Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 18. maj 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-4-21 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

STU-samarbejde mellem Social- og Beskæftigelse og Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I budgetforlig 2021-22 fremgår det at forligspartierne ønsker at STU fortsat skal være forankret i Børn og Unge, men at samarbejdet omkring STU skal styrkes og borgerettes. Med dette punkt orientereres udvalget om status på det aktuelle og løbende arbejde omkring STU som pågår i Social- og Beskæftigelsesafdelingen og Børn og Unge. Med dette planlagte punkt følges der dermed op på budgetforligsopgaven.

Sagsfremstilling

Med dette punkt følges der op på budgetforlig 2021-22 og udvalget orienteres om det kontinuerlige samarbejde om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) mellem Social- og Beskæftigelsesafdelingen og Børn og Unge. Punktet behandles på Beskæftigelsesudvalgets møde den 18. maj 2021 og Børne- og Familieudvalgets møde den 2. juni 2021.


Driften af Herning Kommunes STU-skole, Ungdomscenter Knudmosen, sorterer under Børn og Unge, mens visitationskompetencen til STU sorterer under Social- og Beskæftigelse og er forankret i Ungevejledningen. I budgetforlig 2021-22 fremgår det:


"Mange unge, der går på STU Knudmosen, er ikke erhvervsafklaret eller visiteret til fleksjob efter endt ophold på skolen. STU skal fortsat være forankret i Børn og Unge, men forligspartierne ønsker samarbejdet mellem Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse styrket og borgerrettet. Forventningen er, at et større antal af STU-eleverne ved afslutningen af det tre-årige forløb er erhvervsafklaret."


Det er afgørende at STU, og formålet med STU, ikke betragtes isoleret. Dette bør i stedet betrages i sammenhæng med specialskole, beskæftigelsesindsats og øvrige tilbud og indsatser mv. der eksisterer i kommunen til gavn for de unge i målgruppen.


I et bredere perspektiv er det derfor afgørende at fokusere på indsatser og initiativer der er i gangsat og ydes både før, under og efter - men også rundt om - den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Her er der allerede i gangsat en række processer og initiativer i både Børn og Unge og Social- og Beskæftigelse. Disse initiativer og projekter mm. er beskrevet yderligere i det vedhæftede bilag. Bilaget er strukturet i følgende 7 afsnit:


 1. Styrket borgerrettet samarbejde og fokus på erhvervsafklaring i STU
 2. Udfordringsbilledet fra 2017
 3. STUB Partnerskabet - STAR projekt 2020-2023
 4. Fokus på overgange til STU
 5. Status på sårbare unge udfordringsbilledet 2021
 6. Anbefaling på baggrund af status
 7. Eventuelt


Der ses flere positive udviklingstendenser på området med afsæt i det styrkede samarbejde. Resultalterne af det styrkede samarbejde, og de etablerede indsatser, er dog endnu ikke høstet hvorfor det anbefales at følge op på de i bilaget beskrevne indsatser og afvente resultaterne heraf.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget drøftede sagen og tog den herefter til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-20 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Politisk budgetopfølgning 31. marts 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XSagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Beskæftigelsesudvalgets område på baggrund af forbruget, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.


Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.573,973 mio. kr., hvilket er 27,633 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på 1,73%. Overførslerne fra 2020 er først godkendt i Byrådet efter 31. marts 2021 og er derfor ikke indeholdt i det korrigerede budget pr. 31/3. Overførslerne fra 2020 er på 7,183 mio. kr. Afvigelsen inkl. overførslerne fra 2020 er derfor på 34,816 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 2,16%


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.


Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen og er udarbejdet på baggrund af bogført forbrug pr. 31. marts 2021, samt tilgængelig viden om årets aktivitetsniveau. Der er i opfølgningen ligeledes taget højde for forventet forbrug samt aktivitet for resten af året.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 overfor det korrigerede budget 2021.


Forventet regnskab 2021 - drift:

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på 34,816 mio. kr. inkl. overførsler


Afvigelsen dækker både over områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor:


Forventet afvigelse 2021, drift – fordeling:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Supplerende opstilling:Det forventede mindreforbrug bekræfter således den faldende tendens fra forrige år, ligesom den også bekræfter tendensen i forbindelse med budgetlægningen, hvor Herning Kommunes 2021 budget på overførselsområdet var under KL's overførselsskøn 2021.


Nedlæggelse af beskæftigelsestilskuddet fra 2021:

Det særskilte Beskæftigelsestilskud (BT) er fra 2021 nedlagt. De tidligere udgifter under beskæftigelsestilskuddet, dvs. udgifter til dagpenge til forsikrede ledige og udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, indgår nu i det budgetgaranterede område. Da budget 2021 teknisk blev vedtaget i 2020 blev 13 mio. kr. i budgettet kodet som en del af beskæftigelsestilskuddet. Da budget 2021 teknisk blev åbnet for omplaceringer blev der foretaget en korrektion og omplaceret 13 mio. kr. fra beskæftigelsestilskuddet til det budgetgaranterede område, da beskæftigelsestilskuddet fra 2021 ikke længere eksisterer. I tabellen ovenfor er omplaceringen derfor teknisk ikke angivet, men er indeholdt i det vedtagne budget under det budgetgaranterede område.

Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold og opdelt på udgiftstyper, da finansieringen er forskellig og områderne er underlagt forskellige styringsmekanismer.


Servicedriftsudgifter: Servicedriftsudgifter er også på SO 17 omfattet af den kommunale serviceramme og sanktionslovgivning med kompensation via bloktilskuddet. Det forventede regnskab 2021 viser et forventet forbrug, der inkl. overførsler er 1,9 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:


 • Lavere forbrug på 6,8 mio. kr. på Forberedende Grunduddannelse. Aktiviteten for Forberedende Grunduddannelse (FGU) i 2020 afregnes i 2021. FGU åbnede i august 2019. Det lavere forbrug skal ses i sammenhæng med merforbruget på produktionsskoler.
 • Højere forbrug på 4,8 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Merforbruget på STU skyldes en højere pris på Ungdomscenter Knudmosen, og en budgetreduktion i forbindelse med flytningen fra aftaleområdet fra og med budget 2021. Fra 2021 er al budget og alle udgifter til STU samlet på funktion 03.30.46.
 • Højere forbrug på 3,6 mio. kr. på Hjemløseteam og bostøtte mv. Det højere forbrug skyldes større udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.
 • Højere forbrug på 2,1 mio. kr. på Længerevarende botilbud eft. SEL §108 (Lindely). Det højere forbrug skyldes større udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.


Budgetgaranti: Det gælder for udgifter under budgetgarantien at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for udgifterne. Det forventede regnskab viser et forventet forbrug, der inkl. overførsler er 54,6 mio. kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:


 • Lavere forbrug på 5,9 mio. kr. på Seniorpension. Det lavere forbrug skyldes et lavere antal seniorpensionister end der er forudsat i budgettet. Seniorpension er dog stadig en forholdsvis ny ydelse, hvorfor der fortsat er en del usikkerhed omkring den fremadrettede tilgang til ydelsen. Budget 2021 er lig KL overførselsskøn på området.
 • Lavere forbrug på 15,6 mio. kr. på Førtidspension. Det lavere forbrug skyldes et noget lavere antal førtidspensionister end der er forudsat i budgettet.
 • Lavere forbrug på 14,9 mio. kr. på Kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det lavere forbrug skyldes et lavere antal uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere end der er forudsat i budgettet.
 • Lavere forbrug på 4,7 mio. kr. på Dagpenge til forsikrede ledige. Det lavere forbrug skyldes et lavere antal forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægningen. Generelt har der været stor usikkerhed om hvordan ledigheden ville udvikle sig som følge af Corona, men der ses nu et fald i antallet af forsikrede ledige.
 • Lavere forbrug på 4,4 mio. kr. på Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Som følge af Corona har beskæftigelsesindsatsen været delvist suspenderet. Det forventes derfor ikke at overførslerne fra 2020 til 2021 vil blive anvendt i år.


Aftale (DUT): Kompensationen til kommunerne for udgifter på dette område aftales via økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det forventede regnskab viser et forventet forbrug, der inkl. overførsler er 17,9 mio. kr. højere end budgetteret.De væsentligste afvigelser er:


 • Højere forbrug på 19,7 mio. kr. på Sygedagpenge. Det højere forbrug skyldes et højere antal sygedagpengemodtagere end der er forudsat i budgettet.I nedenstående tabel er det samlede antal offentligt forsørgede vist; dels, som forudsat ved budgetlægningen, og dels som forudsat i det forventede regnskab for 2021 pr. 31/3:
Det skal i øvrigt bemærkes, at niveauet for det forventede regnskab er behæftet med stor usikkerhed. Følgende usikkerhedsmomenter skal fremhæves:


 • Den globale, regionale og lokale udvikling, som følge af corona-situationen, medfører store flukturationer i økonomien og på arbejdsmarkedet i særdeleshed. De ændrede forhold betyder, at der endnu er stor usikkerhed omkring forventningerne til hvordan den aktuelle og fremtidige konjunktursituation udvikler sig globalt og regionalt, og derfor også hvordan denne materialiserer sig i Herning kommune.
 • Beskæftigelsesudvalgets besparelser i indsatsen på baggrund af budgetforlig 2020. De fulde effekter af besparelserne er endnu ukendte.
 • Refusionsreformen, der trådte i kraft fra 2016. Det er nu ikke længere muligt at lave en faktisk beregning af refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv. Dette skyldes at refusionen for de enkelte borgere nu ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen). Udfordringen er særligt stor for de forsørgelsesydelser, der er omfattet af overgangsordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse), da de kommunale nettoudgifter til overgangsordningerne er stigende over tid.Bevillingsmæssige ændringer:


Projekt under "Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere".


På udvalgsmødet d. 24. februar blev Beskæftigelsesudvalget orienteret om, at Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering om midler til et projekt finansieret af "Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere". På udvalgsmødet blev udvalget bla. orienteret om formålet med puljen, projektets målgruppe samt projektets indhold og indsatsmodel. I relation til projektet meddeles som en del af denne sag en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling vedrørende ekstern finansiering i den flerårige projektperiode.


Budgetansvar for Servicelovens §100 - Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne


Budgetansvaret for denne opgave har historisk været placeret på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, mens bevillingskompetencen er hos Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Fremadrettet ønskes bevillingskompetence og budgetansvar samlet hos Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.


Pedelfunktionen på Godsbanevej 1A


Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har på nuværende tidspunkt ansvaret for pedelfunktionen på serviceområdets lejede lokaler på Godsbanevej 1A. I øjeblikket sker det ved at pedelydelsen købes hos Drift og Service. På de fleste andre kommunale bygninger varetages denne opgave af Kommunale Ejendomme. Opgaven ønskes derfor overdraget til Kommunale Ejendomme fra 1/7 2021 og fremadrettet.


Tilsagn om tilskud fra pulje til uddannelse af ledige der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv


Herning Kommunes anmodning om tilskud fra pulje til uddannelse af ledige der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv er imøkommet. Herning Kommunes tilsagn udgør i alt 1.133.800 kr. I tilsagnsskrivelsen fremgår det om tilskudsperioden, at målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb inden for en pulje i perioden fra og med den 23. marts 2021 til og med den 31. december 2021, og at tilbuddet skal være bevilget senest d. 31 december 2021 og påbegyndes inden d. 1. april 2022.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021,


at der i forbindelse med projekt under "Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 0,714 mio. kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden i 2020-2022, heraf forventes 0,475 mio. kr. i 2021 og 0,239 mio. kr. i 2022 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, funktion 05.68.90, stednr. 590065.


at der i forbindelse med ændring af budgetansvaret for Servicelovens §100 sker en flytning af budgettet fra 2021 og frem fra Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse for i alt netto 1,117 mio. kr. på funktion 05.57.72.1 grp. 010 og 05.57.72.2 grp. 002 til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.


at der i forbindelse med overdragelse af Pedelfunktionen på Godsbanevej fra 1. juli 2021 til Kommunale Ejendomme sker en flytning af budgettet på 0,175 mio. kr. i 2021 og 0,350 mio. kr. fra 2022 og frem fra Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, funktion 05.68.90, stednr. 590091 til Serviceområde 03 Kommunal Ejendomme.


at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 1,134 mio. kr. vedr. ekstern finansiering i 2021 vedr. tilskud fra pulje til uddannelse af ledige der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, funktion 05.68.90, stednr. 590042.

Beslutning

Indstilingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-21 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Fokusområder og årsmål for beskæftigelsesindsatsen 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges administrationens oplæg til politiske fokusområder og mål for 2022 på beskæftigelsesområdet. På baggrund af det toråige budgetforlig videreføres og opdateres målene fra 2021.

Sagsfremstilling

I efteråret 2020 indgik et flertal i Byrådet et toårig budgetforlig for 2021-2022. På baggrund i det toårige budgetforlig videreføres de vedtagne mål fra 2021 med en række mindre konsekvensrettelser og redaktionelle opdateringer.


De fire foreslåede fokusområder for 2022 er derfor ligesom i 2021 også:


 • Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
 • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd
 • Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet
 • Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsenVedlagt punktet er en oversigt med administrationens oplæg til opdaterede politiske årsmål for 2022 for de fire fokusmområder samt en komprimeret illustrativ oversigt hvori årsmålene også er beskrevet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter og godkender de videreførte og opdaterede årsmål for 2022.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-21 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Budgetforslag 2022 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XSagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2022 - 2025 aflevere budgetforslag i juni 2021. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2022 på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Budgetforslaget fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Fagudvalgets budgetforslag består af økonomioversigt, driftsbemærkninger, årsmål og fokusområder. Årsmål og fokusområder behandles under selvstændigt punkt på denne dagsorden.


Budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tager udgangspunkt i den udmeldte budgetramme for 2022, der blev fastlagt i forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2022. Budgetrammen vil jf. kommunens budgetprocedure og budgetvejledning blive genberegnet, når økonomiaftalen foreligger i juni, og KL har udmeldt forventet udgiftsskøn for 2022 og frem.


Revurdering af budgetforslag til 2022 vil blive behandlet på udvalgsmødet i august.


Med de tendenser og det forventede mindreforbrug, som fremgår af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, er der i øjeblikket en forventning om, at budgetrammen på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse for 2022 vil kunne nedjusteres, når budgetforslaget revurderes i august. Denne vurdering er dog behæftet med stor usikkerhed og ligeledes afhængig af, hvad årets økonomiaftale kommer til at indebære.


Budgetforslagets øvrige forudsætninger fremgår af driftsbemærkningerne.


Økonomiskema samt driftsbemærkninger er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetforslaget for 2022 - 2025 for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse godkendes,
at budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Strategi for socialt udsatte området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social-  og Beskæftigelsesafdelingen har påbegyndt en proces om strategi for socialt udsatte området. Med dette punkt præsenteres udvalget for processen, strukturen og tankerne bag arbejdet med strategien.

Sagsfremstilling

Målgruppen på socialt udsatte området er borgere, der har udfordringer i livet i form af hjemløshed, misbrug, ingen beskæftigelse, begrænset netværk el.lign. De har oftest behov for støtte fra sociale tilbud og indsatser og kommer ofte i kontakt med misbrugscenter, væresteder, forsorgshjem el.lign.


Social- og Beskæftigelsesafdelingen er i proces om udvikling af strategi for socialt udsatte området. Arbejdet er påbegyndt i Social- og Beskæftigelsesafdelingen ud fra en tydelig tilgang om, at involverede aktører på området skal inddrages.


Strategien har til formål at sætte retning samt skabe fælles ståsted og ambitioner for socialt udsatte området.


Den hidtidige proces, struktur og tanker bag strategien er præsenteret i vedhæftet bilag. Der vil på mødet blive givet en uddybende præsentation.


Med dette punkt præsenteres udvalget dermed for processen, strukturen og tankerne bag strategien. På udvalgsmøde i juni forventes det at udvalget præsenteres for strategipapiret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene:
Der bliver i det følgende givet en kommentering af nøgletallene. Kommenteringen er lavet pba. af vedlagte nøgletalsrapport.

På grund af manglende opdatering af data på sygedagpengeområdet er nøgletallene kun delvist opdaterede til marts 2021. Det betyder, at data for unge offentlig forsørgede, sygedagpenge og sygedagpenge og jobafklaring kun er opdateret frem til februar 2021.

Bruttoledighed:
Herning har i hele perioden har haft en lavere bruttoledighed end landet som helhed.
Status marts 2021: Herning 3,7%; Hele landet 4,6%

Unge på offentlig forsørgelse:
Det ses, at Herning i februar 2021 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men højere end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken februar 2021: Herning (11,0%). RAR Vestjylland (11,5%). Hele landet (10,4%).

Udviklingen i unge på offentlig forsørgelse har været relativt dårligere for Herning Kommune end for landet som helhed det seneste år. Det ser ud til, at udviklingen især er sket i forhold til antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere. Her har Herning Kommune i hele perioden (og også forud herfor) ligget med en højere andel end hele landet, men hvor hele landet siden maj er faldet ca. ét procentpoint ift. uddannelseshjælpsmodtagere under 25 i andel af arbejdsstyrken, så er Herning Kommune kun faldet ca. en halv. Samtidig har Herning Kommune også haft forholdsvis flere unge på sygedagpenge og i fleksjob. Samlet set ser det dog ud til, at det primært er forskellene i udviklingen af mængden af uddannelseshjælpsmodtagere, der er hovedårsag til den relativt dårlige udvikling i andelen af offentligt forsørgede under 25 år i Herning Kommune.

I 3. kvartal 2020 skiftede Herning Kommune - som den første kommune - ydelsessystem til KY (Kommunernes Ydelsessystem). I forbindelse med skiftet af system og dermed datakilde, har Herning Kommune sammen med jobindsats.dk valideret på de nye data fra KY og sammenlignet disse med de data, der blev leveret fra det tidligere ydelsesessystem til jobindsats.dk. Der er i den forbindelse ikke opdaget fejl eller uforklarlige udsving i antal ydelsesmodtagere i forbindelse med overgangen til KY.

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse:
Herning har siden september 2020 haft en andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken på niveau med landet som helhed.
Andel af arbejdsstyrken marts 2021: Herning (3,8%). Hele landet (3,8%)

Forsikrede ledige:
Herning Kommune har i hele perioden haft en lavere andel af forsikrede ledige end landet som helhed, men siden juni 2020 en lidt højere andel end RAR Vestjylland som helhed.
Status marts 2021: Herning: 2,9%, RAR Vestjylland: 2,7%; Hele landet: 3,9%

Sygedagpenge:
Herning Kommune havde i februar 2021 en andel af sygedagpengemodtagere i forhold til arbejdsstyrken, der var lidt over niveau for landet som helhed.
Status februar 2021: Herning 3,5%; Hele landet 3,4%

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i januar 2020 end samme måned sidste år.
Antal forløb januar 2020: 1.504 forløb

Jobafklaringsforløb:
Herning Kommune har de seneste 13 måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.
Andel af arbejdsstyrken marts 2021: Herning (0,6%). Hele landet (0,4%)

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:
Antallet af fleksjob har ligget stabilt i størstedelen af perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i marts 2021 højere end samme måned sidste år.
Antal fuldtidspersoner marts 2021: Fleksjob (1.585). Ressourceforløb (241). Ledighedsydelse (304).

Førtidspension:
I Herning Kommune var der i marts 2021 27 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension end samme måned sidste år.
Status marts 2021: Herning 3.800 fuldtidspersoner.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-6-21 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Generel orientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt tilbydes udvalget kortfattet orientering om aktuelle tiltag og forhold af relevans for fagområdet.

Sagsfremstilling

Vaccination af udsatte

Mandag den 26. april og torsdag den 29. april 2021 blev ca. 150 hjemløse og meget udsatte borgere i Herning Kommune vaccineret. Den 17. maj og den 20. maj 2021 vil alle borgere blive tilbudt anden vaccine og det vil være muligt med 1. vaccine for de borgere, der ikke blev vaccineret første gang. Borgerene bliver vaccineret med Pfizer-BioNTech vaccinen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.