Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 15. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Status på beskæftigelsesindsatsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med sagen gives et overblik over de midlertidige bestemmelser der er fastlagt på beskæftigelsesområdet. Desuden vil der på mødet blive givet en aktuel status for driften i de enkelte afdelinger.

 

Sagsfremstilling

I det følgende gives et overblik over de midlertidige bestemmelser, der er fastlagt på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19. De midlertidige bestemmelser opdeles i generelle bestemmelser, der gælder på tværs af alle ydelser og målgrupper herunder også integrationsområdet, og i de bestemmelser der er specifikke for de enkelte målgrupper i lovgivningen.

 

 1. Generelle bestemmelser.
 • Den 13. marts 2020 blev den aktive beskæftigelsesindsats suspenderet som følge af COVID-19. Det betyder, at alle samtaler, beskæftigelsestilbud mv. er midlertidigt suspenderet. De ledige skal derfor ikke stå til rådighed for arbejde eller tilbud, og kan heller ikke sanktioneres for manglende medvirken.
 • Der kan gennemføres telefoniske opfølgningssamtaler med borgerne, men dette er frivilligt og afvisning af samtaler kan ligeledes ikke sanktioneres i suspensionsperioden. Borgere, der bliver ledige i foranstaltningsperioden, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så opsagte eller hjemsendte medarbejdere fortsat kan have et forsørgelsesgrundlag.
 • Alle tilbud er ophørt i perioden - hvilket også omfatter virksomhedspraktik. Borgere kan dog fortsat være i virksomhedspraktik og løntilskud i suspensionsperioden, hvis både borger og virksomhed ønsker dette. Der kan ikke bevilliges nye tilbud i perioden, med undtagelse af kurser, uddannelse eller anden opkvalificering, der kan gennemføres digitalt og kun, hvis borgeren ønsker det. Ligeledes kan allerede iværksatte tilbud om uddannelse eller opkvalificering gennemføres, hvis de kan afholdes digitalt.
 • Der vil blive taget højde for suspensionen i den statslige opfølgning på og benchmark af kommunernes resultater i forhold til beskæftigelsesindsatsen, der følger efter suspensionsperioden ophører.
 • I Herning Kommune har man på tværs af alle målgrupper besluttet, at borgers egen rådgiver/konsulent har ansvaret for at kontakte borgeren og orientere om konsekvenserne af den midlertidige suspension. Der er således ikke blevet sendt fælles orientering ud til borgerne, men den enkelte borger har fået en individuel orientering om situationen af egen rådgiver, hvilket i videst muligt omfang er sket ved telefonisk henvendelse og kun undtagelsesvist per brev.
 • Kommunerne er opfordret til, at der så vidt muligt ikke anmodes om lægeattester, der forudsætter konsultationer. Generelt anbefales det, at kommunerne har øget opmærksomhed på, at sundhedsmyndighederne belastes mindst muligt med udstedelse af lægeattester til brug for sagsbehandlingen.
 1. Kontant og uddannelseshjælp, selvforsørgelses-, hjemrejse og overgangsydelse.
 • 225-timersreglen har indtil videre været fastholdt, men den 06-04-2020 blev det meldt ud, at der var politisk flertal for at suspendere 225-timersreglen i 3 måneder. Det forventes, at denne suspension bliver vedtaget umiddelbart efter påske.
 1. A-dagpenge
 • Jobcenteret skal fortsat modtage og behandle henvendelser om arbejdsfordeling.
 • I suspensionsperioden kan der fortsat bevilliges jobrotation og voksenlærlingeforløb.
 • Forbruget af dagpenge er suspenderet i perioden 1. marts til 31. maj 2020. Det betyder, at perioden er en "død" periode, og at ledige a-dagpengemodtagere således ikke forbruger af deres 2-års dagpengeret i perioden. Det samme er gældende for a-dagpengemodtagere, der får supplerende dagpenge.
 • Jobcenteret skal fortsat understøtte matchning af ledige til ledige stillinger, men den ledige kan ikke sanktioneres for ikke at tage i mod tilbud om arbejde i suspensionsperioden.
 1. Fleksjob og ledighedsydelse (ledige fleksjobbere)
 • En fleksjobber, der har været midlertidigt hjemsendt, er fortsat ansat i fleksjobbet og vil derfor som udgangspunkt ikke skulle overgå til ansættelse efter reglerne i fleksjobordningen fra 2013, hvis borgeren er tilkendt fleksjob før 2013. Derimod vil en fleksjobber, der er blevet opsagt og som efterfølgende genansættes, skulle ansættes efter reglerne i fleksjobordningen fra 2013, hvilket vil sige, at borgeren i det nye fleksjob får løn for præsterede effektive timer og flekslønstilskud for resten. Hvilket i de fleste tilfælde vil betyde en ikke uvæsentlig lønnedgang.
 • Det er fortsat muligt at holde opfølgningssamtaler efter 2½ år og foretage statusvurderinger efter 4½ år i fleksjob på anden måde end ved personligt fremmøde, hvis jobcenteret vurderer, at det kan ske ligeså kvalificeret fx telefonisk som ved personligt fremmøde. Hvis dette ikke er tilfældet, må jobcenteret grundet den aktuelle situation som følge af COVID-19-foranstaltningerne udskyde opfølgningen eller statusvurderingen, således at den foretages snarest muligt herefter. Den fleksjobansatte vil blive i ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse efter statusvurderingen.
 1. Sygedagpenge
 • Retten til sygedagpenge er forlænget med 3 måneder, men der skal fortsat vurderes om borgeren er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom.
 1. Jobafklaringsforløb
 • Der kan ikke bevilges nye jobafklaringsforløb, men der kan fortsat bevilges 2. eller 3. jobafklaringsforløb.
 1. Ressourceforløb
 •  Der kan fortsat bevilges ressourceforløb i perioden.
 1. Rehabiliiteringsteam
 • Rehabiliteringsteamet må behandle sager, der er tilstrækkeligt belyst. Derfor kan der i suspenderingsperioden bevilges ressourceforløb, 2. jobafklaringsforløb, fleksjob, støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension og seniorpension. Kommunen kan vælge at afholde mødet virtuelt med borgeren. Der kan kun træffes afgørelser i sager, hvor borgeren er enige i indstillingen. Rehabiliteringsteamet kan afholde mødet uden borgeren, hvis borgeren samtykker til dette. Borgeren kan dog også deltage virtuelt via en sikker IT-løsning. Hvis borgeren ikke giver samtykke til at mødet holdes uden borgeren, skal mødet i rehabiliteringsteamet først afholdes efter ophør af suspenderingsperioden. Det samme gælder, hvis borgeren er uenig i rehabiliteringsteamets indstilling, så skal sagen genbehandles på møde i Rehabiliteringsteamet, når borgeren fysisk kan deltage.
 1. Udsatte- og misbrugsområdet
 • Behandlingsgarantien om social stofmisbrugsbehandling inden for 14 dage efter, at der mundtligt eller skriftligt er anmodet om behandling, er midlertidigt suspenderet.
 1. Integrationsområdet
 • For kursister, som har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse som følge af COVID-19 relaterede årsager, forlænges danskuddannelsesperioden. Tilsvarende forlænges gyldighedsperioden for de enkelte klip på klippekortet.
 • Ved evaluering af kursisternes sprogtilegnelse kan udbyder af danskuddannelse vælge at foretage en skriftlig faglig vurdering af, om den enkelte kursist har opnået et dansksprogligt færdighedsniveau, der svarer til en bestået modultest på det niveau, kursisten er indplaceret på. Den skriftlige vurdering erstatter en modultest, der ellers indebærer fysisk fremmøde.

 

Vedlagt dette punkt er bekendtgørelse om suspension af den aktive beskæftigelsesindsats, ændringsbekendtgørelsen hertil samt STARs notat om bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen og ændringsbekendtgørelsen har ikke nogen slutdato og er således gældende indtil, der udstedes en bekendtgørelse, der ophæver suspensionen af indsatsen.

 

Under punktet "Nøgletal på beskæftigelsesområdet" redegøres for udviklingen i ledighedstallene siden den 12. marts 2020.

 

På møde i udvalget gives en aktuel status for arbejdet i de enkelte enheder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Fokusområder og årsmål for beskæftigelsesindsatsen 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt starter arbejdet med at fastlægge fokusområder og mål for 2021.

Sagsfremstilling

På mødet vil der blive givet et oplæg om, hvilke udfordringer og perspektiver, der er på arbejdsmarkedet i Herning og dermed for social- og beskæftigelsesindsatsen i de kommende år.

 

Oplægget tager udgangspunkt i udvalgte FN's verdensmål på baggrund af tidligere drøftelser i Beskæftigelsesudvalget. I oplægget indgår også et første udkast til fokusområder og årsmål for 2021, hvor der lægges op til at fastholde fokusområderne fra 2020, mens årsmålene foreslås justeret.

 

Med afsæt i oplægget bedes udvalget drøfte udkastet til fokusområder og årsmål med henblik på kommentarer og ændringer, der kan indarbejdes i det endelige forslag til fokusområder, der forelægges til udvalgets godkendelse i juni 2020.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter udfordringer, perspektiver og fokus i indsatsen med henblik på kommentarer til det videre arbejde med at fastsætte fokusområder og årsmål for 2021.

 

 

Beslutning

Drøftet.

Administrationen udarbejder fornyet oplæg til fokusområder og årsmål for 2021 på baggrund af de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om status på samarbejde med FCM

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget om status på samarbejdet med FCM i forlængelse af tidligere orienteringer om en sammenhængende kommunal ungeindsats.

Sagsfremstilling

Tidligere orienteringer af Beskæftigelsesudvalget vedrørende status på aktuelle forhold vedrørende en sammenhængende, koordineret ungeindsats suppleres med denne sag.

 

På mødet i udvalget vil der blive givet en orientering om status på aktuelle forhold vedrørende samarbejdet med FCM. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Samlingssteder til udsatte i Herning by

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmøderne i 2020 drøftet samt peget på retning og principper for samlingssteder til udsatte borgere i Herning by.

Med dette punkt orienteres udvalget om status for arbejdet.

 

Centerrådet på Koloritten har via Ældrerådet sendt bekymringsbrev vedr. placering af samlingssted på markedspladsen. Med dette punkt orienteres udvalget om bekymringsbrevet.

Sagsfremstilling

Sagen er i forlængelse af punkt 14. 'Samlingssteder til udsatte i Herning by' fra den 19. februar 2020, hvor Beskæftigelsesudvalget blev præsenteret for procesplan for arbejdet med samlingssteder til udsatte i Herning.

  

Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at der arbejdes videre med samlingssted med mulig placering på markedspladsen.

På udvalgsmødet vil der gives mundtligt oplæg om status for arbejdet.

 

Ældrerådet har på vegne af Centerrådet på Koloritten sendt bekymringsbrev til Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget omkring etablering af samlingssted til udsatte på markedspladsen. Beskæftigelsesudvalget orienteres med dette punkt om bekymringsbrev fra Centerrådet på Koloritten. Bekymringsbrev fremgår af vedlagte bilag.

 

I bekymringsbrev fremgår der blandt andet at Koloritten 928 brugere, som primært er ældre brugere, håber at der vil blive taget meget hensyn til dem og sørget for at brugerne fortsat kan føle sig trygge, også når de kommer gående til markedspladsen og skal passere samlingsstedet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orientering om status for arbejdet med samlingssted til efterretning
at Beskæftigelsesudvalget tager bekymringsbrevet fra Centerrådet på Koloritten til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-4-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Udbud af Danskuddannelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet skal Beskæftigelsesudvalget behandle det samlede udbudsmateriale til brug for udbud af Danskuddannelsen.

Sagsfremstilling

På Udvalgsmødet den 11. marts modtog Beskæftigelsesudvalget orienteringen om et forestående udbud af Danskuddannelsen, og Udvalget godkendte proces- og tidsplan for udbuddets gennemførelse.

 

På dette møde præsenteres Udvalget for administrationens udkast til et samlet udbudsmateriale.

 

Beskæftigelsesudvalget har tidligere modtaget en indføring i de lovgivningsmæssige bestemmelserne på Danskuddannelsesområdet, ligesom Udvalget har behandlet og godkendt Herning Kommunes tilsyn med Danskuddannelsesområdet. Til Udvalgets orientering vedlægges oversigten "Danskuddannelserne - Fakta" - en kort sammenfatning af bestemmelserne og rammerne omkring Danskuddannelserne.

 

Udbudsmaterialets omfang og indhold 

Det samlede udbudsmateriale består af følgende:

 

 • "Udbudsbetingelser" - hoveddokumentet som rummer den samlede beskrivelse af udbuddet
 • "Kravspecifikation" - indeholder en beskrivelse af lovgrundlaget for Danskuddannelsen, formålet med Danskuddannelserne, målgrupperne for Danskuddannelsen samt kravene i forhold til undervisningskompetencer.
 • Bilag 2A. "Tilbudsliste" - Skabelon til brug for tilbudsgivers oplysninger om underkriteriet "pris"
 • Bilagene 2B - 2E. "Tilbudsbesvarelse". Skabeloner til brug for tilbudsgivers beskrivelse af tilbuddet i forhold til underkriterierne "Undervisning", "Samarbejde", "Fysiske rammer og kontakt" samt "Kompetenceudvikling"
 • Bilag 3. "Kontraktudkast" (ikke vedlagt dette punkt - udarbejdes efter valg af leverandør)
 • Bilag 4. "Oversigt over medarbejdere, som er omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse"

 

 

Vigtige fokuspunkter i udbudsmaterialet

Hoveddokumentet "Udbudsbetingelser" rummer den samlede beskrivelse af udbudsbetingelserne - herunder beskrivelse af udbuddets omfang, oplysninger om anvendelsen af "Lov om virksomhedsoverdragelse", vejledende tidsplan for udbuddets gennemførelse, bestemmelser omkring udelukkelse og egnethed, beskrivelseskrav i forhold til tilbuddets indhold samt tilbudsevaluering - herunder tildelingskriterium, underkriterier og evalueringsmodel mv.

 

Til brug for Udvalgets behandling af udbudsmaterialet skal opmærksomheden særligt henledes på følgende:

 

 • "Tilbudsevaluering" - beskrevet i kapitel 11, afsnittene 11.1 - 11.7
 • "Kontraktens løbetid" - beskrevet i kapitel 3, afsnit 3.3
 • "Lov om virksomhedsoverdragelse" - beskrevet i kapitel 4

 

 

Tilbudsevaluering

I "Udbudsbetingelser", kapitel 11 fremgår det, at tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og kvalitet", idet underkriterierne "Pris", "Undervisning", "Samarbejde", "Fysiske rammer og kontakt" samt "Kompetenceudvikling" indgår med en vægtning som følger:

 

 

Underkriterie

Vægtning

Pris

50%

Undervisning

20%

Samarbejde

15%

Fysiske rammer og kontakt

10%

Kompetenceudvikling

5%

 

De valgte underkriterier og vægtningen af disse afspejler det faktum, at Herning og Ikast-Brande Kommuner lægger afgørende vægt på at få adgang til et prismæssigt konkurrencedygtigt produkt - og samtidig sikre kvaliteten i forhold til undervisningens indhold, samarbejdet, de fysiske rammer og kontaktmuligheder og i forhold til at sikre kompetenceudvikling af underviserne.

 

I "Udbudsbetingelser", afsnit 11.3 - 11.7 motiveres de enkelte underkriterier, beskrivelseskravene i forhold til de enkelte underkriterier præciseres, og der redegøres nærmere for, hvordan Herning Kommune vil evaluere besvarelserne i de indkommende tilbud.

 

Kontraktens løbetid

Den eksisterende kontrakt med den nuværende leverandør "Lærdansk Herning" har en løbetid på 4 år med en indbygget option om en mulig forlængelse af aftalen i op til 2 x 1 år - en option, som Beskæftigelsesudvalget valgte at bringe i anvendelse, da Udvalget i 2018 besluttede at forlænge kontrakten med 2 år i perioden fra 1. maj 2019 - 30. april 2021.

 

I afsnit 3.3. i "Udbudsbetingelser" fremgår det, at Herning og Ikast-Brande kommuner ønsker at indgå en kontrakt med en løbetid på 6 år, idet der i kontrakten indskrives, at kontrakten i denne periode kan opsiges med 6 mdr. varsel af henholdsvis Herning og Ikast-Brande Kommuner.

 

Formålet med at indgå en kontrakt med en løbetid på 6 år og med et opsigelsesvarsel på 6 mdr. er dels at sikre en mere "langtidsholdbar" løsning på Danskuddannelsesområdet og samtidig minimere det ressourceforbrug, som er forbundet med gennemførelsen af udbud. Det foreslåede opsigelsesvarsel sikrer samtidig, at Herning Kommune kan komme ud af aftalen, såfremt leverandører ikke efterlever Kommunens forventninger til samarbejdet.

 

 

Lov om virksomhedsoverdragelse

I kapitel 4 i "Udbudsbetingelser" fremgår det, at Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002 (virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse.

 

Dette betyder, at de medarbejdere som varetager kerneopgaver i forhold til Danskuddannelsen 1, 2 og 3 hos nuværende leverandør, Lærdansk Herning, vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven med dertil følgende rettigheder ved overdragelse af opgaven.

 

I vedlagte bilag nr. 4 er angivet lønudgifter til de medarbejdere, som vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

 

Forudsætningerne for, at Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse er betinget af:

 

1. At nuværende leverandør tilkendegiver ønsket om, at medarbejderne omfattes af lov om virksomhedsoverdragelse

 

og

 

2. At Herning Kommune tiltræder, at lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse ved udbuddets gennemførelse

 

 

ad 1. Dansk Flygtningehjælp har i mail af 16. marts tilkendegivet følgende: "Da Dansk Flygtningehjælp i sin tid har overtaget opgaven med krav om virksomhedsoverdragelse, finder Dansk Flygtningehjælp det sagligt mest korrekt at dette også er et krav såfremt Dansk Flygtningehjælp ved udbuddet skal overgive opgaven til en anden leverandør. DFH anbefaler derfor at det gøres til et udbudskrav at virksomhedsoverdragelse er gældende".

 

ad 2. Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at Herning Kommune tiltræder, at lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse ved udbuddets gennemførelse - dels på baggrund af, at Dansk Flygtningehjælp i sin tid overtog opgaven med et krav om virksomhedsoverdragelse og dels ud fra det synspunkt, at anvendelsen af Lov om virksomhedsoverdragelse er med til at sikre adgangen til kompetente personaleressourcer ved eventuel overdragelse af opgaven til en ny leverandør.

 

 

Den kommende proces omkring udbuddet

Efter udvalgets behandling af sagen på dette møde forventes den videre proces gennemført som følger:

 

17. april: Annoncering af udbuddet

 

4. maj: Spørgefrist

 

7. maj: Svarfrist

 

15. maj: Tilbudsfrist

 

2. Juni: BSK-udvalget behandler de indkomne tilbud med henblik på valg af leverandør

 

Uge 23: Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet - herefter 10 dages standstill-periode

 

1. maj 2021: Kontraktstart

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender udbudsbetingelserne som beskrevet - herunder kontraktens varighed og opsigelsesvarsel, anvendelsen af "Lov om virksomhedsoverdragelse" samt det opstillede tildelingskriterium med de tilhørende underkriterier.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Nøgletallene er nu blevet opdateret med arbejdsstyrketallet for 2018. Det har betydning for de målinger, der er opgjort i andel af arbejdsstyrken - herunder også andelen af unge på offentlig forsørgelse.

 

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Rapporten er vedlagt dette punkt som bilag. 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden februar 2019 - februar 2020 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent februar 2020: Herning (3,5%). Hele landet (4,0%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i februar 2020 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men en højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken februar 2020: Herning (10,4%). RAR Vestjylland (11,3%). Hele landet (10,1%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden februar 2020 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2020: Herning (3,9%). Hele landet (4,0%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i februar 2020 en andel, der var lidt under niveau for RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken februar 2020: Herning (2,4%). RAR Vestjylland (2,5%). Hele landet (3,2%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i februar 2020 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2020: Herning (2,3%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i januar 2020 end samme måned sidste år.

Antal forløb januar 2020: 971 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken februar 2020: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i februar 2020 lavere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner februar 2020: Fleksjob (1.596). Ressourceforløb (293). Ledighedsydelse (266).

 

Førtidspension:

Der var 100 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i februar 2020 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner februar 2020: 3.762

 

Særligt om jobcenterindblik:

Vedlagt dette punkt er et notat om de nye bestemmelser om skærpet tilsyn og det dertilhørende nye jobcenterindblik på jobindsats.dk, samt en rapport med Herning Kommunes aktuelle placering i jobcenterindblikket.  

 

Særligt om udviklingen i ledighedstallene som følge af corona-situationen.

Vedlagt dette punkt er et overblik over udviklingen i antallet af ledige siden den 12. marts 2020. På mødet vil de nyeste ledighedstal blive fremlagt.

 

Pr. 6. april 2020 var status, at antallet af a-dagpengemodtagere siden 12. marts 2020 var steget med ca. 62%, kontant- og uddannelseshjælp med 11% og antallet af ledige fleksjobbere med ca. 31%. I alt en samlet nettotilvækst af ledige på ca. 940 fra den 12. marts til den 6. april 2020

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Vinni Viola Guldhammer  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af sociale regnskaber 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har den 20. august 2019 behandlet Herning Kommunes revisionsberetning nr. 17 af 15. juni 2019 vedrørende revision af de sociale udgifter, der omfatter statsrefusion mv. Med denne sag præsenteres Social og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse, der indeholder ministeriets konklusion på gennemgangen af revisionsberetningen.

 

Sagsfremstilling

Social og Indenrigsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen for 2018, der vedrører forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud omfattet af statsrefusion på Social og Ingenrigsministeriets område, herunder Beskæftigelsesministeriets.

 

Ministeriet bemærker, at det fremgår af revisionsberetningen, at revisor konkluderer, at Herning Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og Indenrigsministeriets område ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

 

Social- og Indenrigsministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsbereteningen på Beskæftigelsesministeriets område.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning,
at udvalget indstiller sagen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.