Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 19. april 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.15-G01-1-17 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Fælles drøftelse af udfordringer og fokus i beskæftigelsesindsatsen i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt starter arbejdet med at fastlægge fokusområder og mål 2018.

 

På mødet vil der blive givet et oplæg om, hvilke udfordringer og perspektiver, der er på arbejdsmarkedet i Herning og dermed for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år.

 

Beskæftigelsesrådet og ledelsen i Beskæftigelsesafdelingen deltager i udvalgets møde under dette punkt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget og Beskæftigelsesrådet drøfter udfordringer, perspektiver og fokus i indsatsen.

Beslutning

Udfordringer, perspektiver og fokus blev drøftet. Administrationen udarbejder på baggrund af disse drøftelser oplæg til fokusområder og mål 2018 til udvalgets næste møde.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-7-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om projekt "Ren Læring" - et samarbejde med Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

Under punktet orienteres udvalget om et samarbejdsprojekt imellem Jobcenter Herning og "Drift og Service" i Herning Kommune. Projektets formål er dels at tilføre rengøringsmedarbejdere hos Drift og Service styrkede kvalifikationer i Dansk, Matematik og IT, og dels at opkvalificere ledige med henblik på fremtidig beskæftigelse inden for rengøringsområdet.

Sagsfremstilling

Grundliggende færdigheder i Dansk, Matematik og IT er ofte afgørende kvalifikationer i forhold til at opnå job og i forhold til at fastholde job og selvforsørgelse. 

 

På denne baggrund indførte Drift v/ Herning Kommune i 2010 obligatorisk screening af samtlige medarbejdere med henblik på at afdække medarbejdernes kompetencer i Dansk, Matematik og IT - i alt er 130 medarbejdere blevet screenet i perioden fra 2010 - 2016. Med udgangspunkt i de opnåede screeningsresultater har den enkelte medarbejder efterfølgende modtaget tilbud om supplerende undervisning i disse fag.

 

Drift har særdeles gode erfaringer fra de uddannelsesforløb, som er gennemført på baggrund af screeningen:

 

 • Medarbejderne tilegner sig nye personlige og faglige kvalifikationer, og opnår dermed styrkede forudsætninger for varetagelsen af de daglige arbejdsopgaver – dermed styrkes også medarbejdernes muligheder for arbejdsfastholdelse og selvforsørgelse på længere sigt. 

 

 • Drift oplever en stigende grad af arbejdsglæde, motivation og engagement hos medarbejderne.

 

Det er således vurderingen hos Drift, at screening efterfulgt af tilbud om uddannelse er et stort aktiv for såvel Herning Kommune som for de involverede medarbejdere ved Drift og Service.

 

 

Projekt ”Ren Læring” – opkvalificering af beskæftigede kombineret med uddannelse og arbejde til ledige

Pr. 1. februar 2016 blev Drift v/ Herning Kommune sammenlagt med Rengøring v/ Herning Kommune - herefter betegnet "Drift og Service". Sammenlægningen omfattede i alt 310 medarbejdere - 130 mænd og 180 kvinder - fordelt på 15 nationaliteter.

 

Drift og Service ønsker fortsat at kunne tilbyde medarbejderne screening og kompetenceudvikling, men udvidelsen af medarbejderstaben giver nye udfordringer i forhold til tilrettelæggelse og implementering af uddannelsesforløbene.

 

På denne baggrund har Drift og Service iværksat et projekt, som bygger på en ny model for tilrettelæggelse og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne – projektmodellen er udviklet og iværksat i et tæt samarbejde med Jobcentret, 3F, VUC, Skive Tekniske Skole og Netværkslokomotivet.

 

Projektet er iværksat i september 2016. Projektforløbet har en samlet varighed af 8-9 måneder og består af følgende hovedelementer:

 

Opkvalificering af beskæftigede:

 

 • 81 ansatte hos Drift og Service gennemgår et fagligt opkvalificeringsforløb af op til 4 ugers varighed - de ansatte modtager undervisning i ét eller flere af fagene dansk, matematik og ordblindeundervisning, afhængigt af screeningsresultatet. 74 ansatte har modtaget Danskundervisning, 60 ansatte har modtaget Matematikundervisning og 7 ansatte har modtaget ordblindeundervisning. Undervisningen afholdes løbende i mindre i hold, og træning i brugen af IT er integreret i Dansk- og Matematikundervisningen.

 

Uddannelse og opkvalificering af ledige:

 

 • 12 ledige - heraf 7 dagpengemodtagere og 5 modtagere af kontanthjælp - deltager i uddannelsesforløb samt praktik og ansættes efterfølgende i Drift og Service i minimum 8 måneder à minimum 30 timer - udover de 12 ledige deltager yderligere 3 ledige i uddannelsesforløbet og i praktikforløbet, og disse indgår som reserve i tilfælde af frafald blandt de øvrige ledige

 

 • Arbejdet udføres på forskellige lokaltioner med 6 ugers arbejde på hver lokation, således at den ledige fungerer som afløser for de beskæftigede, medens disse deltager i efteruddannelse

 

 • Forløbet for de ledige er tilrettelagt som følger:

- Screening i dansk, matematik og IT (14 af de 15 deltagere vurderes at have behov for deltagelse i FVU)

- 4 ugers undervisning (FVU)

- 1 1/2 ugers rengøringsfaglig uddannelse v/ Skive Tekniske Skole - gennemført i Herning

- 2 ugers virksomhedspraktik

- Minimum 8 måneders ansættelse.

 

Forud for rekrutteringen af de ledige deltagere i projektet har der været afholdt 2 informationsmøder med deltagelse af i alt 40 ledige - på møderne deltog repræsentanter for 3F, Drift og Service og fra Jobcentret.

 

 

Status for deltagerne

Primo april er 12 tidligere ledige deltagere i projektet i job hos Drift og Service.

 

De 3 vikarer/ reserve samt 1 af de 12 deltagere er aktuelt kommet i beskæftigelse, hvorfor der er rekrutteret nye vikarer.

 

1 kontanthjælpsmodtager ønskede ikke at deltage i FVU-undervisning, og kontanthjælpen til denne borger er derfor ophørt.

 

 

Styrkede kompetencer, personlig udvikling og sammenhængskraft

Det er den samlede vurdering hos Drift og Service, at projektet i høj grad tilfører medarbejderne vigtige kompetencer. Herudover bidrager forløbet til at styrke medarbejdernes personlige udvikling og sammenhængskraften i Drift og Service.


Endelig har forløbet bidraget til at styrke det fremtidige rekrutteringsgrundlag i Drift og Service.  
 

 

 

Projektets økonomi

Projektet er "fuldt finansieret", idet projektet har modtaget supplerende støtte fra en særlig, midlertidig puljeordning under KL.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Prioriteringsarbejde efter refusionsreformen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for prioriteringsarbejdet, herunder om Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af ansøgningen om medfinansiering af investeringerne.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgets møde i januar, at de fremlagte effektiviserings- og prioriteringsforslag kunne implementeres. Arbejdet med dette pågår nu, og der vil på mødet blive givet en status for dette arbejde.

 

På udvalgets møde i marts besluttede udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges medfinansiering på 2,5 mio kr til den samlede investeringspakke på i alt 10,7 mio kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet en orientering om det videre arbejde med investeringsforslagene.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Ungeanalyse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

    x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges en udvidet udgave af den ungeanalyse, som udvalget første gang blev præsenteret for på udvalgsmødet den 8. marts 2017.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 14. december 2016 bestilte udvalget uddybende talmateriale om ungeledigheden på baggrund af Herning Kommunes relativt høje ungeledighed i 2016 ift. hele landet. Første udgave af dette talmateriale blev præsenteret på udvalgsmødet 8. marts 2017 i form af en ungeanalyse. På udvalgsmødet 8. marts besluttede udvalget at fortsætte drøftelserne af ungeanalysen på næste udvalgsmøde.

 

Administrationen har nu udarbejdet en udvidet version af ungeanalysen, der er vedlagt dette punkt som bilag.

 

Analysen har følgende hovedkonklusioner:

 

 • Herning har en højere andel forsikrede ledige unge end landet som helhed, mens andelen af ikke-forsikrede ledige unge er på niveau med landsgennemsnittet
 • Det er ikke kun Herning, men også RAR Vestjylland og hele Midtjylland, der er udfordret af en højere ungeledighed end landet som helhed.
 • Herning havde i 2016 0,1%-point flere unge offentligt forsørgede end landet som helhed. Herning har samtidig en lavere andel unge førtidspensionister og ressourceforløbsmodtagere end RAR Vestjylland og landet som helhed
 • De unge i Herning og RAR Vestjylland uddanner sig mindre og arbejder mere end gennemsnittet for hele landet
 • De unge ledige er generelt ledige lidt længere tid i Herning end RAR Vestjylland og landet som helhed
 • Blandt de unge forsikrede ledige har Herning en relativ høj andel af medlemmer af Teknikernes A-kasse. En stor del af disse er indvandrere med vestlig baggrund
 • Herning har en højere andel åbenlyst uddannelsesparate og aktivitetsparate end landet som helhed og RAR Vestjylland
 • Næsten 45% af de unge uddannelseshjælpsmodtagere (marts 2017) er flyttet til Herning Kommune siden 1/1 2014. Det samme gælder kun 32% af hele befolkningen i alderen 18-24 år

 

Analysen vil blive gennemgået på mødet i udvalget.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Generel bemærkning til nøgletallene

Fanen "Sygefravær" er nu erstattet af fanen "Integration" i overensstemmelse med de politiske mål for 2017. Fanen Integration indeholder overblik over udvikling i antal borgere omfattet af integrationsprogrammet, hvor mange af disse, der er i praktik / løntilskud samt et overblik over status på deltagere i projekt "Ny Fremtid". Der kan være problemer med at indlæse fanen første gang - dette kan afhjælpes ved at tømme internetbrowserens cache.

 

Ungeledigheden er nu opgjort i forhold til arbejdsstyrkettallet for 2015. De øvrige opgørelser ift. andel af arbejdsstyrken er opgjort i arbejdsstyrkettallet for 2013, da disse opgørelser leveres af jobindsats.dk, der fortsat anvender arbejdsstyrketallet fra 2013.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden februar 2016 - februar 2017 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent februar 2017: Herning (3,8%). Hele landet (4,7%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at ungeledigheden har været faldende i både Herning og hele landet i perioden fra november 2016 - januar 2017, men at ungeledigheden i Herning Kommune fortsat er højere end landsgennemsnittet. Ungeledigheden i februar 2017 var lidt lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed februar 2017: Herning (10,8%). Hele landet (9,9%)

 

På dagsordenen er desuden et selvstændigt punkt vedrørende den igangværende ungeanalyse.

 

Administrationen er i gang med at indkorpere en oversigt over alle unge på offentlig forsørgelse i nøgletalsarket som supplement til overblikket over ungeledigheden. Denne oversigt forventes at være klar til næstkommende udvalgsmøde.

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden februar 2016 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2017: Herning (4,9%). Hele landet (5,4%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, men Herning har i de seneste 9 måneder af perioden haft en andel, der er lidt højere end Vestjylland som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2017: Herning (2,7%). RAR Vestjylland (2,7%). Hele landet (3,3%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i februar 2017 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt højere end landet som helhed

Andel af arbejdsstyrken februar 2017: Herning (2,6%). Hele landet (2,5%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i januar 2017 end samme måned sidste år.

Antal forløb januar 2017: 912 forløb

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i februar 2017 var på niveau med samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner februar 2017: Fleksjob (1.176). Ressourceforløb (263). Ledighedsydelse (239)

 

Førtidspension:

Der var 73 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i marts 2017 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner marts 2017: 3.820

 

Integrationsområdet:

Vedhæftet dette punkt er en rapport med nøgletal for integrationsområdet i Herning Kommune. Rapporten kan også findes på nøgletalssiden på herning.dk

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er øget med 16 procentpoint i perioden marts 2016 til marts 2017. En del af forklaringen på dette kan være, at integrationsperioden nu kan vare i op til 5 år mod 3 år tidligere.

Antal borgere marts 2017: 421

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab marts 2017: 69%

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år marts 2017: 45%

 

Særligt om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

På udvalgsmødet den 11. marts 2017 blev udvalget præsenteret for en analyse af aktivitetsparate kontanthjælpssager med en varighed på over 5 år.

Som opfølgning på denne analyse er følgende diagram blevet udarbejdet:

 

Kilde: Fagsystemet Workbase.

 

Diagrammet viser aldersfordelingen blandt de ikke- vestlige kvindelige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års sammenhængende ledighed.

Det ses, at langt størstedelen af denne målgruppe har en alder på mellem 40 og 49 år.

 

Datavalidering.

Administrationen har de seneste måneder arbejdet med at sammenligne de data, kommunen indberetter til jobindsats.dk med de data, der fremvises på jobindsats.dk

Indtil nu har det vist sig, at der er uoverensstemmelser mellem nogle af de data, der indberettes og de data, der fremvises på jobindsats.dk

Uoverensstemmelserne skyldes både fejl i de data, som Herning Kommune indberetter og fejl i jobindsats' databehandling.

 

Administrationen er fortsat i dialog med jobindsats om at identificere og rette mulige fejlkilder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-4-17 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Afrapportering fra tilsynsbesøg hos leverandører og andre aktører i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Det påhviler Kommunerne at føre tilsyn med leverandører og andre aktører, som varetager opgaver for kommunerne. Under punktet orienteres Udvalget om det udførte tilsyn med leverandører og andre aktører i 2016. 

Sagsfremstilling

Bestemmelserne omkring tilsynet med leverandører og andre aktører er fastsat i hhv. Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det social område, LBK nr. 1345 af 23.11.2016 og i Bekendtgørelse om andre aktører, BEK nr. 1561 af 23. december 2014.

 

Tilsynet omfatter:

 

 • Eksterne leverandører - dvs. tilsyn med leverandører som udfører opgaver for kommunen - kommunen varetager dog fortsat myndighedsdelen
 • Andre aktører - dvs. aktører som både udfører opgaver for kommunen og som samtidig varetager egentlige myndighedsopgaver

 

Beskæftigelsesafdelingen har i 2016 gennemført tilsyn hos følgende "leverandører" og "andre aktører".

 

 

Leverandør-ydelse

Anden aktør-ydelse

Quick Care

”Forløb for sygemeldte borgere med primært fysiske barrierer”

 

 

Jobvision

”Direkte i virksomhed”

”Individuel jobcoaching”

 

Ramsdal

”Intensiv samtaleforløb”

 

”Individuel kontakt – og afklaringsforløb”

 

 

Tilsynet har fokus på forløbenes indhold og metodiske tilgange, fysiske rammer, materialer og information samt eventuelle behov for opfølgning og forbedringer i opgavevaretagelsen.

 

Det gennemførte tilsyn viser, at såvel leverandørerer som anden aktør generelt har en god og målrettet tilgang til opgaveløsningen, at de fysiske rammer er i orden og at informationsniveauet er godt. Tilsynet har ikke givet anledning til påtaler.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 32.24.04-A26-1-13 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktionering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med reform af kontanthjælpssystemet med virkning fra 1. januar 2014 blev aftalepartierne enige om, at Ankestyrelsen fra 2014 - 2016 skal udarbejde årlige praksisundersøgelser om anvendelse af sanktioner i kommunerne. Herning Kommune har deltaget som 1 af 10 kommuner og der orienteres her om Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Sagsfremstilling

 

Undersøgelsen handler om 105 sager fra 10 kommuner, heraf 11 sager fra Herning Kommune. De øvrige kommuner er Furesø, Faaborg-Midtfyn, Glostrup, Hjørring, København, Middelfart, Nyborg, Slagelse og Syddjurs

 

Praksisundersøgelsens resultater

 I sagerne har kommunerne afgjort, at borgeren skal have en sanktion efter aktiv loven.

 • I alle 105 sager er lovgrundlaget for sanktioneringen anvendt korrekt
 • I 93 sager er vejledningen samlet set fyldestgørende (heraf 9 fra Herning Kommune)
 • I 62 sager (heraf 5 sager fra Herning Kommune) var betingelserne for at give en sanktion opfyldt.
 • 21 (heraf 4 sager fra Herning Kommune) af de 105 sager ville være blevet ændret, hvis borgeren klagede over afgørelsen og Ankestyrelsen behandlede sagen.
 • I 22 (heraf 2 fra Herning Kommune) af de 105 sager manglede der oplysninger, og det var derfor ikke muligt at vurdere, om afgørelserne var rigtige eller ej.

 

Ankestyrelsen anbefalinger

 • Kommunen sikrer, at den enkelte sag er tilstrækkeligt oplyst, før kommunen giver en sanktion. Kommunen skal altså sikre, at der er nok oplysninger til at vurdere sagen
 • Kommunen undersøger, om borger har en rimelig grund til at udeblive fra tilbud
 • Kommunen er opmærksom på, at borger ikke kan sanktioneres, hvis borger har en rimelig grund for udeblivelsen
 • Kommunen sørger for tilstrækkelig vejledning om konsekvenserne for udeblivelse fra tilbud og dokumentation af vejledningen
 • Ved afgørelse om sanktion sørger Kommunen for at begrunde, hvorfor borgerens angivne grund til udeblivelse eller manglende svar på partshøring ikke er en rimelig grund for at udeblive
 • Kommunen sørger for at være særlig opmærksom på særreglerne som gælder aktivitetsparate borgere

 

Beskæftigelsesministeren har præciseret i sit brev til kommunerne i marts 2017 vigtigtigheden af, at kommunerne håndhæver sanktionsreglerne og at det samtidigt er afgørende, at reglerne forvaltes korrekt overfor borgerne. I lyset af praksisundersøgelsen er der en forventning om at kommunerne ser praksis efter i sømmende.

 

Handling:

Beskæftigelsesafdelingen er interesseret i at uddrage læring fra Praksisundersøgelsen. Der er derfor taget kontakt til Ankestyrelsen med henblik på at få de nødvendige oplysninger, så de konkrete sager kan identificeres og gennemgåes i forhold til Ankestyrelsens vurderinger som udgangspunkt for en dialog i de enkelte afdelinger

 

Vedlagt som bilag er praksisundersøgelsen i sin helhed og beskæftigelsesministererens brev til landets kommuner.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.