Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 20. januar 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.20.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Bodil Clark  

CEB Reva

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Ulla Høy Henriksen deltager i behandling af denne sag

Sagsresume

 

I takt med færre førtidspensionstilkendelser siden førtidspensionsreformen er der en naturligt faldende efterspørgsel på CEB-Revas beskyttede beskæftigelse.

 

I forbindelse med mulighedskataloget blev CEB-Reva foreslået nedlagt, men indstillingen blev ændret under den politiske proces og forslaget udgik.

 

Beskæftigelsesudvalget tilkendegav senere et ønske om at temasætte CEB-Revas funktion og rolle i beskæftigelsesindsatsen. Med dette punkt præsenteres forslag til omlægning som ønskes drøftet.

 

Sagsfremstilling

Baggrund:

Herning Kommune overtog i 2007 alle de amtslige beskyttede værksteder i kommunen. Med undtagelse af det nuværende CEB-Reva, (sammenlægning af Reva-Herning og Granvænget under CEB paraplyen) er værkstederne placeret i Handicap og Psykiatri.

 

Beskyttet Beskæftigelse efter Servicelovens §103 er placeret i en gråzone mellem at være en social foranstaltning og en form for beskæftigelse, primært for førtidspensionister. CEB-Reva er normeret til 40 fuld-tidspladser, fordelt på 25 fuldtids- og 2x15 deltidsborgere, heraf 50 førtidspensionister og 5 kontanthjælpsmodtagere.

 

Beskyttet Beskæftigelse efter Servicelovens § 103:

Borgerne i beskyttet beskæftigelse oplever både glæde, almen udvikling, identitet og produktivitet igennem det sociale samvær, den socialpædagogiske træning, de konkrete arbejdsopgaver og den faktiske arbejdspladstilknytning, uanset om dette er i værkstedet på Valeursvej, i en længerevarende praktik på en virksomhed eller i et marginal job med varigt løntilskud i en virksomhed eller institution (tidligere kaldet skånejob). En plads på CEB-Reva opleves således at være af stor værdi for den enkelte borger. Borgeren forbliver på førtidspension, men opnår/fastholder en arbejdsrettet identitet frem for en passiv forsørgelse. De fleste modtager også anden servicelovsstøtte i Handicap og Psykiatri, f.eks. i form af botilbud (ca. 35%) eller socialpædagogisk bostøtte. 

 

Som følge af førtidspensionsreformen bliver der som udgangspunkt ikke bevilliget førtidspension til borgere under 40 år med mindre det er åbenlyst at tilknytning til arbejdsmarkedet er udelukket. I sådanne tilfælde er omfanget af handicappet så gennemgribende at beskyttet beskæftigelse ikke vil komme på tale. Det betyder, at nye henvisninger til beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 er væsentligt reduceret efter Førtidspensionsreformen og derfor har de beskyttede pladser til førtidspensionister igennem længere tid ikke været fuldt belagt. Denne udvikling kan forventes at fortsætte. Den ledige kapacitet bliver pt. udnyttet til andre aktiviteter året ud medens den politiske beslutningsproces om CEB-Revas fremtid pågår.

 

Aktuel belægning:

Aktuelt er 33 førtidspensionister indskrevet på CEB-Reva, heraf 21 på fuldtid og 12 på halvtid.

Ud af de 33 er:

 •  2 i ekstern beskyttet beskæftigelse på en virksomhed, og har fortsat behov for kontakt og støtte.
 • 11 i praktik for afprøvning af mulighederne.
 • 1 længerevarende praktik (STU) 

 

Herudover er 9 kontanthjælpsmodtagere fuldtidsindskrevet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på CEB-Reva

 

Belægning:

Lovgrundlag

Aktuel belægning

Normeret til:

§ 103 Beskyttet beskæftigelse

27 Fuldtidspladser

35 Fuldtidspladser

§ 32 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

  9 Fuldtidspladser

  5 Fuldtidspladser

I alt

36 Fuldtidspladser

40 Fuldtidspladser

 

  

Forslag til omlægning:

Bevarelse af § 103 Beskyttede pladser og LAB-pladser på CEB Reva på Valeursvej, således at pladsfordelingen justeres efter den konkrete efterspørgsel. Ved den forventede nedgang i behovet for beskyttede pladser til førtidspensionistser opjusteres antallet af LAB-lovs pladser kontanthjælpsmodtagere.

 

Dette vil betyde at CEB-Reva i forhold til gruppen af førtidspensionister kan videreføre ABC modellen og arbejdet med udplacering i eksterne virksomheder med henblik på jobløntilskud samt øvrige aktiviteter for målgruppen.

 

Der skal være en tydeligere opdeling af de 2 målgrupper i forhold til mål og delmål. Det vil som udgangspunkt være en forudsætning at gruppen af førtidspensionister og gruppen af kontanthjælpsmodtagere er fysisk adskilte, idet tilgang og indhold er væsentligt forskelligt. Der skal derfor igangsættes et udviklingsarbejde med henblik på at redesigne form og indhold.  

Økonomi

I takt med af antallet af pladser til beskyttet beskæftigelse ændres til pladser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats bliver der behov for budgetomplacering fra 05.38.58 til 05.68.90

BSKs udgift til driften af CEB-Reva er taksten til de 40 fuldtidspladser, kr. 3.977.000 kr. heraf 577.000 kr. på kontanthjælpsområdet.

Driftsrammen for CEB-Reva er større, idet lokale produktionsindtægter nedsætter taksterne. Af driftsrammen aflønnes følgende personale:

7 ordinært ansatte, heraf en gruppeleder

7 fleksjobbere

5 skånejobbere

Samt ca. 15% af medarbejderressourcerne i CEBs service- ledelses- og adm. funktioner, heriblandt daglig leder af CEB-Reva.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender omlægningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-991-07 Sagsbehandler: Bodil Clark  

CEB Boafklaring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt foreslås en omlægning af CEB-Boafklaring fra en midlertidig boform efter Servicelovens § 107 til en ordning, hvor den unge lejer en lejlighed og personalestøtten gives via mentorstøtte.  

CEB-Boafklaring består i dag af et erhvervslejemål  med 7 et-værelseslejligheder med dertil hørende fællesfacilliteter beliggende i alment boligbyggeri i Snejbjerg, Munkgaardkvarteret 241A.  

 

Punktet er udsat fra sidste Beskæftigelsesudvalgsmøde med henblik på yderligere belysning af sagen.

 

Abejdsmarkedscenterchef Ulla Høy Henriksen deltager i sagens behandling.

 

Sagsfremstilling

Beskrivelse af den nuværende ordning:

CEB Boafklaring er en boenhed, der har til formål at afklare den unges ressourcer og barrierer med henblik på at finde en permanent bolig, der matcher den unges behov. Målgruppen er unge uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 - 30 år, der har brug for hjælp til at strukturere hverdagen og blive mere selvhjulpne. Der er 1 ledig plads. Den unge har en fast kontaktperson, som sammen med den unge udarbejder en pædagogisk handleplan, der beskriver den enkeltes konkret mål for opholdet og løbende følger op på om der sker en udvikling.

 

Det er et krav, at alle unge i CEB Boafklaring skal have et arbejde eller anden aktivitet udenfor huset. 3 af de nuværende 6 unge i boenheden er tilknyttet CEB Ungeindsats, 2 er i STU-forløb og 1 i aktivitet via CEBs tilbud til sygedagpengemodtagere

 

Der er tilknyttet 2 medarbejdere til CEB Boafklaring. De 2 medarbejdere fordeler deres arbejdstid på hverdagene, så der 3 dage om ugen er morgenbemanding fra kl. 06.30. Mandag til torsdag er der ingen personale på adressen efter kl. 20, ligesom weekenden (fra fredag kl. 11.30) er ubemandet.. De fysiske rammer er et fælleshus (Fælleshuset består af 3 lejligheder, der er ombygget til formålet) med spisekøkken, opholdsstue og personalekontor. Der er endvidere syv etværelseslejligheder, der er møbleret og med køkkenudstyr.

 

CEB Boafklaring er oprettet efter Servicelovens § 107, som omhandler midlertidige botilbud. Lejemålet er omfattet af erhvervslejeloven og godkendt som sådan af Landsbyggefonden. CEB har lejemålet og anviser boligen til den unge, som ikke har en lejekontrakt.

 

Beskrivelse fremtidig organisering og indhold:

Beskæftigelsesafdelingen foreslår at CEB Boafklaring, Munkgaardskvarteret 241A, Snejbjerg, nedlægges som botilbud med 7 pladser, og indsatsen omlægges til bredere mentorstøtte for flere unge tilknyttet CEB-Ungeindsatsen. Den unge lejer en bolig og der bevilliges mentorstøtte ud fra en konkret og individuel vurdering. Fællesfaciliterne overdrages til Boligforeningen Lejerbo og tilbageføres til 3 et-værelseslejligheder.

 

Der vil også fremadrettet fortsat ske en forankring af hidtidigt fokus på at skabe struktur og rammer for det at bo i egen lejlighed med fokus på kost, hygiejne, økonomi, planlægning, døgnrytme mv. som forudsætning for at den nye hverdag med beskæftigelse/uddannelse/skole hænger sammen på fornuftig vis. Mentordelen skal understøtte den unges konkrete delmål i uddannelsesplanen, og progressionen følges af den unges koordinerende sagsbehandler.

 

Målgruppen til mentorordningen fremadrettet er uændret: Det drejer sig om unge med særligt behov for støtte og rådgivning, som har brug for hjælp til at strukturere hverdagen og blive selvhjulpne. Det er en forudsætning, at den unge hverdag fungerer, for at der kan arbejdes beskæftigelses/uddannelsesmæssigt.

 

Når en ung vurderes at være berettiget til mentorordningen, vil der i et samarbejde med CEB- Ungeindsatsen og den koordinerende sagsbehandler træffes aftale om, hvad der skal arbejdes med og hvilket behov der er for støtte. Det kan være en fordel at mentorstøtten gives i den unges permanente bolig for de unge, som har vanskeligheder i at overføre det indlærte til andre rammer. Der vil være fokus på, at inddrage den unge i aktiviteter, der har til formål at styrke de sociale kompetencer og modvirke eventuel isolation.

 

Det foreslås, at mentorordningen organisatorisk tilknyttes CEB-Ungeindsats, fordi afdelingen har lang erfaring og ekspertise i forhold til at arbejde med målgruppen og også har været "storleverandør" til CEB Boafklaring igennem mange år. De to medarbejdere overflyttes fra CEB Boafklaring til CEB-Ungeindsats og arbejdsfeltet bliver fremadrettet et særligt indsatsområde i CEB-Ungeindsatsen.

 

Der vil blive særlig opmærksomhed på udslusningen af de 6 nuværende unge i CEB-boafklaringen.

 

Hvad er CEB Ungeindsats? CEB Ungeindsats er et erhvervsrettet tilbud til unge med særlige behov. Formålet er, at den unge bliver så selvforsørgende som muligt og kan tage aktiv og selvstændig del i voksenlivet. Derfor arbejdes der med at fremme og støtte den unges selvforvaltning. Gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer hjælpes den unge til at danne sig realistiske ønsker og forventninger til arbejdslivet. Den unge får en kontaktperson/ungevejleder, som sammen med den unge tilrettelægger et individuelt forløb. Efter en kort intro vil den unge komme i forskellige praktikforløb, hvor den unge gør sig vigtige erfaringer om egne evner og begrænsninger og følges tæt af ungevejlederen.

 

Aktuelle beboere:

Der er 6 unge i CEB Boafklaring samt 1 ledig plads, som benyttes til korterevarende øvelejlighed indtil der er truffet beslutning om CEB-Boafklaringens fremtid.

En ung er indskrevet tilbage i 2010, mens der på de øvrige pladser har været større løbende udskiftning, tre af beboerne er indskrevet i løbet af 2014 og to i sommeren 2015. Det vurderes, at alle 6 nuværende boboere kan udflyttes til egen lejlighed med mentorstøtte efter en konkret og individuel vurdering.

 

Forslag til overgangsordning:

Det foreslås, at 2016 bliver et udslusningsår for de 6 beboere i CEB-Boafklaring.

 

Første skridt vil være dialog med den unge og evt. andre nærtstående omkring ændringerne samt kortlægning af den unges ønsker og behov. Det vil blive sikret, at den nødvendige mentorstøtte bliver givet, således at der bliver en glidende overgang også ressourcemæssigt for de 6 unge fra at bo i CEB-boafklaring til mentorordningen.

 

Der er taget kontakt til Boligforeningen Lejerbo med henblik på opsigelse af lejekontrakt, således at fællesfaciliterne overdrages til Lejerbo med virkning fra 01.08.2016, det vil sige at lejemålet opsiges pr 31.01.2016.Det er aftalt med Lejerbo, at den enkelte unges lejlighed ændres fra en bolig som CEB anviser jævnfør Erhvervslejemålet til en ungdomsbolig som Lejerbo administrerer med virkning fra 01.08.2016. Konkret betyder det, at boligen ændrer status, men at den unge kan blive boende i den samme lejlighed, hvis pågældende ønsker det. CEB Boafklaring erstattes af mentorbesøg med den forankring af hidtidigt fokus på kost, hygiejne, økonomi, planlægning, døgnrytme mv. som forudsætning for beskæftigelse/uddannelse/skole fungerer i den nye hverdag.

 

Den unge betaler i dag 2615 kr. pr md + varme og el. Ved opringning til Lejerbo, er det oplyst at huslejen endnu ikke beregnet for 2016, men huslejen forventes ikke at overstige 2700 kr. i 2016 + varme og el. Når de unge får en lejekontrakt er der mulighed for at søge om boligstøtte. Reglerne herfor ændres i forbindelse med det nye kontanthjælpsloft og i hvilket omfang det får betydning, vides ikke.

 

Den nye ordning betyder at flere sårbare kan få mentorstøtte. Det forventes efter en overgangsperiode, at gennemsnitlig 24 unge vil kunne få støtte via denne ordning.

 

Overgangsordningen vil blive fulgt nøje og med mulighed løbende justering.  

Økonomi

Lejemålet for CEB Boafklaring, Munkgaardskvarteret 241A, Snejbjerg er tidsbegrænset i perioden 1. maj 2009 og frem til 1. maj 2019. Lejemålet blev ved etablering af CEB Boafklaring ombygget efter de krav Herning Kommune havde til tilbuddets fysiske rammer. I forbindelse med etablering af tilbuddet blev der optaget lån, for at kunne finansiere ombygningen. Disse lån afdrages igennem huslejen over den 10 årige lejeperiode. Lejemålet kan således kun opsiges fra lejers side i tidsbegrænsningsperioden jf. lejekontrakten, såfremt lejer indfrier restgæld fra lån der er etableret til finansiering af ombygning af lejemålet. Lejerbo har opgjort forventet restgæld til ca. 180.000 kr. pr. 1. august 2016. Det præcise beløb kan først opgøres ved indfrielse.

 

Der indgår ligeledes en klausul i lejekontrakten, der angiver at lejer tilsvarende skal betale kompensation for genetablering af ombygningen, såfremt lejer opsiger lejeaftalen inden for tidsbegrænsningsperioden. Kompensationen udgjorde ved lejemålets etablering i alt 100.000 kr., der nedskrives hvert år i den 10 årige lejeperiode med 10.000 kr. Lejerbo har opgjort forventet kompensation til genetablering af lejemålet til ca. 28.000 kr. pr. 1. august 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender omlægning af CEB-boafklaring til individuelle boliger med mentorstøtte,
at restgæld på ca. 180.000 kr. til ombygning af lejemål indfries jf. lejekontrakten,
at kompensation på ca. 28.000 kr. til genetablering af lejemål indfries jf. lejekontrakten,
at udgifter til indfrielse af restgæld og kompension til boligselskabet afholdes inden for Serviceområde 17 Forsørgelse- og Beskæftigelses ramme.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under punktet præsenteres Udvalget for den aktuelle status for arbejdet med Pejlemærker, strategi og prioriteringer i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats - herunder også om den seneste udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge og om status for arbejdet med boligudplacering af flygtninge.

Sagsfremstilling

På mødet i december måned drøftede Udvalget oplægget "Pejlemærker, strategi og prioriteringer i Beskæftigelsesområdets integrationsindsats" samt det tilhørende strategipapir "Pejlemærker og prioriteringer i Beskæftigelsesområdets integrationsindsats i Herning Kommune".

Udvalget afgav bemærkninger til oplægget og til strategipapiret, og Beskæftigelsesafdelingen har efterfølgende indarbejdet disse, idet der er foretaget følgende ændringer:

 

Oplægget "Pejlemærker, strategi og prioriteringer i Beskæftigelsesafdeligens integrationsindsats"

 

 • Det faktisk antal tilkomne flygtninge i 2015 er opgjort til 174 og tallet er indskrevet i oplægget - den udmeldte kvote for 2015 udgjorde 196 personer
 • Udlændingestyrelsen har meddelt, at Herning Kommunes kvote for det forventede antal nytilkomne flygtninge i 2016 ændres fra 196 til 308 - tallet er indarbejdet i oplægget
 • Tema 1A - Midlertidige boliger: Antallet af personer i midlertidige boliger er ajourført (56) og antallet er ledige boliger udgør herefter 16
 • Tema 1B - Permanente boliger: Forslaget om fortrinsadgang til permanente boliger er taget ud af oplægget i overensstemmelse med Udvalgets tilkendegivelser

 

Strategipapiret "Pejlemærker og prioriteringer i Beskæftigelsesområdets integrationsindsats"

 

 • Pejlemæker og Strategi under "Boligplacering" er indskrevet i overensstemmelse med Udvalgets tilkendegivelser på mødet i december.

 

 

 

Udviklingen i antallet af nytilkomne

Den seneste udmeldte flygtningekvote for Herning Kommune udgjorde i 2015 i alt 196 flygtninge.

 

Frem til udvalgets møde i december 2015 havde Herning Kommune modtaget 110 flygtninge - fra december 2015 til medio januar 2016 er der yderligere ankommet 64 flygtninge, og det samlede antal nyankomne flygtnignen i 2015 udgør således 174 personer.

 

 

Status for arbejdet med kortlægning af boligudplaceringsmuligheder

Den aktuelle udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge - senest udtrykt ved Udlændingestyrelsens forhøjelse af Herning Kommunes flygtningekvote fra 196 til 308 i 2016 - skaber alvorlige udfordringer i forhold til at fremskaffe et tilstrækkeligt antal boliger til flygtningene: Det er vurderingen, at den aktuelle adgang til ledige boliger i Kommunens regi alene sikrer, at Kommunen kan fremskaffe et tilstrækkeligt antal boliger til de flygtninge, som ankommer i perioden frem til udgangen af februar 2016.

 

Beskæftigelsesafdelingen har iværksat et omfattende arbejde for at kortlægge og beskrive dels de aktuelt anvendte løsninger og dels de faktiske fremadrettede handlingsmuligheder. På mødet præsenteres Udvalget for følgende:

 

 • En redegørelse for placeringen af allerede ibrugtagne boliger
 • En oversigt over "boblere" - dvs. boliger, som overvejes anvendt som midlertidige boliger til flygtninge
 • En orientering om dialogen med private udlejere omkring evt. anvendelse af private lejemål til modtagelse af flygtninge
 • En orientering om afsøgte muligheder for eventuel etablering af container/ hyttebyer og lignende
 • Overvejelser omkring højere kvorter hos Boligforeningerne

 

 

Behovet for etablering af større modtagecentre som buffere

Det er Beskæftigelsesafdelingens vurdering, at de ovenfor beskrevne boligløsninger ikke er tilstrækkelige til at sikre, at Herning Kommune kan løfte de lovbundne opgaver i forhold til at huse de nyankomne flygtninge.

 

På baggrund heraf skal Beskæftigelsesudvalget drøfte behovet og mulighederne for at etablere større, egentlige modtagecentre. Disse spørgsmål behandles som særskilt lukket punkt på dagsordenen.

 

 

Temaundersøgelse åbner for en tættere dialog med virksomheder

Beskæftigelsesafdelingen har i december måned gennemført en temaundersøgelse af virksomhedernes kendskab til og interesse for brugen af praktikforløb for flygtninge/ familiesammenførte. Undersøgelsen er gennemført i regi af Prognoseværktøjet.

 

111 virksomheder har bidraget med svar på temaundersøgelsen.

 

 • 31 % af virksomhederne oplyser, at virksomheden har kendskab til ordningen omkring praktikforløb for flygtninge/familiesammenførte 
 • 8 % af virksomhederne har tidligere haft flygtninge/ familiesammenførte i et praktikforløb
 • 6 % af virksomhederne svarer "Ja" til at virksomheder har interesse i at etablere et praktikforløb for flygtninge/familesammenførte - 33 % svarer "Måske" til spørgsmålet
 • 59 % af de virksomheder som har svaret "Ja", "Måske" eller som ikke har besvaret spørgsmålet oplyser, at virksomheden er interesseret i at blive kontaktet med henblik på at høre mere om ordningen

 

De virksomheder, som oplyser at virksomheden er interesseret i at blive kontaktet med henblik på at høre mere om ordningen vil nu blive kontaktet af virksomhedskonsulenterne hos Lærdansk med henblik på at styrke brugen brug af ordningen.

 

Det skal anføres, at Beskæftigelsesudvalgets møde i februar holdes hos Lærdansk Herning. På dette møde orientererer lederen af Lærdansk Herning, Tove Engedal om den samlede integrationsindsats i regi af Lærdansk - såvel danskuddannelsen, som den virksomhedsrettede indsats.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

atbsp;at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker snarest muligt et uddybende oplæg til drøftelse af de permanente boliger til flygtninge.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.00-P08-1-16 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Ansøgning til DI fond - Øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune ved Beskæftigelsesafdelingen har ansøgt Industriens Fond om midler til "Projekt Ny Fremtid - en målrettet beskæftigelsesindsats til gavn for det lokale erhvervsliv samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning Kommune". Med dette punktet orienteres der kort om projektansøgningens indhold.

Sagsfremstilling

Projektets primære formål er at medvirke til at sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Dette sker via en styrket integrations- og opkvalificeringsindsats, hvor der er tæt tilknytning mellem virksomhed og borger over tid. Projektet vil derved styrke det lokale erhvervsliv ved at sikre så mange som muligt af de kompetencer, som metalbranchen efterspørger på kort og lang sigt.

 

Projektet formål er endvidere at udvikle og afprøve en samarbejdsmodel mellem centrale aktører i den lokale beskæftigelsesindsats og det lokale erhvervsliv.

 

Projektet medvirker også til at sikre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et muligt fodfæste på det danske arbejdsmarked og derved større muligheder for en succesfuld integration i det danske samfund.

 

Projektet bygger på en forpligtende samarbejdskonstruktion mellem følgende samarbejdspartnere:

 • Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling (projektejer)
 • LærDansk Herning (projektejer)
 • Lokale virksomheder og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande (partnere)
 • Herningholms Erhvervsskole (partner)
 • Dansk Industri Herning (partner)
 • Dansk Metal Herning (partner)

 

Helt centralt er naturligvis de konkrete borgere, der via projektets aktiviteter, skal udvikle sig til at være den kommende kvalificerede arbejdsstyrke, som de lokale virksomheder efterspørger. I forhold til borgergruppen drejer det sig om flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har behov for en særlig, forberedende og opkvalificerende indsats for at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked. Der er tale om borgere, hvis medbragte kvalifikationer, herunder uddannelse og erhvervserfaring, ikke direkte kan overføres til en dansk sammenhæng eller hvor de medbragte kvalifikationer er mangelfulde i forhold til behovet på det danske arbejdsmarked. Der er således tale om flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ved hjælp af et kompetenceløftende, afklarende og vedligeholdende forløb, kan bidrage til arbejdsstyrken indenfor metalbranchen.
 

Projektets varighed er 3 år. Der er ansøgt om 6.682.800 kr. for hele projektperioden.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-3-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Midtvejsevaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der lægges op til en midtvejsevaluering af arbejdet i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Med indgangen til 2016 tager vi hul på sidste halvdel af indeværende byrådesperiode.

 

Det foreslås derfor, at Beskæftigelsesudvalget drøfter følgende elementer som en evaluering på de første 2 år i perioden:

 • Det politiske samspil
 • Den administrative betjening af udvalget.
 • Relevante punkter på dagsordenen.
 • Afviklingen af møderne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at evaluering foretages.

Beslutning

Udvalget evaluerede de første to års udvalgsarbejde ud fra de oplistede elementer.

Evalueringen gav ikke anledning til ændringer i arbejdet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået uddydende på mødet i udvalget.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden november 2014 - november 2015 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed

 

Ungeledighed:

Herning Kommune har siden efter en periode med faldende ungeledighed haft en lille stigning i ungeledigheden i september og oktober 2015, og ungeledigheden i Herning var i oktober 2015 lidt højere end landet som helhed (10,6% mod 10,4%)

 

Kontant- og uddannelseshjælp: 

Herning har i hele perioden siden februar 2014 haft en væsentligt lavere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed

 

Forsikrede ledige:

Herning har i perioden september 2014 - september 2015 haft en lavere andel personer målt i forhold til arbejdstyrken på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed. Herning har dog i størstedelen af perioden haft en marginalt højere andel end Vestjylland som helhed.

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i oktober 2015 en lidt større andel af sygedagpengermodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune er faldet markant i perioden oktober 2014 til oktober 2015.

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden november 2014 til november 2015, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere i november 2015 var højere end samme måned sidste år.

 

Førtidspension:

Der var 125 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i november 2015 end samme måned sidste år.

 

Særligt om flygtninge:

Vedhæftet dette punkt er et notat, der beskriver lovgivning og nøgletal i relation til flygtninge i Herning Kommune.  

 

Særligt om Fleksjob:

Følgende graf viser udviklingen i ledigheden blandt fleksjobbere. Ledighedsprocenten er opgjort som antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse delt med antal fuldtidspersoner i fleksjob + antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse.

Det ses, at Herning Kommune i hele perioden har haft en lavere andel ledige fleksjobbere end landet som helhed, men at Herning i størstedelen af perioden har haft en højere andel ledige fleksjobbere end Vestjylland som helhed. Det markante udsving i juli 2015 skyldes sandsynligvis, at mange fleksjobbere har holdt sommerferie på ledighedsydelse.

 

På jobindsats.dk findes der ikke opgørelser over, hvordan fleksjob fordeler sig på brancher. Via fagsystemet Workbase er det dog muligt at se, hvordan fleksjobbene er fordelt mellem privat og offentlige ansættelser. Et udtræk over de fleksjob, der var aktive i Herning Kommune i løbet af 2015 viser følgende fordeling:

Det ses, at 77 procent af de fleksjob, der var aktive i Herning Kommune i 2015 var privatansatte, mens de resterende 23 % var fordelt på kommune, stat, region og selvejende institutioner, hvoraf kommunalt ansatte udgjorde den største andel. Til sammenligning var ca. 30% af alle lønmodtagere med bopæl i Herning Kommune i 2013 ansat indenfor det offentlige ifølge Danmarks statistik (RAS305).  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.01-A00-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Regelforenkling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har opfordret kommunens institutioner og øvrige decentrale enheder til at melde tilbage til administrationen, når de oplever unødvendigt bureaukrati. Formålet er at få identificeret mulige områder, hvor regelforenklinger kan gennemføres. Enten af kommunen selv. Eller eventuelt ved at påvirke lovgiverne. Målet er at frigøre ressource decentralt.

 

Alle udvalg opfordres til at give input til, hvor regelforenklingerne kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Direktionen har iværksat en proces for at få input fra decentrale institutioner. Supplerende opfordres udvalgene til at byde ind.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter eventuelle input til regelforenkling.

Beslutning

Udvalget drøftede punktet. Drøftelserne førte ikke til input til regelforenkling.

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion for Herning Kommun

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget decisionsskrivelsen vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion for Herning Kommune. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder

Sagsfremstilling

Revisors gennemgang af ministeriets område giver ikke anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Beskæftigelsesministeriet noterer sig det tilfredsstillende resultat og har ikke yderligere bemærkninger.

 

Vedrørende opfølgning fra tidligere beretninger er der ingen uafklarede forhold fra revisionsberetningen for 2013

 

Revisor har i revisionen for 2014, (som blev udarbejdet i 2015 og derfor i decisionsskrivelsen er omtalt som Temarevision 2015) lavet revision af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Revisor vurderer at sagsbehandlingen på området foretages på et korrekt grundlag og på betryggende vis, herunder forretningsgange for hjemtagelse af refusion, kontering af udbetaling af løntilskud og kontering af løn til personer ansat i offentligt løntilskud.

 

Revisor anbefaler fortsat fokus på området via ledelsestilsynet. Ministeriet noterer sig, områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler og støtter revisors anbefaling til ledelsestilsynet

 

Decisionsskrivelsen er vedlagt dagsordenspunktet for nærmere uddybelse.

 

Konklusion: Der er i Ministeriet tilfredshed med Herning Kommunes administration af reglerne på områderne, som også fremadrettet vil have opmærksomhed via ledelsestilsynet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den modtagne decisionsskrivelse med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Udvalget tog decisionsskrivelsen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Projektbevilling til pilotprojektet Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Jobcenter Herning har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til pilotprojektet ”Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed”. Jobcentret har fået tilsagn om et tilskud på 1,02 mio. kr. i projektperioden der løber fra januar 2016 til 30. juni 2017.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der afsat en permanent pulje på landsplan, formålet med puljen er at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsats for ledige med særlige udfordringer. Det er besluttet, at puljemidlerne for 2015 skal anvendes til et landsdækkende pilotprojekt, der skal understøtte en ekstra indsats for ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed. Det landsdækkende pilotprojekt skal bidrage til, at opbygge og udbrede viden om samtaler og indsatser for ledige dagpengemodtagere med særlige udfordringer, der medfører at borgeren har en øget risiko for langtidsledighed.

 

Målgruppen for implementering af pilotprojektet i Herning er nyledige dagpengemodtagere, der vurderes at være i særlig risiko for langtidsledighed. Pilotprojektet ved Jobcenter Herning vil som udgangspunkt have et særligt fokus på borgere over 50 år med en kort eller ingen uddannelse. Det vil dog være muligt for Jobcentret, at inddrage andre målgrupper i projektforløbet. Vurdering af risiko for langtidsledighed sker ud fra et afklaringsværktøj, der anvendes til at identificere de ledige, der vurderes at være i risiko for langtidsledighed. Der forventes samlet set at pilotprojektet vil inddrage op til 100 borgere i projektforløbet.   

 

Jobcenterchef Troels Kjærgaard deltager på udvalgsmødet under punktets behandling.

 

Økonomi

Tilskud til pilotprojektet "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed" ved Jobcenter Herning, er  ansøgt fra puljen til ledige med særlige udfordringer. Tilskud til pilotprojektet er bevilliget af de puljemidler, der var afsat i den landsdækkende pulje i 2015. Den samlede økonomiske ramme til pilotprojektet "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed " udgør på landsplan ca. 18 mio. kr. i projektperioden.

 

Tilskud til pilotprojektet er tildelt på baggrund af Jobcenter Hernings ansøgning der ligeledes indeholder projektbeskrivelse, budget og tidsplan. Jobcenter Herning har modtaget tilsagn om tilskud på 1,02 mio. kr. i projektperioden, der løber fra januar 2016 til 30. juni 2017. Beløbene fordeler sig som følger i projektperioden:

 

2016: 562.000 kr.

 

2017: 458.000 kr. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at pilotprojektet "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed" ved Jobcenter Herning godkendes,
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 562.000 kr. i 2016 og 458.000 kr. i 2017.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 24.10.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Talentspejdernes mentorprogram i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ulla Høy Henriksen, Carsten Lagoni

Sagsresume

Talentspejdernes mentorprogram er vedtaget som en del af Børn og Unges strategi- og handleplan for inklusion, men rækker samtidig dels ind i Industrien som Karrierevej og dels ind i Uddannelse Herning, da formålet med Talentspejderne er, at hjælpe sårbare og skoletrætte 12 – 15 årige elever fra 7. – 9. klasse med at finde deres evner og talenter.  Talentspejdernes mentorprogram er velafprøvet i andre kommuner og har vist, at de unge får mere selvtillid og et større selvværd. De ser generelt mere lyst på fremtiden, og på deres muligheder for at få en uddannelse og et spændende job.

Sagsfremstilling

Talentspejdernes mentorprogram skal dels ses som et led i Børn og Unges strategi og handleplan for inklusion, dels som et led i Uddannelse Herning og Industrien som Karrierevej, og dermed gøre flere unge klar til at vælge, blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse, men henblik på beskæftigelse.

 

Indhold i mentorprogrammet

Essensen i mentorprogrammet er, at unge for at kunne udfolde deres talenter og få øje på egne evner, har brug for et netværk af anerkendende personer, som er gode rollemodeller, der har overskud til at give noget til andre. I praksis betyder det, at der uddannes en række mentorer, der er medarbejdere beskæftiget i lokale private eller offentlige virksomheder. Ledelsen i virksomhederne giver de ansatte fri til at lave frivilligt socialt arbejde i 45 minutter pr. uge, mens medarbejderen selv leverer tilsvarende 45 minutter. Derudover gennemfører alle mentorer et særligt udviklet uddannelsesprogram. På baggrund af dette bliver de i stand til at gennemføre 24 møder med en ung. Tema og indhold på hvert møde er nøje beskrevet.

 

Et mentorforløb startes op med et møde mellem mentor, mentee og dennes forældre, på mentors virksomhed. Derefter mødes mentor og mentee en gang ugentligt på mentors virksomhed. Tiltagets primære formål er ikke at føre til lærerplads eller lignende. Det er udelukkende relationen mellem mentor og mentee, det handler om.

 

Hvordan kommer Talentspejdernes mentorprogram til at se ud i Herning?

 

I Herning Kommune ønsker vi, at afprøve talentspejdernes mentorprogram som pilotprojekt i følgende skoledistrikter:

Kibæk

Vildbjerg

Snejbjerg

Vestervang

Brændgård

Dette med afsæt i, at skolerne her dels er aktive i forhold til samarbejdet med ungdomsuddannelserne, og dels at der er her unge, som kan have risikoprofil.

 

I praksis kommer mentorprogrammet til at fungere ved, at der nedsættes en styregruppe med deltagelse fra Center for Børn og Læring, Ungeheden/UU, Ungherning samt Industrien som Karrierevej. Styregruppen har til formål at sikre den interne koordinering af mentorprogrammet. Lederen af Ungherning samt projektleder for Industrien som karrierevej etablerer ligeledes en arbejdsgruppe med deltagelse fra tre virksomheder, en skoleleder, en overbygningslærer, en lærer fra erhvervsmuligheden, en UU-vejleder, samt Tom Pedersen som er sekretariatschef i Landsforeningen Talentspejderne.

 

Arbejdsgruppen skal rekruttere ca. 40 mentorer. der arbejder i de udvalgte skoledistrikter. Disse mentorer skal gennemføre Talentspejdernes mentoruddannelsesforløb, der er udviklet af landets førende læringseksperter. Hvert uddannelsesforløb koster 1800 kr. alt incl.

Så snart mentorerne er fundet og uddannet kan arbejdet gå i gang. Arbejdsgangen bliver, at når skolen identificerer en ung, der er uddannelsesparate, men fx har lavt selvværd eller lignende, kontakter læreren Ungherning, der finder en mentor i det uddannede korps. Når UU vejlederen identificerer en ikke-uddannelsesparat, som kan have gavn af tilbuddet, kontakter UU-vejlederen Ungherning, der finder en mentor i det uddannede mentorkorps. For elever i 7. årgang anvendes betegnelserne uddannelsesparat/ikke-uddannelsesparat ikke, her bliver indikatorerne i højere grad lav motivation for deltagelse i skolearbejdet, lavt selvværd mv. Diagnoser er ingen hinding for at kunne deltage i et talentspejderforløb. Uanset alle unge gælder, at denne først må tilbydes et mentorforløb, når der er fundet en mentor. Det er afgørende, at eleven ikke oplever, at få stillet noget i udsigt, som ikke bliver.

 

For at skabe ejerskab og forståelse for Talentspejdernes mentorprogram anbefales det, at repræsentanterne fra skolerne, UU samt Ungherning også uddannes til mentorer.

 

Styregruppen består af:

Preben Siggaard, Centerchef for Center for Børn og Læring (formand)

Ulla Høy Henriksen, Arbejdsmarkedschef, Beskæftigelsesafdelingen

Annette Bredkær, Leder, Ungherning

Marianne Rahbek, projektleder Industrien som Karrierevej.

 

Arbejdsgruppen består af:

- Annette Bredkjær, Ungherning

- Søren Eriksen, Lærer, Erhvervsmuligheden, Ungherning

- Peter Villadsen og Karen Skovbakke, UU, Ungeenheden

- Erling Olsen, skoleleder, Kibæk Skole

- Verner Brinch Hansen , lærer, Snejbjerg skole

- Brian Kjær Andersen, Erhvervsredaktør, Herning Folkeblad (Forventet)

- Poul Jørgensen, HV Transport (Forventet)

- Kent Andersen, Kifa Plast (Forventet)

- Tom Pedersen, Landsforeningen Talentspejderne

- Marianne Rahbek, Industrien som Karrierevej

 

Efter drøftelse og beslutning i den politiske følgegruppe bag Industrien som Karrierevej finansieres uddannelsen af mentorer (i alt 100.000 kr.) samt et beløb til opstart af initiativet i både Ungherning og Ungeenheden på hver 25.000 kr. i den eksisterende projektbevilling fra Industrien som Karrierevej.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen om Talentspejdernes mentorprogram i Herning kommune tages til efterretning,
at orienteringen om bemandingen af hhv. styregruppe og arbejdsgruppe tages til efterretning,
at orienteringen om at finansieringen af uddannelse af mentorer samt økonomi til opstart af initiativet findes i projektbevillingen for Industrien som Karrierevej, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.20.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Innovationsfondsprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesafdelingen indgår i en ansøgning om et nyt ambitiøst innovationsprojekt, som er et samarbejde mellem Alborg Universitet, KL, Holstebro kommune og Herning kommune og løber over 4 år.

Sagsfremstilling

"Kan vi gøre det bedre for at få udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet?" - dette spørgsmål stiller Aalborg Universitet, Holstebro Kommune, Herning Kommune og KL i ansøgningen innovationsfondsprojektet.

 

En af de store udfordringer for Danmark er at få flere af de borgere, som har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, i beskæftigelse. Dette er tilfældet i de fleste velfærdsstater.

 

Der er flere samfundsmæssige gode grunde til at fokusere på dette: Økonomisk bæredygtighed, demografiske udfordringer med en aldrende befolkning og international konkurrence, som gør det stadig vanskeligere at omfordele ressourcer mellem borgere i beskæftigelse og borgere uden for arbejdsmarkedet. Endvidere er det vigtig at sikre, at udsatte borgere og deres familier ikke ekskluderes fra samfundet med de negative konsekvenser, det kan have for både samfund og den enkelte borgers livssituation.

 

Trods utallige reformer, der indeholder både understøttende og disciplinerende elementer, har succesen med at få denne gruppe af mere udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet hidtil været begrænset. Det er i det lys, at dette projekt vil søge at udvikle nye metoder og tilgange i implementeringen af beskæftigelsesindsatser over for udsatte grupper. Indsatser som i højere grad både kan involvere medarbejderne i at udvikle nye indsatser og inkludere borgernes eget perspektiv.

 

Det er således projektets antagelse, at borgerens rolle og mulighed for deltagelse i at udvikle indsatserne er af afgørende betydning for at opnå målet om en øget arbejdsmarkedsdeltagelse.

 

Der skal således fokus på mødet mellem sagsbehandler og borger. Desuden vil projektet have et fokus på betydningen af helhedsorientering i samarbejdet mellem forskellige områder og aktører. Dette føres videre til samarbejdet med virksomhederne, som synes af afgørende betydning for succesfulde indsatser.

 

Projektet har ansøgt Innovationsfonden om økonomisk støtte. Projektet vil - hvis det bevilges - blive gennemført af Aalborg Universitet i tæt samarbejde med Holstebro og Herning kommuner og KL og med en ambition om gradvist at inddrage flere kommuner undervejs.

 

Det er målet, at der bliver udviklet nye typer af løsninger, som kan implementeres og testes undervejs i projektperioden. Førende eksperter fra universiteter i Holland, Storbritannien og USA tilknyttes projektet i forhold til at rådgive og vejlede med den nyeste viden.

 

Samfundspotentiale:

I de nordeuropæiske lande er der en andel af befolkningen, som man ikke har evnet at få ind på arbejdsmarkedet. Ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel har det stor betydning, hvis personer fra denne gruppe kommer ud på arbejdsmarkedet. Samtidig vil det have betydning for sociale forhold såsom sundhed, mindsket marginalisering og bedre social arv.

 

Innovationsfonden ansøges om 8,3 mill.kr. i projektet, som har et samlet projektbudget på 11,1 mill.kr.

 

Carsten Lagoni vil orientere om projektet ved mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-32-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Midlertidig boligplacering

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer