Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. december 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-S00-3-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) har bestilt et notat med hovedudfordringerne vedr. beskæftigelsestilskuddet samt en beskrivelse af de politiske håndtag ift. håndteringen af samme. ØKE modtager på møde den 9. december 2013 dette notat. Beskæftigelsesudvalget orienteres med dette punkt om notatet, der sammen med to aktuelle og relevante artikler vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bestilt et notat med hovedudfordringerne vedr. beskæftigelsestilskuddet samt en beskrivelse af de politiske håndtag ift. håndteringen af samme.  

 

Baggrunden er den at dette delområde af kommunens budget de senere år har givet nogle finansieringsmæssige udfordringer i samspillet mellem kompensation og udgifter.

 

I notatet redegøres for kompensationsordningen, hvor hovedkonklsionen er, at de komplicerede fordelingsmekanismer mellem landsdele og kommuner i finansieringsmodellen indebærer, at det er svært at gennemskue og forudsige for den enkelte kommune, om der i det enkelte tilskudsår isoleret set, er balance mellem indtægter og udgifter på det område, der er dækket af beskæftigelsestilskuddet.
 
Manglen på gennemsigtighed fører til, at det tilsvarende er vanskeligt for den enkelte kommune at tilrettelægge en indsats på området, der sikrer en sådan balance. 

Der er dog et vist belæg for at udtale sig om, hvad vi kan gøre for at opnå balance.

 

Således vil følgende trække i retning af balance mellem kompensation og udgifter, idet der er tale om emner, der påvirker enten "pris" eller "mængde":

 • styrke kompetencerne hos de ledige i forhold til den aktuelle og forventede fremtidige efterspørgsel efter kompetencer hos virksomhederne

 • kommunens adfærd som arbejdsgiver og erhvervspolitisk aktør er en vigtig faktor i forhold til påvirke antallet af forsikrede ledige

 • stigende aktiveringsgrad med virksomhedsrettet aktivering, dette vil påvirke "prisen" i nedadgående retning

 • jobrotation

 

Incitamenterne i modellen for beskæftigelsestilskuddet er som nævnt svært gennemskuellige og ikke altid påvirkelige af kommunale indsatser.
 
Dette er problematisk og er sikkert en del af baggrunden for, at der kommer en ny refusionsordning i forlængelse af Carsten Koch-udvalgets betænkning. Betænkningen forventes at foreligge primo 2014.

  


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at notatet tages til efterretning.

Beslutning

Notatet blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Ungeanalyse og styrket indsats for unge ledige i Herning kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udvalget orienteres her om status for arbejdet med ungeanalysen og den styrkede indsats for unge ledige.

Sagsfremstilling

Ny ungeindsats i Herning Kommune

Udvalget godkendte på møde den 11. juni 2013 tids- og implementeringsplanen for styrkelse af indsatsen for unge ledige i Herning kommune.

 

Det konkrete arbejde med udvikling af indsatser og metoder, ændret organisering og nye tiltag er nu godt i gang. Der er fastlagt en konkret organisering af udviklingsarbejdet, og status for de enkelte tiltag og processer følges løbende af en styregruppe, der udgøres af den øverste ledelse i Beskæftigelsesafdelingen.

 

Vedlagt denne dagsorden er den oversigt, hvor indsatsen løbende følges. Det overordnede billede er

 • at den aftalte tidsplan følges

 • der arbejdes med implementeringen af de besluttede organisationsforandringer, herunder oprettelse af den nye ungeenhed for alle unge under 25 år uden uddannelse

 • den konkrete udvikling af tiltagene til styrket indsats for unge i både fase1 og fase 2 er i gang

 • der arbejdes sideløbende og koordineret med dette, med implementeringen af kontanthjælpsreformen

 

Udvalget bliver løbende orienteret om status for arbejdet, og bliver ligeledes løbende præsenteret for oplæg til politisk prioritering, når der i arbejdet viser sig et behov for dette.

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende redegørelse for den aktuelle status.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes. På dette mødes sættes fokus på sygedagpengeområdet.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.  

 

Bruttoledigheden:

Herning Kommune har med 4,7 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i oktober 2013 mindre end samme måned sidste år.

 

Antal kontanthjælpsmodtagere:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget lidt i oktober 2013 i forhold til september, og er stadigvæk væsentligt højere end samme måned sidste år. Der er  primært tale om et større antal jobklare kontanthjælpsmodtagere.

 

Førtidspension - nytilkendelser.

Antallet af nytilkendelser af førtidspension er stærkt faldende. I november er der således tilkendt 7 nye førtidspensioner. Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 23 førtidspensioner pr. måned i 2012.

 

Antallet af unge ledige

Antallet af unge ledige er faldet fra september til oktober 2013 på trods af generel uændret ledigheden. Antallet er nu også tæt på at være på niveau med samme måned sidste år (806 i oktober 2013 - 798 i oktober 2012)


Sygedagpengemodtagere
Antallet af sygedagpengemodtagere var i november 2013 med 1133 sager på niveau med samme måned sidste år (1125), mens antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger er højere end samme måned året før. I det følgende ses nærmere på mulige årsager og handlinger i forhold til dette.

 

Fokus på sygedagpengeområdet

Den væsentligste udfordring på sygedagpengeområdet er at sikre at så få sager som muligt løber i mere end 26 uger. Nedenstående graf illustrerer udviklingen i 2013 i antallet af sager over 26 uger i forhold til dels målet for 2013 og udviklingen i 2012.[image]

 

Der tale om 3 forskellige faser:

 • Januar-marts ligger realiserede måltal betydeligt under sidste års niveau og ganske tæt på niveauet for årsmållet.

 • April - juli ligger de realiserede måltal på niveau med sidste års niveau.

 • Fra august og fremefter ligger realiserede årstal over sidste års niveau - med stigende tendens.

 

Udfordringen følges og drøftes løbende i Sygefraværsområdets produktionsstyregruppe. Ud fra analyserne her vurderes det, at udfordringen ikke er et resultat af en enkelt eller få afgørende faktorer, men er et udtryk generelle "omstilingsomkostninger".
 
Med omstillinger menes i denne forbindelse:

 • Implementering af reformen på Førtidspensions- og fleksjob-området. Herunder indkøring af Rehabiliteringteam og resourceforløb. Bortfald af ressourceprofil som socialfaglig skabelon.

 • Strukturomlægninger internt i Beskæftigelsesafdelingen, flytning af sygedagpengeafdelingen til Godsbanevej. Organisationsomlægning - samling af sygefraværområdet i CEB.

 

Medarbejderne er inddraget m.h.p. analyse og korrigerende handlinge, og bidrager med konstruktive forslag til at nedbringe varigheden. Medarbejdernes konkrete input til optimerede arbejdsgange behandles af sygedagpengeområdet produktionsstyringsgruppe den 11. december.
 
I drøftelserne af arbejdsområdet er analysen 3-delt:

a. administrative opgaver og funktioner

b. Området hvor det administrative arbejde indgår i samspil med det egentlige socialfaglige arbejde

c. Det egentlige socialfaglige felt.

  
På produktionsstyregruppemøde den 11. december udarbejdes handlingsplaner i interne samarbejdsfladerne idet ventetider her kan reduceres. Endelig er der også fokus på sagsgange i forhold til sager på vej i rehabiliteringsteamet og mellem behandlingen i rehab og afgørelsesteamet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status på nøgletallene til efterretning

 

at udvalget anbefaler, at der på kommende møde i udvalget fremlægges en uddybende redegørelse for status på sygedagpengeområdet

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.28.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Rapport om sygedagpengesager blandt ansatte ved Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om rapporten om sygedagpengesager blandt ansatte ved Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I Herning Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 er et af indsatsområderne, og dermed også et budgetmål for 2013, "Fokus på sygefravær" til dette indsatsområde hører årsmålet: "Der foretages en kortlægning af de brancher og faggrupper, som har et markant stort sygefravær". Beskæftigelsesudvalget har ønsket et analytisk forarbejde som beslutningsgrundlag for mulige handlinger, og udvalget har desuden ønsket, at analysen skulle omhandle den største arbejdsplads i kommunen - nemlig Herning Kommune.

 

Analysen har som sigte at identificere de væsentligste udfordringer med langvarigt sygefravær, der munder ud i sygedagpengesager, blandt ansatte i Herning Kommune. Selve analysearbejdet er lavet i samspil mellem Beskæftigelsesafdelingen, Koncern HR og Lønservice.


Fokus i analysen er på langvarigt sygefravær, som her defineres som sygefraværsforløb på mere end 4 sammenhængende uger. Det er nemlig først efter 4 ugers sygefravær, at sagen bliver til en sygedagpengesag, og at beskæftigelsesafdelingen dermed bliver myndighed i sagen. Analysen har altså til formål at undersøge det langvarige sygefravær, hvor beskæftigelsesafdelingen har en rolle som myndighed, analysens sigte er altså ikke fravær generelt.


Analysen forsøger at belyse, hvad sygefraværet koster kommunen samlet set - både som arbejdsgiver og som myndighed. Det er tilstræbt, at resultaterne er på så konkret et niveau, at det bliver muligt at identificere områder, hvor der er særlige udfordringer. Resultaterne bliver desuden sammenholdt med konklusionerne i den årlige arbejdsmiljøredegørelse for Herning Kommune.

Blandt analysens konklusioner kan nævnes:

 • I perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 var det sammenlagte langvarige sygefravær i Herning Kommune i alt 50133 dage, hvilket svarer til 137 årsværk.

 • I alt var der 619 forløb med langvarigt sygefravær i perioden. Af disse blev de 450 til en sygedagpengesag for Herning Kommunes beskæftigelsesafdeling.

 • Det samlede langvarige sygefravær svarer til, hvis det omregnes, at hver ansat i alle de enheder, der i perioden har været berørt af langvarigt sygefravær, i gennemsnit har næsten 8 sygedage i løbet af et år.

 • I gennemsnit koster en sygedagpengesag Herning Kommune 2763 kr. i nettoudgifter pr. uge til sygedagpenge.

 • I hele 2012 udbetalte Herning Kommune 77.199.294 i refusion til i alt 1205 forskellige arbejdsgivere. Heraf modtog Herning Kommune som arbejdsgiver ca. 20 mio. svarende til 26% af den samlede refusion, selvom Herning Kommune kun er arbejdsgiver for ca. 19% af alle fuldtidsbeskæftigede.

 

Analysen giver desuden eksempler på mulige initiativer til at nedbringe det langvarige sygefravær. Af eksempler på initiativer, som beskæftigelsesafdelingen som myndighed kan iværksætte nævnes: Undervisning i relation til viden om sygedagpenge og langvarigt sygefravær af ledere og tillidsrepræsentanter i afdelinger med særlige udfordringer samt Tilpasning af organisationen så den passer til arbejdsgivers behov – herunder øget samspil mellem arbejdsgiver og sygedagpengeafdelingen.

 

Analysen er vedhæftet som bilag.


Analysen forventes behandlet på Direktionsmøde den 12. december, hvor mulige initativer, som Herning Kommune som arbejdsgiver kan iværksætte i forhold til langvarigt sygefravær, bliver drøftet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter rapportens konklusioner

 

at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at der iværksættes samarbejde mellem beskæftigelsesafdelingen og de relevante afdelinger i Herning kommune med henblik på at nedbringe det langvarige sygefravær.

 

at udvalget modtager en status for arbejdet medio 2014.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.21.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Midler til ansættelse af fleksjobambassadører

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

Sagsresume

Som led i aftalen om finansloven for 2013 er det aftalt at der i perioden 2013 - 2015 afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flekjobambassadører i alle landets jobcentret

 

Det enkeltes jobcenters tilskud er beregnet ud fra jobcentrenes antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse i 2011. Jobcenter Herning har fået tilsagn om det maksimale tilskud på 1.500.000 kr. for 2013. Bevillingen til det enkelte jobcenter bliver udmeldt en gang årligt efter vedtagelse af finansloven og der er netop modtaget tilsagn om tilskuddet for 2014.

Sagsfremstilling

Baggrund for initiativet:

At styrke mulighederne for at en større gruppe af borgere med nedsat arbejdsevne  deltager aktivt på arbejdmarkedet og bliver en del af fællesskabet på en virksomhed.

 

Reformen af førtidspension gør op med bevilling af førtidspension for borgere under 40 år, hvilket betyder at der skal gåes nye veje i forhold til at bringe borgere i fuld eller delvis selvforsørgelse. Paletten af alternativer skal være bredere og her spiller fleksjobambassadørerne en aktiv rolle.

 

Formålet med initiativet

Fleksjobambassadørerne skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede personer. Ambassadørerne skal via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer ugentligt, får ansættelse og fastholdes i fleksjob.

Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger ud over den normale opgaveløsning i jobcentrene.

 

Tilskuddet kan udelukkende anvendes til aflønning af fleksjobambassadører

 

Måltal for 2013

Målet for antal personer som fleksjobambassadørerne skal skabe fleksjob til i 2013 er 36 fleksjob ud over normalindsatsen i jobcentret og dette mål er nået.
 

Tilskud for 2013 - 2015

Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud for 2013 og 2014. Tilskuddet for 2015 bliver meldt ud, når Finansloven for 2015 er vedtaget. Under forudsætning af at Jobcenter Herning også i 2015 modtager tilskuddet på 1.500.000 kr. forslås det, at Beskæftigelsesudvalget godkender dette på nuværende tidspunkt. således at sagen ikke forelægges igen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der ansøges om indtægsbevilling på 1.500.000 kr til Serviceområde 20, Administration i henholdsvis 2014 og i 2015 
at der ansøges tilsvarende om udgiftsbevilling på 1.500.000 kr til Serviceområde 20, Administration i henholdsvis 2014 og i 2015 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Afsluttende status på kontrolleret forsøg med sociale mentorer til udsatte unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Herning Kommune har i perioden august 2012 til november 2013 deltaget i et kontrolleret forsøg med sociale mentorer til udsatte unge kontanthjælpsmodtagere i alderen 18 - 29 år. Der orienteres her om projektets resultater. Projektenheden har stået for forsøget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en af tre kommuner i Beskæftigelsesregion Midtjylland har Herning Kommune deltaget i et kontrolleret forsøg med sociale mentorer til unge kontanthjælpsmodtagere, som er i matchgruppe 2.

 

Beskæftigelsesudvalget godkendte projektet den 18. januar 2012 og blev orienteret om status henholdsvis den 12. juni og 5. december 2012.

 

Det kontrollerede forsøg har bestået i at 200 unge kontanthjælpsmodtagere (nyansøgninger og igangværende unge) fordeles i henholdsvis en deltagergruppen og en kontrolgruppe. Et IT system laver uvildigt opdelingen. De 100 (som i Herning Kommune blev til 96, da optageperioden udløb) blev tilbudt mentorstøtte i et år. Alle unge - både projektgruppe og kontrol gruppe modtager den sædvanlige rådgivning og aktiveringstilbud efter gældende regler. Forskellen er alene at projektgruppen modtager mentorstøtte.

 

Herning Kommune har modtaget et tilskud på til 3. mio. kr. til dækning af mentorudgifter i forbindelse med forsøgsprojektet. Der har været ansat 4 mentorer i projektperioden, hvoraf den ene har været en faglig koordinator. Der har været mulighed for derudover at tilkøbe mentorressourcer i fornødent omfang fra andre samarbejdspartnere og det har primært været medarbejdere fra andre afdelinger i Herning Kommune, som har været tilkøbt på timebasis.

 

Jobplanen har været det centrale styringsredskab i kommunikationen mellem den unge, rådgiveren og mentor. Heraf fremgår retning og mål for mentors samspil med den unge. Der har været ugentlig kontakt mellem den unge og mentor.

 

Mentorstøtte:

Mentor skal kunne skabe en relation med den unge og den unge skal have en vis samarbejdsvilje og motivation.

 

Mentors primære rolle er at støtte borgeren i hurtigst og bedst at komme i job eller uddannelse. Mentoren kan varetage rollen som personlig vejleder og støtte i forhold til at klare hverdagen, så den unge er i stand til at deltage i aktiviteter og tilbud. Det kan f.eks. handle om økonomi og boligforhold, om at fungere i hjemmet eller i de tilbud, som borgeren deltager i. Personlig vejledning og støtte handler ofte om hjælp til at få struktur på hverdagen, som f.eks. at komme op om morgenen, overholde aftaler, benytte offentlige befordring m.v.

 

Sekundære støtteforanstaltninger kan være hjælp til at finde bolig, hjælp til at opretholde orden i eget hjem for at give ro i sindet, lægebesøg og lignende. Dette er oftest aktuelt for unge med komplekse problemstillinger, hvor det er nødvendigt at være med til at stabilisere den unge i de forskellige personlige forhold, før denne kan indgå i et uddannelsesfremmende tilbud.
 

Forsøgets resultater 

Nedenstående tabel viser deltagergruppen sammenlignet med kontrolgruppen. De første 6 - 8 måneder følges de to grupper ad med en lille overvægt i kontrolgruppen af unge, der ophører på kontanthjælp. Fra juli og fremad ændrer mønstret sig, hvor deltagergruppen viser højere stabilitet og bedre progression end kontrolgruppen. Antallet i job eller uddannelse er markant højere i deltagergruppen. Der er væsentligt flere fra kontrolgruppen der fraflytter kommunen (og måske fortsætter som kontanthjælpsmodtager i anden kommune). Det kunne være en indikation af, at borgere med mentor opnår mere stabilitet via job, uddannelse eller andre aktiviteter

 

[image]

 

 

Nedenstående tabel viser resultaterne for deltagergruppen sammenlignet med hele landet, regioner og omegnskommuner:

 

[image]

 

 

Det gør vi fremadrettet

I forbindelse med kontanthjælpsreformen skal vi fremadrettet gøre brug af mentorstøtte i lang højere grad end tidligere. Det betyder at Beskæftigelsesafdelingen i første kvartal af 2014 vil inddrage dette projektets erfaringer i arbejdet med at tilrettelægge Herning Kommunes mentorindsats version 2014

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at status på det kontrollerede forsøg med social mentor til udsatte unge tages til efterretning
at der forelægges en sag for udvalget i løbet af 1. halvår af 2014 om mentorstøtte version 2014

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Bodil Clark  

CEB REVA - afdeling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Ændringer af tilbud på Beskæftigelsesafdelingens tilbud i CEB Reva-afdelingen på Valeursvej, Herning. Som følge af kontanthjælpsreform og førtidspensions- & fleksjobreformen, og i tråd med analysen af veje til førtidspension, er der stigende behov for udviklingsorienterede tilbud under beskyttede rammer til de unge med betydelig nedsat arbejdsevne, for at undgå senere førtidspensionering. 5 pladser fra Beskyttet Beskæftigelse for førtidspensionister omdannes pr. 1. Januar 2014 til optræningspladser for kontanthjælpsmodtagere efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Nyt tilbud på Valeursvej fra 1. januar 2014:
 
Samlet medfører reformerne på kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobområderne en forstærket arbejdsmarkedsorientering også i forhold til borgere under 40 år med betydelige barrierer og en yderligere styrkelse af udviklingsorienteringen for unge under 25 år. Det afstedkommer en række ændringer i borgernes og sagsbehandlernes forventninger til CEB’s tilbud, og indholdet justeres således i overensstemmelse hermed.
 
Der er udviklet et særligt forløb målrettet unge der har brug for et længerevarende udviklingsperspektiv for at kunne opbygge en arbejdsidentitet og få sat retning i livet, stilende mod tilknytning til arbejdsmarkedet, eventuelt på særlige vilkår.
 
Det nye tilbud kaldes for ”Virksomhedsindsatsen” for dels at understrege det arbejdsmarkedsrettede sigte, idet virksomhedspraktikker til den unge vil være vigtige redskaber i forløbet.
 
CEB’s Reva-afdeling på Valeursvej står for Beskyttet Beskæftigelse til primært førtidspensionister efter Servicelovens § 103. Fra 1. januar 2014 suppleres dette tilbud med et udviklingstilbud for unge under 25 år efter Lov og Aktiv Beskæftigelsespolitik § 32.
Ændringerne i lovgivningen efter Førtids- og fleksjobreformen betyder at mange unge med betydelig nedsat arbejdsevne, der tidligere fik tilkendt en førtidspension, generelt ikke længere førtidspensioneres. I stedet skal de unge tilbydes omfattende udviklingsstøtte i et længerevarende perspektiv, eventuelt i form af et ressourceforløb. Målgruppen i det nye LAB-tilbud på Valeursvej er netop denne gruppe unge.
 
Ændringerne sker indenfor uændret økonomisk ramme, idet de hidtidige 40 pladser efter Serviceloven, fordelt på 25 fuldtids- og 15 deltidspladser, fremover ændres til 20 fuldtids- og 15 deltidspladser efter Serviceloven og 4 pladser efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Der er tale om en løbende udskiftning ved naturligt ophør, og således ingen opgaveglidning til Handicap og Psykiatris beskyttede værksteder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetomplacering for 2014 og frem på 648.000 kr fra konto 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse til konto 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats godkendes

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1545-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Tilbud til sårbare og udsatte unge om højskoleophold

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 26. januar 2011 en ansøgning om højskoleophold til unge 18 - 25 årige, som ikke var uddannelsesparate. Formålet var, at den unge kommer videre i sit liv og får sat retning på sin fremtid i forhold til uddannelse eller job. Ved status på udvalgsmødet den 5 december 2012 besluttede beskæftigelsesudvalget af forlænge projektet til udgangen af 2013 med tilskud på 100.000 kr.

 

Der fremlægges her en status over projektet

Sagsfremstilling

Målgruppe for projektet:

Målgruppen er unge med psykiske vanskeligheder - "ondt i livet" eventuelt kombineret med mangelfulde danskkundskaber. Det kan også være unge, der har vanskeligheder i forhold til de personlige og sociale kompetencer og som har vanskeligt ved at tackle konflikter og tage ansvar for eget liv på en hensigtsmæssig måde. Der kan være tale om unge, som har fysiske udfordringer i form af overvægt eller andre fysiske barrierer.

 

Hovedformålet er at forebygge, at den unge kommer på offentlig forsørgelse og motivere til, at de efter højskoleopholdet fortsætter i uddannelse

 

Økonomi:

Højskoleopholdet med undervisning, kost, logi, mentorstøtte, materialer, kontaktlærerordning, omkostninger til studiebesøg, personlig vejledning og uddannelsesvejledning finansieres via taxameter fra staten og er ikke en kommunal udgift.

 

Udgifter til lommepenge, befordring og egenbetaling skal enten betales af den unge eller gives som støtte fra kommunen. Beskæftigelsesudvalget har hidtil bevilliget 500 kr. pr. ung pr. uge  Et eventuelt restbeløb skal betales at den unge selv. Egenbetalingen gør at unge takker nej til tilbuddet, fordi økonomien ikke hænger sammen. Egenbetaling til højskoleopholdet varierer.

 

Resultater i 2013
Der har været 8 unge i højskoleophold af en varighed fra 6 til 36 uger. De anvendte højskoler er Uldum Højskole, Vejle Idrætshøjskoler, Højskolen Skærgården og Ry Højskole. Alle højskoler specialiserer i særlige forløb til unge. Aldersspredningen har været fra 18 - 20 år.

 

Status på de 8 unge:

 • 1 på produktionsskole

 • 1 forventes at starte op på EGU

 • 1 på VUC

 • 2 i vejledningsforløb, men selvforsørgende

 • 2 fortsat på højskole og forventes at gå i uddannelse efterfølgende

 • 1 fraflyttet Herning Kommune

Der er pt. ingen på kontanthjælp. 

 

Konklusion:

Tilbuddet om højskoleophold giver mulighed for at yde særlig støtte til denne målgruppe, således at de på sigt kan komme videre i uddannelse. Udfordringen er egenbetalingen, som forhindrer nogle unge i at tage imod tilbuddet. Det foreslås at der også i 2014 afsættes en ramme, dog således at Ungeenheden individuelt kan vurdere, hvor stort den enkeltes tilskud skal være afhængigt af den konkrete højskoles egenbetaling. Rammen afsættes indenfor Udvalgets pulje til forebyggelse og omstilling.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at den fremlagte status tages til efterretning
at Højskoleophold til sårbare og udsatte unge videreføres i 2014
at Udvalget afsætter en ramme på 100.000 kr. fra puljen til forebyggelse og omstilling (konto 05.72.99.050)

Beslutning

Den fremlagte status blev taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker at højskoleophold til sårbare og udsatte unge videreføres i 2014.

 

Udvalget ønsker at afsætte en ramme på 100.000 kr fra puljen til forebyggelse og omstilling (konto 05.72.99.050) til højskoleophold for sårbare unge, men da der i forbindelse med budgetforliget er afsat ekstra 300.000 kr til jobbanken, kan rammen kun afsættes under forudsætning af, at uforbrugte midler i puljen i 2013 overføres til 2014.

 

Sagsnr.: 27.69.04-P21-2-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Sagsbehandlingsfrister 2013 - opfølgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har fulgt op på overholdelsen af sagsbehandlingsfrister for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets ressortområder. Resultatet foreligger til orientering.


Der er ikke forslag om ændringer af sagsbehandlingsfrister på Beskæftigelsesudvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkendte i forbindelse med opfølgning på sagsbehandlingsfrister for 2012, at fristerne for 2012 også skulle være gældende for 2013.
 
Målet med sagsbehandlingsfristerne er, at 90 % af alle sager bliver afgjort inden for fristen. Der bliver årligt gennemført en stikprøvevis kontrol af, om sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt. Måleperioden er 1. til og med 30. september, og der er målt på alle de sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden.

 

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har i august 2013 besluttet hvilke temaer, der bliver fulgt op på i 2013. Resultatet af målingen fremgår af bilaget.
 
Målingen viser, at kravet om, at 90 % af sagerne skal være afgjort inden for fristen, bliver overholdt på 4 af i alt 7 måleområder. Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde bliver kravet ikke overholdt på følgende område:

 • Bevilling af personlig assistance
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 14 % af sagerne i måleperioden. Det svarer til 1 sag, hvor forklaringen på overskridelsen er behov for yderligere afdækning efter modtagelse af borgerens ansøgning.

Målingerne giver ikke anledning til forslag om ændring i sagsbehandlingsfristerne.

 

Der vil blive arbejdet med en revidering af folderen "Sagsbehandlingsfrister - Social, Sundhed og Beskæftigelse" jf. ændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Administrationen anbefaler, at sagen sendes til orientering for Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at resultatet af opfølgningen bliver taget til efterretning
at Beskæftigelsesudvalget godkender, at sagsbehandlingsfrister 2013 også gælder for 2014
at sagsbehandlingsfrister 2014 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside
at sagen sendes til orientering for Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-903-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den 22. august 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Udvalget orienteres med dette punkt om mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 2. december 2013.

Sagsfremstilling

Referatet fra mødet er vedlagt dette punkt som bilag.
Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P22-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Afrapportering fra KL - politisk partnerskab om beskæftigelse med KL

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

På baggrund af udvalgets beslutning den 10. april 2013 har Herning Kommune deltaget i  et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen mellem udvalgte kommuner og KL. På mødet i udvalget vil KL afrapporterer resultaterne af fase 1 i partnerskabet.

Sagsfremstilling

KL har inviteret til et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen mellem ca. 10 kommuner og KL. Ambitionen er, at kommunerne og KL i fællesskab – og med inspiration fra udvalgte eksperter – kan udvikle den politiske styring og sikre en effektiv beskæftigelsesindsats i de deltagende kommuner.

 
Partnerskabet består både af et netværkssamarbejde mellem kommunerne og aktiviteter i den enkelte kommune. Partnerskabets resultater bliver formidlet videre til alle kommuner.

 

Partnerskabet afvikles i to faser. Den første fase (fase et: Overordnet politisk og administrativ styring) løber frem til kommunalvalget i november 2013. Fase to (fase 2: Implementering i kommunerne) starter umiddelbart efter kommunalvalget og løber frem til marts 2014.

 

Der er i fase 1 gennemført interviews på både administrativt og politisk niveau. Vedlagt dette punkt som bilag, er den spørgeguide, der er anvendt ved interviews på det politiske niveau.

 

På mødet vil konsulenter fra KL afrapportere resultaterne fra partnerskabets fase 1.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer