Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. august 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-20 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Revurdering af budgetforslag 2021 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xSagsresume

Regeringen og KL indgik den 29. maj aftale om kommunernes økonomi i det kommende år. Der er derfor lavet et revurderet budgetforslag for 2021 på baggrund af denne aftale, samt budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2020 og tilgængelig viden om aktivitetsniveau, for regnskabsåret 2020.


Sammenfattende viser budgetopfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse i 2020 på 1.518,6 mio. kr., hvilket svarer til 114,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på 8,2 %. Afvigelsen er opgjort inkl. overførsler fra 2019.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for 2020 samt det revurderede budgetforslag for 2021 fremgår af nedenstående skema og vedhæftede bilag:
Ændring i forventet regnskab siden forårsopfølgningen:


Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 viser et forventet regnskab der er 3,6 mio. kr. lavere end forårsopfølgningen. Det forventede lavere forbrug skyldes primært et fald i forventet antal borgere der modtager forsørgelse, samt et forventet lavere forbrug til FGU.


DUT reguleringer:


De aftaler og lovændringer der indgår i økonomiaftalen for 2021 er som udgangspunkt indregnet i det revurderede budgetforslag for 2021. DUT korrektioner på aftaleområdet bliver indarbejdet direkte i det revurderede budgetforslag. Det er således kun DUT reguleringer på servicedriftsudgifter på serviceområde 17, som indgår i kommunens samlede sag om DUT reguleringer fra 2021 jf. Lov og cirkulæreprogrammet. Den foreslåede budgetramme 2021 på servicedriftsområdet må således forventes at blive opjusteret med 912 t.kr. (21pl), såfremt reguleringer fra Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT reguleringer) godkendes som forventet.


Forudsætninger bag forventet regnskab 2020 og budgetforslag 2021:


KL udarbejder årligt et overførselsskøn på overførselsområdet for det kommende budgetår. Dette er et redskab som anvendes i kommunernes budgetlægning. Overførselsskønnet indeholder også et skøn for det aktuelle regnskabsår, hvilket er brugt til sammenligning med administrationens udgiftsskøn for 2020 på de enkelte ydelsesområder.


Generelt er det forventede antal offentligt forsørgede i 2020 sammensat af det faktiske antal fuldtidspersoner, der er kendt ved opfølgningen pr. 30/6, samt en prognose for resten af 2020. I prognosen for resten af 2020 er det forudsat, at antallet af fuldtidspersoner følger udviklingen fra 2019.


Det forudsatte antal fuldtidspersoner i budgetforslaget for 2021 er fastsat ved en fremregning af det forventede 2020 niveau. Det betyder, at de forventede udgiftsdifferencer der er mellem administrationens udgiftsskøn for 2020 og KL's skøn for 2020 også er indregnet i administrationens udgiftsskøn for 2021. Samlet er administrationens 2021-udgiftsskøn (20-pl) på overførselsområdet er 33,6 mio. kr. lavere end KL’s 2021 skøn (20-pl).


I nedenstående tabel fremgår det samlede antal offentligt forsørgede. Dels som forudsat i budget 2020, i det forventede regnskab for 2020 pr. 30/6 samt det forudsatte antal i budgetforslaget for 2021:Det skal i øvrigt bemærkes, at niveauet for det forventede regnskab samt budgetforslaget for 2021 er behæftet med stor usikkerhed. Følgende usikkerhedsmomenter skal fremhæves:


 • Den globale, regionale og lokale udvikling, som følge af corona-situationen, medfører store flukturationer i økonomien og på arbejdsmarkedet i særdeleshed. De ændrede forhold betyder, at der endnu er stor usikkerhed omkring forventningerne til hvordan den aktuelle og fremtidige konjunktursituation udvikler sig globalt og regionalt, og derfor også hvordan denne materialiserer sig i Herning Kommune.
 • Beskæftigelsesudvalgets besparelser i indsatsen på på baggrund af budgetforlig 2020. De fulde effekter af besparelserne er endnu ukendte.
 • Refusionsreformen, der trådte i kraft fra 2016. Det er nu ikke længere muligt at lave en faktisk beregning af refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv. Dette skyldes at refusionen for de enkelte borgere nu ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen). Udfordringen er særligt stor for de forsørgelsesydelser, der er omfattet af overgangsordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse), da de kommunale nettoudgifter til overgangsordningerne er stigende over tid.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetforslaget for 2021 - 2024 for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse godkendes,
at budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Temadrøftelse om Udsatteråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dette punkt følger op på punkt 13 'Nye medlemmer til Udsatterådet' fra den 19. februar 2020, hvor udvalget efterspurgte oplæg til temadrøftelse om Udsatterådet.


Med dette punkt præsenteres udvalget for oplæg, som har til hensigt at understøtte udvalget i temadrøftelse om Udsatterådet. Med afsæt i dette lægges der op til at udvalget på et kommende udvalgsmøde igen vil blive præsenteret for sagsfremstilling om Udsatterådet, med henblik på beslutningtagen om Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Formålet for Udsatteråd

Herning Byråd nedsatte den 15. april 2008 rådet for Socialt Udsatte, der senere skiftede navn til Udsatterådet (Sagsfremstilling til Byrådet fremgår af vedlagt bilag).

Udsatterådet var i starten nedsat for en prøveperiode og blev derefter gjort permanent ved byrådsbeslutning den 25. januar 2011.


Herning Kommune var dermed blandt de første kommuner i Danmark, der oprettede udsatteråd i perioden 2007-2011. Det er frivilligt for den enkelte kommune, om den vil oprette et udsatteråd. Rådet for Socialt Udsatte oplyser i deres årsrapport 2019, at der ses et stigende antal kommuner der vælger at nedsætte lokale udsatteråd. Der er aktuelt 41 udsatteråd i Danmark.


I følge Socialstyrelsen er målet med at oprette lokale udsatteråd at etablere et rådgivende organ for kommunalbestyrelserne i politiske spørgsmål om udsatteområdet og et lokalt talerør for de socialt udsatte (https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/udsatterad-inspiration-og-aktuelle-erfaringer).


Ét af formålene for et udsatteråd er i følge Rådet for Socialt Udsatte at styrke dialogen mellem udsatte borgere og politikkerne, så forholdende for socialt udsatte borgere kan forbedres. Her kan udsatterådet have mange forskellige roller, det kan være som idéudvikler, rådgiver eller vagthund (https://www.udsatte.dk/lokale-udsatterad/).


På det formelle plan er det lovgivningen samt Udsatterådets forretningsorden, der regulerer rådets aktiviteter.


I henhold til Lov om Social Service, er det Kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at brugere får muligheden for indflydelse. Det er samtidig Kommunalbestyrelsen, der sætter de nærmere rammer og omfanget for arbejdet:

§ 16 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.


Ifølge forretningsordenen for Udsatterådet i Herning Kommune (vedlagt som bilag) er bl.a. følgende bestemt ift. rådets overordnede virke:

 • Udsatterådet skal være udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale indsatser og skal forstærke det fælles ansvar for de svageste i Herning kommune (jf. forretningsordens § 1)
 • Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager, men enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål (jf. forretningsorden § 2)
 • Rådet har en funktionsperiode på fire år og følger den kommunale valgperiode (jf. forretningsordens § 5)
 • Rådet holder fire møder per år (jf. forretningsordens § 4)


Udkast til oprindelig forretningsorden for Udsatteråd i 2008 fremgår af vedlagt bilag.


Medlemmer i Udsatteråd Herning Kommune

Udsatterådet i Herning Kommune består aktuelt af 8 medlemmer, der er udvalgt på baggrund af deres kontakt med og/eller viden om borgere i udsatte positioner. Det kan være gennem medlemmernes job, frivilligt arbejde eller egne erfaringer.


Mette Fink Møller (Næstformand)

Bent Hansen

Grete Øster

Jens Christian Fisker

Poul Nygaard Kristensen

Rita Mørup

Zeljka Secerbegovic

Line Kvartborg


Formand for Udsatterådet er udtrådt i januar 2020. På næste udsatterådsmøde lægges der op til beslutning om indstilling af ny formand, hvilket derefter præsenteres for Beskæftigelsesudvalget med henblik på godkendelse.

Udsatterådet har senest udvidet med et nyt medlem i starten af året.


Nærmere beskrivelse af medlemmer i Udsatterådet fremgår på vedlagt bilag.


Arbejdspunkter i Udsatterådet Herning Kommune

Dagsordenen på møderne i Udsatterådet er præget af orientering om aktuelle sager i kommunen med relevans for udsatteområdet. I år 2019 blev der blandt andet arbejdet med erstatning af Den Våde Høne, herunder sundhedsrum i forbindelse med Bethaniagadeprojektet samt gældsrådgivning til socialt udsatte.

I år 2019 var der planlagt 6 møder, hvoraf ét møde blev aflyst.


I år 2020 er der planlagt 6 møder.

Der har været afholdt et møde i starten af år 2020, med fokus på kommende sundhedsrum samt besøg af formænd fra hhv. Beskæftigelsesudvalg og Social- og Sundhedsudvalget.

Grundet COVID-19 er planlagte møder fra marts måned 2020 og frem til d.d. aflyst.

Næste planlagte møde er den 25. august 2020, hvor velkomst af nyt medlem, udpegning af ny formand og arbejdspunkter for år 2020 blandt andet er på dagsorden.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Udvalget drøftede sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Rammer for samarbejdet på udsatteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune indgår i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere på udsatteområdet. De tidligere samarbejds- og driftsaftaler står til at blive fornyet.


Herning Kommune og samarbejdsparterne er i dialog omkring rammerne for det fremadrettede samarbejde. Her er der fokus på at øge samarbejdet. På baggrund heraf er der udarbejdet udkast til fremtidige samarbejdsaftaler.


Udvalget er tidligere blevet præsenteret for en tids- og procesplan samt foreløbige udkast til nye samarbejdsaftaler. Med dette punkt præsenteret udvalget for de endelige udkast til nye samarbejdsaftaler. Disse præsenteres med henblik på udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Dette punkt er en fortsættelse af punkt 57, 'Rammer for samarbejdet på udsatteområdet' fra den 24. juni 2020. Her blev udvalget præsenteret for de foreløbige udkast til de nye samarbejdsaftaler mellem Herning Kommune og samarbejdspartnere på udsatteområdet.


Social- og Beskæftigelsesafdelingen indgår i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere på udsatteområdet. De formelle rammer omkring samarbejdet udmøntes aktuelt i henholdsvis driftsaftaler og samarbejdsaftaler mellem Herning Kommune og partnerne, hvor aftalerne står til at blive fornyet.


Herning Kommune og de respektive partnere er i en igangværende proces og dialog vedrørende rammerne for det fremtidige samarbejde. I processen er det en ambition at skabe et øget fokus på samarbejde, i modsætning til et tidligere driftsorienteret fokus. Formålet er at sikre, og optimere, et fortsat positivt samarbejde omkring socialt udsatte i Herning Kommune.


Som et led i denne proces er der i fællesskab udarbejdet udkast til nye samarbejdsaftaler mellem Herning Kommune og de enkelte partnere. Disse udkast afspejler det nye samarbejdsorienterede fokus samt det forhold at de enkelte samarbejdspartnere i fremtiden vil have det fulde ansvar for driften af deres respektive tilbud.


Udvalget er tidligere blevet præsenteret for de foreløbige samarbejdsaftaler. Med dette punkt præsenteres udvalget for de endelige udkast til nye samarbejdsaftaler. Beskæftigelsesudvalget præsenteres for udkastene med henblik på godkendelse af samarbejdsaftalerne.


Social- og Sundhedsudvalget er ligesom Beskæftigelsesudvalget blevet præsenteret for tids- og procesplanen samt et foreløbigt udkast til en samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og én af de andre samarbejdspartnere om udsatteområdet. Social- og Sundhedsudvalget vil ligeledes blive præsenteret for et endeligt udkast til en ny samarbejdsaftale med denne partner, med henblik på udvalgets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender udkast til endelige samarbejdsaftaler mellem Herning Kommune og samarbejdspartnere på udsatteområdet i Herning Kommune.

Beslutning

Samarbejdsaftalerne blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Generel status på beskæftigelsesindsatsen og status på optimerings- og investeringspakken 2019 og besparelseskatalog 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt gives en status på beskæftigelsesindsatsen samt en status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken 2019 og besparelseskatalog 2020

Sagsfremstilling

Status på beskæftigelsesindsatsen


På udvalgsmødet den 24. juni blev udvalget orienteret om status på beskæftigelsesindsatsen i lyset af COVID-19. I det følgende gives en opfølgning på denne status.


Til dette punkt er vedlagt en powerpoint-præsentation, der uddyber de følgende afsnit.


1. Status på den aktuelle ledighed

Det ses, at antallet af a-dagpengemodtagere er steget med ca. 42% i perioden, kontant- og uddannelseshjælp med 3% og antallet af ledige fleksjobbere med ca. 22%.


Der er 648 flere ledige pr. 11-08-2020 end i uge 11.


Der er 1.594 personer, der er blevet ledige siden uge 11.


I alt er der pr. 11-08-2020 3.712 ledige (a-dagpengemodtager, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt ledige fleksjobbere).


Ledigheden i Herning er steget med 35,6% og i Vestjylland med 37,6% siden uge 11


De 5 brancher, hvor flest har været omfattet af lønkompensation på landsplan er: Handel, Hotel og Restauration, Industri, Transport og Kultur og Fritid. De 5 brancher med flest nyledige i RAR-Vest er: Transport, Hotel og Restauration, Handel, Industri og Vidensservice. De 5 største brancher i Herning var i 2018 Handel, Industri, Sociale Institutioner, Bygge & Anlæg og Sundhedsvæsenet.


2. Status på arbejdsmarkedet

På landsplan er den aktuelle ledighed den højeste siden krisen i 2008/2009, og ledighedstallene er meget tæt på at ramme niveauet under finanskrisen.


På landsplan var 9,3% af de privantansatte lønmodtagere hjemsendt med lønkompensation den 11. maj. For Vestjylland var andelen 8,7% af de privatansatte, mens tallet for Herning Kommune var 10,8% (svarende til 3.385 lønmodtagere), hvilket er den højeste andel for landsdelen. Der er umiddelbart ingen prognoser på, hvor mange af de, der har været omfattet af lønkompensation, der forventes at blive ledige ved udløb af lønkompensationsordningerne.


Aktiemarkedet (C-25 indekset) er næsten på samme niveau som i februar 2020. Det skyldes tildels en positiv udvikling i medicinalindustrien.


Finansministeriet forudser, at Danmark i løbet af 2020 vil få et større fald i BNP, end i 2009, hvor der ellers blev registreret det største fald nogensinde.


De økonomiske vismænd forudser en stigning i antallet af ledige ind i 2021.


3. Social og Beskæftigelsesafdelingens initiativer:


Følgende initiativer er blevet igangsat fra ultimo maj:


 • Jobcenteret har kontaktet de lokale virksomheder, der har modtaget mest i lønkompensation for at yde bedst mulig service og støtte til de virksomheder, der har været hårdest ramt.
 • Jobcenteret tilbyder digitale infomøder for de nyledige. Den 6. august var 86 nyledige tilmeldt digitalt infomøde og den 11. august var 60 nyledige tilmeldt digitalt infomøde. Jobcenteret evaluerer de digitale infomøder med de ledige.
 • Jobcenteret har stort fokus på at få de mange, der er blevet ledige siden marts til at søge mod SOSU-området, da der er stor mangel på arbejdskraft her.
 • Afholdt møde med LO Hernings bestyrelse. Nyt møde er aftalt.
 • Sygefravær og Jobfastholdelse har efter sommerferien genåbnet alle tilbud til sygemeldte. Nogle tilbud er med fysisk fremmøde, mens andre tilbud er med mulighed for digitalt fremmøde. Tilbud med fysisk fremmøde foregår under overholdelse at de gældende retningslinier ifm. COVID-19. Tilbud om digitalt fremmøde kan tilvælges af borgere, som er tilbageholdne overfor at skulle møde op – pt. gælder det tilbud som coaching og søvnvejledning .


4. Ny lovgivning.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 17. juni 2020 indgået 2 aftaler, der giver et ekstra rygstød på 390 mio. kr. til at bringe det danske arbejdsmarked godt videre efter corona-krisen (Aftale om Ekstraordinært Løft af Ledige og Aftale om Styrket Opkvalificering)


Aftalerne betyder, at ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse fra august og frem til udgangen af 2021 får ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Kravet er, at man er fyldt 30 år og starter på en uddannelse, hvor der er gode jobmuligheder. På fagområder, hvor der ikke mangler arbejdskraft, får ledige 80 procent dagpenge under uddannelsen med mulighed for at låne op til 100 procent, som det også er tilfældet i dag.


For at ledige hurtigt og fleksibelt kan omstilles til nye job og brancher, bliver de korte erhvervsrettede uddannelser styrket. Det kan fx være et kursus på tre dage til en ufaglært bygningshåndværker om energioptimering af bygningskonstruktioner.


Med aftalerne får forsikrede ledige ret til at begynde på seks ugers jobrettet uddannelse allerede fra første ledighedsdag (på udvalgte uddannelser / kurser) og ikke efter fem uger, som kravet er i dag. Arbejdsmarkedets parter skal være med til at udpege de kurser, som man kan komme på med seks ugers jobrettet uddannelse. Derudover får ledige, der har en konkret aftale med en arbejdsgiver om et job, ret til at starte på et kort erhvervsrettet kursus.


Aftalerne betyder også en justering af uddannelsesløftet, så flere ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse.


Uddannelsesløftordningen styrkes med følgende tiltag:

 • Man behøver ikke at færdiggøre erhvervsuddannelsen inden for dagpengeperioden
 • Man kan tage særskilte dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb
 • Man kan tage alle erhvervsuddannelser. Det gælder også uddannelser, som ikke udbyder skolepraktik, fx slagter eller mejerist.
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år og enten ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, kan tage et grundforløb gennem puljen til uddannelsesløftet


De to aftaler er vedlagt punktet som bilag. Aftalerne er udmøntet med Lov nr. 1051 af 30. juni 2020 (L 205) og

Lov nr. 1054 af 30. Juni 2020 (L 204). Begge love er med ikraftrædning pr. 1. august 2020.


Status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken 2019 og besparelseskatalog 2020

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar 2019, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres.


På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til den samlede investeringspakke på 15,85 mio kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.


Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i januar 2020 et besparelseskatalog, som forvaltningen skal implementere. Her blev det besluttet at spare 8,292 mio kr. i 2020, 9,619 mio kr. i 2021 og 10,315 mio kr. årligt fra 2022-2024.


Udvalget besluttede desuden, at provenuet fra besparelserne anvendes til at finansiere de tidligere besluttede investeringer - Ungevejen, Forebyggelse af sygefravær og Tidlig socialfaglig vurdering.

Arbejdet med at implementere alle forandringer pågår nu, og den aktuelle status fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Rapporten er vedlagt dette punkt som bilag.

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.


Pga. landsdækkende skift af sygedagpengesystem har jobindsats ikke sygedagpengedata efter april 2020. Der forventes nye sygedagpengetal på jobindsats i løbet af september 2020. For at kunne opdatere antallet af unge offentligt forsørgede er antallet af sygedagpengemodtagere under 25 år kopieret fra april til maj og juni 2020.


Bemærkninger til nøgletallene


Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden juni 2019 - juni 2020 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent juni 2020: Herning (4,3%). Hele landet (5,1%)


Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i juni 2020 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken juni 2020: Herning (10,9%). RAR Vestjylland (12,1%). Hele landet (11,2%)


Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse:

Herning har siden juni 2020 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2020: Herning (4,1%). Hele landet (4,3%)


Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i juni 2020 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken juni 2020: Herning (3,1%). RAR Vestjylland (3,1%). Hele landet (4,1%)


Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i april 2020 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var højere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken april 2020: Herning (2,6%). Hele landet (2,4%)


Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i marts 2020 end samme måned sidste år.

Antal forløb marts 2020: 1.334 forløb


Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste 13 måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2020: Herning (0,8%). Hele landet (0,6%)


Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i størstedelen af perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i juni 2020 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner juni 2020: Fleksjob (1.612). Ressourceforløb (266). Ledighedsydelse (302).


Førtidspension:

Der var 86 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i april end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juni 2020: 3.832

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-19 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Temamøde den 12. november 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget orienteres om det reviderede program for kommende temamøde den 12. november 2020.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet i september, at der arrangeres et temamøde for Udvalget med deltagelse af en ekstern oplægsholder, der kan give Beskæftigelsesudvalget en mere dybdegående orientering om økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser.


Udvalget besluttede på mødet i november, at temamødet skulle være for hele Byrådet, en række virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og ledere i social- og beskæftigelsesafdelingen.


På baggrund af beslutningerne på mødet i marts har administrationen arbejdet videre med oplægget. Efter dialog om mulige lokationer fremsendes her tre mulige steder.


 1. Loungen - MCH Arena
 2. Auditorium Århus Universitet (Campus Herning)
 3. Carl-Henning Pedersen &
  Else Alfelts Museum (Prismesalen og Ovenlyssalen)

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget beslutter lokation for temamødet den 12. november 2020.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget besluttede at udsætte temamødet indtil videre.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-11-20 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Status på rekruttering af ledige til social- og sundhedsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres udvalget for opfølgning på budgetforlig 2020 i forhold til rekruttering af ledige til social- og sundhedsområdet.


Vedlagte bilag og sagsfremstilling beskriver initiativer, der har til formål at rekruttere ledige til social- og sundhedsområdet i Herning Kommune.


Sagsfremstilling

Herning Kommune har rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet. Alderssammensætningen på medarbejderne betyder, at der er relativt stor personaleafgang på området, samtidig bliver ungdomsårgangene mindre, og det må formodes, at der fortsat er brug for mere personale end i dag på området, idet antallet af 80+ årige stiger. Herning Kommune har derfor i flere år haft fokus på at rekruttere ledige til social- og sundhedsområdet og har med budgetforlig 2020 et fortsat fokus på rekruttering af ledige til området.

Uddrag af Budgetforlig 2020:

"Herning Kommune har i flere år haft fokus på at rekruttere ledige til social- og sundhedsområdet. En trappemodel fra Vordingborg Kommune har vist sig effektiv til at bringe langtidsledige kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet i et job som faglært sosu-hjælper. Forligskredsen forventer, at der lokalt i Herning sættes et forsøg i gang, som tager udgangspunkt i Vordingborg-modellen. Midlerne til dette skal findes inden for Beskæftigelsesudvalgets egen ramme".


Initiativer for rekruttering af ledige til social- og sundhedsområdet

Der orienteres her om initiativer, der er igangsat i Herning Kommune for at imødekomme behovet for tilstrækkelig rekruttering til social- og sundhedsområdet:


- Samarbejde mellem Jobcenteret og Sundhed & Ældre

- Samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen og Sundhed & Ældre

- Jobbank til social- og sundhedsområdet ifbm. COVID-19

- "Snuse"-forløb i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen

- Løbende kontakt mellem Jobcenteret og social- og sundhedsområdet vedrørende rekruttering af vikarer

- SIRI

- IGU - Integrationsuddannelsen

- Branchepakke 2 "Pleje, omsorg og service"

- STAR samarbejde

- Fælles Strategi

- Uddannelsesmesser

- Fra ufaglært til faglært

- Onboarding

- Pædagoger på plejecentre

- Toptunet uddannelsesmiljø

- Voksenlærlingeordning

- Ansættelse med løn under Grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen

- Fritidsjob for 13-17 årige

- Heartwork


I vedlagte bilag er en kort beskrivelse af de nævnte intiativer. Supplerende intiativer i Herning Kommune, der ikke er beskrevet i bilaget, kan forekomme.


Et grundlæggende initaitiv for at rekruttere ledige til social- og sundhedsområdet i Herning Kommune er samarbejde på tværs af Jobcenteret, Sundhed og Ældre og Social- og Sundhedsskolen. Samarbejdet og kontakten spænder vidt og består blandt andet af "snuse"-forløb, uddannelsesmesser m.m. Initiativerne medfører blandt andet kendskab og erfaring for ledige - og potentielle nye medarbejdere - omkring uddannelse og arbejde på social- og sundhedsområdet.


Sundhed og Ældre samarbejder endvidere med FOA i forhold til relevante ansatte medarbejdere, som står for at skulle afskediges. Disse medarbejdere kan ansættes under ordningen ”Fra ufaglært til faglært”, hvilket sikrer at medarbejderen ikke ender som ledig. Det kan f.eks. være ufaglært pædagogisk personale, som kan se sig selv indenfor social- og sundhedsområdet. Det har resulteret i to ansættelser indenfor ordningen i år 2020.


Initiativer som rekruttering af voksenlærlinge kan blandt andet fremhæves som initiativer med særligt potentiale, da det har fået flere ledige til at se nye muligheder og medført flere gode ansøgere til elevstillingerne. Aktuelt har Sundhed og Ældre ansat cirka 10 elever på voksenlærlingeordningen i år 2020.

Endvidere har også initiativet med 'Ansættelse med løn under grundforløb 2 på Social- og sundhedsskolen' et potentiale. Her laves der en uddannelsesaftale, så elever over 25 år får løn fra den dag de starter på et grundforløb 2 på Social- og sundhedsskolen. Det har resulteret i 14 elever på grundforløb 2 på Social- og sundhedsskolen i år 2020.


Begge initiativer retter sig imod voksne over 25 år. Med disse to initiativer gives der mulighed for at ændre det økonomiske grundvilkår for den kommende elev under uddannelsen, både for ledige og brancheskiftere. Det er yderst relevant, da hensynet til privatøkonomien under uddannelsen, er en af de væsentlige faktorer for at social- og sundhedsområdets uddannelser fravælges.


Et af de længerevarende initiativer, der er iværkssat som forsøg for at imødekomme rekrutteringsudfordringerne på social- og sundhedsområdet, er initiativet 'IGU - Integrationsuddannelsen', herunder tilbuddet 'Ny Start - i job i Sundhed og Ældre'. Ved deltagelse i 'Ny Start - i job i Sundhed og Ældre' deltager borgeren i et toårigt forløb, hvor den enkelte borger modtager særlig tilrettelagt uddannelse, for derigennem at blive opkvalificeret til enten at gå i ordinær uddannelse eller søge ansættelse indenfor Sundhed og Ældre. Formålet er at målrette opkvalificering og rekruttering af arbejdskraft til sundhed- og ældreområdet for en bredere målgruppe. Nærmere beskrivelse af initiativet fremgår på vedlagt bilag.


Det første forløb af 'Ny Start - i job i Sundhed og Ældre' er afsluttet og andet forløb er igang, med forventet afslutning i september 2021.

Med budgetforlig 2020 blev det besluttet at nedlægge 'Ny Start - i job i Sundhed og Ældre'. Det aktuelle forløb vil gennemføres på ordinære vilkår, hvorefter tilbuddet nedlægges.


Flere af initiativerne er endvidere med til at fremhæve god branding, herunder ’Den gode historie’, som der er aktuelt er et øget fokus på. Det har til formål at gøre social- og sundhedsområdet og Herning Kommune mere attaktiv. Initiativerne ”Onboarding”, ”Toptunet Uddannelsesmiljø” og ”Fritidsjob for 13-17 årige” har blandt andet dette formål.


Flere initiativer er nyere tiltag, hvor effekten derfor endnu ikke er tydelig.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

JobCamp 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL's beskæftigelsespolitiske konference jobCAMP 20 løber af stablen den 5.-6. november 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Titlen for årets jobCAMP er "Arbejdsmarkedet slog en kolbøtte - hvordan lander vi?".

Sagsfremstilling

Programmet offentliggøres i august, men KL kan allerede nu løfte sløret for programmets teamer:


Situationen på arbejdsmarkedet i kølvandet på corona-krisen


Jobrettet opkvalificering: Ledige skal rustes til fremtidens arbejdsmarked


Hvad har corona-krisen lært os?


Hvordan undgår vi en generation af unge med høj ledighed?

Glæd dig til at høre vismand i De Økonomiske Råd professor Nabanita Datta Gupta, forsker i arbejdsløshed Sabina Pultz, professor i psykologi Svend Brinkmann og centerleder ved Center for Europæisk Politik, professor Marlene Wind og mange flere på jobCAMP 20.


Covid-19
KL går efter en fysisk afholdelse af jobCAMP 20, men holder selvfølgelig løbende øje med situationen som følge af corona-virus. På grund af usikkerhed grundet corona er tilmeldinger, indtil de melder andet ud, ikke bindende. Ved selve afholdelsen af jobCAMP vil de naturligvis følge de gældende anbefalinger og retningslinjer til afstandskrav og hygiejneforanstaltninger mv.

Det samme gør sig gældende vedrørende hotelbooking, hvor de har sikret, at der ikke er økonomisk binding før efter 1. september.


Pris

3.995 kr. pr. deltager
+ moms.
Prisen dækker deltagelse i konferencen, torsdag og fredag, samt løbende forplejning inkl. middag
torsdag aften. Overnatning og transport er ikke inkluderet.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at deltagelse drøftes, herunder hotelreservationer
at der vælges sessioner for deltagerne.

Beslutning

Deltagelse drøftet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.