Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 20. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-9-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Introduktion til Misbrugscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne-Mette Jespersen

Sagsresume

Med denne sag gives Beskæftigelsesudvalget en introduktion til Misbrugscenter Herning. På dette udvalgsmøde deltager Anne-Mette Jespersen, leder af Misbrugscenter Herning, for give en introduktion til misbrugsområdet.

Sagsfremstilling

Organisation

Misbrugscenter Herning er Herning Kommunes tilbud til borgere, der søger behandling for alle typer alkohol- og stofproblemer.

 

Misbrugscenter Herning har en mangfoldig og fleksibel medarbejdergruppe, der består af følgende fagligheder: socialrådgiver, ergoterapeut, sygeplejerske, socialpædagog, psykolog, speciallæge, psykiater, sygeplejerske samt HK. Alle har erfaring og/eller efteruddannelse indenfor misbrugsområdet.

 

Misbrugscenter Hernings kerneopgave er med specialviden at tilbyde behandling til borgere med rusmiddelrelaterede problematikker, så borgeren oplever mulighed for udvikling og derved mestring af egen livssituation.

 

Lovgivning

Behandlingstilbud/ydelser til borgere, der har brug af rusmidler, stof eller/og alkohol, reguleres af to forskellige lovgivningsområder. Alkoholbehandlingen reguleres af sundhedslovens §141. Behandlingen til borgere, der bruger stoffer, reguleres dels af servicelovens §101 og dels af sundhedslovens §142.

 

På begge områder gælder en behandlingsgaranti på 14 dage fra borgeren har udtrykt ønske om at komme i behandling. På stofmisbrugsområdet gælder behandlingsgarantien også for personer under 18 år.

 

Alkoholbehandlingen er omfattet af fritvalgsordning, hvilket betyder at borgeren frit kan vælge behandlingssted uden forudgående visitation fra hjemkommune. På stofområdet har borgeren mulighed for frit valg af behandlingssted efter forudgående visitation af hjemkommune.

 

Borgeren har ret til lægefaglig behandling indenfor tre dage. Ligeledes skal kommunerne have behandlingstilbud til børn og unge (15-25 årige), der er opvokset i eller lever i misbrugshjem.

 

Målgruppe

Målgruppen for misbrugsbehandling er borgere med en rusmiddelsproblematik. En misbrugsinstitution skal kunne mestre tilbud til borgere med et problemskabende forbrug til svært afhængige. Den aldersmæssige fordeling spænder fra 15 år til 75 år.

 

Alle der har spørgsmål vedr. brug af rusmidler og alkohol kan henvende sig til Misbrugscenter Herning. F.eks. misbrugeren selv, pårørende, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, læger, sagsbehandlere.

 

På landsplan vokser ca. 122.000 børn op i familier med brug af rusmidler. Lige nu lever ca. 2.200 børn i Herning Kommune i en alkoholfamilie.

 

Definition af afhængighed

 

Definition af alkoholafhængighed (WHO)

Skadeligt alkoholforbrug defineres som et forbrug, der har medført helbredsskade (fysisk eller mentalt), og hvor patienten ikke opfylder de diagnostiske kriterier for alkoholafhængighed. […]

 

Alkoholafhængighed er en kombination af fysiologiske, adfærdsmæssige og kognitive forstyrrelser associeret med et alkoholforbrug, hvor brugen af alkohol indtager en dominerende plads i dagligdagen.

 

En person lider af et afhængighedssyndrom, når tre eller flere af følgende kriterier samtidigt har været til stede inden for tre måneder eller gentagne gange inden for et år:

·       Trang (craving).

·       Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.

·       Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse.

·       Toleranceudvikling.

·       Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug.

 

Definition af stofmisbrug (Socialstyrelsen)

Et menneske med stofmisbrug er fysisk og/eller psykisk afhængigt af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer (rusmidler) i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet. Rusmidler er her defineret som illegale stoffer og beroligende medicin (benzodiazepiner).

 

De illegale stoffer inddeles ofte i disse hovedgrupper:

·       Cannabis (hash mv.)

·       Centralstimulerende stoffer (kokain, amfetamin og ecstasy mv.)

·       Opioider (heroin og opium mv.)

·       Andre rusmidler (beroligende medicin, hallucinogener som svampe, lsd m.m., khat, inhalater mv.).

 

Tilbud  

Misbrugscenters indsatser omfatter stofbehandling, alkoholbehandling samt behandling ved sundhedsteam.

 

Stofbehandling omfatter individuel behandling, gruppebehandling, behandling for hhv. unge, pårørende, familier og gravide. Ligeledes tilbydes prævention og familieplanlægning.

 

Alkoholbehandling omfatter individuel behandling, gruppebehandling, behandling for familier og pårørende (herunder BRUS og VBM – Voksen Barn af Misbruger) samt afrusning/abstinensbehandling/akutbehandling i samarbejde med privatpraktiserende læge.

 

Derudover har Misbrugscentret et sundhedsteam, der yder substitutionsbehandling, medicinsk understøttet behandling, lægefaglig behandling, sygeplejefaglig behandling, screening og vaccination ift. hepatitis. Ligeledes tilbydes gruppetilbud og café tilbud.

 

Misbrugscenter Hernings tilbudspalette omfatter også konsulentbistand til samarbejdspartnere, arbejdspladser, undervisningssteder mv.; supervision til andet fagpersonale i konkrete sager; undervisning i stof/alkohol og misbrug.

 

Strategi

Der er udarbejdet en strategi for misbrugsbehandlingsområdet, der er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 28. januar 2015. Strategien er tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Administrationen anbefaler, at det fremadrettede strategiarbejde for misbrugsbehandlingsområdet indgår i Social- og Beskæftigelsesafdelingens øvrige strategiarbejde.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Status på implementering af optimerings- og investeringspakke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres.

  

På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til investeringer i en styrket indsats.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

 

Arbejdet med at implementere alle forandringer pågår nu, og der vil på mødet blive givet en status for dette arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Ansøgning om midler til LISES aktiviteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under dette punkt bedes udvalget behandle en ansøgning om støtte til LISES aktiviteter frem til etablering af Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB) i januar 2020. 

Sagsfremstilling

 

Herning Kommune vil i et partnerskab med Holstebro, Silkeborg og Vesthimmerland Kommune samt Aalborg Universitet indgå i etableringen af et praksis-forskningscenter for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB). Centret skal danne rammen om en kontinuerlig og integreret forsker-praksissamarbejde ift. den kommunale beskæftigelsesindsats. Partnerskabet har søgt om støtte til etablering af CUBB hos den A.P. Møllerske Støttefond. Fonden har bevilliget 9,5 mio. kr. af de ansøgte 18,9 mio. kr., og partnerskabet er aktuelt i gang med at udarbejde et revideret budget for CUBB, der forventes etableret i januar 2020.

 

Udgangspunktet for etablering af CUBB er erfaringer og resultater fra innovations- og udviklingsprocessen, der har fundet sted i LISES projektet, der løber fra 1. marts 2016 til 28. februar 2020. I første halvdel af projektperioden har der været mange LISES aktiviteter i Social- og Jobindsats, der som deltager i projektet har været med i fælles lærings- og innovationsplatforme (FLIPS), observationer, interviews mv. Den empiriske dataindsamling foregik frem til januar 2018, og herefter har LISES projektet overvejende befundet sig i en analytisk fase, hvor forskerne arbejder med de indsamlede data.

 

For at fortsætte arbejdet med LISES har Social- og Beskæftigelsesafdelingen haft Dorte Caswell til at holde oplæg for hhv. den samlede ledergruppe, alle medarbejdere i de fire driftsenheder samt for udvalget. Derudover har Social- og Jobindsats arbejdet videre med implementering af udvalgte foreløbige resultater i projektet med afholdelse af en workshoprække i foråret/sommeren 2019 og Ungevejledningen har afholdt et FLIP. LISES begynder at sprede sig i organisationen, og de fire driftsenheder (Jobcentret, Ungevejledningen, Sygefravær og Jobfastholdelse samt Social- og Jobindsats) er særdeles klar til at arbejde med LISES’ fokusområder og de foreløbige resultater – og dermed blive godt klædt på til at blive en del af CUBB. 

  

Jobcentret, Ungevejledningen, Sygefravær og Jobfastholdelse samt Social- og Jobindsats ansøger med denne sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalget om en medfinansiering på 300.000 kr. til LISES aktiviteter i 2019.

Økonomi

Midlerne til LISES aktivitet foreslås afsat af Beskæftigelsesudvalgets udviklingspulje på fkt. 5.72.99. Der er udisponerede i puljen i 2019. Midlerne til LISES aktivitet kan således afholdes indenfor rammen af Beskæftigelsesudvalgets udviklingpulje i 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der afsættes en pulje på 300.000 kr. i 2019 til LISES aktiviteter i Jobcentret, Ungevejledningen, Sygefravær og Jobfastholdelse samt Social- og Jobindsats.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-16 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Videoovervågning, Godsbanevej 1a

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Personalet på Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse (CEB) og i Ungevejledningen, Godsbanevej 1a, er utrygt på grund af pusheraktiviteter ved matriklen. Administrationen anmoder, at udvalget indstiller til videovervågning af de nævnte områder til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

CEB oplever tiltagende problemer med pusheraktiviteter ved CEBs arealer, nærmere betegnet foran porten i den vestlige del af det nederste parkeringsområde og indgangsdøre på syd- og vest siden af det nederste parkeringsområde.

 

Flere gange ugentligt møder personalet ind til knuste flasker, hærværk og store mængder henkastet affald. Området lugter på grund af urinering på bygninger og materiel. Der skal derfor ofte spules og rengøres større arealer.

 

CEB har af flere omgange været i kontakt med politiet, som har patruljeret i området, dog uden langvarig effekt.

Politiet anbefaler, at CEB installerer videoovervågning. Formålet er at forebygge kriminalitet, hjælpe politiet med fremtidig opklaring af kriminalitet samt ikke mindst at skabe tryghed for personalet. I dag føler flere medarbejdere sig utrygge ved at skulle passere pusherne for at komme hen til deres biler og cykler.

 

Videoovervågningen skal dække det nævnte område og dermed de medarbejdere, pushere og deres kunder, som færdes på området. Der er således tale om et internt anliggende, og ikke om overvågning af borgere i almindelighed.

 

Overvågningen ønskes etableret fra mandag-fredag i tidsrummet 16.00 - 7.00 samt lørdag-søndag, helligdage og ferier hele døgnet.

 

Overvågningen vil ske i overensstemmelse med Herning Kommunes retningslinjer for TV-overvågning.

Økonomi

Dækkes inden for den eksisterende ramme.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget indstiller til videovervågning af de nævnte områder til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om en sammenhængende koordineret ungeindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status på etablering af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

Sagsfremstilling

Tidligere orienteringer af Beskæftigelsesudvalget suppleres med denne sag. Her orienteres om den aktuelle status på etableringen af FGU uddannelsen samt etableringen af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

 

På baggrund af den politiske aftale "Aftale om bedre veje til uddannelse eller job" blev kommunen forpligtet til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. På baggrund af aftalen fik kommunen derfor pr. 1/8 det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.  

 

"Ungevejen" fungerer som Ungevejledningens, og dermed Herning Kommunes, nye indgang til hele den samlede kommunale ungeindsats på tværs af afdelingerne. I Herning Kommune er der tale om et samarbejde mellem CBF, CBL, BSK og HOP. Ungevejen åbnede den 1. august. Ungevejen opererer i første omgang med base på Godsbanevej indtil Ungevejens nye lejede lokaler står klar. De første uger siden opstarten har været præget af travlhed. August er generelt en hektisk måned både på uddannelsesvejlednings-, forsørgelses- og rådgivningssiden. Det er dog endnu for tidligt at evaluere på omfanget af dels antal og dels typer af henvendelser.

 

Et andet nyt redskab pr. 1/8 2019 er den Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU Midt-Vest erstatter og kombinerer Produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse, Almen Voksensuddannelse, Ordblindeundervisning mv. for unge under 25 år uden ungdomsuddannelse. FGU Midt-Vest har skoler i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Ungevejledningen skal vurdere om den unge er i målgruppen til FGU.

 

 På FGU Midt-Vest Herning skolen var der pr. 1/8 indskrevet 192 elever i alt:

 

18 KUU elever på gammel ordning

38 EGU elever på gammel ordning

22 produktionsskoleelever på gammel ordning

114 FGU elever på ny ordning

 

I forhold til opstarten på den nye FGU er der nationalt forsat en del uklare forhold, blandt andet vedrørende den unges økonomi ved start på FGU på nedsat tid. Dette har givet anledning til udfordringer i sagsbehandlingen hos Ungevejledningen. Ungevejledningen samarbejder med ministeriet om at finde løsninger.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.00-K01-4-19 Sagsbehandler: Vinni Viola Guldhammer  

Revisionsberetning nr. 17 af 15. juni 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 x

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionen laver hvert år kontrol af Herning Kommunes hjemtagelse af de sociale udgifter, der er omfattet statsrefusion. Med dette punkt orienters udvalget om revisionsberetning nr. 17 af 15. juni 2019, som vedrører 2018.

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Afsnittene 1,2 og 3 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Afsnit 4 er en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 5 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrevision og afsnit 6 er bilag i forhold til den lovpligtige redegørelse på beskæftigelsesområdet.

 

Formålet med revisionen på det sociale område.

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

 

Revisionens konklusion:

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion og som vedrører beskæftigelsesafdelingen er:

- 5.1. Forretningsgange og ledelsestilsyn - Revisionens vurdering er, at der generelt er etableret hensigtmæssige og betryggende forretningsgange, og at ledelsestilsynet giver et retvisende billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på personsagsområder.

 

- 5.2. Personsager - Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen, at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

- 5.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion - Revisionen har kontrolleret refusionsanmeldelserne, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet.

 

- 5.4. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri - Det er revisionens vurdering, at Herning Kommune generelt har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis.

 

- 5.5. Fokusrevision Mentorstøtte - Revisionen beretter, at Herning Kommune har detaljerede og velbeskrevne forretningsgange vedrørende mentorordningen, og kommunen gennemfører et veltilrettelagt tilsyn med området. Det er revisionens vurdering, at såvel forretningsgange som ledelsestilsyn er hensigtsmæssige og betryggende og bidrager til at sikre, at ovenstående krav imødekommes i sagsbehandlingen.

 

- 5.6. Fokusrevision Tegnsprogstolkning - Revisionen beretter, at Herning Kommune har detaljerede og velbeskrevne forretningsgange vedrørende området for tegnsprogstolkning, og kommunen gennemfører et omfattende tilsyn med området. Det er revisionens vurdering, at såvel forretningsgange som ledelsestilsyn er hensigtsmæsige og betryggende og bidrager til at sikre, at krav imødekommes i sagsbehandlingen.

Revisionen har desunden foretaget en stikprøvevis sagsgennemgang. Revisionen har i gennemgangen ikke fundet fejl og mangler og gennemgangen har derfor ikke givet anledning til kommentar eller bemærkninger.

 

Punktet 5.7. Revisionsberetningen vedrører Social og Sundhedsområdet, og er derfor ikke kommenteret i dette punkt.

 

Opfølgning på tidligere revisionsberetninger.
Gennemgangen for 2017 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der er ej heller forhold til opfølgning for tidligere år.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
at udvalget indstiller sagen til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.20.00-P05-1-18 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Viden om ressourceforløb i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

x

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes kvartalsvise statistikker over tilkendte og afsluttede ressourceforløb. Statistikkerne skal belyse tilgængelige baggrundsvariabel for borgere, der pågynder og afslutter disse forløb.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget blev på udvalgsmøde den 25. oktober 2018 præsenteret for hvilke borgere, der får ressourceforløb og en beskrivelse af tilgængelige baggrundsvariable. Dette blev suppleret med repræsentive cases med brugerrejser.

 

Administrationen har til dette møde udarbejdet opdateret kvartalsstatistik, der giver viden om ressourceforløb i Herning Kommune. Statistikkerne viser de tilgængelige data fra første og andet kvartal 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden juni 2018 - juni 2019 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent juni 2019: Herning (3,1%). Hele landet (3,5%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i juni 2019 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken juni 2019: Herning (11,0%). RAR Vestjylland (11,9%). Hele landet (10,9%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden juni 2018 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2019: Herning (3,9%). Hele landet (4,3%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i juni 2019 en andel, der var lidt højere end niveauet for RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken juni 2019: Herning (1,9%). RAR Vestjylland (1,8%). Hele landet (2,6%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i juni 2019 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2019: Herning (2,0%). Hele landet (2,2%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lidt lavere i maj 2019 end samme måned sidste år.

Antal forløb maj 2019: 881 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2019: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i juni 2019 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner juni 2019: Fleksjob (1.482). Ressourceforløb (308). Ledighedsydelse (271).

 

Førtidspension:

Der var 15 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i juni 2019 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juni 2019: 3.731

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.04-P20-3-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status Kultur på Recept

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

 

  x

    x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med Budgetforlig 2017 blev der afsat 400.000 kr. årligt til i en treårig periode at tilbyde kulturelle tilbud til langtidssygemeldte borgere. Forebyggelseudvalget besluttede på møde den 13. december 2016 at bevilge yderligere 285.000 kr. i 2017, 285.000 kr. i 2018 og 285.000 kr. i 2019 til Kultur på Recept.

 

I det følgende gives en status på projekt Kultur på Recept.

 

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget i perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2019.   

 

Baggrund

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en model for, hvorvidt og hvordan kulturelle aktiviteter kan bidrage til at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet samt at mindske deltagernes følelse af ensomhed og social isolation, som ofte er en følgevirkning af sygdom og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 18 til 64 år i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding på grund af psykisk sårbarhed, let til moderat depression, angst eller stress.

 

Aktiviteter og indsatser

Indsatsen gennemføres i samarbejde med forskellige kulturinstitutioner i Herning Kommune, herunder Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole, Herning Billedskole, Herning Bibliotek og Skovsnogen. 

 

Indsatsen består af gruppeforløb med 10-12 deltagere, som mødes to til tre gange om ugen i en periode på 10, 12 eller 15 uger.  

 

Siden projektets start den 1. januar 2017 og indtil den 1.april 2019 er der udbudt i alt 12 forløb.  I alt er 81 borgere er henvist/selvhenvist til Kultur på Recept. Heraf er 15 deltagere gengangere, fordelt på ti personer. Antallet af unikke borgere i projektet udgør 66.  

 

Ud af de 81 borgere, som er henvist til et forløb, har 41 deltagere gennemført et forløb. 17 deltagere er forsat i et forløb og 23 deltagere er frafaldet. Af de 23 er fire deltagere gengangere.   

 

De 23 frafald begrundes primært med følgende årsager:

 • Praktik, jobprøvning og raskmelding – 39 procent.
 • Personlige årsager, såsom sygdom i den nærmeste familie, problematikker som følge af egen sygdom (henvisningsdiagnose) eller anden sygdom – 35 procent.  
 • Tilbuddet har ikke levet op til deltagerens forventningerne – 13 procent.
 • Ukendte årsager – 13 procent.

 

Af de 81 borgere, som er henvist til et forløb, har fem deltagere ikke udfyldt spørgeskema ved opstart og/eller afslutning, hvorfor følgende opgørelse kun omfatter de resterende 76 borgere.

 

Data vedrørende deltagergruppens sammensætning

For de 76 personer, som var tilmeldt et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: 12 af de tilmeldte deltagere er mænd, og 64 deltagere er kvinder.
 • Aldersspredning er fra 18 år og op til 66 år. Gennemsnitsalderen er på 41 år.  

 

For de 38 deltagere, som har gennemført et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: Tre deltagere er mænd, og 35 deltagere er kvinder.
 • Hovedparten af deltagerne er i alderen 36 til 55 år. Gennemsnitsalderen er 43 år. 

 

Indsatsens betydning for deltagernes helbred, trivsel og livskvalitet

På baggrund af de spørgeskemaer, som deltagerne udfylder i samarbejde med kulturkoordinator i forbindelse med samtale ved start og afslutning af et forløb, ses følgende resultater for de 38 personer, som har gennemført et forløb: 

 • Andelen med dårligt selvvurderet helbred er faldet fra godt 63 procent ved start til knap 24 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om et fald på ca. 39 procentpoint.
 • Andelen med god trivsel og livskvalitet er steget fra godt 39 procent ved start til knap 79 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om en stigning på ca. 40 procentpoint.
 • Andelen, som vurderes at have eller være i højrisiko for udvikling af depression og stressbelastninger, falder fra knap 45 procent ved start til 21 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om et fald på ca. 24 procent.
 • Andelen, som ikke umiddelbart vurderes at være i risiko for udvikling af depression og stressbelastninger, stiger fra 21 procent ved start til godt 55 procent ved afslutning af et forløb.  

 

Der ses alt i alt en meget positiv udvikling i forhold til deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet.  

 

Befolkningsundersøgelser viser, at selvvurderet helbred, trivsel og livskvalitet har stor betydning for udviklingen af forskellige former for kroniske sygdomme, forbrug af sundhedsvæsenet, medicinforbrug, sygefravær, arbejdsløshed og førtidspension.   

 

Tallene viser sammenholdt med midtvejsevaluering, september 2018 en positiv forskydning i forhold til helbred, trivsel og livskvalitet ved både opstart og afslutning. Dette stemmer overens med kulturguidernes tilbagemelding, idet deltagerne i efteråret 2018 var relativt ressourcestærke.

 

Deltagernes evaluering af Kultur på Recept

I forbindelse med afslutning har deltagerne udfyldt et spørgeskema vedrørende deres forventninger og tilfredshed med forløbet. Af de 38 deltagere, som har gennemført et forløb, har godt 97 procent svaret, at de i høj grad vil anbefale forløbet til andre. Ca. 84 procent har svaret, at forløbet i høj grad svarede til deres forventninger, ca. 13 procent svarer i nogen grad og godt 2 procent svarer i mindre grad. Alt i alt har indsatsen fået mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at den forelagte status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Fagudvalgsbehandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, at der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, og at strategi for Lokal Agenda 21 skal indgå i Planstrategi 2019, herunder at FN's verdensmål indgår som en del af Agenda 21, hvor det er relevant. I samme omgang blev det besluttet, at der skal ske en kondensering af den nuværende vision, så den bliver kortere og skarpere.

 

Hermed fremsendes forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi til drøftelse og kommentering forud for foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2019 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2019 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Fotos indsættes først i publikationen til den foreløbige vedtagelse, det er derfor tekstgrundlaget, der er til drøftelse og kommentering under denne fagudvalgsbehandling. Da planstrategien er Byrådets strategi for kommunens udvikling er den skrevet med Herning Kommune som afsender. Sprogformen er samtidig med til at gøre publikationen mere nærværende for kommunens borgere.

 

Planstrategi 2019 er disponeret i 5 hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen og en oversigt over FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

 

Ad 1. Revision af kommuneplanen

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer. Planperioden forlænges til 2032. Ændringerne omhandler i hovedtræk:

-    Byudviklingen og boligudbygningen revideres, og mulighed for nye boformer undersøges

-    De nye politikker/planer og strategier indarbejdes

-    Eksisterende visioner erstattes af ny visionsfortælling

-    Grønt Danmarkskort indarbejdes

-    Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer revideres og forenkles

-    Oversvømmelsestruede arealer udpeges og retningslinjerne ajourføres

-    Rammebestemmelserne servicecheckes for eventuelle mangler

-    Retningslinjer for og udpegning af konsekvenszoner om produktionserhverv opdateres

 

 

Ad 2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

Kernefortællingen er den korte historie om Herning Kommune nu, som blev vedtaget i 2017, mens visionsfortællingen er historien om, hvordan Herning Kommune gerne vil være i fremtiden. Det betyder ikke, at vi ikke allerede rummer visionsfortællingen i dag, men den kan realiseres endnu mere og bliver endnu tydeligere – på samme måde som kernefortællingen heller ikke rummer alt, hvad vi gør og er. Fundamentet for visionsfortællingen er fortsat ”Her er alle muligheder åbne”. Visionsfortællingen favner bredden og de fælles ambitioner for Herning Kommune. Den nye visionsfortælling er et operationelt værktøj, der både samler fokusområder, forholdet til kernefortællingen og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Visionsfortællingen vil være paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af organisationen. Byplanudvalget behandlede oplægget til visionsfortælling på deres møde den 27. maj 2019 med anbefaling om godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Ad 3. Udviklingstemaer (debatafsnit)

Udviklingstemaerne er udsprunget fra arbejdet med visionen. Da Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt samarbejde, vil der være en del overlap imellem de forskellige udviklingstemaer også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder. De fem udviklingstemaer er:

-    Spændende uddannelsesby

-    Klima

-    Fremtidens erhverv

-    Det gode liv

-    Fremtidens ældre

 

Hvert udviklingstema tager afsæt i den nye visionsfortælling og omhandler forskellige problemstillinger, hvor mulige løsninger skal undersøges og integreres i den kommende planperiode. Af samme grund indeholder de forskellige udviklingstemaer konkrete spørgsmål, som relaterer sig til temaet og lægger op til den offentlige debat. Temaerne er ligeledes suppleret med enkelte konkrete indsatser, der udpeger en retning for vores måde at arbejde på, og afsluttes med en lille reference til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Der er dog ikke taget stilling til, i hvilket omfang verdensmålene kommer til at indgå i arbejdet med de forskellige udviklingstemaer. 

 

For beskæftigelsesområdet er der i planstrategien lagt særligt vægt på kvalificering af arbejdskraft, derfor indeholder planstrategien også et afsnit med samme navn under udviklingstemaet ”Fremtidens erhverv”. Afsnittet har fokus på at kvalificere arbejdskraften og forebygge ledighed og sygefravær samt den socialfaglige indsats med at sikre størst mulig deltagelse på arbejdsmarkedet for kommunens mest udsatte borgere.

 

Blandt referencerne til nyere initiativer på beskæftigelsesområdet nævner planstrategien Herning Kommunes fokus på at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft på kort og lang sigt samt arbejdet med FLIP-metoden, der er et værktøj til at arbejde målrettet med nye løsninger.

 

Afsnittet ”Handikap og psykiatri” under udviklingstemaet ”Det gode liv” har fokus på størst mulig livskvalitet og mestring af eget liv gennem inklusion i samfundet, samarbejde og netværk.  

 

 

Ad 4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 (debatafsnit)

Herning Kommunes lokale Agenda 21-strategi omhandler indsatser og vigtige redskaber til at fremme bæredygtighed både for Herning Kommune som virksomhed og for den samlede kommune, og den viser på hvilken måde Herning Kommune lever op til planlovens fem retningslinjer for en Agenda 21-strategi:

-    Mindskelse af miljøbelastning og ressourceforbrug,

-    Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

-    Fremme af biologisk mangfoldighed,

-    Borgerinddragelse i det lokale Agenda 21-arbejde,

-    Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

 

Der er i forbindelse med strategien indsamlet input på tværs af forvaltningerne om indsatser og mål, der understøtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for at synliggøres eksisterende tiltag. Derudover lægges der op til, at Herning Kommune i en kommende proces vil undersøge, hvordan og i hvilket omfang det giver mening at arbejde med verdensmålene i en kommunal kontekst.

 

 

Ad 5. Godt på vej

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. En lang række initiativer peger dog allerede i den rigtige retning. Godt på vej indeholder billeder for nogle af disse initiativer.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget som fagudvalg kommenterer på forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at der i afsnittet om "Det gode liv" indarbejdes en tydeligere beskrivelse eller en faktaboks om socialt arbejde i udsatte boligområder (både land og by), hvor helhedstænkning og sammenhæng står klart.

Ligeledes anbefaler udvalget, at formuleringen p. 14 om "Samtidig falder behovet for ufaglært arbejdskraft" slettes.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Afrapportering fra Jobbanken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status på Jobbankens aktiviteter i 2018. Direktøren for Social, Sundhed og Beskæfigelse indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Jobbanken arbejder ud fra følgende formål:

 

1.    At arbejde for varig beskæftigelse og uddannelse for førtidspensionister.

2.    At opfordre virksomheder til at tage et socialt ansvar og dermed være med til skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

3.    At det både er fordelagtigt for den enkelte førtidspensionist, virksomheden og samfundet at reintegrere førtidspensionisten på arbejdsmarkedet.

4.    Nyudvikle og skabe evidens for fordelene ved at etablere en national strategi, hvor førtidspensionister kommer i arbejde og/eller uddannelse.

 

Med afsæt i ovennævnte formål har Jobbanken siden 2003 hjulpet psykisk sårbare førtidspensionister i Herning med at komme ud på arbejdsmarkedet - og efterfølgende fastholde job.

 

Af vedlagte statusrapport fremgår blandt andet, at der i 2018 er etableret i alt 135 nye jobs - heraf er 66 jobs oprettet til "nye" borgere i målgruppen, medens de resterende 69 er oprettet med henblik på fastholdelse af borgere. Heudover er 10 borgere startet som iværksættere og 7 borgere har påbegyndt uddannelse.

 

Endvidere fremgår det, at:

 

 • 314 sindslidende har modtaget Individuel Vejledning
 • 88 personer har deltaget i Idræt og Sundhed
 • 127 har deltaget i undervisning
 • 254 personer har deltaget i netværksaktiviteter

 

Herning Kommune støtter Jobbanken med et årligt tilskud på 600.000 kroner (2017-priser), svarende til 613.980 kroner i 2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orieneringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

JobCamp 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL afholder den 7. og 8. november 2019 konference om beskæftigelsespolitik - jobCAMP 19.

 

Sagsfremstilling

Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center

Pris: 3.995 kr. incl festmiddag, men excl. hotelværelse.

Program, incl. sessioner er vedlagt.

Sidste frist for tilmelding er den 20. oktober 2019.   

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at deltagelse drøftes, herunder hotelreservationer

at der vælges sessioner for deltagerne.

 

Beslutning

Tommy Tønning, Torben Clausen, Søren Peder Jensen og Marianne Bjørn Jensen ønsker at deltage.

Joan Hansen og Erling Præstekjær har ikke mulighed for at deltage. Der afventes svar fra Jørn Vedel Eriksen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Kort orientering om igangværende undersøgelse af indeklima på Godsbanevej 1A.

 

Anne Sofie Rosenhøj er ansat som afsnitsleder i Jobcenter Herning med ansvar for fleksjobområdet.

 

Marianne Bjørn Jensen melder afbud til mødet den 10. september 2019.

 

Mødet den 10. september starter kl. 9.00.