Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 15. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.27.25-A00-1-17 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Status på Intro- og Brobygningsforløb for 8. - 10. klasses elever på Herningsholm Erhvervsskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget og Børne og Familieudvalget om samarbejdet mellem Center for børn og læring, Herningsholms Erhvervsskole og Ungevejledningen, som har til formål videreudvikle Intro- og brobygningsforløb for 8 - 10 klasses elever på Herningsholm Erhvervsskole. Ungevejledningschef Ulla Høy Henriksen deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Vejledningsaktiviteterne "Introduktionskurser for 8. klasse", "Brobygning 9. klasse " og "Brobygning 10. klasse" er lovbundne (vejledningsloven og lov om introduktionskurser" og brobygning), der skal gennemføres på en ungdomsuddannelse og er taksameterfinansieret fra Undervisningsministeriet.

 

Ungevejledningen har en vejledningsforpligtigelse i forhold til at bruge kurserne som led i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for den/de målgrupper, de er bestemt for.

 

Det er forældrene, der vælger og tilmelder eleven til introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 10. klasse, da disse er obligatoriske for alle elever.

Valgprocessen starter med at alle 8. klasser og deres forældre deltager i "Uddannelsesdagen" i Holing, hvor der er mødepligt.

 

Brobygning i 9. klasse var tidligere et generelt tilbud, men er siden lovændringen i 2014 alene målrettet uafklarede unge og unge, der er vurderet ikke-parate i 8. klasse og fortsat har denne vurdering i 9. klasse. Tilbuddet gælder altså udvalgte elever. Ungevejledningen vejleder denne gruppe og sørger for tilmelding samt opfølgning på dagen samt efterbearbejdning efter endt brobygning.

 

Ikke-parate elever i 8. -10 klasse kan deltage i frivillige introduktionskurser og brobygningsforløb ud over de fastlagte aktiviteter i en periode.

 

Unge op til 19 år der ikke er i uddannelse eller ikke har gennemført en uddannelse, kan deltage i brobygning på en ungdomsuddannelse i op til 4 uger.

 

Udvikling af Introduktionskurser for 8. klasserne:

I samarbejde med Ungevejledningen og Center for børn og læring har Herningsholms Erhvervsskole redesignet strukturen og indholdet i introduktionskurserne for 8. klasserne (de obligatoriske) således, at de i højere grad rammer de unges interesser og sikrer at eleverne i høj grad bliver aktive i undervisningen. Det sker via oprettelse af tre "arbejdspladser" sat sammen af de faglige indgange, der skal til for at løse en konkret opgave. De tre er "Shoppingcentret", der er rettet mod handelsområdet, "Byggepladsen" der er rettet mod bygge/anlægsfagene og "Teknologipladsen" der er rettet mod mere tekniske og mekaniske fag så som mekaniker og elektriker. På denne måde skal den unge ikke vælge konkret, at ville i brobygning som elektriker eller tømrer, men som bygningshåndværker inklusiv VVS.

 

Der afholdes "Generalprøve" for alle UU medarbejdere i Herning og Ikast-Brande den 13. december 2017 for at sikre at kendskabet til indhold og motivationsfaktorer overfor de unge er på plads, således at formidlingen kan være optimal.

Kurserne for 8. klasserne gennemføres i foråret 2018 for første gang, hvorefter de evalueres i fællesskab mellem Ungevejledningen og Herningsholms Erhvervsskole.

 

Der arbejdes videre med udvikling af brobygningen for 9. og 10. klasserne og som noget helt nyt også brobygning mod erhvervsuddannelse på Herningsholms Erhvervsskole for voksne unge i Ungevejledningen, der enten aldrig kom i gang med uddannelse eller er gået i stå undervejs.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik d. 13 oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.

 

Afdelingschef for Ungevejledningen Ulla Høy Henriksen deltager i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres udvalget om Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Målsætningen bag aftalen er, at alle unge under 25 år skal have gennemført en uddannelse, være under uddannelse eller være i beskæftigelse. Med afsæt i aftalen er der således fastsat følgende delmål:

 

 • I 2030 skal mindst 90 % af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2030 skal andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret.
 • Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Aftalen kan overordnet set opdeles i to hovedområder, hvilket er:

 

 • Sammenlægning af en række af de nuværende forberedende tilbud til én ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Etablering af en sammenhængende, koordineret ungeindsats.

 

FGU uddannelsen:

Den forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år. Den forberedende Grunduddannelse (FGU) kommer til at vare op til to år.

 

FGU uddannelsen består af tre spor: almindelig grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Endemålet for de tre uddannelsesspor er som følger:

 

 • Almindelig grunduddannelse - At kunne påbegynde en erhvervsuddannelse eller hf.
 • Produktionsgrunduddannelse - At kunne påbegynde en erhvervsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse på et kvalificeret grundlag.
 • Erhvervsgrunduddannelse - At kunne opnå beskæftigelse samt eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse (egu).

 

FGU uddannelsen skal dog være fleksibel, sådan at eleven har mulighed for at skifte spor, samt mulighed for at inddrage elementer fra et andet spor i sit forløb. Derudover skal der være forskellige på- og afstigningsniveauer.

 

Der er aftalt en skoleydelse på FGU, der samtidig er et pædagogisk redskab, da skolerne kan trække i ydelsen, hvis den unge udebliver uden lovlig grund. Ydelsen for unge over 18 år ligger på et niveau med uddannelseshjælp, hvor ydelsen for unge under 18 år svarer til niveauet for produktionsskoleydelsen til elever under 18 år. Forsørgere modtager et forsørgertillæg svarende til forsørgertillægget der gives til SU modtagere. Eleverne får desuden en madordning.

 

Den Forberedende Grunduddannelse bliver landsdækkende på baggrund af en lokal proces blandt landets kommuner. Med aftalen oprettes nye statslige selvejende institutioner samt dertilhørende skoler, der skal varetage FGU uddannelsen. Der oprettes i omegnen af 90 skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse.

 

For hver institution er der én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det er institutionen og ikke skolerne, der ansætter medarbejderne. Det forventes at der oprettes én skole per kommune, dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag.

 

Det Regionale kommunekontaktråd (KKR) skal stille forslag til dækningsområder og placering af skolerne.

 

Finansieringsmodellen for FGU uddannelsen er, at kommunerne betaler en kommunal medfinansiering til Staten. Fordelingen af finansieringen at 65 % af udgifterne afholdes af kommunen, hvor 35 % betales af Staten. Tilskuddet til institutionerne betales af Staten.

 

Etablering af en sammenhængende, koordineret ungeindsats:

Aftalen rummer ligeledes et krav om, at kommunerne skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får til opgave at sikre den unge den nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan. I den sammenhæng skal den unge i målgruppen tildeles én kontaktperson, som hjælper den enkelte på vej til uddannelse eller job. Tiltagene skal sikre, at de unge ikke falder mellem to stole i kommunen, og at de unge kan gå ind ad én dør for at få hjælp og vejledning.

 

Uddannelsesplanen bliver det overordnede styringsredskab, hvad angår mål, retning, varighed mv. for den enkelte elev. Uddannelsesplanen der beskriver målene for den enkelte udarbejdes af den kommunale ungeindsats. Skolen udfolder herefter den unges uddannelsesplan i en forløbsplan. Forløbsplanen beskriver indholdet i den unges uddannelsesforløb, herunder hvordan målene i uddannelsesplanen skal nås og fastsætter valg af spor.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den fremlagte orientering.

Beslutning

Udvalget drøftede orienteringen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering om budgetforlig og vedtaget budgetramme for 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet i Herning Kommune indgik tirsdag d. 12. september 2017 forlig om budget 2018, hvor det endelige budget til 2018 blev vedtaget ved 2. behandling i byrådet tirsdag d. 10. oktober 2017. Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget omkring budgetforliget samt rammerne for det vedtagne budget.

Sagsfremstilling

Hovedelementerne i budgetforlig 2018 omhandler etablering af nye plejeboliger til ældre, nye botilbud til handicappede samt udbygning og renovering af folkeskoler og dagtilbud i Snejbjerg, Lind og Tjørring.

 

På erhvervsområdet blev det besluttet, at der skal arbejdes med indsatser, der har til formål at fremme antallet af lærepladser i byggeriet/industrien samt nye iværksætterstrategier. Det blev endvidere besluttet at tilskuddet til Jobbanken skal indeksreguleres fra 2018.

 

Budgetforliget i fuld tekst er vedhæftet sagen som bilag.

 

Endelig budgetrammen fra 2018 og frem for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse:

Beskæftigelsesudvalget godkendte d. 17. august 2017 budgetforslaget til 2018 for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. I sagsfremstillingen til udvalget, blev der både præsenteret områdets eget udgiftsskøn samt et budgetforslag. Områdets eget udgiftsskøn som forelagt udgjorde 1.281,0 mio. kr. (2017 pl.), hvor det fremlagte budgetforslag udgjorde 1.270,4 mio. kr. (2017 pl.). Det fremlagte budgetforslag var således 10,6 mio. kr. lavere end områdets eget udgiftsskøn. Årsagen til at det fremlagte budgetforslag var lavere end udgiftsskønnet skyldes, at budgetforslaget var blevet reduceret ved at anvende de budgetprincipper der blev anvendt på området for forsikrede ledige ved budgetlægning til 2017.

 

Det vedtagne budget er dog yderligere blevet reduceret med ca. 10 mio. kr. til 1.259,8 mio. kr. (2017 pl.), siden sagen blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget. Rammekorrektionen er sket, da der efterfølgende er valgt andre budgetforudsætninger til beregning af budgetrammen (på det budgetgaranterede og aftaleområde). Budgetrammen på de to områder er for 2018 teknisk beregnet på baggrund af landsskønnet fra KL for 2018 ganget med Herning Kommunes andel af regnskabet på landsplan i 2016.

 

Idet rammekorrektionen handler om en teknisk ændring af budgetforudsætningerne, lægges der ikke op til, at Beskæftigelsesudvalget iværksætter korrigerende handlinger, som følge af den reducerede ramme.

 

Det revurderede budgetforslag samt eget udgiftsskøn, der blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget d. 17. august 2017 er vedlagt sagen som bilag. Der er ligeledes vedlagt en oversigt der viser det endelige vedtagne budget. Alle oversigter er i 2017 pl.

 

Uanset budgetramme arbejdes der løbende med, at reducere de samlede udgifter på både kort og lang sigt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter orienteringen med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Status på Arbejdet i Beskæftigelsesrådet i Herning kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget besluttede i 2014, at der skulle nedsættes et Beskæftigelsesråd i Herning Kommune. Under punktet skal udvalget evaluere Beskæftigelsesrådets arbejde med henblik på at give en anbefaling til det kommende Beskæftigelsesudvalg omkring Beskæftigelsesrådets fremtidige virke.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 20. august 2014, at der skulle nedsættes et Beskæftigelsesråd i Herning Kommune. På baggrund af efterfølgende drøftelser med LO og DA (lokalt) og efter indstilling fra administrationen besluttede udvalget den 21. oktober 2014, at Beskæftigelsesrådet i Herning skulle have deltagelse af følgende repræsentanter:

 

 • Formanden for Beskæftigelsesudvalget, John Thomsen
 • Administrerende direktør Kenn Christensen, Jysk Aluminium (DA)
 • Administrerende direktør Aksel Fyhn, Arkitec (DA)
 • A-kasseleder Berit Weitemeyer, FOA (LO)
 • Afdelingsformand Egon Nykjær, Dansk Metal (LO)
 • Kredsformand Helen Sørensen, Herningegnens Lærerforening
 • Souschef Mette Gottlieb, Erhvervsrådet
 • Uddannelsesdirektør Nils Hedegaard, Herningsholm Erhvervsskole

 

Beskæftigelsesudvalget vedtog på møde den 21. januar 2015 vedlagte kommissorium for Beskæftigelsesrådets arbejde.

 

Under punktet skal udvalget evaluere Beskæftigelsesrådets arbejde i perioden fra 2014 - 2017 med henblik på, at udvalget giver en anbefaling til det kommende Beskæftigelsesudvalg omkring Beskæftigelsesrådets fremtidige virke.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget evaluerer Beskæftigelsesrådets arbejde i perioden fra 2014 - 2017
at udvalget afgiver anbefaling til det kommende Beskæftigelsesudvalg omkring Beskæftigelsesrådets fremtidige virke.

Beslutning

Udvalget drøftede arbejdet i Beskæftigelsesrådet, og tilkendegav at der ønskes en evaluering fra Beskæftigelsesrådet, inden udvalget afgiver anbefaling. Sagen genoptages på næste møde i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

Generel bemærkning til nøgletallene:

Viborg er ikke længere med i RAR Vestjylland, hvilket nu slår igennem på alle opgørelser, hvor RAR Vestjylland indgår fra januar 2017 og frem. Dette har betydning for eksempelvis udregningen af offentligt forsørgede unge målt i andel af arbejdsstyrken.

 

Under fanen "Politisk mål: Integration" er der tilføjet et par opgørelser. Der vises nu antal personer i Herning på integrationsydelse, der er omfattet af integrationsprogrammet, og som er henholdsvis job- eller aktivitetsparate. Desuden er der tilføjet en graf, der viser udviklingen i andelen af integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet, og som er visiteret som jobparate. Grafen viser udviklingen for Herning, RAR Vestjylland og hele landet.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden august 2016 - august 2017 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent august 2017: Herning (3,7%). Hele landet (4,2%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at Herning i august 2017 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, og en andel højere end landet som helhed

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken august 2017: Herning (12,5%). RAR Vestjylland (12,9%). Hele landet (11,7%)

 

Det ses, at ungeledigheden i Herning i august 2017 var højere end landsgennemsnittet og højere end for RAR Vestjylland. Ungeledigheden i august 2017 var lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed august 2017: Herning (10,2%). RAR Vestjylland (9,6%) Hele landet (9,1%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden september 2016 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2017: Herning (4,6%). Hele landet (4,9%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, og i september 2017 på niveau med RAR Vestjylland

Andel af arbejdsstyrken september 2017: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i august 2017 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt højere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken august 2017: Herning (2,1%). Hele landet (2,0%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i juli 2017 end samme måned sidste år.

Antal forløb juli 2017: 790 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden september 2016 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2017: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i september 2017 var højere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner september 2017: Fleksjob (1.206). Ressourceforløb (288). Ledighedsydelse (243)

 

Førtidspension:

Der var 91 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i september 2017 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner september 2017: 3.757

 

Integrationsområdet:

Vedhæftet dette punkt er en rapport med nøgletal for integrationsområdet i Herning Kommune. Rapporten kan også findes på nøgletalssiden på herning.dk

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er faldet med 6 procentpoint i perioden oktober 2016 til oktober 2017.

Antal borgere oktober 2017: 387

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab oktober 2017: 67,6

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år oktober 2017: 45%

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1857-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Orientering om trepartsaftale - oktober 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres udvalget om Trepartsaftalen om Styrket og Mere Fleksibel Voksen-, Efter- og Videreuddannelse.

Sagsfremstilling

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i oktober 2017 indgået en trepartsaftale, der skal styrke voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet.

 

Medarbejdere og virksomheder får med aftalen adgang til et stærk, målrettet, overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. Den indgåede aftale løber over fire år.

 

Der er blandt andet afsat omkring 400 millioner kroner til en fond målrettet ufaglærte og faglærte. Fonden skal understøtte, at de ufaglærte og faglærte kan få opkvalificeret deres kompetencer eller helt skifte spor, så de har de færdigheder, som virksomhederne efterspørger i takt med, at arbejdsmarkedet udvikler sig.

 

600.000 voksne mangler basale læse- og skrivefærdigheder. Næsten hver anden ufaglært finder det ikke nødvendigt at tage efteruddannelse, og man kan se, at stadig færre bruger voksen- og efteruddannelser. Det er nogle af de store udfordringer, som aftalen tager hånd om. Der er initiativer for i alt 2,5 milliard kroner i aftalen, der løber over en fireårig periode fra 2018-2021.

 

Aftalen indeholder blandt andet følgende centrale initiativer:

 

Bedre mulighed for omstilling: Omkring 400 millioner kroner til en omstillingsfond, der skal give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig.

 

Styrkede basale færdigheder: Bedre muligheder for læse-, skrive- og regneundervisning samt en pulje på 100 millioner kroner til at øge kendskabet til mulighederne for at få undervisningen. Nye fag i IT og engelsk.

 

Højere godtgørelse til alle på AMU-kurser: VEU-godtgørelsen hæves fra 80 til 100 procent af højeste dagpengesats ved deltagelse i AMUkurser.

 

Hæve kvaliteten af AMU-kurser: AMU-taksterne til skolerne hæves, så AMUområdet tilføres 280 millioner kroner til at styrke kvaliteten i tilbuddene. Derudover afsættes der på 140 millioner kroner til en kvalitetspulje til AMU. Fremover skal alle AMU-kurser som udgangspunkt afsluttes med en test / prøve for at kursisten bedre skal kunne dokumentere de færdigheder, vedkommende har opnået gennem kurset.

 

Fleksibelt udbud af AMU-kurser: Bedre muligheder for at tilpasse AMUkurser til den enkelte virksomheds behov. Her er der blandt andet fokus på små og mellemstore virksomheders behov for specialiseret efteruddannelse.

 

Lettere at vælge og tage efteruddannelse: Én indgang til VEUsystemet, der gør det nemmere for virksomheder og medarbejdere at finde information om efteruddannelsesmuligheder, tilmelde sig kurser og søge om VEU-godtgørelse.

 

Alle initiativer starter som udgangspunkt i 2018. Hvor det er nødvendigt for gennemførelse af initiativer i aftalen, vil regeringen fremsætte lovforslag i Folketingssamling 2017/2018.

 

Vedlagt dette punkt er aftalen i sin fulde ordlyd samt et overblik over aftalens centrale elementer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Mødekalender 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2018.

Sagsfremstilling

Det foreslås at der afholdes 11 møder i Beskæftigelsesudvalget i løbet af 2018.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 19. september 2017 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

 • 19. - 23. marts 2018
 • 22. - 30. maj 2018
 • 22. - 26. oktober 2018

 

Udover de fremlagte datoer planlægges der med et intro forløb for det nye Byråd. De konkrete datoer for dette kendes endnu ikke.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Joan Hansen spurgte til forløb i en sygedagpengesag. På baggrund af dette orienteres udvalget på næste møde om forløbet anonymiseret mhp læring.

 

Jørn Vedel Eriksen orienterede om en uheldig pressedækning efter valgmødet på LærDansk.

 

Marianne Bjørn spørger til reglerne for, hvornår en nyledig forsikret ledig kan få bevilget et kursus af Jobcentret. Svaret skrives ud til udvalget.