Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 20. august 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Reform af beskæftigelsesindsatsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Den 18. juni 2014 indgik regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti et forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen.

Med dette punkt fremlægges hovedpunkterne i forliget og deres eventuelle betydning for Herning Kommunes beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Aftalepartierne ønsker med reformen, at ressourcerne skal bruges på en bedre og mere effektiv måde, så flere ledige kommer hurtigst muligt i varig beskæftigelse. Samtidig skal reformen sikre, at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft, og at kommunerne i højere grad får frihed til at tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for de ledige. Reformen omhandler - i forhold til målgrupper - alene de forsikrede ledige.
 
Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes med reformen. Dvs., at jobcentrene fortsat har myndighedsansvaret for den aktive indsats, mens a-kasserne fortsat afholder den indledende CV-samtale samt foretager løbende rådighedsvurdering.
 
I det følgende gennemgås de enkelte elementer i reformen.
 
Individuel og tidlig indsats
Fremover skal alle forsikrede ledige til fælles samtale i jobcenteret sammen med a-kassen indenfor de første 3-6 ugers ledighed. Ved denne samtale skal der lægges en personlig plan for den ledige.


Herefter skal alle ledige i de første 6 måneder have et intensiveret kontaktforløb med månedlige samtaler i jobcenteret. A-kassen deltager i en fælles samtale, der afholdes i jobcenteret i 5. eller 6. ledighedsmåned og afholder som i dag 2 rådighedssamtaler indenfor de første 6 måneders ledighed. Efter de første 6 måneders ledighed er der samtaler i jobcenteret ca. hver tredje måned og rådighedssamtaler i a-kassen efter behov. I dag er der kun krav om, at jobcenteret skal afholde samtaler for hver 3. måneds ledighed.
 
Tilbud til ledige
For at målrette indsatsen får alle ledige fremover ret og pligt til ét aktivt tilbud. Dermed skal ledige ikke længere have gentagen aktivering hver sjette måned.
 
For ledige i aldersgruppen 30-49 år bliver der ret og pligt til tilbud efter 6 måneders ledighed, hvor det i dag først er efter 9 måneder.
 
For ledige under 30 år og fra 50 år og op efter vil der fremover være ret og pligt til tilbud efter 3 måneders ledighed, hvilket er uændret for de ledige under 30 år.
 
Jobcentrene kan fortsat give et ret og pligt tilbud tidligere, ligesom der også fortsat kan gives ekstra tilbud, som den ledige har pligt til at deltage i. Reformen lægger desuden op til, at der skal være særligt fokus på de virksomhedsrettede tilbud.
 
I Herning Kommune vil ændringerne i ret og pligt til tilbud ikke have den store betydning, da der i dag gives ret og pligt tilbud til alle forsikrede ledige efter 13 ugers ledighed, og der allerede er meget stort fokus på at anvende virksomhedsrettede tilbud.
 
Med reformen fjernes driftsrefusionen for øvrig vejledning og opkvalificering, hvor der i dag er refusion af 50% af udgifterne. Den nuværende refusion på 50% af ordinær uddannelse fastholdes dog.
 
6 ugers selvvalgt uddannelse og øvrige uddannelsestilbud  
Den nuværende ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse til alle forsikrede ledige ændres, så den målrettes ufaglærte og faglærte ledige, samt ledige med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.
 
For at sikre reeelt jobrettede tilbud, udarbejdes der en landsdækkende positivliste, der fastsætter hvilke kurser, der kan gives som 6 ugers selvvalgt uddannelse.
 
Der afsættes desuden midler til en regional uddannelsespulje, hvor jobcentrene kan få dækket 80% af udgifterne til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb målrettet områder, hvor der indenfor 6 måneder forventes jobåbninger.
 
Mere ansvar til den ledige
Ledige skal fremover registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en digital joblog, der giver overblik over den lediges jobsøgning. Både a-kasse og jobcenter får adgang til den lediges joblog, så de kan følge med i den lediges jobsøgning og målrette vejledningen herefter. Samtidig får jobcenteret mulighed for at give rådighedsafprøvende tilbud, hvis den ledige vurderes ikke at medvirke aktivt i indsatsen.
 
Ledige får desuden selv ansvaret for at booke samtaler med jobcenteret, men jobcenteret skal dog indkalde til de samtaler, hvor både a-kasse og jobcenter skal deltage.
 
Virksomhedsservice og jobformidling
For at styrke virksomhedskontakten skal alle jobcentre fremadrettet have et tæt samarbejde med virksomhederne indenfor 3 servicespor: rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Med reformen lægges der op til at jobformidling fremover skal være en kerneopgave i jobcenteret, hvilket det dog allerede er for Jobcenter Herning, der over flere år nu har haft stor succes med sin virksomhedshotline.
 
Med reformen lægges der desuden op til, at der fremover skal arbejdes på tværs af kommunegrænserne ift. virksomhedskontakten. Dette finder allerede sted i Herning Kommune, da jobformidling og virksomhedsaktivering sker på tværs af kommunegrænserne. Desuden betjener Jobcenterets hotline også virksomheder uden for Herning Kommune, ligesom der samarbejdes med andre jobcentre om rekruttering af ledige til at besætte de indmeldte jobs.
 
Ændringer i jobrotationsordningen
Varigheden af jobrotationsvikariat for ledige bliver afkortet fra 12 til 6 måneder, mens kravet til forudgående ledighed hæves fra 3 til 6 måneder. Desuden sænkes statsrefusionen til kommunerne fra 100% til 60%.
 
Regelforenkling og afbureaukratisering
Partierne bag reformen er enige om, at kommunerne skal have styrkede incitamenter og større frihedsgrader til at tilrettelægge en meningsfuld indsats for den enkelte ledige.
Beskæftigelsesindsatsen skal derfor afbureaukratiseres, så arbejdsprocesserne i kommunerne bliver forenklet og optimeret. Det gøres bl.a. ved at de centrale love på beskæftigelsesområdet gennemskrives, og at der gøres bedre brug af digitale værktøjer.
 
Løntilskudsordningen forenkles og reglerne for offentlig og privat løntilskud harmoniseres. I den forbindelse ændres den maksimale varighed af private løntilskud fra 12 måneder til 6 måneder, mens offentlig løntilskud fremover maksimalt kan vare 4 måneder fremfor 6 måneder som i dag.
 
Særlig indsats for langtidsledige
Jobcenteret skal fremover tilbyde den ledige en særlig intensiv og individuelt tilrettelagt indsats og jobsøgningsstøtte i den sidste del af dagpengeperioden. Den styrkede indsats igangsættes efter 16 måneders ledighed, hvor der afholdes en supplerende samtale i jobcenteret, hvor a-kassen også deltager med det formål at revurdere indsatsen til den ledige. Indsatsen kan fx være en personlig jobformidler eller hyppige samtaler i kombination med et virksomhedsrettet tilbud.
 
Kompetenceudvikling for jobkonsulenter
Med reformen afsættes betydelige midler til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser for at sikre, at den ledige mødes af et professionelt beskæftigelsessystem.
 
Øvrige ændringer som følge af reformen
De nuværende lokale beskæftigelsesråd nedlægges og erstattes af nye regionale arbejdsmarkedsråd, hvis antal og geografiske opdeling drøftes med arbejdsmarkedets parter og forligskredsen. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det.
 
Kommunerne forpligtes desuden til at drøfte konkrete samarbejder i regi af de nuværende fem Kommunekontaktråd (KKR) for at styrke det tværkommunale samarbejde om beskæftigelsesindsatsen.
 
Som led i den samlede beskæftigelsesreform gennemføres med virkning fra 2016 den af regeringen foreslåede refusionsomlægning. Refusionsomlægningen drøftes i forligskredsen i august 2014 med henblik på fremsættelse af lovforslag i 2014-2015.
 
Reformens ikrafttrædelse
Reformen af beskæftigelsesindsatsen træder i kraft den 1. juli 2015, dog med en række undtagelser, der allerede træder i kraft den 1. januar 2015. Disse undtagelser er:

 

 • Afskaffelse af gentagen aktivering

 • Omlægning af driftsrefusion

 • Regional pulje

 • Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse

 • Målrettet voksenlærlingeordning

 • Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser

 • Målretning af offentligt og privat løntilskud

 • Jobrotation

 • Virksomhedspraktik og trainee-indsats

 • Styrket indsats sidst i ledighedsperioden

 • Kvalitet i indsatsen for ledige i særlig risiko for langtidsledighed

 • En mere entydig og effektiv organisering

 • Afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser


Forventet effekt af reformen

Aftalen løfter isoleret set den strukturelle beskæftigelse med 800 personer og styrker
isoleret set de offentlige finanser for hele landet med 80 mio. kr. i 2020, mens reformen på langt sigt forventes at styrke den strukturelle beskæftigelse med 3000 og forbedre BNP med 2.7 mia. kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Prioriteringsønsker til budgettet på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget drøftede på mødet i juni prioriteringsønsker på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Med dette punkt fortsætter Udvalget arbejdet med prioriteringer.

Sagsfremstilling

Som led i udvalgets kontinuerlige arbejde med de økonomiske prioriteringer på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse lægges der med dette punkt op til, at udvalget fortsætter arbejdet med prioriteringsønsker.

 

På mødet i juni fremsatte udvalget de temaer, hvor der kunne være et ønske om en styrket indsats. Administrationen har efterfølgende sammenskrevet disse ønsker, og fremlægger til mødet et forslag til den videre proces, hvor udvalget får mulighed for at drøfte, hvilke temaer administrationen skal arbejde videre med. Det videre arbejde vil i øvrigt bestå i udarbejdelse af konkrete forslag til indsatser inden for de valgte temaer, med tilhørende finansieringsforslag.

 

Konkret foreslås det, at der i første omgang udvælges to temaer blandt de foreslåede, hvor der arbejdes videre med at

a) beskrive eksisterende aktiviteter inden for temaet

b) beskrive mulige nye initiativer

c) beskrive forslag til finansiering af initiativ

d) beskrive sammenhæng mellem indsats og forventet effekt af mulige nye initiativer

 

Når beskrivelserne a - d foreligger for de udvalgte temaer, tager udvalget stilling til indsatsen inden for de udvalgte temaer. 

 

Herefter vælger udvalget et eller flere temaer - enten blandt de allerede foreslåede eller fremsætter nye - hvor der udarbejdes beskrivelse (a - d), og efterfølgende tages stilling.

Denne proces foreslås fortsat gennem hele udvalgets valgperiode. Udvalgets prioriteringsarbejde bliver dermed en kontinuerlig proces, med fokus på optimal anvendelse af de til enhver tid eksisterende ressourcer.

 

Det foreslås, at de to første temaer bliver:

 1. brancheskift for langtidssygemeldte

 2. korte kompetencegivende kurser ("få papir på det man kan") – både til ledige og beskæftigede.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter opsamlingen af prioriteringsønsker i forhold til serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

at der arbejdes videre som beskrevet med de to områder - brancheskift for langtidssygemeldte, samt korte kompetencegivende kurser til ledige og beskæftigede.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 og revurdering af udgiftsbehovet på so 17 i 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2014, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.


Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.158 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. mindre det korrigerede budget (svarende til en afvigelse på 1,4 procent).

 

Regeringen og KL indgik i juni måned aftale om kommunernes økonomi i det kommende år. Som beskrevet i Herning Kommunes budgetvejledning opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet på serviceområde 17 i henhold til de nye forudsætninger i økonomiaftalen. Den opdaterede vurdering fremlægges her til udvalgets godkendelse.  

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]


Det samlede forbrug på serviceområdet dækker over forskydninger mellem delområder:

 • der forventes et mindreforbrug på 2,177 mio kr på servicedriftsudgifterne. Dette skyldes dels at betalingen for elever på produktionsskolen er lavere end forudsat i budgettet. Betalingen i 2014 vedr. aktiviteten i 2013. Derudover er forventningen til forbruget på nettolønudgift til forsikrede ledige ansat i kommunen med løntilskud mindre. Dette hænger sammen med en nedjusteret forventning til antallet af forsikrede ledige.

 • der forventes et mindreforbrug på 5,961 mio kr på det budgetgaranterede område i forhold til den udmeldte ramme.

 • der forventes et merforbrug på 1,873 mio kr det aftalebaserede område. Dette dækker over et mindre forbrug på seniorjob - hovedsageligt pga. af indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse som alternativ ved udfald af dagpengesystemet. Der er tale om merforbrug på fleksjob og sygedagpenge på grund af større aktivitet end forudsat på begge områder. 

 • På grund af et forventet lavere antal forsikrede ledige (1350 mod 1490 i budget 2014) forventes et forbrug på 159,25 mio kr på beskæftigelsestilskudområdet, hvilket er 10,925 mio kr mindre end forudsat i budget 2014. I juni har kommunen modtaget opgørelsen af det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud, og det er på 165 mio kr.

 

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på viden om bogført forbrug pr. 30. juni 2014, samt på tilgængelig viden om aktivitetsniveau. Opfølgningen er desuden baseret på en prognose for udviklingen resten af året.

 

Revurdering af udgiftsbehov i 2015 - opdateret budgetforslag på so 17 
Regeringen og KL indgik i juni måned aftale om kommunernes økonomi i det kommende år. Som beskrevet i Herning Kommunes budgetvejledning opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet på serviceområde 17 i henhold til de nye forudsætninger i økonomiaftalen. Den opdaterede vurdering fremlægges her til udvalgets godkendelse.   

I revurderingen er ud over økonomiaftalen og opdateret viden om forventet aktivitet, indarbejdet vedtagne love - og dermed er de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen ikke indarbejdet. Det sker når den tilhørende lovgivning er vedtaget. KL anbefaler dette i deres budgetvejledning til kommunen og det er også den gældende budgetpraksis i Herning kommune på serviceområde 17.

 

[image]

 

I forhold til budgetforslaget fra maj/juni er nu indarbejdet et skøn på de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen og den nye sygedagpengemodel. Samlet set vurderes der at være et udgiftsbehov på 1.176 mio kr i 2015, hvilket er 4,587 mio kr mindre end rammen. Udgiftsbehovet er 15, 597 mio kr større end budgetforslaget fra maj/juni.

 

Der vil på mødet i udvalget blive forelagt en uddybende forklaring til såvel halvårsopfølgningen på budget 2014, som det revurderede forslag til budget 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september og i Byrådet den 16. september 2014.

 

at der foretages budgetomplacering på 5 mio kr i 2014 på beskæftigelsestilskudsområdet

 

at udvalget godkender det opdaterede budgetforslag for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-28-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Den lokale inddragelse af Arbejdsmarkedets parter efter Beskæftigelsesreformen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagsresume

Som følge af Beskæftigelsesreformen nedlægges De Lokale Beskæftigelsesråd med virkning fra 1. juli 2015, og reformen rummer ikke bestemmelser om etablering af andre samarbejdsorganer, som kan forventes at løfte opgaverne efter De Lokale Beskæftigelsesråd – det fremgår dog af bilaget til reformforliget, at kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det.
 
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Beskæftigelsesudvalget inviterer en mindre kreds af repræsentanter for Arbejdsmarkedets Parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet til at tage del i det fremtidige lokale samarbejde omkring Beskæftigelsespolitikken med henblik på at understøtte, videreføre og videreudvikle de mange vigtige initiativer og samarbejdsrelationer, som er skab i regi af LBR-arbejdet - herunder det tætte samarbejde imellem Beskæftigelsesudvalget og Arbejdsmarkedets Parter.

Sagsfremstilling

Med den nuværende lovgivning inddrages Arbejdsmarkedets parter i Beskæftigelsespolitikken på centralt-, regionalt- og lokalt niveau som følger:
 

 • 1 Beskæftigelsesråd på landsplan

 

 • 4 Regionale Beskæftigelsesråd

 

 • 94 Lokale Beskæftigelsesråd

 

Partsdeltagelsen efter Beskæftigelsesreformen
Den nye struktur træder i kraft den 1. juli 2015, hvorefter Parterne vil være repræsenteret på følgende niveauer:
 

 • 1 Arbejdsmarkedsråd på landsplan

 

 • X-antal Regionale Arbejdsmarkedsråd (Forventeligt 8-10 – aftales endeligt efteråret 2014)

 

 • De Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges

 
Den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer med placering i henholdsvis Aalborg, Odense og Roskilde.
 
De 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer forestår sekretariatsbetjeningen af de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd.
 
Den foreliggende beskrivelse af De Regionale Arbejdsmarkedsråds kommende opgaver er særdeles kortfattet, men det fremgår bl.a., at RAR´erne får til opgave at varetage opgaverne med at koordinere samarbejdet på tværs af kommunerne og a-kasser med f.eks. VEU-centrene og de regionale vækstråd.  
Herudover fremgår det af forligsteksten, at RAR får en rolle i udmøntningen af midler til uddannelse, idet der afsættes en regional uddannelsespulje.
 
Endelig fremgår det af forliget, at kommunerne forpligtes til at drøfte konkrete samarbejder på beskæftigelsesområdet i regi af de nuværende fem kommunekontaktråd (KKR). 


Antallet af Regionale Arbejdsmarkedsråd og den geografiske opdeling af disse er endnu ikke besluttet, ligesom kommissoriet for De Regionale Arbejdsmarkedsråd og Partsrepræsentationen i disse endnu ikke er fastlagt.  


Udfordringerne i den lokale beskæftigelsespolitik efter Beskæftigelsesreformen

Med beskæftigelsesreformen nedlægges De Lokale Beskæftigelsesråd formelt, og reformen rummer ikke bestemmelser om etablering af andre samarbejdsorganer, som kan forventes at løfte opgaverne efter De Lokale Beskæftigelsesråd – det fremgår dog af bilaget til reformforliget, at ”Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det”.  

 

Det er Administrationens vurdering, at der nu og fremadrettet vil være et fortsat stort behov for at pleje, udbygge og videreudvikle de mange initiativer og  tætte samarbejdsrelationer, som er skabt i regi af LBR-arbejdet – der henvises til vedlagte oversigt over LBR´s formelle opgaver og LBR´s reelle handlingsfelter.
 
Administrationen vurderer, at der er særligt behov for et fortsat tæt samspil imellem Herning Kommune og Arbejdsmarkedets Parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet på følgende 5 hovedområder:  

 • Arbejdsmarkedets Parter som en fortsat vigtig dialog- og samarbejdspartner i forhold til Beskæftigelsesudvalget – herunder ift. dialogen omkring tilrettelæggelse og evaluering af indsatsen, gennemførelse af fællesarrangementer, konferencer og lignende.

 

 • Arbejdsmarkedets Parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet som en afgørende medspiller i forhold til drøftelse af udfordringer og handlingsmuligheder i samspillet imellem Jobcentret, virksomhederne, a-kasserne, de faglige organisationer og Uddannelsessystemet.

 

 • Beskæftigelsesudvalget, Arbejdsmarkedets Parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet som fælles initiativtager til og katalysator for opstart af nye vækst og beskæftigelsesrettede initiativer på tværs af områderne Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

 

 • Et fortsat tæt samspil imellem Beskæftigelsesudvalget og Arbejdsmarkedets parter bidrager til at sikre et lokalt forum, som kan styrke den lokale position og de lokalpolitiske aftryk i tværkommunale anliggender.

 

 • Beskæftigelsesudvalget og Arbejdsmarkedets Parter som et forum for dialog og forventningsafstemning i forhold til at sikre tydelige lokalpolitiske aftryk på arbejdet i De Regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

 

Det er herudover Administrationens vurdering, at usikkerheden om antallet af Regionale Arbejdsmarkedsråd og den geografiske opdeling af disse bør medtages i overvejelserne omkring et fremtidigt samarbejde imellem Herning Kommune og Arbejdsmarkedets Parter.
 
Såfremt forligspartierne beslutter, at der etableres relativt få Regionale Arbejdsmarkedsråd med stor geografisk dækning kan dette alt andet lige gøre det vanskeligere at sikre solide, lokalpolitiske aftryk på den regionale dagsorden – en mulig løsning på disse udfordringer kunne i givet fald være at Herning Kommune og de lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter etablerer et tæt, koordineret samarbejde med én eller flere nabokommuner – eksempelvis Ikast-Brande, Holstebro eller Ringkøbing-Skjern kommune – med henblik på at sikre fælles fodslag med det formål at tilgodese fælles interesser i disse kommuner.
   
Handlingsmuligheder

Administrationen anbefaler med baggrund i de ovenfor beskrevne udfordringer, at Beskæftigelsesudvalget inviterer en mindre kreds af repræsentanter for Arbejdsmarkedets Parter til at tage del i det fremtidige lokale samarbejde omkring Beskæftigelsespolitikken.
 
Konkret foreslås, at der nedsættes et lokalt Beskæftigelsesråd med  benævnelsen ”Beskæftigelsesrådet i Herning kommune” – Rådet foreslås etableret efter nedenstående model.

 


Partsdeltagelsen: I alt 7 repræsentanter – fordelt med følgende:  

 


Herning Kommune: 1 repræsentant – Formanden for

Beskæftigelsesudvalget
 
DA/arbejdsgiver-
repræsentanter: 2 repræsentanter med lokal forankring

 
LO: 2 repræsentanter med lokal forankring
 
 
Erhvervsrådet: 1 repræsentant
 
 
Uddannelsesinstitutionerne: 1 repræsentant fra Herningsholm Erhvervsskole

 

Det eksisterende Formandskab ophører, og der etableres ikke et Formandskab for Beskæftigelsesrådet i Herning kommune.  
  
Funktionsperiode: 4 årig periode som følger det kommunale valgår
  


Prioriterede fokusområder: 

 • Beskæftigelsesrådet i Herning kommune som en fortsat vigtig dialog- og samarbejdspartner i forhold til Beskæftigelsesudvalget – herunder ift. dialogen omkring tilrettelæggelse og evaluering af indsatsen, gennemførelse af fællesarrangementer mv.  

 

 • Beskæftigelsesrådet i Herning kommune som forum for drøftelse af udfordringer og handlingsmuligheder i forhold til samspillet imellem Jobcentret, virksomhederne a-kasserne og de faglige organisationer.

 

 • Beskæftigelsesrådet i Herning kommune som initiativtager til og katalysator for opstart af nye vækst og beskæftigelsesrettede initiativer på tværs af områderne Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

 

 • Beskæftigelsesrådet i Herning kommune skal sikre et fortsat tæt samspil imellem Beskæftigelsesudvalget og Arbejdsmarkedets parter og herigennem bidrage til at sikre et lokalt forum, som kan styrke den lokale position og de lokalpolitiske aftryk i tværkommunale anliggender.

 

 • Beskæftigelsesrådet i Herning kommune som et stærkt forum i forhold til at sikre tydelige lokalpolitiske aftryk på arbejdet i De Regionale Arbejdsmarkedsråd – evt. koordinering med nabokommuner ift. RAR-arbejdet 

 

Beskæftigelsesrådet i Herning kommune kan efter konkret vurdering inddrage øvrige repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter - herunder i forbindelse med afholdelse af konferencer, tema-dage mv.

Mødehyppighed:

 

4-5 møder årligt – heraf min. 1 årligt møde med Beskæftigelsesudvalget 
 
 
 
Budget og finansiering:

Det er vurderingen, at Beskæftigelsesrådet bør sikres et økonomisk råderum således, at Rådet har de nødvendige forudsætninger for at løfte opgaven som initiativtager og katalysator i den lokale beskæftigelsespolitik.
 
Der foreslås et årligt budget i størrelsesordenen ca. kr. 750.000 til iværksættelse af vækst- og beskæftigelsesrettede initiativer, afholdelse af temadage og konferencer, mødeaktiviteter m.m.
 
Herudover kan der efter konkret vurdering søges eksterne midler til større projekter. 
 
 
 
Sekretariatsbetjening:

Beskæftigelsessekretariatet, Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.

 

 
 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der som skitseret etableres et lokalt beskæftigelsesråd med benævnelsen ”Beskæftigelsesrådet i Herning kommune”.

 

at Beskæftigelsesudvalget efter samråd med LO og DA (lokalt) inviterer konkrete lokale repræsentanter til deltagelse i Rådsarbejdet som skitseret.

 

at Sekretariatet i samarbejde med LO og DA udarbejder et forslag til kommissorium, og

 

at kommissoriet forelægges Beskæftigelsesudvalget til godkendelse. Kommissoriet tager udgangspunkt i de i sagsfremstillingen beskrevne udfordringer.

 

at Beskæftigelsesrådet i Herning kommune selv fastsætter forretningsorden for Rådets arbejde.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med følgende ændring;

 

Rådets deltagerkreds udvides med en repræsentant fra Herningegnens Lærerforening.

 

Administrationen udarbejder forslag til finansiering af et budget til Beskæftigelsesrådet, og drøftelser om finansiering tages med i budgetforhandlingerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Revisionens beretning for 2013 vedrørende afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 6 af 30. juni 2014 fremlægges. I sagsfremstillingen redegøres for Revisionens kommentarer til beretningen og Beskæftigelsesafdelingens bemærkninger hertil.

 

Beskæftigelsesudvalget sender redegørelsen til godkendelse i Økonomi. og Erhvervsudvalget samt Byrådet

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Afsnittene 1,2 og 3 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Afsnit 4 er en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 5 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrevision. Afsnit 6 er bilag i forhold til den lovpligtige redegørelse på beskæftigelsesområdet. Afsnit 7,8 og 9 er bilag i forhold til andre afdelinger, som ikke vedrører Beskæftigelsesafdelingen.

 

Formålet med revisionen på det sociale område:

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunes administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

 

Revisionens konklusion:

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen af kommunes endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2013.

 

Beskæftigelsesafdelingens kommentarer:

Revisionens beretning for 2013 er positiv. Der vil fortsat være fokus på at Beskæftigelsesområdet administreres i overensstemmelse med de love og regler, der er på de enkelte områder. Det vil sikres bl.a. via ledelsestilsyn, faglig opkvalificering af medarbejdere, den faglige dialog i den enkelte afdeling, arbejdet i 3L - gruppen (3L = lov, læring og ledelsestilsyn) og et generelt og vedholdende fokus på dette område i Beskæftigelsesafdelingens ledergruppe.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

at Beskæftigelsesudvalget indstiller sagen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Bruttoledigheden

Herning Kommune har med 4,0 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i juni 2014 mindre end samme måned sidste år.  

 

Førtidspension

Antallet af nytilkendelser af førtidspension er stærkt faldende. I juli 2014 er der således tilkendt 4 nye førtidspensioner. Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 23 førtidspensioner pr. måned i 2012.
 
Samtidig er det samlede antal førtidspensionister i Herning Kommune fortsat faldende. Det samlede antal er således faldet med 132 fuldtidspersoner fra juni 2013 til juni 2014.

 

Fleksjob

Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I juni 2013 var der i alt 854 fleksjob, mens tallet i juni 2014 var på 971 fleksjob.

 

Sygedagpengemodtagere
Antallet af sygedagpengemodtagere var i juli faldet i forhold til juni 2014, men samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere dog fortsat noget højere end samme måned året før. Antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger var i juli 2014 på 197 personer, hvilket er højere end samme måned året før (163).
 
Ungeledigheden

Det samlede antal af unge ledige var i maj 2014 på 778 fuldtidspersoner, hvilket er væsentlig lavere end maj 2013, hvor antallet var på 873 fuldtidspersoner.

 

Generel bemærkning til nøgletallene:
Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med Beskæftigelsesudvalget med det formål at præsentere Forebyggelsesudvalget, dets rammer og opgaveportefølje. Den nuværende forebyggelseshandleplan udløber i løbet af 2014, hvorfor Forebyggelsesudvalget i 2015 vil udarbejde en ny forebyggelseshandleplan.

 

Forebyggelsesudvalget ønsker derfor en drøftelse af fælles udfordringer på beskæftigelsesområdet og hvordan udvalgene fremadrettet kan samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer målrettet disse udfordringer.

Sagsfremstilling

Jf. styrelsesvedtægten for Herning Kommune har Forebyggelsesudvalget ansvar for den tværgående udvikling og planlægning på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Udvalget har til ansvar ”at skabe helhed på tværs i den kommunale forebyggelses- og folkesundhedsmæssige indsats. Udvalget skal tematisere, udvikle og videregive initiativer til forebyggelse på sundhedsområdet til de øvrige stående udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, tilsammen fagudvalgene. Udvalget kan fremsætte forslag til sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer på tværs af og inden for samtlige fagudvalgsområder over for de respektive fagudvalg".
 
Den nuværende forebyggelseshandleplan udløber i løbet af 2014, hvorfor Forebyggelsesudvalget i 2015 vil udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. På grund af Forebyggelsesudvalgets tværgående karakter er en dialog og et samarbejde med de øvrige fagudvalg nødvendigt. Forebyggelsesudvalgets midler går primært til igangsættelse af projekter, som skal afprøve og evaluere nye indsatser. Efter projektperioden skal en evt. implementering af indsatser finansieres i det relevante fagudvalg.

På mødet præsenteret pejlemærkerne i udarbejdelsen af den nye forebyggelseshandleplan:

 • De nationale mål for danskernes sundhed: Sundere Liv for alle (Regeringen, 2014)

 • Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som beskriver evidens, videngrundlag og anbefalinger i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse målrettet væsentlige sundhedsudfordringer og risikofaktorer.

 • Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013, der er en kortlægning af borgernes sundhed og sygelighed i Region Midtjylland og i de enkelte kommuner. Rapporten beskriver desuden særlige udfordringer i forhold til udvalgte målgrupper og risikofaktorer.

 
På baggrund af oplægget ønsker Forebyggelsesudvalget en drøftelse af fælles udfordringer på beskæftigelsesområdet og hvordan udvalgene fremadrettet kan samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer målrettet disse udfordringer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter mulige emner til den kommende Forebyggelseshandleplan med særlig interesse for Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Udvalget drøftede mulige emner og kom frem til følgende temaer;

- arbejde med viden om sundhed hos unge kontanthjælpsmodtagere

- arbejde med viden om sundhed blandt elever på erhvervsuddannelser

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Kariann Keseler  

Forslag til program for studietur for Beskæftigelsesudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har på mødet i juni godkendt Berlin, Tyskland som mål for studieturen i december 2014.

 

På den baggrund har forvaltningen arbejdet videre med at planlægge studieturen og fremlægger nu et oplæg til program for turen til udvalgets foreløbige godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har hentet inspiration i Hjørring Kommune, hvor Arbejdsmarkedsudvalget i april 2014 også besøgte Berlin.

 

Hjørring Kommunes arbejdsmarkedsudvalg offentliggjorde løbende deres færden i Berlin via en web-dagbog på kommunens hjemmeside. Formålet var at præsentere de løsninger, som udvalget havde mødt i løbet af dagen og samtidig konkludere, hvad læringen og inspirationen havde været i forhold til det evt. videre arbejde i udvalget.

Det er forvaltningens vurdering, at web-dagbogen vil være et spændende element i studieturen og ikke mindst i forhold til synliggørelse af udvalgets aktiviteter.

 

Hjørring Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg havde ligeledes forud for studieturen fået udleveret et kompendium med en kort introduktion til den overordnede indretning af arbejdsmarkedspolitikken med henblik på at inspirere og klæde udvalgsmedlemmer på til mødet med Tyskland.

 

Forvaltningen vil, såfremt Beskæftigelsesudvalget har interesse herfor, udarbejde et inspirationsmateriale til studieturen.

 

Forvaltningen forslår med programmet, at der sættes fokus på to temaer:

1. Beskæftigelsespolitik og Beskæftigelsespraktisk i Tyskland

2. Uddannelses-, erhvervs- og oplevelsesøkonomi

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at forslag om web-dagbog drøftes
at forslag om udarbejdelse af inspirationkompendium drøftes
at temaer for studieturen drøftes med henblik på fastlæggelse
at programmet med evt. tilretninger godkendes foreløbigt

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

jobCAMP 14

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL afholder den 6. og 7. november 2014 konference om beskæftigelsespolitik - jobCAMP 14.

Sagsfremstilling

Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center
 
Pris: 3.995 kr. incl festmiddag, men excl. hotelværelse.
 
Invitation og program vedlægges.

Sidste frist for tilmelding er den 3. oktober 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager stilling til deltagelse i mødet.

Beslutning

John Thomsen, Jørn Vedel Eriksen, Marianne Bjørn, Joan Hansen, Knud Nielsen tilmeldes nu. Øvrige afklares efterfølgende.

 

Udvalget ønsker ikke at deltage i festmiddagen. Der arrangeres i stedet fællesspisning ude i byen.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Politisk møde om den nye beskæftigelsesreform

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL indbyder til politisk møde om den nye beskæftigelsesreform.

Sagsfremstilling

Møderne afholdes den 3. september kl. 13-16 i København og den 9. september kl. 12-15 i Aarhus.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at deltagelse drøftes.

Beslutning

John Thomsen, Jørn Vedel Eriksen, Marianne Bjørn, Knud Nielsen og Kent Falkenvig tilmeldes.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Danskuddannelsen. Forhandling af kontrakt med Lærdansk

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer