Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 19. februar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Opfølgning på budgetforlig 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for Herning Kommune i 2019. I forligsteksten fremgår det, at der skal foretages flere tilpasninger på beskæftigelsesområdet fra 2019.

 

Med denne sag følges der op på Beskæftigelsesudvalgets arbejde med opfølgning på budgetforlig 2019.

 

Jobcenterleder Troels Kjærgaard, Ungevejledningschef Ulla Høy Henriksen, Leder af Beskæftigelses- og Integrationscenter Bente Hjorth og centerleder for CEB Christin Boel Hovmøller deltager i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte på udvalgsmøde den 25. oktober 2018 den fremlagte tids- og procesplan for håndtering af punkter i relation til beskæftigelsesområdet fra budgetforlig 2019.

 

Med denne sag følges der op på punkt 3-5, jf. nedenstående liste:

 

3. Fastholdelse af udgiftsandel på overførselsudgifter

4. Ambition om forbedring af balancen på beskæftigelsesområdet med 25 mio. kr. – Midlerne skal tilgå velfærdsområderne

5. Forslag til nedbringelse af andel unge på offentlig forsørgelse

 

Resten af punkterne fra budgetforliget behandles særskilt jf. tidligere godkendt tids- og procesplan.

 

I henhold til godkendt tids- og procesplan skal punkt 3-5 behandles løbende fra oktober 2018 til februar 2019. Endelig beslutning omkring evt. forandringsforslag forventes behandlet på udvalgsmødet i februar 2019.

 

Der skal jf. tidligere beslutning udarbejdes et samlet materiale kaldet "Optimering af økonomien på SO 17" til behandling i Udvalget. Materialet består af følgende delelementer:

 

  1. Hvorfor en aktiv beskæftigelsesindsats?
  2. Beskrivelse af den eksisterende indsats i Herning 

a)     Unge

b)     Jobparate og Borgere på kanten

c) Borgere omfattet af integrationsprogram eller -forløb

d)     Sygemeldte borgere

e)     Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet

                  i.     Aktivitetsparate

                  ii.    Ressourceforløb

f)     Varigt nedsat erhvervsevne

                  i.     Fleksjob og ledighedsydelse

                  ii.    Førtidspension (beskyttet beskæftigelse og skånejob)

g)   Øvrige

  1. Forslag til forandringer
  1. Den besluttede fremadrettede indsats

 

Udvalget præsenteres på dette udvalgsmøde for nyt udkast til materiale, herunder den samlede indsatsbeskrivelse samt forslag til forandring (afsnit 1-3). Afsnit 1-3 blev ligeledes præsenteret på udvalgsmødet i januar 2019.

 

Bilag med tabeller der viser detailoversigt over nuværende indsatser "Samlet indsatsbeskrivelse - bilag" blev præsenteret og udleveret på udvalgsmødet i december 2018. Bilaget "Samlet indsatsbeskrivelse - bilag" der viser de konkrete indsatser er dog uændret. Bilaget er derfor ikke vedlagt til nuværende behandling.

 

Nyt udkast til den overordnede indsatsbeskrivelse "Optimering af økonomien på SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse" (afsnit 1-3) er vedlagt sagen som bilag. Afsnit 4, der omhandler fremadrettet indsats efter beslutning, kan ikke udarbejdes inden endelig beslutning.

 

Der er ligeledes vedlagt nye bilag til denne udvalgsbehandling. På udvalgsmødet i januar 2019 blev udvalget præsenteret for et nyt bilag der hed "Samlet indsatsbeskrivelse - bilag forslag". I bilaget fremgik alle konkrete forandringsforslag. Til dette udvalgsmøde er bilaget dog blev opdelt i to bilag;

 

  • "Samlet indsatsbeskrivelse - bilag optimeringsforslag"
  • "Samlet indsatsbeskrivelse - bilag investeringsforslag"

 

Opdeling af bilaget har til formål at præsentere optimerings- og investeringspakken særskilt.

 

På udvalgsmødet gives et oplæg om det reviderede materiale.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter samlet indsatsbeskrivelse "Optimering af økonomien på SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse" samt de fremlagte forandringsforslag,
at Beskæftigelsesudvalget godkender alle forandringsforslag i enhedernes optimeringspakker,
at Beskæftigelsesudvalget beslutter hvilke forandringsforslag fra investeringspakken der skal indgå i den videre politiske behandling,
at Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om medfinansiering til de udvalgte forandringsforslag fra investeringspakken.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede den samlede indsatsbeskrivelse "Optimering af økonomien på SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse" samt de fremlagte forandringsforslag.

 

Beskæftigelsesudvalget godkendte herefter alle forandringsforslag i enhedernes optimeringspakker.

 

Et flertal i Beskæftigelsesudvalget bestående af V, A og O besluttede at indstille følgende investeringsforslag til at gå videre i den politiske behandling;
UNG05 - One-Stop-Servcve-Shop med Erhvervsbro

SYG02 - Fremskudt socialfaglig vurdering ved indgangen til sygedagpenge

ØVR04 - Etablering af specialistteam til forebyggelse af sygefravær.

Den samlede årlige investering vil her blive på 7,4 mio kr.

 

Et mindretal i Beskæftigelsesudvalget bestående af Jørn Vedel Eriksen (UF - uden for parti) indstiller følgende investeringsforslag til at gå videre i den politiske behandling;

UNG05 - One Stop Service Shop med erhvervsbro (oprindeligt beløb)

UNG06 - Samarbejde med FlexFabrikken

UNG08 - Samarbejde med FCM-Samfund

UNG11 - STUB team

UNG14 - Ungeguide-ordning

UNG15 - Opskalering af Ung på vej

JBK10 - Tættere håndholdt og intensiv indsats for jobparate med længerevarende ledighed

FLY02 - Progression og fastholdelse i fleksjob

ØVR01 - Fremrykket indsats i forhold til kompenserende ordninger

ØVR04 - Etablering af specialistteam til forebyggelse af sygefravær

SYG02 - Fremskudt socialfaglig vurdering ved indgangen til sygedagpenge

AKT15 - Styrke udsatte borgeres arbejdspotentiale vha. øget engagement og forpligtelse hos lokale virksomheder

RES05 - Implementere og videreudvikle ”mindset” fra projektet ”Håndholdt indsats i ressourceforløb”

Nyt forslag fra Jørn Vedel Eriksen; Psykisk sårbare i ansættelse, i sammenhæng med projekt hos SIND, årlig investering 400.000 kr.

Den samlede årlige investering vil her blive på 17,6 mio kr.

Mindretallet indstiller desuden, at omstillinger og investeringer udmøntes så personale nyansættes, omfordeles og forflyttes i fornødent omfang efter drøftelse i MED-udvalg og med personaleorganisationer.

 

Beskæftigelsesudvalget besluttede, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om medfinansiering til de udvalgte forandringsforslag fra investeringspakken.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Projektbevilling - Pulje til opkvalificering på transportområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Opkvalificering på transportområdet"

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt og pr. december 2018 fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt om opkvalificering på transportområdet for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 859.434,00 kr. i projektperioden, der løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. Tilskuddet er ikke betinget af medfinansiering.

 

Projektets formål er at opkvalficere jobparate kontanthjælpsmodtagere til jobs inden transportbranchen. Indsatsen skal bestå af opsøgende arbejde hos lokale transportvirksomheder med henblik på at skabe praktikåbninger og småjobs til borgere i målgruppen i kombination med opkvalificering målrettet transportbranchen. Opkvalificeringen skal indeholde ordinær uddannelse, som kan forbedre borgerens muligheder for fastansættelse indenfor transportbranchen - fx i form af af et stort kørekort. Til projektet er der udpeget en projektmedarbejder, der i projektperioden får ansvaret for det opsøgende arbejde og for at agere personlig jobformidler for projektets borgere.

 

I projektets startperiode vil projektmedarbejderen arbejde intensivt med den opsøgende indsats med mange virksomhedsbesøg. Den opsøgende indsats sker med henblik på at indgå forpligtende samarbejder i forhold til praktik og småjob med særlig fokus på at sikre progression frem til at borgeren kan arbejde fuldtid. Der skal således i projektet kun indgås aftaler om praktik / småjob med jobperspektiv. Projektet forventes at omfatte 25-30 borgere i løbet af projektperioden. Der er således rum for en håndholdt indsats fra projektmedarbejderens side.

 

For projektet er der udpeget følgende succeskriterier:

 

• 75% af projektdeltagerne bliver selvforsørgende i projektperioden.

• 75 virksomhedsbesøg

• 100% projektdeltagerne kommer i mindst én virksomhedspraktik i projektperioden.

• 90% af projektdeltagerne kommer i småjob i projektperioden

• 20-25 uddannelseskøb rettet mod transportområdet.

 

Der vil i projektperioden løbende blive lavet opfølgning på hver enkelt projektdeltager på følgende parametre:

 

1. Antal virksomhedspraktikker i projektperioden

2. Den løbende progression i praktikken i forhold til ordinære løntimer – uge for uge pr. borger

3. Påbegyndte og gennemførte kurser samt hvilke kurser, der er tale om

4. Antal borgere afsluttet til selvforsørgelse – herunder hvor stor en andel, der 3 og 6 måneder efter afslutning til selvforsørgelse fortsat er selvforsørgende.

 

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget bruges til aflønning af projektmedarbejderen.

  

Vedlagt er den godkendte projektansøgning, hvor projektet er mere udførligt beskrevet, samt skema over projektets økonomi.

 

Puljen blev annonceret med så kort svarfrist, at det ikke har været muligt at sende projektansøgningen til udvalgsbehandling inden fremsendelse af ansøgning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning

 

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 859.434 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden, fordelt med 430.000 kr. i 2019 og 429.000 kr. i 2020 til projektet under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,  

 

at den interne finansiering til projektet afholdes inden for budgetrammen til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Projektbevilling - Pulje til uddannelsesambassadør

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Uddannelsesambassadør".

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt og pr. december 2018 fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt om uddannelsesambassadører, der har til formål at få flere forsikrede ledige til at deltage i opkvalificering- og uddannelsesforløb.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 970.000 kr. i projektperioden, der løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. Tilskuddet er ikke betinget af medfinansiering.

 

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget primært bruges til aflønning af en projektmedarbejder.

 

Projektet har til formål at:

• Få flere ufaglærte borgere opkvalificeret til faglærte, herunder voksenlærlingeordning.

• I højere grad at imødekomme lokale virksomheders behov for faglært arbejdskraft.

• Nedbringe ledigheden i kommunen

• Få ufaglærte i varigbeskæftigelse via uddannelse

 

Konkret er målsætningen, at 300 borgere i den toårige projektperiode gennemfører et uddannelsesrettet forløb, hvoraf det forventes at 30 borgere i 2019 og 45 borgere i 2020 vil få et uddannelsesløft, hvoraf voksenlærlingeordningen vil være højt prioriteret med 105 borgere i 2019 og 120 borgere i 2020.

 

Projektets målgruppe er:

• Ledige dagpengemodtagere, som er i målgruppen for uddannelsesløftet

• Jobcentre, som ønsker at bruge uddannelsesløftsordningen til at få flere ufaglærte opkvalificeret til faglærte.

 

For at få ledige hurtigst muligt i gang med opkvalificering skal a-kasserne spille en større rolle end de gør i dag. Det kræver en udvikling af det eksisterende samarbejde. I forbindelse med forenklingsreformen vil et øget samarbejde med de a-kasser, der overtager ansvaret for de ledige de første 3 måneder, blive opprioriteret. Målet er at borgerne i målgruppen for uddannelsesløft er informeret om muligheden og har haft mulighed for at få en individuel afklaring, så de kan træffe en beslutning på et kvalificeret grundlag.

 

For at opnå projektets målsætning iværksættes følgende initiativer:

 

• I indkaldelsen til informationsmøde for ny-ledige i jobcentret informeres om uddannelsesløftordningen.

• På informationsmøderne screenes borgerne, og dem der er i målgruppen for uddannelsesløft indkaldes til et særskilt informationsmøde om uddannelsesordningen,

  der kan afholdes i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner.

• Tilbud om deltagelse i relevante ”PUTAU”-forløbet for at motivere borgerne til at tage uddannelse - et afklaringsforløb for målgruppen af 1 uges varighed, der har til hensigt at motivere, rådgive og vejlede de ledige til at påbegynde uddannelse

• Individuelle samtaler med borgere henvist fra konsulentgruppen og a-kasser

 

Vedlagt er den godkendte projektansøgning, der mere udførligt beskriver projektet samt et skema over projektets økonomi.

 

Puljen blev annonceret med så kort svarfrist, at det ikke har været muligt at sende projektansøgningen til udvalgsbehandling inden fremsendelse af ansøgning

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 970.000 kr. vedr. ekstern finansiering til projekt "Uddannelsesambassadører", fordelt med 485.000 kr. i 2019 og 485.000 i 2020 til projektet under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,  

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1352-11 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Organisationstilpasninger i SSB - Bostøtteopgaven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ultimo 2018 udarbejdede Social, Sundhed og Beskæftigelse forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen. Forslagene blev forelagt og godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2018 og Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018.

Forvaltningens videre arbejde med organiseringen af mentor- og bostøtteopgaven har resulteret i et ønske om at justere afgrænsningen af den opgaveportefølje, som flyttes fra Handicap og Psykiatri til Beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har arbejdet med, hvordan det specialiserede socialområde skal ses fremover - og dermed Handicap og Psykiatris opgaveportefølje og organisering.

 

I forhold til unge 16-25 årige blev følgende forslag forelagt fagudvalgene: 

 

"For unge 16-25 årige udvikles sammenhængende indsats på tværs af Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget for de unge, som ikke er i job eller i gang med (eller har gennemført) en ungdomsuddannelse. Ændringen ligger op ad de lovgivningsmæssige ændringer som følge af indførelsen af FGU'en (forberedende grunduddannelse) medio 2019.

Mentor- og bostøtte for disse unge flyttes pr. 1. januar 2019 fra Handicap og Psykiatri til Beskæftigelse."

 

I forbindelse med det videre arbejde med flytning af mentor- og bostøtteopgaven er forvaltningen imidlertid nået frem til, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en aldersbetinget afgrænsning af den organisatoriske placering af opgaven inden for voksenområdet.

 

I stedet ønsker SSB en målgruppeafgrænsning, hvor Beskæftigelse overtager mentor- og bostøtteopgaven for selvstændigt boende borgere over 18 år, som er ikke-pensionister. Afgrænsningen understøtter princippet om én indgang og én plan for borgeren, med udgangspunkt i den aktuelle livssituation.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 25. februar 2019 fremsættes forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Herning Kommune samt tidsplan for behandling af ændringerne i fagudvalg mv. Ovennævnte kompetenceflytning af mentor- og bostøtteopgaven fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget er indarbejdet i ændringsforslaget sammen med de øvrige kompetenceflytninger, som følger af den nye organisering af opgaveporteføljen i SSB.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at ny målgruppeafgrænsning for bostøtteindsatsen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden december 2017 - december 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent december 2018: Herning (3,4%). Hele landet (3,8%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i december 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken december 2018: Herning (11,5%). RAR Vestjylland (12,5%). Hele landet (10,9%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden december 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2018: Herning (4,1%). Hele landet (4,4%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i december 2018 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken december 2018: Herning (2,1%). RAR Vestjylland (2,1%). Hele landet (2,9%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i december 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt højere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2018: Herning (2,5%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i november 2018 end samme måned sidste år.

Antal forløb november 2018: 1.050 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de to seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2018: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i perioden, mens antallet af resourceforløb efter en stigning er begyndt at falde igen, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i december 2018 lidt lavere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner december 2018: Fleksjob (1.390). Ressourceforløb (323). Ledighedsydelse (254).

 

Førtidspension:

Der var 99 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2018: 3.655

 

Særligt om nytilkendelser af førtidspension:

Nedenstående diagram viser udviklingen i nytilkendelser af førtidspension målt i andel af befolkningen (16-66 år) fra 2015 til 2018. Det ses, at Herning Kommune er gået fra at have en højere andel af nytilkendelser end landet som helhed og de øvrige kommuner i sammenligningen i 2015 til i 2018 at have en lavere andel end landet som helhed og de fleste andre kommuner i opgørelsen. Det skal dog bemærkes, at der er tale om promiller af befolkningen, og der skal derfor ikke mange nytilkendelser til at skabe synlige udsving.

Kilde: jobindsats.dk

Nedenstående diagram viser antallet af nytilkendelser af førtidspension i 2017 og 2018 samt udviklingen i nytilkendelser fra 2017 til 2018. Det ses, at Herning Kommune har haft den mindste stigning i sammenligningen i antallet af nytilkendelser fra 2017 til 2018. Det ses samtidigt, at Københavns Kommune har mere end fordoblet antallet af nytilkendelser fra 2017 til 2018. Eftersom Københavns Kommune er landets største kommune, har denne stigning haft en vis indvirkning på landsgennemsnittet i perioden.

Kilde: jobindsats.dk

 

Integrationsområdet:

Pga. nyt fagsystem er det lige nu ikke muligt at udtrække data om borgere omfattet af integrationsperioden.

Der er derfor ikke vedlagt nøgletal for integrationsområdet til dette punkt.

 

Det forventes, at det bliver muligt at danne nye nøgletal for området i 1. kvartal 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.17.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Tværkommunalt udvalgsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om seneste tværkommunale udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Viborg, Silkeborg og Herning kommuner har den 5. februar 2019 holdt tværkommunalt udvalgsmøde.

 

Dagsordenen indeholdt oplæg om ungeledighed og 3 korte oplæg om, hvad der rører sig i kommunerne.

 

Udvalgene besluttede, at kommunerne evaulerer mødet nærmere enkeltvis og finder 3-5 emner til videre politiske drøftelser.

 

Dagsorden fra mødet den 5. februar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at beskæftigelsesudvalget evaluerer det tværkommunale udvalgsmøde.

Beslutning

Udvalget tilkendegiver, at det var et rigtig godt og inspirerende møde. Udvalget foreslår, at mødet afholdes en gang om året.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU og Koordineret Ungeindsats)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13. oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.

 

Under punktet modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status for etablering af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

Sagsfremstilling

Den tidligere orientering af Beskæftigelsesudvalget suppleres med denne sag med en aktuel status på udviklingen af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet af meddele.