Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 19. februar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Opfølgning på budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Et flertal i Herning Kommunes Byråd har indgået budgetforlig for 2020. Med denne sag følges der op på Beskæftigelsesudvalgets arbejde med opfølgning på budgetforlig 2020.

Sagsfremstilling

Et flertal af medlemmerne i Herning Kommunes Byråd har indgået budgetforlig for 2020. Budgetforslaget for 2020-2023 blev den 8. oktober 2019 2. behandlet og godkendt i Byrådet.

 

På dette udvalgsmøde orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet med at implementere de besluttede besparelser og forandringer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

FN's 17 Verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed som minimum hvert kvartal.

Beskæftigelsesudvalget drøfter, hvordan det vil arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål på en måde, så det giver mening for det respektive udvalg og fagområde.

 

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

 

Herning Kommune er allerede i gang med en lang række initiativer, der understøtter verdensmålene. Ligesom såvel civilsamfundet som erhvervslivet i Herning Kommune arbejder både dygtigt og ambitiøst med bæredygtighed.

 

Forligspartierne bag Budgetforlig 2020 er enige om, at Herning Kommune skal arbejde målrettet videre med bæredygtighed i en kommunal kontekst. Det fremgår af forligsteksten, at de politiske fagudvalg konkret får til opgave minimum én gang i kvartalet at forholde sig til verdensmålene for på den måde at sikre videreudvikling og bevidstgørelse i arbejdet med bæredygtighed - både politisk og administrativt.

 

Til at følge det løbende arbejde med verdensmålene i kommunen er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen forslår, at de enkelte udvalg skal arbejde med verdensmål og bæredygtighed på en måde, der giver mening for det respektive udvalg og fagområde af hensyntagen til disses forskelligheder.

 

Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte:

 • På hvilke områder og hvilken måde, Verdensmålene kan inddrages i fagudvalgets arbejdsområde, f.eks. om man ønsker at arbejde med udvalgte mål eller alle mål som ligeværdige.
 • Hvilken proces, fagudvalget ønsker for arbejdet med bæredygtighed
 • På hvilken måde, der løbende kan følges op på arbejdet med Verdensmålene inden for fagudvalgets arbejdsområde

 

Følgegruppen lægger op til en løbende dialog mellem fagudvalgsformændene og følgegruppen, for på den måde at kunne inspirere hinanden på tværs af fagudvalgene og søge synergier, hvor de måtte være.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed inden for fagudvalgets arbejdsområde
at Beskæftigelsesudvalget drøfter, hvorledes der løbende følges op på arbejdet med Verdensmålene.

 

Beslutning

Udvalget drøftede, hvordan der arbejdes med bæredygtighed inden for udvalgets fagområde.

 

Udvalget ønsker at sætte fokus på mål 4, 8, 10 og 16.6. En gang pr. kvartal drøftes både status i forhold til relevante områder, og der ses på, hvad der skal sættes fokus på i den kommende periode. Der startes med at arbejde med at sikre sammenhæng mellem verdensmålene og de lokale mål på fagområdet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Nye medlemmer til Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres udvalget for indstilling af to nye medlemmer til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har modtaget henvendelse fra Sisse Fjord Nielsen og Line Kvartborg, med ønske om deltagelse i Udsatterådet.

 

Udsatterådet har i øjeblikket 7 medlemmer og er positive for at udvide Udsatterådet med to nye medlemmer. Formanden har netop trukket sig som medlem i Udsatterådet, hvorfor Udsatterådet snarest vil indstille et andet medlem som ny formand.

 

Efter drøftelse i Udsatterådet indstilles Sisse Fjord Nielsen og Line Kvartborg til udpegning af Beskæftigelsesudvalget som nye medlemmer i Udsatterådet.

 

De indstillede er:

 • Sisse Fjord Nielsen, forstander på PatientHotellet.  
 • Line Kvartborg, SSP medarbejder i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget udpeger Sisse Fjord Nielsen og Line Kvartborg som nye medlemmer til Udsatterådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

På kommende møde præsenteres udvalget for et oplæg til temadrøftelse om Udsatterådet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Samlingssteder til udsatte i Herning by

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmøde d. 29. januar 2020 drøftet samt peget på retning og principper for samlingssteder til udsatte i Herning by.

 

Med dette punkt orienteres udvalget om status for arbejdet.

Sagsfremstilling

Sagen er i forlængelse af punkt 2. 'Samlingssteder til udsatte i Herning by' fra d. 29. januar 2020, hvor Beskæftigelsesudvalget blev præsenteret for oplæg som afsæt til drøftelse om retning og principper for samlingssteder i Herning by for udsatte.

 

Med afsæt i denne drøftelse pegede Beskæftigelsesudvalget på, at der arbejdes videre med transparente og åbne samlingssteder til udsatte i Herning by.

 

Der vil på mødet blive givet en status for arbejdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget drøftede sagen.


Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med at etablere et samlingssted for udsatte på markedspladsen i Herning by.

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om en sammenhængende koordineret ungeindsats og status på FGU

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status på aktuelle forhold vedrørende en sammenhængende, koordineret ungeindsats samt en status på aktuelle forhold vedrørende Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Sagsfremstilling

Tidligere orienteringer af Beskæftigelsesudvalget suppleres med denne sag.

 

Med dette punkt orienteres udvalget om status på aktuelle forhold vedrørende en sammenhængende, koordineret ungeindsats, samt om status på aktuelle forhold vedrørende Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-13-17 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om kommunale indsatser for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget om indsatsen for at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse.

Sagsfremstilling

Med dette punkt modtager udvalget en opdateret status på indsatsen for at få flere unge til at vælge og påbegynde en erhvervsuddannelse.

 

Beskæftigelsesudvalget vil på mødet blive præsenteret for et oplæg, hvor der vil blive givet en status. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.18.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om godkendelse af indtægtsbevilling til projekt om bedre overgang fra STU

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Winther Wiwe

Sagsresume

Herning Kommune har søgt og fået bevilliget penge fra puljen: ”Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)". Ansøgningen er sket i et samarbejde mellem Knudmoseskolen/Center for Børn og Læring/Børn og Unge og Ungevejledningen/Beskæftigelsesafdelingen/Social, Sundhed og Beskæftigelse. Tilskud til ansættelse af kontaktpersoner og sagsbehandlere udgør i projektperioden 2019 til 2022 i alt 3.435.104 kr.

 

Direktøren for Børn og Unge indstillede den 5. februar 2020 til Børne- og Familieudvalget at der vedrørende Projekt "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 1.000.000 kr. i 2020. Børne- og Familieudvalget godkendte den 5. februar 2020 indstillingen.

 

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om Børne- og Familieudvalgets godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillingen.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på baggrund af ansøgning fra Herning Kommune, Center for Børn og Læring, og Herning Kommune, Beskæftigelsesafdelingen, bevilliget i alt 3.435.104 kr. fra puljen: "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)".

 

Projektejer er Ungdomscenter Knudmosen, der er Herning Kommunes STU-skole. Ungdomscenter Knudmosen hører under Børn og Unge i Herning Kommune. Samarbejdspartner er Ungevejledningen der står for Herning Kommunes UU og beskæftigelsesindsats for alle unge under 25 år. Ungevejledningen hører under Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.

 

Projektets formål

Projektet bygger videre på tidligere anbefalinger fra udviklingsindsatsen kaldet ”Sårbare unge”, som er afsluttet juni 2018. ”Sårbare unge” skulle motivere til tættere tværfagligt samarbejde omkring job, bolig og uddannelse for sårbare unge, i forventning om sammen at skabe en bedre overgang fra barn til voksen. Anbefalingerne fra den tidligere udviklingsindsats er, at vi skal søge at fremme en glidende overgang fra STU-forløb til arbejdsmarkedet, hvor vejen oftest går via beskæftigelsesindsats. Overgang skal fremmes ved en tidlig koordineret indsats imellem fagpersoner fra STU-forløb og fagpersoner fra beskæftigelsesområdet på det sidste år i elevernes STU-forløb. Formålet med dette projekt bliver derfor at sikre energi og fornyet styrke til området, så anbefalinger fra tidligere kan implementeres og sættes i drift.

 

Der skal implementeres tre kerneelementer, som er:

 • Etablering af tværgående formaliserede netværksmøder.
 • Ansættelse af to kontaktpersoner til øget beskæftigelsesrettet indsats på sidste år i STU-forløb.
 • Samarbejde med sagsbehandler omkring øget fokus på tidlig afklaring i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsesgrad og dialog herom med den unge og forældrene.

 

Finansiering

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt de kommende finanslove for 2020-2022. Det betyder, at der alene kan gives tilsagn om tilskud for ét år ad gangen. Hvis finanslovene for 2020, 2021 og 2022 vedtages med de forventede beløb, vil nedenstående beløb kunne tildeles Herning Kommune:

 

Grundet det sene tidspunkt for modtagelse af tilsagn om tilskud er projektets opstart forsinket, og der søges derfor om forlængelse af bevillingen ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det totale tilskudsbeløb i projektperioden, i alt 3.345.104 kr., forventes anvendt således:

 

Midlerne anvendes til aflønning af 0,5 medarbejder pt. ansat på Knudmoseskolen og 1,5 medarbejdere pt. ansat i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et samlet tilsagn for den 4-årige periode. Tilsagnet udgør i alt 3.435.104 kr. og fordeles mellem årene som angivet i skemaet. Bevillingen tilgår Børne- og Familieudvalgets område, hvor de tilsammen 2 projektmedarbejderes lønudgifter afholdes.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Nøgletallene er nu blevet opdateret med arbejdsstyrketallet for 2018. Det har betydninger de målinger, der er opgjort i andel af arbejdsstyrken - herunder også andelen af unge på offentlig forsørgelse.

 

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden december 2018 - december 2019 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent december 2019: Herning (3,3%). Hele landet (3,7%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i december 2019 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men en højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken december 2019: Herning (10,3%). RAR Vestjylland (11,2%). Hele landet (9,8%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden december 2018 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2019: Herning (3,8%). Hele landet (4,0%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i december 2019 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken december 2019: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,9%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i december 2019 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2019: Herning (2,3%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lidt lavere i oktober 2019 end samme måned sidste år.

Antal forløb november 2019: 1.038 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2019: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i december 2019 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner december 2019: Fleksjob (1.572). Ressourceforløb (301). Ledighedsydelse (283).

 

Førtidspension:

Der var 102 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2019 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2019: 3.756

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Kultur på Recept - afsluttende evaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  X

 

 

  X

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Aavad Holm

Sagsresume

I det følgende præsenteres den afsluttende evaluering af projekt Kultur på Recept udarbejdet november 2019.

 

Sagsfremstilling

Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2019 og i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget samt Forebyggelsesudvalget.

 

I forbindelse med Budgetforlig 2017 blev der afsat 400.000 kr. årligt til i en treårig periode at tilbyde kulturelle tilbud til langtidssygemeldte borgere. Forebyggelsesudvalget besluttede på møde den 13. december 2016 at bevilge yderligere 285.000 kr. i 2017, 285.000 kr. i 2018 og 285.000 kr. i 2019 til Kultur på Recept.

 

Baggrund

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve en model for, hvorvidt og hvordan kulturelle aktiviteter kan bidrage til at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet samt mindske deltagernes følelse af ensomhed og social isolation, som ofte er en følgevirkning af sygdom og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Målgruppen for indsatsen var borgere i alderen 18 til 64 år, der på grund af psykisk sårbarhed, let til moderat depression, angst eller stress var i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding.

 

I projektperioden er deltagerne primært rekrutteret via Beskæftigelsesafdelingen. Enkelte deltagere er selvhenviste og enkelte var førtidspensionister. Indsatsen er gennemført i samarbejde med forskellige kulturinstitutioner i Herning Kommune, herunder blandt andet Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole, Herning Billedskole, Herning Bibliotek og Skovsnogen.

 

Aktiviteter og indsatser

Indsatsen bestod af gruppeforløb med 10-12 deltagere, som mødes en til to gange om ugen i en periode på 8-15 uger afhængigt af, hvilket tilbud de valgte.

 

I projektperioden er der udbudt i alt 14 forløb og i alt 100 borgere har været henvist/selvhenvist til Kultur på Recept. Heraf er 17 personer gengangere. Antallet af unikke borgere i projektet er 83.

 

Af de 100 borgere, som er henvist til et forløb, har 60 deltagere gennemført et forløb og 31 deltagere er frafaldet et forløb. Ni borgere har ikke deltaget i den indledende og/eller den afsluttende samtale, hvorfor deres data ikke indgår i den afsluttende evaluering.

 

De 31 frafald begrundes primært med følgende årsager:

 • Praktik, jobprøvning og raskmelding svarende til 29 procent
 • Personlige årsager fx egen sygdom og belastende omstændigheder i nærmeste familien m.m. svarende til 29 procent
 • Forløbet levede ikke op til deltagernes forventningerne svarende til 9,7 procent
 • Årsag ukendt svarende til 32,3 procent.

 

Data vedrørende deltagergruppens sammensætning

For de 91 personer, som var tilmeldt et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: 14 af de tilmeldte deltagere er mænd, og 77 deltagere er kvinder.
 • Aldersspredning er fra 18 år og op til 66 år. Gennemsnitsalderen er 40 år.

 

For de 60 personer, som har gennemført et forløb gælder:

 • Kønsfordeling: Seks deltagere er mænd, og 54 deltagere er kvinder.
 • Hovedparten af deltagerne er i alderen 36 til 55 år. Gennemsnitsalderen er på knap 42 år.

 

Indsatsens betydning for deltagernes helbred, trivsel og livskvalitet

På baggrund af de spørgeskemaer, som deltagerne udfylder i samarbejde med kulturkoordinator i forbindelse med den indledende samtale ved start og den afsluttende samtale ved afslutning af et forløb, ses følgende resultater for de 60 personer, som har gennemført et forløb.

 • Andelen med dårligt selvvurderet helbred er faldet fra godt 63 procent ved start til 30 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om et fald på knap 33 procentpoint.
 • Andelen med god selvvurderet trivsel og livskvalitet er steget fra godt 41 procent ved start til godt 73 procent ved afslutning af et forløb. Der er således tale om en stigning på ca. 32 procentpoint.
 • Andelen, som på trivselsindekset WHO-5 vurderes at have eller være i højrisiko for udvikling af depression og stressbelastninger, falder fra godt 38 procent ved start til knap 17 procent ved afslutning af et forløb.
 • Andelen, som på trivselsindekset WHO-5 ikke umiddelbart vurderes at være i risiko for udvikling af depression og stressbelastninger, stiger fra godt 23 procent ved start til knap 52 procent ved afslutning af et forløb.

 

Deltagernes evaluering af Kultur på Recept

I forbindelse med afslutning har deltagerne udfyldt et spørgeskema vedrørende deres forventninger og tilfredshed med forløbet.

 

Af de 60 deltagere, som har gennemført et forløb, har 90 procent svaret at de i høj grad vil anbefale forløbet til andre. 10 procent har svaret i nogen grad.

 

Godt 73 procent har svaret at forløbet i høj grad svarede til deres forventninger, knap 22 procent svarer i nogen grad og fem procent svarer i mindre grad.

 

Forløbene har alt i alt fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Som eksempler kan nævnes, at forløbet har bidraget til øget selvtillid og tro på egne evner, været en hjælp til at komme ud ad døren og overvinde social angst samt givet gejst og styrke til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Projektets økonomi

Projektet har årligt haft et samlet budget på i alt 685.000 kr. hvoraf de 285.000 kr. var bevilget af Forebyggelsesudvalget og de 400.000 kr. var afsat i Budgetforlig 2017.

 

 

2017

2018

2019

I alt

Samlet budget

685.000

685.000

685.000

2.055.000

Samlet forbrug

449.000

442.000

485.000

1.376.000

 

 

Opsamling og forankring

Der ses alt i alt en meget positiv udvikling i forhold til deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet.

 

Befolkningsundersøgelser viser, at selvvurderet helbred, trivsel og livskvalitet har stor betydning for udviklingen af forskellige former for kroniske sygdomme, forbrug af sundhedsvæsenet, medicinforbrug, sygefravær, arbejdsløshed og førtidspension.

 

På baggrund af ovenstående og de mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne vurderes det, at projektets overordnende formål og delmål er indfriet.

 

I forbindelse med budgetforlig 2020 afsatte forligspartierne 400.000 kr. årligt til en fortsættelse af projekt ”Kultur på Recept”. Heraf er 50.000 kr. årligt i tre år øremærket til ”Sang for Sindet”, som er et samarbejde mellem SINDS lokalafdeling Herning-Ikast-Brande og Den Jyske Sangskole.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at evalueringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.