Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: C3.14

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2016, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.246,7 mio. kr., hvilket er 10,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget (inkl. genbevillinger). Dette svarer til en afvigelse på 0,8 %. 

 

Budgetrammen må dog forventes at blive reduceret med ca. 8,2 mio. kr., når de forventede rammekorrektioner jf. Lov og Cirkulæreprogrammet godkendes af Byrådet og indarbejdes i budgettet til 2016 (DUT). Forventet mindreforbruget for området forventes herefter at udgøre 2,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning:

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema, samt af vedlagte bilag:

 

 

Det samlede forventede regnskab indeholder følgende elementer:

 

Servicedriftudgifter - et forventet forbrug der er 3 mio kr lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 • lavere forbrug på Produktionsskoler som følge af færre elever i 2015 end forudsat i budgettet.
 • lavere forbrug på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) end forudsat. STU budgetteres og bogføres to steder i budgettet / regnskabet, og samlet er forbruget større end forudsat i budgettet.

 

Budgetgaranti - et forventet forbrug der er 15 mio kr lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 • højere forbrug på førtidspension end forudsat i budgettet. Dette hænger sammen med usikkerheden omkring overgangsordninger ved refusionsomlægningen.
 • lavere forbrug på kontant- og uddannelseshjælp end forudsat i budgettet. Hænger sammen med, at de økonomiske konsekvenser af tilkomen lovændringer er indregnet i det forventede regnskab.
 • lavere udgifter til driftsudgifter til aktivering end forudsat i budgettet. Er til dels budgetteknisk begrundet.
 • lavere forbrug til ledighedsydelse end forudsat, hvilker hænger sammen med usikkerheden ved refusionsomlægningen.

 

Aftale (DUT) - et forventet forbrug der er 3,27 mio kr lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 • højere forbrug på beskæftigelsesordninger, hvilket hænger sammen med det samlede større forbrug på STU
 • lavere forbrug på fleksjob end forudsat, hvilker hænger sammen med usikkerheden omkring overgangsordningerne ved refusionsomlægningen.
 • lavere forbrug på sygedagpenge end forudsat i budgettet. Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene er lavere end forudsats i budgettet, hvilket giver sig udslag i en højere statsrefusion, og dermed lavere udgifter for kommunen.

 

Beskæftigelsestilskudsområdet - et forventet forbrug, der er 10,76 mio kr højere end forudsat i budgettet.

 • højere forbrug på dagpenge til forsikrede ledige end forudsat i budgettet
 • lavere forbrug til beskæftigelsesindsats, hvilket hænger sammen med, at færre ledige ansættes med løntilskud i offentlige institutioner.

 

I vedlagte notat er ovenstående kommentarer uddybet.

 

 

Forudsætninger for budgetopfølgningen:

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af bogført forbrug pr. 30. juni 2016, samt tilgængelig viden om årets aktivitetsniveau. Der er i opfølgningen ligeledes taget højde for forventet forbrug og aktivitet for resten af året.

 

Det bør dog fremhæves, at det forventede regnskab for 2016 er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket skyldes refusionsreformen, der trådte i kraft fra 2016. Efter refusionsreformen er trådt i kraft er det ikke længere muligt at lave en faktisk beregning på refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv., da refusionen ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen).

 

Kommunen er således afhængig af data, der stilles til rådighed fra staten. Der har ved denne budgetopfølgning kun været data fra januar til maj 2016 tilgængelig, hvilket medvirker til, at forventet regnskab 2016 fortsat er behæftet med en vis usikkerhed. Den stigende udgiftsprofil for refusionsreformen udgør i denne sammenhæng et væsentligt usikkerhedsmoment.

 

Handling på baggrund af budgetopfølgningen:

Idet prognosen for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere med tilhørende udgiftsprofil på dette tidspunkt er behæftet med nogen usikkerhed, anbefaler administrationen, at der ikke sker tilpasning af områdets budgetramme på baggrund af denne opfølgning. Udviklingen følges, og indstillingen genovervejes ved årets sidste budgetopfølgning. 

 

 

Ekstraordinært integrationstilskud i 2016:

Landets kommuner har i 2016 modtaget et ekstraordinært integrationstilskud som følge af den ekstraordinære flygtningesituation. Det ekstraordinære integrationstilskud har haft virkning i 2015 og 2016. Fra 2017 falder det ekstraordinære tilskud bort. Fra 2017 og frem kompenseres kommunerne i stedet gennem en fokuseret forhøjelse af grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Forhøjelsen af grundtilskuddet var en del af topartsaftalen.

 

Der er på Beskæftigelsesområdet opgjort følgende behov for tilførsel af midler til flygtningeområdet i 2016:

 

 

De forventede merudgifter for 2016 er opgjort ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

 

De forventede merudgifter på Serviceområde 17 til midlertidig boligplacering er opgjort som, forventet regnskab for 2016, dog fratrukket det budget der er afsat til opgaven i 2016.

 

De forventede merudgifter på Serviceområde 20 er opgjort som, forventet lønudgift til de ekstra sagsbehandlere, der er ansat som følge af den ekstraordinære flygtningesituation.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2016 og i Byrådet den 30. august 2016,
at der meddeles en tillægsbevilling til midlertidig boligplacering på 1,43 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,
at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at der meddeles en tillægsbevilling på 3,60 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 20 Administration, Beskæftigelses- og Integrationscenter,
at den samlede tillægsbevilling på 5,029 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver, under henvisning til det særtilskud som Herning Kommune modtager ekstraordinært fra staten i 2016.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering om økonomiaftalen 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL og regeringen indgik den 10. juni 2016 aftale om rammerne for kommunens økonomi for 2017. Aftalen indeholder flere elementer, som har betydning for Beskæftigelsesudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Afskaffelse af Omprioriteringsbidraget:

Folketinget vedtog sidste år indførelsen af et omprioriteringsbidrag, der skulle frigøre ressourcer til politisk prioritering. Det betød, at kommunernes økonomiske ramme som udgangspunkt blev reduceret med 1 % om året fra 2016 til 2019, svarende til ca. 2,4 mia. kr. pr. år. Omprioriteringsbidraget er blevet afskaffet igen i forbindelse med økonomiaftalen 2017.

 

Moderniserings- og effektiviseringsprogram:

I forlængelse af beslutningen om afskaffelse af omprioriteringsbidraget er KL og regeringen enige om etableringen af et fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning om besparelser på 1 mia. kr. årligt frem til 2020. Heraf skal kommunerne selv finansiere og prioritere halvdelen, dog kun 0,3 mia. kr. i 2017. Programmet vil komme til at indeholde tiltag indenfor bl.a. indkøb og konkurrenceudsættelse, effektiv drift, digitalisering og regelforenkling. Det nærmere indhold aftales mellem regeringen og KL i efteråret 2016.

 

Flygtninge:

Regeringen og KL indgik i marts 2016 en aftale om flygtningeområdet (topartsaftalen). Parterne blev med aftalen enige om mere end 50 initiativer. Herunder bl.a.:

 

 • Styrkede muligheder for boligplacering
 • Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats
 • Tidlig indsats
 • Styrket beskæftigelsesindsats
 • Øget brug af medbragte kompetencer
 • Erhvervsrettet danskuddannelse
 • Fokuseret finansiering

 

Parterne er enige om også at drøfte flygtningesituationen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018.

 

Beskæftigelsesudvalget blev orienteret om topartsaftalens indhold på udvalgsmødet d. 4. maj 2016 pkt. 44.

 

Det specialiserede socialområde:

Kommunerne har de senere år arbejdet målrettet på at tilpasse udgifterne på det specialiserede socialområde, men oplever i stigende grad styringsudfordringer. KL og regeringen er enige om, at kommunernes styringsmuligheder skal understøttes. Der skal foretages en gennemgang af de eksisterende regler på social- beskæftigelses- og integrationsområdet for at undersøge mulighederne for at give en koordineret og samlet plan til bestemte borgergrupper.

 

Revision af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

Regeringen og KL er blevet enige om at gennemføre en gennemgribende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forenklingerne skal tage afsæt i 12 konkrete anbefalinger fra en foranalyse aftalt i forbindelse med bekæftigelsesreformen. Målsætningen er at gøre loven enklere at administrere for kommunerne og lettere at forstå for borgerne. Foranalysen er vedlagt som bilag, hvor de 12 konkrete initiativer fremgår i kapitel 3.

 

Der er endvidere enighed om med udgangspunkt i bl.a. kommunale erfaringer, at undersøge mulighederne for forenkling af reglerne inden for følgende områder:

 

 • Reglerne om statens driftsrefusion til kommunerne.
 • Ensartede opgørelser af forsørgelses- og tidsperioder.
 • Øget og bedre digitalisering.
 • Enklere og harmoniserede redskaber i den aktive indsats, herunder fx varighedsbestemmelser og målgrupper.

 

Forenklingsforslagene skal være i overensstemmelse med de politiske intentioner bag de senere års reformer. Regeringen fremlægger forslag til ændringer på baggrund af analyserne og søger politisk tilslutning hertil fra relevante forligskredse. Det forventes, at der kan fremsættes et lovforslag om forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats med eventuelle materielle ændringer i Folketingssamlingen 2017-18.

 

Almene boliger:

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2016 aftalte regeringen og KL at igangsætte et analysearbejde med henblik på at afdække barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger samt sammenhængen mellem beslutnings- og finansieringsansvar.

 

Regeringen og KL er enige om at videreføre dette analysearbejde med henblik på drøftelser i efteråret 2016. Regeringen og KL vil i den forbindelse drøfte konkrete regelforenklinger og styringstiltag med udgangspunkt i et bruttokatalog, der er indsamlet i dialog med kommuner og boligorganisationer.

 

Regeringen og KL er samtidig enige om at drøfte den fremtidige finansieringsmodel for den almene boligsektor, herunder sammenhængen mellem beslutnings- og finansieringsansvar, sammenhængen mellem investerings- og driftsansvar, incitamenter til også at bygge mindre og billige boliger samt hensynet til en balanceret boligpolitik.

 

Det er ambitionen, at tiltagene samlet set vil kunne øge antallet af billige boliger, som kommunerne kan disponere over.

 

Vækst og erhvervsfremme:

Regeringen og KL ønsker et stærkt og aktivt Danmark med arbejdspladser og attraktive levevilkår i hele landet.

 

Der indgås en særskilt national aftale om rammer og mål for Væksthusenes indsats i 2017. På dette grundlag indgår kommunerne i hver region i slutningen af 2016 en aftale med regionens Væksthus om indsatsen i 2017.

 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at understøtte en effektiv og sammenhængende erhvervsfremmeindsats. Som led heri skal overlap mellem forskellige aktører mindskes. Regeringen vil i andet halvår af 2016 tage initiativ til en drøftelse af, hvordan der kan sikres en enklere og mere fokuseret indsats til gavn for danske virksomheder.

 

Økonomiaftalen vedlægges til orientering for Beskæftigelsesudvalget.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Revurdering af budgetforslag 2017 for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen og Kl indgik i juni måned aftale om kommunernes økonomi i det kommende år. Som beskrevet i Herning Kommunes budgetvejledning, opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet på serviceområde 17 i henhold til de nye forudsætninger fra økonomiaftalen 2017.

Sagsfremstilling

Den 10. juni 2016 ingik Regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen fastsætter de overordnede rammer for det kommunale område i 2017.

 

De aftaler og lovændringer der indgår i økonomiaftalen for 2017 er som udgangspunkt indregnet i det revurderede budgetforslag for 2017. Dog er forventede DUT korrektioner på aftaleområdet ikke indarbejdet, da disse indarbejdes samlet i kommunens budget, når Byrådet godkender reguleringerne. Nuværende budgetramme må således forventes at blive nedjusteret med 15,8 mio. kr., såfremt reguleringer fra Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT reguleringer) godkendes som forventet. 

 

Arbejdet med at revurdere udgiftsbehovet på serviceområde 17 er fortsat i gang, og forventes først afsluttet umiddelbart inden mødet i udvalget. Oversigt over revurdering af budget 2017 på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse udleveres derfor på selve mødet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det opdaterede budgetforslag for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.20.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen efter refusionsomlægningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

På udvalgsmødet den 4. maj 2016 godkendte udvalget med afsæt i det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet at genoptage arbejdet med styrkede prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen og godkendte den fremlagte procesplan. På mødet den 13.06 fremlagde mploy en foranalyse.

Sagsfremstilling

Der er tidligere aftalt følgende plan for arbejdet:

 1. mploy udarbejder en foranalyse
 2. Præsentation for ledergruppen i Beskæftigelsesafdelingen samt arbejde med udpegning af potentialer - temadag gennemført den 3. juni 2016
 3. Præsentation for Beskæftigelsesudvalget samt drøftelse af principper for optimering af indsatser og effekter på udvalgsmødet 13. juni 2016
 4. Videre bearbejdning i Beskæftigelsesafdelingen - med involvering af ledere og medarbejdere

 

MPloy deltog sammen med Beskæftigelsesafdelingens L5 (Ledergruppen) i udvalgsmødet den 13. juni, hvor analysen blev præsenteret og principper for optimering af indsatser og effekter blev drøftet.

 

Vedlagt denne dagsorden er en opsamling af de stikord, der blev noteret på mødet den 13. juni som ledelsens input. Administrationen arbejder videre med dette.

 

På mødet i udvalget vil der blive præsenteret et forslag til plan for det videre arbejde.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der fremlægges en opsamling og plan for det videre arbejde
at arbejdet forsætter jævnfør ovenstående plan

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Pejlemærker, Prioriteringer og Strategi i Beskæftigelsesområdets integrationsindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om status for antallet af nytilkomne flygtninge. Udvalget orienteres ligeledes om, at der nu forventes en mindre tilgang af flygtninge end hidtil forventet.

 

Som følge af de ny udmeldinger, anbefaler Beskæftigelsesafdelingen at istandsættelsen af de planlagte modtagecentre - Drejet 24 samt Knudsvej 10-12 - sættes midlertidigt i bero.

Sagsfremstilling

Status for antallet af nytilkomne flygtninge

I henhold til den udmeldte kvote har det hidtil været forventningen, at Herning Kommune skal modtage 308 nytilkomne flygtninge i 2016.

 

Opgørelsen pr. 1. august viser, at Herning Kommune har modtaget i alt 74 flygtninge under 2016 kvoten, og herudover ankommer yderligere 12 flygtninge pr. 1. september.

 

 

Udmelding om forventet færre flygtninge i 2016

Udlændingestyrelsen har med vedlagte skrivelse meddelt, at Styrelsen har revideret skønnet over, hvor mange flygtninge der vil blive visiteret til boligplacering i kommunerne i 2016. Som følge heraf nedjusteres antallet fra 17.000 til mellem 9.500 og 13.500.

 

Som følge af Styrelsens reviderede skøn, er det Beskæftigelsesafdelingens vurdering at Herning Kommune i 2016 må forventes at skulle modtage færre flygtninge end de oprindeligt udmeldte 308 - Beskæftigelsesafdelingen vurderer således, at antallet af nytilkomne flygtninge vil være i størrelsesordenen 172 til 245.

 

Istandsættelsen af modtagecentrene Drejet 24 samt Knudsvej 10-12

Beskæftigelsesudvalget har på tidligere møder besluttet, at de kommunale bygninger på adresserne Drejet 24, Snejbjerg og Knudsvej 10-12, Herning ombygges til brug for større modtagecentre til nyankomne flygtninge. Drejet 24 forventes at kunne huse 22 personer og Knudsvej 10 - 12 forventes at kunne huse i alt 44 personer.

 

Set i lyset af, at der nu forventes at ankomme væsentligt færre flygtninge i 2016, anbefaler Beskæftigelsesafdelingen, at den planlagte istandsættelse af modtagecentrene, Drejet 24 og Knudsvej 10-12, midlertidigt stilles i bero. Dette med henblik på, at Beskæftigelsesudvalget i efteråret 2016 foretager en fornyet vurdering af det relevante tidspunkt for istandsættelsen af disse modtagecentre.

 

Under punktet modtager Udvalget en orientering om status for den aktuelle udplacering af flygtninge i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at

 

- Den planlagte istandsættelse af modtagecentrene på adresserne Drejet 24 og Knudsvej 10-12, midlertidigt stilles i bero

 

- Beskæftigelsesudvalget i efteråret 2016 foretager en fornyet vurdering af det relevante tidspunkt for istandsættelsen af de planlagte modtagecentre på adresserne Drejet 24 og Knudsvej 10-12.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.40.05-P20-2-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Projekt Ny Start - i job i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesafdelingen og Sundhed- og Ældreområdet fremlægger med dette punkt "Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre" til principgodkendelse i henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Projektet er en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Sundhed- og Ældreområdet vil i de kommende år mangle kvalificeret arbejdskraft, fordi afgangen fra området er større end den forventede tilgang af kvalificeret arbejdskraft. Befolkningen som helhed bliver ældre og får behov for hjælp fra Sundhed- og Ældre i flere år.

 

Partnere i projektet:

Indtil videre er udviklingsarbejdet i forhold til projektet sket i et samarbejde mellem Sundhed- og Ældre og Beskæftigelsesafdelingen. I det videre arbejde vil der være dialog og inddragelse af projektets øvrige forventede partnere.

”Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre – en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune”  bygger på en forpligtende samarbejdskonstruktion mellem følgende samarbejdspartnere:

- Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling (ejer) 

- LærDansk Herning (ejer)

- Herning Kommunes Sundhed og Ældreområdet området (ejer)

- Social- og Sundhedsskolen (partner)

- FOA (partner)

 

Formål:

Projektets formål er, at medvirke til at sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke i Sundhed og Ældre med udgangspunkt i behovet for arbejdskraft. Det sker via en styrket integrations- og opkvalificeringsindsats med tæt samspil mellem Sundhed- og Ældreområdet og flygtningen over tid. Projektet vil bidrage til, at opkvalificere flygtninge i forhold til de kompetencer, som efterspørges på Sundhed- og Ældreområdet på kort og lang sigt. Projektet medvirker derved også til at sikre flygtninge og familiesammenførte et muligt fodfæste på det danske arbejdsmarked og derved større mulighed for en succesfuld integration i det danske samfund.

 

Konkret om projektet:

Projektet har fokus på, at sikre den rette kompetente arbejdskraft. Da de flygtninge, der skal udgøre denne arbejdskraft kommer med forskellige forudsætninger, vil de individuelle forløb blive sammensat ud fra den enkeltes helt konkrete behov. Det betyder, at de forskellige elementer i forløbet rent tidsmæssigt kan variere.

 

Der kan både være tale om holdundervisning samt individuelle aktiviteter ud fra Sundhed- og Ældres konkrete behov samt den enkeltes forudsætninger. Der er dog centrale aktiviteter, der i alle forløb anvendes med henblik på at formålet med projektet indfries.

 

Disse projektaktiviteter er:

 • almen danskundervisning
 • brancherelateret danskundervisning
 • kompetenceafklaring af den enkelte borger, herunder en konkret realkompetencevurdering
 • tilknytning til en afdeling i Sundhed-og Ældre i en længere periode
 • kompetenceopbygning både udenfor og i afdelingen via særligt tilrettelagte forløb
 • støtte til borgeren fra ansatte mentorer i afdelingen.

  

Deltagerne i projektet følges tæt via projektets virksomhedskonsulent og virksomhedsansatte mentorer samt aktører fra både LærDansk og Social- og Sundhedsskolen.

 

Alle deltagere får en fast tilknytning til en afdeling i Sundhed- og Ældre gennem hele projektperioden. Her er formålet at deltagerens faglige, sproglige og personlige kompetencer styrkes pg således bliver opkvalificeret til at bestride et job i Sundhed- og Ældre.

 

Projektet vil fremadrettet trække på erfaringer fra det igangværende Projekt Ny Fremtid - som er et projekt målrettet det lokale erhvervsliv og flygtninge og familigesammenførte til flygtninge i Herning Kommune

 

Vedlagt denne sag er projektforslaget og udkast til budget. 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at projektet principgodkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.15-P15-1-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Status på midtvejsopfølgning af lokalpolitiske årsmål for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres udvalget for en midtvejsopfølgning på de lokalpolitiske årsmål for 2016.

Sagsfremstilling

I vedhæftede notat gives en halvårsopfølgning for de politiske mål.

 

Der orienteres ligeledes om, hvilke adminiatrative mål de enkelte enheder har formuleret i forhold til de politiske mål, og der gøres statua for målopfyldelsen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

 

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden juni 2015 - juni 2016 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

 

Ungeledighed:

Herning Kommune har fra marts 2015 til september 2015 haft en faldende ungeledighed, men ungeledigheden i Herning var i oktober 2015 til januar 2016 stigende, og lidt højere end landet som helhed. Ungeledigheden faldt igen i både februar og marts 2016 og i april 2016 var den på niveau med landet som helhed, i maj og juni var ungeledigheden i Herning dog fortsat lidt højere end landet som helhed. Ungeledigheden i Herning er dog væsentlig lavere i juni 2016 end samme måned sidste år.

 

Kontant- og uddannelseshjælp: 

Herning har i hele perioden siden december 2014 haft en væsentligt lavere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, men Herning har i de 2 sidste måneder af perioden haft en andel, der er lidt højere end Vestjylland som helhed.

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune har siden august 2015 haft en marginalt højere andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i april 2016 end samme måned sidste år.

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden, mens antallet af

ledighedsydelsesmodtagere i juni 2016 var lavere end samme måned sidste år.

 

Førtidspension:

Der var 104 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i juli 2016 end samme måned sidste år.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Revisionsberetning nr. 10 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. for 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

 

Sagsresume

Revisionens beretning nr. 10 af 15. juni 2016 fremlægges til orientering. Beskæftigelsesudvalget sender redegørelsen til Økonomi og Erhvervsudvalget samt Byrådet til godkendelse

Sagsfremstilling

Beretningens opbygning:

Afsnittene 1, 2 og 3 redegør for konklusionerne af den udførte revision. Afsnit 4 er en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Afsnit 5 omhandler revision af de sociale udgifter med statsrevision og afsnit 6 er bilag i forhold til den lovpligtige redegørelse på beskæftigelsesområdet.

 

Formålet med revisionen på det sociale område

Revisionen har til formål at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik

 

Revionens Konklusion:

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion og som vedrører Beskæftigelsesafdelingen er:

 • 5.1. Forretningsgange - Revisionen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forreningsgange m.v. på personsagsområderne
 • 5.2. Personsager - Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende regler
 • 5.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion - Revisionen har kontrolleret Refusionsanmeldelserne, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet
 • 5.4. Revisionserklæring vedr. de sociale it-systemer - Revisionens gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger
 • 5.5. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri - Det er Revisionens vurdering, at Herning Kommune har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til at forebygge og afdækkke tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis
 • 5.7. Fokusrevision - Jobrotationsordningen 2015 - Det er på baggrund af Revisionens stikprøvevise gennemgang af sager om bevilling af jobrotationsydelse fra den ordinære jobrotationspulje vurderet, at kommunen i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer på området.  

 

 

Gennemgangen for 2015 har således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning
at udvalget indstiller sagen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har den 21. juni 2016 fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet modtaget "Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2014 for områder med statsrefusion for Herning Kommune"

 

Sagsfremstilling

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har foretaget en gennemgang af revisionsberetningen for 2014 og taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministereiets sagsområde. Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger til ministeriets område. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ikke ydereligere kommentarer. Ministeriet noterer sig, at der ikke har været bemærkninger i beretningen for regnskabsåret 2013, der nødvendiggør opfølgning i 2014.

 

Udvalget blev orienteret om revisionens beretning for 2014 på mødet den 15.06.2015

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-11-16 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om Beskæftigelsesrådets Stormøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om Beskæftigelsesrådets planlagte Stormøde i efteråret 2016

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesrådet planlægger at afholde et Stormøde i efteråret 2016 under temaet "Borgere på kanten af arbejdsmarkedet"

 

Formålet med Beskæftigelsesrådets Stormøde er at kvalificere, styrke og optimere arbejdet på tværs af aktørerne med henblik på bringe ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet” ind på arbejdsmarkedet.

 

Det endelige program for Stormødet er endnu ikke fastlagt, men Stormødet tager afsæt i en dialog med relevante aktører om muligheder, initiativer, tiltag og aktiviteter, der kan medvirke til at udvide arbejdsstyrken til gavn for virksomhederne i området. Mødet skal udmønte sig i konkrete forslag til tiltag, aktiviteter mv., som kan indgå i den politiske og strategiske planlægning for at få målgruppen integreret på arbejdsmarkedet.

 

Deltagerkredsen forventes at være følgende:

 

 • Beskæftigelsesrådet i Herning Kommuen og Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune
 • Repræsentanter fra Beskæftigelsesafdelingen/ enheder under BSK-afdelingen
 • Repræsentanter for lønmodtagersiden - 3F, FOA, HK og KRIFA
 • Repræsentanter fra arbejdsgiversiden - i alt ca. 20 virksomheder

 

Dato for afholdelsen af Stormødet forventes udmeldt i nærmeste fremtid.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

jobCAMP 16

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL afholder jobCAMP 16 i perioden 10. - 11. november 2016 for kommunalpolitikere, medlemmer af  de regionale arbejdsmarkedsråd, kommunale ledere, samt andre interessenter på beskæftigelsesområdet.

 

jobCAMP 16 afholdes i Aaborg Kongres & Kultur Center.

Sagsfremstilling

Årets jobCAMP tager afsæt i temaet ’Det danske arbejdsmarked i en global verden’.

Det danske arbejdsmarked påvirkes af globale tendenser som den fjerde industrielle revolution, platformsøkonomi, en ny global arbejdsdeling og flygtningestrømme. jobCAMP16 tager blandt andet fat i emnerne:

-       Mangel på arbejdskraft og de 600.000 ledige på kanten

-       Flere flygtninge i arbejde

-       Nye tendenser og det danske arbejdsmarked

 

Invitation og foreløbigt program til jobCAMP 16 vedlægges som bilag.

Økonomi

Pris: kr. 3.995,- ekskl. moms.

Prisen dækker deltagelse i konferencen, torsdag og fredag, samt løbende forplejning inkl. middag torsdag aften. Hotel er ikke inkluderet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning