Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 17. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.15-A00-1-18 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Udfordringer og fokus i beskæftigelsesindsatsen i 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt starter arbejdet med at fastlægge fokusområder og mål for 2019.

Sagsfremstilling

Med dette punkt starter arbejdet med at fastlægge fokusområder og mål for 2019.

 

På mødet vil der blive givet et oplæg om, hvilke udfordringer og perspektiver, der er på arbejdsmarkedet i Herning og dermed for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år.

 

Det foreslås, at udarbejdelse af beskæftigelsesplan og de politiske årsmål for 2019 følger nedenstående plan:

 

17. april 2018: Drøftelse af udfordringer på arbejdsmarkedet og input til mål for 2019

 

23. maj 2018: Beskæftigelsesudvalget behandler administrationens forslag til temaer og årsmål for 2019

 

Juni - november 2018: Der arbejdes med formulering af Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplanen - Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet inddrages løbende i dette arbejde

 

14. november 2018: Beskæftigelsesudvalget godkender Beskæftigelsesplanen for 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter udfordringer, perspektiver og fokus i indsatsen
at udvalget godkender den foreslåede plan for udarbejdelse af beskæftigelsesplan og årsmål for 2019.

Beslutning

Udvalget drøftede udfordringer, perspektiver og fokus i indsatsen.

Udvalget godkendte den fremlagte tidsplan.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Tema om økonomi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Beskæftigelsesudvalgets første møde den 31. januar 2018 blev der givet en generel introduktion til arbejdet på beskæftigelsesområdet. Efterfølgende var temaet 21. februar 2018 sygefravær og jobfastholdelse og 22. marts 2018 indsatsen for unge. Denne gang vil der blive givet et oplæg omkring økonomien for beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden februar 2017 - februar 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent februar 2018: Herning (4,0%). Hele landet (4,3%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i februar 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken februar 2018: Herning (12,4%). RAR Vestjylland (13,4%). Hele landet (11,7%)

 

Det ses, at ungeledigheden i Herning i februar 2018 var højere end landsgennemsnittet, og på niveau med RAR Vestjylland som helhed. Ungeledigheden i februar 2018 var lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed februar 2018: Herning (9,8%). RAR Vestjylland (9,8%) Hele landet (9,0%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden februar 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2018: Herning (4,5%). Hele landet (4,8%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i februar 2018 en andel på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken februar 2018: Herning (2,4%). RAR Vestjylland (2,4%). Hele landet (3,2%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i februar 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var på niveau med landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2018: Herning (2,5%). Hele landet (2,5%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i januar 2018 end samme måned sidste år.

Antal forløb januar 2018: 1.071 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden februar 2017 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2018: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i februar 2018 var højere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner februar 2018: Fleksjob (1.284). Ressourceforløb (320). Ledighedsydelse (242)

 

Førtidspension:

Der var 63 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i februar 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner februar 2018: 3.755

 

Integrationsområdet:

Vedlagt dette punkt er en rapport med nøgletal på borgere omfattet af integrationsperioden.

 

Status pr. marts 2018 er følgende:

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er faldet med 13 procentpoint i perioden marts 2017 til marts 2018.

Antal borgere marts 2018: 359

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år er kommet fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab marts 2018: 68,2

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år marts 2018: 44%

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at [skriv indstilling]

Beslutning

Intet at bemærke.