Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 16. marts 2016
Mødested: Asylcenter Herning, H.P. Hansensvej 98

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

 

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om de seneste tilrettelser i oplæg samt strategipapir efter seneste udvalgsmøde.

 

Herudover orienteres Udvalget om den seneste udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge, den aktuelle status for boligudplacering af flygtninge samt status for antallet af flygtninge i praktikforløb.

 

Endelig vil Udvalget blive præsenteret for et oplæg med henblik på en fornyet drøftelse af tema 3 "Den Beskæftigelsesrettede indsats".

 

 

 

Sagsfremstilling

På mødet i februar måned drøftede udvalget det reviderede oplæg "Pejlemærker, strategi og prioriteringer i Beskæftigelsesområdets integrationsindsats" med særlig vægt på prioriteringerne i forhold tema 1b "Boligplacering - permanente boliger".


Oplægget er nu tilrettet i overensstemmelse med Udvalgets prioriteringer og bemærkninger i øvrigt, idet der er foretaget følgende ændringer:

   

 

Ændringer i planche 1b "Boligplacering - permanente boliger"

 

 • Under prioriteringer er indskrevet "Boliganvisning via boligforeninger"

 

 • Den foreslåede prioritering "Boligforeningerne - herunder evt. brug af større kvoter?" er taget ud af oplægget

 

 • Den foreslåede prioritering "Flere almennyttige boliger?" er taget ud af oplægget, da dette ikke hører under Udvalgets ansvarsområder

 

Der arbejdes videre med juraen og mulighederne omkring de foreslåede prioriteringer "Herning Kommune som formidler imellem lejer og det private boligmarked?", "Konvertere tomme kommunale boliger til permanente boliger på sigt?" samt "Konvertere midlertidige boliger til permanente boliger på sigt?".

 

 

Ændringer i "Strategipapir"

Under "Boligplacering" er indskrevet følgende: "I forbindelse med udflytning til permanent bolig er det vigtigt at sikre timing imellem familiesammenføring og adgangen til en passende permanent bolig"

 

Under strategi-søjlen ved "Boligplacering" er indskrevet følgende: "Ved visitation til permanente boliger gives særlig prioritet til familier"

 

 

Behov for fornyet drøftelse af tema 3 "Den beskæftigelsesrettede indsats"

Det er Beskæftigelsesafdelingens vurdering, at der - grundet den seneste tids udvikling - er behov for en fornyet drøftelse af tema 3 "Den beskæftigelsesrettede indsats".

 

På mødet vil der være et oplæg om til brug for denne drøftelse.

 

  

 

 

Den aktuelle status for arbejdet med boligudplacering

På mødet modtager udvalget en orientering om den aktuelle status for arbejdet med boligudplacering. 

 


Den seneste udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge

Den udmeldte flygtningekvote for Herning Kommune udgjorde i 2015 i alt 196 flygtninge.

 

I alt er der ankommet 174 personer under 2015 kvoten.

Den 1. marts ankom 7 flygtninge (nu 2016-kvoten), og den 1. april ankommer yderligere 9 flygtninge.

 


Status på antal borgere i praktikforløb

Lærdansk har foretaget opgørelse af antal borgere i praktikforløb pr. 4 marts 2016.

 

63 borgere har afsluttet forforløbet og er overgået til teamet af virksomhedskonsulenter med henblik på praktikforløb. 47 er aktive i praktik, mens de resterende venter på endelig praktikaftale - enkelte af de ventende er af forskellige årsager ikke klar til praktikforløb pt. Der følges løbende op på disse i samarbejde med sagsbehandler.

 

Blandt de 47 aktive deltagere i praktikforløb er 34 syrere, 5 tjetjenere, 3 somalier, 3 congolesere, 1 srilankaner og 1 iraner. Praktikforløbene fordeler sig på blandt andre 11 forløb indenfor det pædagogiske område, 9 forløb indenfor butikshjælp, 5 forløb indenfor køkken og opvask, 5 forløb indenfor produktion, 3 forløb indenfor administration, 3 forløb indenfor lager.

 

1 syrer er overgået til ordinær beskæftigelse, idet den pågældende har fået job som maler.

 

Øvrig data om flygtninge i Herning Kommune

Vedlagt dette punkt er en opdateret version af det notat om status og udvikling i forhold til flygtninge og familiesammenførte i Herning Kommune, som udvalget blev præsenteret for på udvalgsmødet den 20. januar 2016. I samarbejde med LærDansk, arbejdes der desuden fortsat på ydeligere at kvalificere datagrundlaget på integrationsområdet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

På baggrund af udvalgets drøftelser indarbejdes yderligere forslag til prioroteringer for den beskæftigelsesrettede indsats i oplægget.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.40.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Ny Fremtid - bevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Ny Fremtid".

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. januar 2016 blev der orienteret om kommunens ansøgning til Industriens Fond i forbindelse med projekt Ny Fremtid. Industriens Fond har pr. 24. februar 2016 godkendt Herning Kommunes ansøgning på 6.172.000 kr.

 

Projektets primære formål er at medvirke til at sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Dette sker via en styrket integrations- og opkvalificeringsindsats, hvor der er tæt tilknytning mellem virksomhed og borger over tid. Projektet vil derved styrke det lokale erhvervsliv ved at sikre så mange som muligt af de kompetencer, som metalbranchen efterspørger på kort og lang sigt.

 

Projektets formål er endvidere at udvikle og afprøve en samarbejdsmodel mellem centrale aktører i den lokale beskæftigelsesindsats og det lokale erhvervsliv.

 

Projektet medvirker også til at sikre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et muligt fodfæste på det danske arbejdsmarked og derved større muligheder for en succesfuld integration i det danske samfund.

 

Projektet bygger på en forpligtende samarbejdskonstruktion mellem følgende samarbejdspartnere:

 • Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling (projektejer)
 • LærDansk Herning (projektejer)
 • Lokale virksomheder og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande (partnere)
 • Herningholms Erhvervsskole (partner)
 • Dansk Industri Herning (partner)
 • Dansk Metal Herning (partner) 

Økonomi

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 6.172.000 kr. i projektperioden, der løber fra 15. marts 2016 til 31. december 2018.

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget bruges til blandt andet projektledelse, virksomhedskonsulenter, virksomhedsmentorer og opkvalificeringsforløb.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der meddeleles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 2.021.000 kr. i 2016, 2.045.000 kr. i 2017 og 2.106.000 kr. i 2018 til Projekt Ny Fremtid under Serviceområde 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Regnskab 2015 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

I overensstemmelse med regnskabsvejledningen for 2015 forelægges regnskabsbemærkninger til regnskab 2015 og overførsler 2015-2016 til udvalgets godkendelse.

 

De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har i 2015 været 1.158,7 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,2 %.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for regnskab 2015, fremgår i nedenstående oversigt:

 

 

Bemærkninger til regnskabresultat - drift:

Det samlede regnskab for området udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr. Det samlede merforbrug er sammensat af flere elementer og fordeler sig som følger:

 

Servicedriftsudgifter: For servicedriftsområdet var der i 2015 et samlet mindreforbrug på 2,665 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært ikke anvendte genbevillinger fra 2014, for Ungeenheden samt mindreforbrug for puljen til øvrige sociale formål. Ungeenhedens mindreforbrug i 2015 skyldes, at Ungeenheden er ved at tilpasse personaleressourcer for de kommende år. De overskydende midler fra 2015 skal anvendes til, at sikre nødvendige tilpasninger og overgangsforanstaltninger ifm. implementeringen af vejledningsreformen, der har medført betydelige personalereduktioner.

 

Udgifter under budgetgarantien: For budgetgarantiområdet var der i 2015  et samlet merforbrug på 8,437 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på området skyldes følgende hovedelementer:

 

 • Merforbrug på 7,1 mio. kr. til forsørgelsesydelse for kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Merforbruget kan henledes til det stigende antal flygtninge, der er modtaget i kommunen i 2015. Ved budgetlægning til 2015 var den endelige kommunekvote for flygtninge i 2015 ikke endelig udmeldt. Der er således kun forventet en stigning på 71 flygtninge ved budgetlægning til 2015. Kommunen modtog faktisk 174 flygtninge for kvote 2015.

 

 • Merforbrug på 17,0 mio. kr. til ressource- og jobafklaringsforløb. Af det samlede merforbrug på funktionen vedr. 7,7 mio. kr. en forskydning if.t. udgifter der er omkonteret fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgiften er ved årsafslutning flyttet fra den kommunale beskæftigelsesindsats til ressource- og jobafklaringsforløb, hvilket skyldes at tilbuddet til ressource- og jobafklaringsforløb er placert under CEB, der hører under den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgiften til tilbuddet skal dog afholdes på funktionen der vedr. ressource- og jobafklaringsforløb, hvilket er årsag til omkonteringen.

  Der har dog fortsat været et merforbrug på 9,3 mio. kr. på funktionen, hvilket skyldes, at ressource- og jobafklaringsforløb begge er forholdsvis nye forløb (ressourceforløb indført 1. januar 2013 og jobafklaringsforløb indført 1. juli 2014), hvor tilgang af borgere til forløbene har været højere end forventet ved budgetlægning til 2015.

 

 • Mindreforbrug på 12,1 mio. kr. til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Af mindreforbruget på 12,1 mio. kr. vedr. 7,7 mio. kr. forskydning for udgift flyttet til ressource- og jobafklaringsforløb, som beskrevet tidligere. Udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er dog fortsat lavere end forudsat ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes et lavere forbrug end forventet.

 

Udgifter under aftaleområdet (DUT): For aftaleområdet var der i 2015 et samlet merforbrug på 0,715 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes blandt andet et merforbrug på løntilskud til personer i fleksjob. Den stigende udgift skyldes dels, at antallet af fleksjobbere i gammel ordning er faldet i et noget lavere tempo end det var forudsat ved budgetlægningen, samt at enhedsudgiften pr. fleksjobber i ny ordning (tilkendt efter 1. januar 2013) er højre end forudsat i budgettet.

 

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet: For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2015 et samlet mindreforbrug på 4,073 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af et merforbrug på 3,9 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Merforbrug for dagpenge til forsikrede ledige er højere end forudsat ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes udfordring med periodisering af den kommunale medfinansiering i løbet af året.

 

Mindreforbrug for beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige skyldes, at der i 2015 har været et betydeligt fald i antallet af forsikrede ledige i løntilskud ved kommunal arbejdsgiver. Forbruget til løntilskud for forsikrede ledige er faldet betydeligt i løbet af året, hvilket formentligt skyldes at de kommunale institutioner fra 2016 selv skal afholde en del af udgiften for forsikrede ledige i løntilskud (som følge af mulighedskataloget).

 

Overførselsønsker:

Samlet set søges 8,606 mio. kr. overført for området, hvoraf 7,214 mio. kr. søges overført til 2016 og 1,392 mio. kr. søges overført til 2017. Den samlede overførsel består af følgende budgetområder:

 

 • Der søges -0,654 mio. kr. overført til 2016 for projekter med ekstern finansiering
 • Der søges 7,754 mio. kr. overført til 2016 og 0,785 mio. kr. overført til 2017 for områder med selvforvaltning
 • Der søges 0,607 mio. kr. overført til 2017 for øvrige sociale formål (rammestyring)
 • Der søges 0,114 mio. kr. overført til 2016 for midlertidig boligplacering af flygtninge (rammestyring)

 

Overførselsønske for midlertidig boligplacering af flygtninge, skyldes at de overskydende midler vedr. det ekstraordinære flygtningetilskud. Der forventes i 2016 et øget udgiftspres på funktionen, da det forventede antal af flygtninge i 2016 (kvoten) er reguleret fra 196 til 308 efter budgetlægning.

 

Overførsel til 2017 for områder med selvforvaltning vedr. Ungeenheden der søger 785 t.kr. overført til 2017. Midlerne skal anvendes til implementering af Sverigesprogrammet i Ungeenheden.

 

Overførsel for øvrige sociale formål på 607 t.kr., søges ligeledes overført til 2017. Midlerne skal anvendes til udviklingstiltag inden for beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2015 tages til efterretning,
at overførselsønskerne fra 2015 til 2016 og 2017 vedrørende drift jf. bilag godkendes,
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. april 2016 og Byrådet den 26. april 2016.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-6-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Helårsopfølgning på mål for 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres Udvalget for helårsopfølgningen for målene for 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2017 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på indsatsområder og årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.
 
Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2015 for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse.

 
Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til godkendelse i udvalget.

 

I løbet af 2015 er udviklingen i forhold til indsatsområder og årsmål løbende blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Drøftelserne af indsatsområderne for 2017 og frem startes op, når Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet mødes den 13. april 2016. På dette fællesmøde vil udvalget og rådet på lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, som prioriteringerne i indsatsen. Dermed er fællesmødet det første skridt på vejen til at fastlægge mål og beskæftigelsesindsatsen for 2017

 

På de efterfølgende møder i Beskæftigelsesudvalget fortsætter arbejdet med henblik på at indsatsområder og årsmål indgå i såvel Herning Kommunes budget for 2017 som i Beskæftigelsesplanen for 2017 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgningen på indsatsområder og årsmål for 2015

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i Herning 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udvalget besluttede i 2014 at nedsætte Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune. Beslutningen skete på baggrund af, at det tidligere LBR (Det lokale Beskæftigelsesråd) blev nedlagt ved udgangen af 2014 som følge af lovændring. Udvalget besluttede ligeledes, at der fremadrettet skulle afsættes et årligt budget til Beskæftigelsesrådet.

 

Administrationen fremlægger hermed forslag til finansiering af økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i 2016.

Sagsfremstilling

I Herning Kommunes budget for 2016 er der på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse (funktion 5.72.99 Øvrige sociale formål) afsat et mindre puljebeløb til forebyggelse og omstilling.

 

Beskæftigelsesudvalget støtter via denne pulje Jobbanken, EGU-forløb i kommunale institutioner samt et forskningsprojekt ved Arbejdsmedicinsk klinik i Region Midt. Med disse tiltag er der fuldt ud disponeret over puljen på 1,5 mio. kr. i 2016.

 

Der er fra 2014 overført 0,6 mio. kr. til 2016 på området. De overførte midler er fortsat ikke disponeret til konkrete tiltag i 2016.

 

Det foreslås, at der af de overførte midler fra 2014 afsættes 300.000 kr. i 2016 til Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der afsættes en pulje på 300.000 kr. i 2016 til Beskæftigelsesrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Tidlig risikovurdering af budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. februar 2016 fik udvalget forelagt tidlig risikovurdering af budget 2016 for alle serviceområder. Vurderingen er en forløber til de almindelige budgetopfølgninger, og indeholder en vurdering af de risikoelementer, der på nuværende tidspunkt er kendte. Det blev besluttet, at fagudvalgene frem mod den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 skal arbejde videre med at kvalificere og håndtere risikoelementerne på de forskellige fagområder.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelsesudvalgets område har administrationen givet følgende tidlige risikovurdering af budget 2016:

 

I forhold til budgetlægningen er flygtningekvoten for 2016 hævet fra 196 til 308. Det betyder øgede udgifter til midlertidig boligplacering, integrationsprogrammet (primært danskuddannelse) og integrationsydelse. I den anden retning trækker det, at flere bliver omfattet af den lavere integrationsydelse.

 

Driftsloftet for refusionen på køb af vejledning og opkvalificering er blevet sænket siden budgettets vedtagelse. Det vil sandsynligvis alt andet lige betyde større nettoudgifter. Kontoen er dog omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder at kommunerne under ét kompenseres fuldt ud for stigende udgifter.

 

Endelig er budgettet på SO 17 fortsat behæftet med den usikkerhed som refusionsomlægningen giver. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Perspektivnotat - Budget 2017 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Perspektivnotat for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren 2017-2020 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotatet har til formål, at beskrive fremtidige indsatsområder samt faktuelle oplysninger for hvert serviceområde. De centrale fremtidsperspektiver for området samles i perspektivnotatet, som ligeledes omfatter faktaoplysninger, økonomi og nøgletal. Perspektivnotatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som hermed forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Perspektivnotatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte forslag til perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået uddydende på mødet i udvalget.

 

Da der ikke foreligger data for 2016 endnu på alle ydelser, er det fortsat årsmålene for 2015, der følges op på ift. nøgletal.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden januar 2015 - januar 2016 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed

 

Ungeledighed:

Herning Kommune har siden september 2015 haft en lidt højere ungeledighed end landet som helhed.

 

Kontant- og uddannelseshjælp: 

Herning har i hele perioden siden juni 2014 haft en væsentligt lavere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed

 

Forsikrede ledige:

Herning har i perioden december 2014 - december 2015 haft en lavere andel personer målt i forhold til arbejdstyrken på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed. Herning har i november og december haft en andel på niveau med Vestjylland som helhed.

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune har siden august 2015 haft en marginalt højere andel af sygedagpengermodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune er faldet markant i perioden december 2014 til december 2015.

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden indtil januar 2016, hvor der ses et lille fald, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i

januar 2016 var lidt højere end samme måned sidste år.

 

Førtidspension:

Der var 125 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2015 end samme måned sidste år.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om virksomhedernes brug af Jobcentrets Hotline

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om virksomhedernes brug af Jobcentrets Hotline i 2015.

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet vedlagte oversigt over virksomhedernes brug af Jobcentrets Hotline i 2015.

 

I forhold til tidligere år giver den udarbejdede oversigt for 2015 et mere detaljeret billede af virksomhedernes brug af Hotline. Oversigten belyser følgende:

 

 • Antal unikke henvendelser samt antallet af virksomheder bag henvendelserne
 • Antal henvendelser fordelt på kommuner
 • Antal hendelser fordelt på ansættelsesform
 • Antal henvendelser fordelt på erhvervsgrupper
 • Antal henvendelser fordelt på byer i Herning Kommune
 • Antal henvendelser efter kontaktform samt efter off./ privat virksomhed
 • En top 30-liste over de stillingsbetegnelser, hvortil der er størst efterspørgsel

 

 

Oversigten - sammenfattende

Af oversigten fremgår det, at Jobcentret i 2015 har modtaget 1027 enkeltstående henvendelser fordelt på 557 virksomheder - henvendelserne vedrørte i alt 1767 jobordrer.

 

797 af henvendelserne kom fra private virksomheder og vedrørte i alt 1379 jobordrer - heruodver modtog Jobcentrets hotline i alt 228 henvendelser fra offentlige virksomheder vedrørende i alt 388 jobordrer.

 

Henvendelserne fordeler sig på 25 kommuner - 825 af de 1027 henvendelser kommer fra virksomheder i Herning Kommune - herefter kommer henvendelserne oftest fra virksomheder i Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Viborg, Silkeborg, Skive og Holstebro Kommuner.

 

Blandt de brancher som efterspurgte flest medarbejdere via Jobcentrets Hotline var "Hotel, resutauration, køkken og kantine" (22 %), "Salg, indkøb og markedsføring" (13 %), "Pædagogisk, Socialt og kirkeligt arbejde" 9 %, "Kontor, administration, regnskab og finans" (8 %) samt "Bygge og anlæg" (7 %).

 

Ved 38 % af henvendelserne modtog virksomhederne CV på relevante emner, ved 36 % af henvendelserne blev der lagt stillingsanonce på Jobnet, og ved ca. 10 % af henvendelserne blev der foretaget en konkret henvisning.

 

Nedenstående figur viser det akkumulerede antal jobordrer modtaget på Jobcentrets Hotline henover årene fra 2012 til 2015.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Afrapportering fra tilsynsbesøg hos leverandørerer og andre aktører i 2015

DIR

FOU

BFU             SOS

 

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Det påhviler Kommunerne at føre tilsyn med leverandører og andre aktører, som varetager opgaver for kommunerne. Under punktet orienteres Udvalget om det udførte tilsyn med leverandører og andre aktører i 2015. 

 

Sagsfremstilling

Bestemmelserne omkring tilsynet med leverandører og andre aktører er fastsat i hhv. Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det social område, LBK nr. 1052 af 8. september 2015 og i Bekendtgørelse om andre aktører, BEK nr. 1561 af 23. december 2014.

 

Tilsynet omfatter:

 

 • Eksterne leverandører - dvs. tilsyn med leverandører som udfører opgaver for kommunen - kommunen varetager dog fortsat myndighedsdelen
 • Andre aktører - dvs. aktører som både udfører opgaver for kommunen og som samtidig varetager egentlige myndighedsopgaver

 

Beskæftigelsesafdelingen har i 2015 gennemført tilsyn hos følgende "leverandører" og "andre aktører".

 

 

Leverandør-ydelse

Anden aktør-ydelse

Quick Care

”Forløb for sygemeldte borgere med primært fysiske barrierer”

 

 

Jobvision

”Direkte i virksomhed”

”Individuel jobcoaching”

 

Ramsdal

”Intensiv samtaleforløb”

 

”Individuel kontakt – og afklaringsforløb”

 

 

Tilsynet har fokus på forløbenes indhold og metodiske tilgange, fysiske rammer, materialer og information samt eventuelle behov for opfølgning og forbedringer i opgavevaretagelsen.

 

Det gennemførte tilsyn viser, at såvel leverandørerer som anden aktør generelt har en god og målrettet tilgang til opgaveløsningen, at de fysiske rammer er i orden og at informationsniveauet er godt. Tilsynet har ikke givet anledning til påtaler.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport tilsyn 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen ført tilsyn med tilbud i Herning kommune, der yder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service §§ 103-104.

Rapporten retter sig derfor mod Socialudvalget og Beskæftigelses udvalget i Herning kommune. Tilsynet har i 2015 ført tilsyn med 3 tilbud under Handicap og psykiatri og 1 tilbud under Beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Fokusområderne har været at undersøge om de borgere, der modtager et af ovenstående tilbud i Herning kommune, får en sammenhængende og fagligt dokumenteret indsats i henhold til lovgivningen. Se bilag 1 i Årsrapporten for uddybning. Tilsynet er foregået som uanmeldt tilsyn, hvor tilgangen har været gennemgang af dokumentation for 5 tilfældigt udvalgte beboere på hvert tilbud. Tilsynet 2015 har derfor ikke lavet interview eller observationer. Ved gennemgangen af dokumentationen er der taget udgangspunkt i kommunens retningslinjer, beskrevet for området.

Den samlede årsrapport er vedlagt som bilag.

 

Samlet konklusion

Det kan konstateres, at dokumentationen ikke er fyldestgørende og dermed har det ikke været muligt, at se om der er sammenhæng mellem det bestilte og det udførte.  Kun i ca. halvdelen af sagerne, ses udarbejdet en myndighedshandleplan, der angiver det overordnede formål for indsatsen. Når der ikke er opstillet et formål og mål med den bevilligede indsats betyder det, at det ikke er muligt for tilbuddet at omsætte formålet med det visiterede, til konkrete mål og indsatser i det daglige arbejde med borgeren. Ligeledes er det svært at følge op på om den ydede støtte har en effekt i fht. borgeren og dennes funktionsnedsættelser.

Det kan konstateres, at der er beskrevet en overordnet målsætning/værdigrundlag på alle 4 tilbud for arbejdet med borgerne. Selv om der er begrænset dokumentation, kan den overordnede målsætning/værdigrundlag dog genfindes i dokumentationen hos den enkelte borger. Det ses som den måde man arbejder med borgeren på. Hvilket er meget tilfredsstillende.

 

Der ses i halvdelen af sagerne ikke løbende dokumentation for det arbejde der pågår med borgeren, fx beskrives det, at der er indgået en aftale med borgeren, om ting der skal afklares eller undersøges, men der findes ikke dokumentation for, at der er fulgt op på aftalen. Når det ikke dokumenteres, er det derfor vanskeligt, at vide om det reelt er undersøgt, og hvad dette betyder i dagligdagen for borgerne.

 

Der ses også sager, hvor myndigheden ikke har foretaget opfølgning på den ydede støtte/bevilling, men tilbuddene er generelt gode til at dokumentere, at de selv foretager opfølgning med borgerne og i samarbejde med denne. Ligeledes ses det at tilbuddene er gode til at medinddrage borgeren i egen sag, samt at få det dokumenteret.

 

Samlet scorer tilbuddene mellem 2,9 og 3,1, og alle har derfor fået en korrigeret score på 3, hvilket er tilfredsstillende.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Årsraporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-32-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Midlertidig boligplacering

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-32-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Godkendelse af Lejekontrakt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer