY er det system, der håndterer udbetaling af bla. kontant- og uddannelseshjælp, flekslønstilskud, ressourceforløbsydelse, enkeltydelser mv. Systemet afløser BIS-Y, som Herning Kommune som den eneste af landets kommuner har haft som udbetalingssystem.


I perioden juni til oktober er der paralleldrift på KY og BIS-Y, hvor begge løsninger er i drift indtil de sidste sager er konverteret fra BIS-Y til KY. Denne model er besluttet, fordi samtlige sager skal konverteres manuelt fra BIS-Y til KY, hvilket er en meget tidskrævende proces. I september er alle kontanthjælpslignende ydelser (kontant- og uddannelshjælp samt hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse) blevet konverteret og dermed udbetalt i KY ved udgangen af september.


I oktober konverteres de resterende sager, så alle udbetalinger for oktober måned sker i KY, og BIS-Y dermed kan lukkes ned.


Selvom opgaven med at være pilotkommune på KY har været krævende, og den manuelle konvertering ligeså, så udtrykker medarbejderne tilfredshed med løsningen, og der er ingen tvivl om, at statussen som pilotkommune har betydet, at Herning Kommune har haft en ikke uvæsentlig indflydelse på udviklingen af KY-løsningen. Ligesom pilotstatussen også har betydet ekstra støtte og opmærksom fra både Kombit og leverandøren i implementeringsfasen.


Der vil på mødet være mulighed for en uddybende orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Rapporten er vedlagt dette punkt som bilag.

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.


Sygedagpengetallene er nu delvist opdateret på jobindsats.dk frem til juli 2020. For at kunne opdatere antallet af unge offentligt forsørgede er antallet af sygedagpengemodtagere under 25 år kopieret fra juli til august 2020.


Jobindsats har ændret i deres opgørelse af aktiveringsdata. Opgørelsen betyder blandt andet, at antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er reduceret med tilbagevirkende kraft.


Bemærkninger til nøgletallene


Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden august 2019 - august 2020 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent august 2020: Herning (4,0%). Hele landet (4,7%)


Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i august 2020 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men lidt højere end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken august 2020: Herning (10,2%). RAR Vestjylland (11,1%). Hele landet (10,1%)


Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse:

Herning har siden august 2020 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken august 2020: Herning (3,7%). Hele landet (3,9%)


Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i august 2020 en andel, der var højere end RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken august 2020: Herning (3,1%). RAR Vestjylland (2,7%). Hele landet (3,9%)


Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i juli 2020 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juli 2020: Herning (2,3%). Hele landet (2,4%)


Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i marts 2020 end samme måned sidste år.

Antal forløb marts 2020: 1.334 forløb


Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste 13 måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken august 2020: Herning (0,8%). Hele landet (0,6%)


Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob har været stabilit i størstedelen af perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i juli 2020 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner august 2020: Fleksjob (1.524). Ressourceforløb (260). Ledighedsydelse (311).


Førtidspension:

Der var 100 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i juli end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner august 2020: 3.846


Seniorpension:

Jobindsats er netop begyndt at udstille data på seniorpension. Herning Kommune har i første halvår 2020 tildelt 61 seniorpensioner fordelt på 17 tildelinger i 1. kvartal og 44 i 2. kvartal.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-25-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x


x


x

x


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde og anbefaler, at udkastet samt afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes.


Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde er det beskyttet beskæftigelse i Next Job efter Servicelovens § 103 og misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101, der ligger inden for det rammeaftalebelagte område.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og Region.


Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.


KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.


Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.


I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og Regionen fokus på to fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri

- Borgere med komplekse udfordringer


Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.


Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og Regionen en fireårig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum to procent i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.


Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.


Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger findes på hjemmesiden: https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22


Høring

Udkast til Rammeaftale 2021-22 har været i høring i Handicaprådet med høringsfrist 15. oktober 2020. Eventuelt høringssvar vil blive eftersendt forud for udvalgsmødet.Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2021-22 og afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger.

Beslutning

Udkast til Rammeaftale 2021-22 har været i høring i Handicaprådet den 8. oktober 2020. Handicaprådet besluttede ikke at afgive høringssvar til Rammeaftalen.


Indstillingen blev tiltrådt.Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-5-20 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødekalender 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2021.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 11 møder i Beskæftigelsesudvalget i løbet af 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Godkendt med tilføjelse af ekstra møde den 7. januar.Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.