Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. december 2016
Mødested: Huset No7

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen efter refusionsomlægningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

På udvalgsmødet den 4. maj 2016 godkendte udvalget, med afsæt i det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet at genoptage arbejdet med styrkede prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen, og godkendte den fremlagte procesplan.

 

Udvalget præsenteres med denne sag for en status for arbejdet med prioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

Der er tidligere aftalt følgende plan for arbejdet:

 

 1. Mploy udarbejder en foranalyse
 2. Præsentation for ledergruppen i Beskæftigelsesafdelingen samt arbejde med med udpegning af potentialer - temadag gennemført den 3. juni 2016
 3. Præsentation for Beskæftigelsesudvalget samt drøftelse af principper for optimering af indsatser og effekter på udvalgsmødet 13. juni 2016
 4. Videre bearbejdning i Beskæftigelsesafdelingen - med involvering af ledere og medarbejdere
 5. Udvalget involveres løbende i arbejdet med status og forslag til prioriteringer.

 

Siden mødet i udvalget den 26. oktober har administrationen arbejdet videre med prioriteringsforslagene.

 

Alle anbefalinger og forslag fra Mploy er nu gennemgået af de relevante enheder, og der er taget stilling til om

 • der allerede er iværksat udvikling på området,
 • om enheden ønsker at arbejde videre med forslaget
 • om det er uafklaret (dvs om der skal analyseres nærmere på forslagets relevans)
 • om forslaget ikke er relevant.

 

De forslag der arbejdes videre med, er fordelt på alle enheder og ydelsestyper, og omhandler en stor del af de temaer, der blev taget op af mploy i foranalysen.

 

Enhederne er nu i gang med nærmere at beskrive de forslag, der arbejdes videre med, herunder at vurdere forslagene i forhold til om der er tale om:

 • effektivisering
 • prioritering
 • eller investering

 

Tilsvarende vurderes det om tiltaget / indsatsen er

 • forebyggende
 • tidlig indsats
 • afhjælpende
 • eller efterværn

 

De forslag, der arbejdes videre med, er indtil videre udmøntet i 31 konkrete beskrivelser, som er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

 

Forslagene fordeler sig som følger:

 

 

 

I forhold til de beskrivelser Udvalget så på mødet den 26. oktober, er der arbejdet videre med at kvalificere disse, der er kommet flere til, og alle skemaer er ændret, så der nu også for hvert forslag er anført, hvad "forslagets baggrund" er. Der er for de enkelte forslag udarbejdet de første økonomi overslag. Disse fremgår af de enkelte skemaer.

 

I det følgende er kort opsummeret, hvad de 31 beskrivelser handler om:

 

Prioriteringsforslagene for Beskæftigelses- og Ingegrationscenter (BIC) handler om:

 • Indsats til de langvarige kontanthjælpsmodtagere over 30 år, hvor det skønnes af få effekt
 • Efterværn til borgere, som kommer i job i forlængelse af virksomhedspraktik
 • Kombinere virksomhedpraktik med ordinær ansættelse i det antal timer, hvor borgeren er effektiv
 • Styrket indsats for at fastholde unge som uddannelsessparate
 • Afprøve Integrationssuddannelse som indgang til uddannelse eller arbejde på ældreområdet.

 

Prioriteringsforslagene for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB) handler om;

 • efterværn til unge aktivitetsparate i arbejde (ordinært arbejde eller job på særlige vilkår)
 • særlig indsats for gengangere på sygedagpenge
 • særlig indsats målrettet langvarige jobafklaringsforløb
 • særlig indsats for forsikrede ledige, der sygemeldes, eller borger der bliver ledig under sygemeldingen.
 • fokus på at ledige eller sygemeldte borgere ofte har andre sundheds- eller trivselsproblemer end ledighed / sygdom.
 • hvilken rolle køn spiller for tilknytningen til arbejdsmarkedet ved sygdom

 

Prioriteringsforslagene for Jobcentret handler om:

 • styrket og mere koordineret virksomhedsservice
 • optimering af formidlingen af jobs mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • for jobparate ledige arbejdes med at gøre indsatsen endnu mere målrettet ved forbedret screening og større differentiering af indsatsen
 • brug af ”småjobs” i større omfang, som en ny metode til indslusning eller vej tilbage til arbejde.
 • bedre opfølgning (efterværn), når ledige og sygemeldte går tilbage i job for at sikre effekten
 • Flexjob - bedre match
 • Øget brug af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud

 

Prioriteringsforslagene for Ungeenheden handler om:

 • Påbegyndelse af uddannelsesvejledning- og parethedsvurdering allerede i 5./6. klasse
 • Investering i uddannelsesvejledning af unge 18-25 årige
 • Særlig indsats for unge mødre
 • Nye tilbud til de 15-17 årige, der dropper ud af uddannelse 
 • Bedre opfølgning på praktikker, for at fastholde den unge og øge muligheden for ordinær ansættelse

 

 

Der vil på mødet blive givet et oplæg til drøftelse af forslagene. Der vil blive taget udgangspunkt i følgende rækkefølge;

 1. først drøftes forslag, der er vurderet som effektiviseringsforslag, herunder de økonomiske vurderinger
 2. dernæst drøftes de forslag, der er vurderet som prioriteringer, herunder de økonomiske vurderinger
 3. til sidst drøftes investeringsforslagene med de tilhørende økonomiske vurderinger.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på bemærkninger.

Beslutning

Udvalget drøftede oplægget. På baggrund af de faldne bemærkninger udarbejder administrationen oplæg til beslutning til næste møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Tilrettelæggelse af forløbet for unge flygtninge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

Under punktet præsenteres Udvalget for et forslag til en omlægning af forløbet for unge flygtninge, aktuelt forankret i "Ungdomsklassen".

 

Det indstilles til udvalget, at Udvalget godkender forslaget til omlægning af forløbet for unge flygtninge som præsenteret i sagen og på mødet.  

 

Leder af Beskæftigelse- og Integrationscenter Bente Hjorth deltager i mødet under sagens behandling.

 

Sagsfremstilling

Tilrettelæggelse af forløbet for unge flygtninge

 

På Udvalgsmødet den 7. september modtog Beskæftigelsesudvalget en orientering om de vigtigste lovgivningsmæssige ændringer på flygtningeområdet. Beskæftigelsesafdelingen redegjorde for arbejdet med implementering af lovgivningen, og Udvalget drøftede et konkret forslag til implementering af de nye bestemmelser.

 

På dette møde skal Udvalget drøfte den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen for unge flygtninge, uledsagede flygtningebørn og andre indvandrere mellem 16 og 25 år, som ikke har gennemført et dansk folkeskoleforløb.

 

 

Den hidtidige beskæftigelsesrettede indsats for unge flygtninge

Siden 1998 har den beskæftigelsesrettede indsats for unge flygtninge været forankret i forløbet ”Ungdomsklassen” v/ Lærdansk, Herning.

 

Forløbet ”Ungdomsklassen” er et heldagstilbud for unge flygtninge, uledsagede flygtningebørn og andre indvandrere mellem 16 og 25 år, som ikke har gennemført et dansk folkeskoleforløb. 26 – 29 årige i samme målgruppe har mulighed for at deltage i forløbet efter konkret vurdering af det individuelle behov.

 

Forløbet på ”Ungdomsklassen” består af følgende delelementer:

 

 • 15 timers danskundervisning pr. uge (obligatorisk Danskuddannelse)

 

 • 15 timers skolekompenserende fag – herunder kultur- og samfundsfag, matematik, engelsk, IT og idræt

 

Undervisningen i de skolekompenserende fag ligger så tæt som muligt op af det, kursisterne senere hen bliver mødt med i ungdomsuddannelserne – eksempelvis lejrskole, emne-, gruppe- og projektarbejde samt samfundsrelevante emner og dansk debatkultur.

 

”Kultur og samfundsfag” er bredt funderet, og skal i bred forstand ruste de unge til et liv i Danmark – i faget indgår blandt andet ”Seksualundervisning”, ”rollemønstre”, ”antiradikalisering”, ”afkriminalisering”, ”ligestilling”, ”misbrugsproblematikker” samt ”sundhed og trivsel”. 

 

 

Behov for at tilpasse forløbet for unge flygtninge

Som følge af de seneste lovgivningsmæssige ændringer er der behov for at tilpasse forløb ”Ungdoms klassen”, således at tilbuddet kombinerer sprog og praktik, idet følgende bestemmelser skal lægges til grund:

 

 • Alle flygtninge er som udgangspunkt jobparate de første 3 mdr. – manglende sproglige færdigheder er ikke en barriere

 

 • Alle jobparate skal om muligt påbegynde virksomhedsrettet tilbud 14 dage efter modtagelsen, dog senest 30 dage efter modtagelsen – og senest når integrationsprogrammet påbegyndes

 

 • Jobparate skal i virksomhedspraktik af 4 – 13 ugers varighed min. 15 timer ugentligt – max. 6 uger imellem tilbuddene

 

 • Aktivitetsparate - mulighed for at give forberedende forløb de første 6 mdr. men herefter kun tilbud som virksomhedsrettede tilbud af 13 ugers varighed

 

Endvidere fremgår det af lovgivningen, at integrationsprogrammet skal tilrettelæggelse med henblik på, at udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år og, at jobparate udlændinge skal være aktivt jobsøgende, jf. Integrationslovens § 19 og § 26a, stk. 1.

 

 

Forslag om nyt forløb for unge

Beskæftigelses- og Integrationscentret (BIC) og Lærdansk har drøftet mulighederne for at tilrette forløbet ”Ungdomsklassen”, således at tilbuddet fremadrettet kombinerer sprog og praktik.

 

På mødet præsenteres Udvalget for et konkret forslag til den fremtidige tilrettelæggelse af forløbet. Modellen er bygget op omkring følgende elementer:

 

1.      Et fælles intro-forløb på 2 – 4 uger for alle unge flygtninge: Undervisning i dansk, engelsk, matematik, IT og dannelse.

 

         I denne periode screenes deltagerne på baggrund af uddannelsesmæssig baggrund, medbragt skolebaggrund samt faglige og personlige kompetencer.

 

2.      Afhængig af screeningresultatet følger flygtningen enten

 

a)      ”Uddannelsessporet”

         Forløbet indledes med et 11 ugers skoleophold. Herefter følger kursisterne skiftevist 8 uger med 2 dage i praktik og 3 dages undervisning pr. uge efterfulgt af 6 ugers skoleophold.

 

         Forløbet kan have en varighed af op til 1,5 år, og er meritgivende i forhold til påbegyndelse af ordinære uddannelsesforløb - herunder VUC. Kursisterne er jobsøgende under forløbet.  

 

Eller

 

b)      ”Branchepakker”  

         Forløbet indledes med 11 ugers danskundervisning, deltagelse i branchepakker samt 7 timers supplerende fag ugentligt. Herefter følger kursisterne skiftevist 8 – 13 uger med 2-3 dage i praktik og 2-3 dage danskundervisning

         samt 7 timer supplerende fag ugentligt efterfulgt af 6 uger praktikforberedelse bestående af undervisning i dansk, deltagelse i branchepakker samt 7 timer supplerende fag ugentligt.

       

         Kursisterne er jobsøgende under hele forløbet.  

 

 

Vigtige erfaringer fra forløbet ”Ungdomsklassen”

Erfaringerne viser, at det i høj grad er lykkedes de tidligere deltagere i projekt ”Ungdomsklassen” at finde en plads på det danske arbejdsmarked eller i det danske uddannelsessystem – enten i form af et fast job, via uddannelse igennem et lærlinge-/ elevforløb eller ved påbegyndelse af en ordinær uddannelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender den foreslåede model for gennemførelse af forløbet ”Unge på vej”.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-20-16 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Tilsynet med Danskuddannelsen 2014 - 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres Udvalget for rapporten over Herning Kommunes tilsyn med Danskuddannelsen i perioden fra december 2014 til december 2016.

 

Det indstilles til udvalget, at Udvalget godkender den fremlagte rapport over tilsynet med henblik på, at denne fremsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 

Leder af Beskæftigelse- og Integrationscenter Bente Hjorth deltager i mødet under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Bestemmelserne omkring kommunernes tilsyn med Danskuddannelsen er fastlagt i kapitel 8 i "Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.". Af vejledningen fremgår det blandt andet, at tilsynet skal omfatte et pædagogisk-, et administrativt- og et økonomisk tilsyn og, at kommunerne hvert 2. år skal udarbejde en rapport over det gennemførte tilsyn.

 

I tillæg til bestemmelserne i ovennævnte vejledning har Styrelsen for International Rekruttering og Integration fremsendt vedlagte "Informationbrev om kommunalbestyrelsens tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl" af 26. september 2016, hvor i Styrelsen anmoder kommunerne om, at tilsynsrapproten i 2016 særligt belyser en række nærmere angivne forhold.

 

Vedlagte rapport over Herning Kommunes tilsyn med Danskuddannelsen rummer en indledende beskrivelse af rapportens fokus og struktur, en gennemgang af tilsynets forankring samt en redegørelse for det udførte pædagogiske-, administrative og økonomiske tilsyn.

 

Sammenfattende konkluderer rapporten, at der eksisterer et meget velfungerende samarbejde imellem Herning Kommune og leverandøren Lærdansk Herning. Lærdansk stiller velvilligt oplysninger til rådighed til brug for det pædagogiske-, det administrative- og det økonomiske tilsyn, og tilsynet har ikke givet anledning til alvorlige påtaler over for leverandøren Lærdansk.

 

Det skal anføres, at den udmeldte frist for fremsendelse af tilsynsrapporten er fastsat til 1. december. Herning Kommune har meddelt Styrelsen for International Rekruttering og Integration, at det ikke vil være muligt at færdiggøre tilsynsrapporten til den udmeldte tidsfrist og, at tilsynrapporten udvalgsbehandles den 14. december, hvorefter rapporten fremsendes til Styrelsen. Styrelsen har godkendt dette.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget godkender den fremlagte rapport over tilsynet med Danskuddannelsen i perioden 2014 - 2016.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om portal til formidling af kontakten imellem boligudlejere og flygtninge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om etableringen af portal til formidling af kontakten imellem boligsøgende flygtninge og boligudlejere.

 

Leder af Beskæftigelse- og Integrationscenter Bente Hjorth deltager i mødet under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har på tidligere møde besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationscentret (BIC) i en forsøgsperiode skal påtage sig at formidle kontakt imellem boligsøgende flygtninge og boligudlejere, som specifikt ønsker at udleje boliger til flygtninge.

 

På baggrund af Udvalgets beslutning har BIC oprettet en portal på Herning Kommunes hjemmeside. Portalen er opbygget og fungerer efter følgende principper:

 

 • Udlejere registrerer ledige lejemål på et elektronisk registreringsskema - skemaet indeholder udlejers kontaktoplysninger samt oplysninger om lejemålets adresse, lejemålets størrelse, antal rum, indskudsbeløb, månedlig husleje mv.

 

 • Når udlejer har afsluttet sin registrering af det ledige lejemål, sendes der en kopi af skemaet til én medarbejder i BIC og én medarbejder hos Lærdansk

 

 • Medarbejderen hos BIC og Lærdansk videregiver oplysninger om ledige lejemål til de flygtninge, som måtte være interesseret i disse

 

 • Såfremt flygtningen ønsker nærmere oplysninger om et konkret lejemål kontakter denne herefter selv udlejer

 

Portalen på hjemmesiden indeholder - udover registreringsskemaet - en kort orientering til udlejere og lejere om ordningen. Heraf fremgår det ligeledes, at alle lejeaftaler og kontrakter indgås på udlejers og lejers eget ansvar og i henhold til almindelig gældende lovgivning.

 

Det skal anføres, at Beskæftigelsesafdelingen har udsendt en orienteringsmail om registreringsordningen til de udlejere, som tidligere har rettet henvendelse til Herning Kommune med et ønske om at udleje boliger til flygtninge.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Beskæftigelsesplan 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges andet udkast til Beskæftigelsesplanen for 2017. Det indstilles, at udvalget godkender Beskæftigelsesplanen for 2017.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 13. juni 2016 fastsatte udvalget de politiske temaer og årsmål for 2017.

 

Siden juni-mødet har administrationen arbejdet med at formulere beskæftigelsesplanen for 2017. Arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2017 blev igangsat med et kick-offarrangement for beskæftigelsesafdelingens ledere den 1. september 2016.

 

Her blev lederne præsenteret for hvilke beskæftigelsesmæssige udfordringer Herning Kommune står overfor de kommende år, og der blev efterfølgende arbejdet med de første input til beskæftigelsesplanen for 2017, ligesom der også blev givet input til administrative årsmål.

 

Udvalget behandlede på møde den 26. oktober forslag til Beskæftigelsesplan 2017. Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med forslaget ud fra de faldne bemærkninger.

 

Beskæftigelsesudvalget ønskede blandt andet et tydeligere fokus på det fremadrettede i planen.

 

For at imødekomme dette, er den tidligere opbygning ændret og materialet er nu delt op i to dele;

 

 1. Selve Beskæftigelsesplan 2017, der er beskrivelsen af "Hvad vil vi i 2017?" og "hvad gør vi i 2017" - dvs. mål for 2017 og de nye initiativer og tilgange, der iværksættes i 2017.
 2. Beskæftigelsesplanens baggrund; der indeholder beskrivelse af udfordringsbilledet og beskrivelse af den eksisterende indsats.

 

Samtidig arbejdes der med, at det samlede materiale kan præsenteres dynamisk på www.herning.dk.

 

På mødet i udvalget gives oplæg til uddybende drøftelse af Beskæftigelsesplan 2017.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2017 med tilhørende materiale (Beskæftigelsesplanens baggrund).

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering om finanslovsaftale og satspuljeaftale på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgik d. 18. november 2016 Aftale om finansloven for 2017. Med aftalen sættes særligt fokus på styrkelse af sundhedsindsatsen og bedre ældrepleje, samtidig med at der strammes op på udlændingeområdet og danskerne sikres en lettere og mere tryg hverdag.

 

I november 2016 blev der ligeledes indgået satspuljeaftaler for 2017. Satspuljeaftalerne for beskæftigelsesområdet samt Integrationsområdet får særlig betydning for Beskæftigelsesudvalgets arbejdsområde.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges hovedpunkterne fra Finanslovsaftalen samt satspuljeaftalerne for beskæftigelses- og integrationsområdet. Hovedpunkterne der fremlægges er de områder, der har særligt betydning for Beskæftigelsesudvalgets arbejdsområde.

 

Hovedpunkter i Finanslovsaftalen for beskæftigelsesområdet:

 

 • Strammere regler for udlændingeområdet
 • Mere fleksible barselsregler for selvstændige
 • Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser

 

Hovedpunkter i satspuljeaftalen for beskæftigelsesområdet:

 

 • Ekstra hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse
 • Styrket håndholdt indsats i ressourceforløb
 • Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap

 

Hovedpunkter i satspuljeaftalen for integrationsområdet:

 

 • Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering
 • Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
 • Øvrige initiativer på integrations- og boligområdet (bl.a. i forhold til beskæftigelse og den frivillige integrationsindsats)

 

Aftalerne vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-12-16 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Projekt Sårbare unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der foreligger projektbeskrivelser for fire konkrete projekter under projekt "Sårbare unge".

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august 2015 det tværorganisatoriske udviklingsprojekt, Sårbare unge. Formålet med projektet er, at Herning Kommune gennem investering i de sårbare unge skal forebygge marginalisering og afhængighed af sociale tilbud. Der skal arbejdes målrettet og konkret mod fastholdelse af tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

 

Projektet blev præsenteret og drøftet på en minikonference for politikere fra de tre udvalg 15. juni 2016. Konklusionen på minikonferencen var, at forvaltningerne forpligtede sig til at fremlægge konkrete forslag til handlinger, som kan iværksættes fra 2017.

 

På den baggrund fik Byrådet på Budgetkonferencen 29. august 2016 en kort præsentation af fire konkrete projekter. De tre fagudvalg så sidst sagen i september 2016, hvor skitserne til de fire projekter blev præsenteret.

 

Der foreligger nu egentlige projektbeskrivelser for de fire projekter til fagudvalgenes godkendelse. Projektbeskrivelserne er vedlagt som bilag. Nedenfor beskrives formålet med hvert af projekterne:

 

Bo, Uddannelse, Job

Formålet med projektet er at skabe sammenhæng i vejen fra skolegang over uddannelse og til beskæftigelse for de unge, som efter grundskolen ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse. Det er forventningen, at det vil være muligt at udnytte den enkelte unges potentiale til at mestre voksenlivet, herunder blandt andet at kunne forsørge sig selv i så høj grad som muligt. Samtidig vil det give den unge og dennes forældre et mere gennemskueligt forløb i overgangen fra barn til voksen.

 

Projektet er rettet mod målgrupperne for Ungdomscenter Knudmosens Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse og Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelses Ungeindsats og Next Job.

 

Konkret vil den unge opleve et samlet team, der sikrer en koordineret, sammenhængende indsats i overgangen fra barn til voksen.

 

Projektgruppen arbejder med at dyrke de gode relationer mellem tilbuddene og den proces, der er iværksat lederne imellem. På den baggrund anbefales, at den endelige beslutning om organisering af indsatserne for målgruppen udsættes, og at projektgruppen fortsætter samarbejdet om at opnå synergi og effektivitet i og på tværs af indsatserne for målgruppen.

 

Unge på kanten

Projektets formål er at udvikle en indsats, som retter sig mod kriminalitetstruede unge samt unge, der er i risiko for at havne i usunde miljøer og som dermed skal have hjælp til at skifte retning i livet. Projektet er et samarbejdsforum, hvor repræsentanter for kommunen og politiet mødes i et team og laver en fælles handleplan i samarbejde med den unge og den unges familie.

 

Konkret tages udgangspunkt i metode ("Signs of Safety"), som anvendes med inspiration fra København og Aarhus Kommuner.

 

Resultatet af projektet forventes at være færre unge, som kommer i så alvorlig mistrivsel, at de ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

25 familier

I dette projekt er der fokus på at opnå en bedre koordinering af indsatsen på tværs af afdelinger og forvaltninger.

 

Formålet er således at undersøge, om den kommunale indsats til 25 udvalgte familier er hensigtsmæssig ud fra en helhedsbetragtning, og at beskrive en alternativ indsats, hvis det vurderes ikke at være tilfældet. Projektet vil på sigt sikre bedre forløb for de familier, som "går på tværs" af afdelinger og forvaltninger, idet projektet vil give organisationen input om modeller, som kan anvendes i praksis for at understøtte den tværgående koordinering.

 

Sociale partnerskaber

Omdrejningspunktet for projektet er, at der skal etableres og udvikles sociale partnerskaber.

 

Målgruppen for de sociale partnerskaber er de borgere, som ikke profiterer af de kommunale tilbud. Men projektet handler i lige så høj grad om evnen til at ændre på egne (kommunale) tilgange.

 

Idéudviklingen, projektstyringen og økonomien bag projekterne skal kobles til de ledere og medarbejdere i driften, som skal håndtere problemerne.

 

Indstilling

Direktørerne for Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget godkender, at projekterne som beskrevet i projektbeskrivelserne sættes i gang,
at endelig beslutning om organisering af indsatserne i projekt Uddannelse, Job, Bolig udsættes,
at aktørerne i projektgruppe Uddannelse, Job, Bolig fortsætter samarbejdet om at opnå synergi og effektivitet i og på tværs af indsatserne for målgruppen, som angivet i projektbeskrivelsen, med inddragelse af stadig flere nære samarbejdsrelationer.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-P20-7-16 Sagsbehandler: Christiane Bundegaard Petersen  

Social Investering i Vækst - projektdeltagelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Liner Christensen, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Den Sociale Kapitalfond inviterer Herning Kommune til at deltage i et projekt, hvor målrettet social forretningsudvikling er udgangspunkt for en markant økonomisk vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Formålet med projektet matcher byrådets prioritering i budgetforliget 2017, at udvikle og implementere socioøkonomiske initiativer og tidlige sociale investeringer.

Ikast-Brande og Kolding kommuner er inviteret sammen med Herning Kommune. Hver kommune har mulighed for at deltage med 4 maksimalt virksomheder. De 4 virksomheder kan se frem til en vækst på 25 % og 5 nye medarbejdere, hvoraf de 3 er en form for beskyttet beskæftigelse. Indsatsen kræver en kommunal investering på 150.000 kr. pr. virksomhed i 2017 og yderligere 50.000 kr. pr. virksomhed i 2018, hvis succeskriterierne er opnået.

 

Sagsfremstilling

Social Investering i Vækst

Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale investeringsselskab etableret i 2011 af TrygFonden, som erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.

Fondens formål er at skabe bedre muligheder for udsatte ledige på arbejdsmarkedet. Det gør den ved at investerere i og kompetenceudvikle virksomheder indenfor social forretningsudvikling.

Socialt ansvar kan øge væksten markant i SMV’er, viser resultaterne fra to af Den Sociale Kapitalfonds acceleratorprogrammer. Programmerne er afprøvet i 54 SMV’er i Danmark og evalueret via KPI et år efter indsatsen.

 

Resultaterne fra denne evaluering viser, at

 • Virksomhederne gennemsnitligt oplever en økonomisk vækst på 25 %
 • Virksomhederne gennemsnitligt etablerer 5 nye jobs fordelt med 2 ordinære jobs og 3 jobs til udsatte grupper.

 

Den Sociale Kapitalfond ønsker at gennemføre et nyt pilotprojekt med deltagelse af flere kommuner, og gerne en klynge af kommuner fra hhv. Jylland og Sjælland. Fra Jylland er Kolding, Herning og Ikast-Brande kommuner blevet kontaktet.

 

Acceleratorprogrammerne er på grund af de gode resultater blevet til projektet Social Investering i Vækst. Her tilbydes 12 SMV'er et tilsvarende forløb. De 12 virksomheder er fordelt på 3 kommuner: Herning; Ikast-Brande og Kolding. Ved et koncentreret fokus på virksomhedernes sociale profil, sigter projektet på at opnå vækst i omsætning og antal medarbejdere, som svarer til de forudgående acceleratorprogrammer.

 

Projektet kræver en kommunal social investering på 150.000 kr. per virksomhed i 2017 for deltagelse i projektet. Såfremt målet om 25 % vækst og 5 nye jobs i virksomhedklyngen opnås, øges den kommunale betaling med yderligere 50.000 kr. pr. virksomhed, som forfalder i 2018. Den Sociale Kapitalfond rejser et tilsvarende beløb i pilotprojektet, da indsatsen koster 400.000 kr. i alt.

 

Forløbet i acceleratorprogrammerne begynder med en åben ansøgnings proces, hvorefter SMV'erne screenes for vækstpotentiale og de udvalgte går videre til acceleratoren. Det første halve år er intensivt. En konsulent fra Den Sociale Kapitalfond møder op en dag om ugen i virksomheden. I det efterfølgende halve år møder konsulenten op i virksomheden en gang om måneden. Indsatsen går blandt andet ud på at gøre virksomhederne i stand til at tage et større socialt ansvar, og herigennem øge deres vækst.

 

De lokale erhvervsråd indgår i denne screeningsfase, og der er ligeledes mulighed for at følge konsulenten fra Den Sociale Kapitalfond, når konsulenten arbejder hos de lokale virksomheder. På den måde opnås en lokal viden om denne måde at arbejde på, og erhvervsrådene vil også kunne følge op på de virksomheder, som måske ikke er helt klar til at deltage i programmet.

 

Modellen er målrettet SMV’er, som får individuelle forløb med forretningsudvikling og social forretningsudvikling, men formålet med modellen er både at øge vækst i SMV’er og få flere ledige i job. I dag er det kun ca. 1/3 af de små og mellemstore virksomheder der tager et socialt ansvar og ansætter udsatte ledige.

 

Modellen Social Investering i Vækst med social bundlinje er interessant og lovende, fordi den kombinerer den finansielle tænkning: ”afhængigt af risikoen skal indsats og investering give afkast” med den sociale og samfundsopbyggende: ”alle bidrager, med det de kan og får hjælp til det, de ikke kan”. Modellen understøtter således udvikling og implementering af socioøkonomiske initiativer blandt andet tidlige sociale investeringer, som Byådet med budgetforliget 2017 ønsker at fokusere på.

 

Det interessante ved modellen er netop, at vækst og socialt ansvar kan kombineres. De grupper af udsatte ledige, som projektet skal have fokus på, er derfor ikke de borgere, som har oplevet kort ledighed, og som kun har få barrierer for at komme i job igen. Fokus skal være på de borgere, som er længst muligt væk fra arbejdsmarkedet.

 

Modellen afprøves i praksis januar til december 2017. Dertil kommer en opfølgningsperiode på 12 måneder. Den Sociale Kapitalfond har fået Advokatfirmaet Accura til at vurdere, hvorvidt det er lovligt for kommunerne at indgå i dette projekt. Konklusionen er, at kommunerne lovligt kan deltage i projektet.

   

Økonomi

Udgiften til projektet er fordelt over to år med 150.000 kr. per virksomhed i 2017 og 50.000 kr. per virksomhed der lykkes i 2018. Ved deltagelse af maksimalt 4 virksomheder fra Herning Kommune er udgiften i alt 600.000 kr. i 2017 og maksimalt 200.000 kr. i 2018.

 

Der er i 2016 et restbudget på serviceområde 20, 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer på 618.420 kr., som kan disponeres til finansiering af udgiften på 600.000 kr. i 2017 fordelt på hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme og Beskæftigelsesudvalgets ramme.

 

Udgiften på 50.000 kr. per virksomhed i 2018, bliver aktuel idet tilfælde, at der i virksomhedesklyngen opnås 25 % vækst og 5 nye medarbejdere, der fastholdes i minimum 1 år. Hvis projektet bliver en succes ifølge de objektive kriterier finansieres udgiften på maksimalt 200.000 kr. i 2018 inden for Beskæftigelseudvalgets ramme.

 

Beskæftigelsesudvalget behandler sagen den 14. december.

 

Økonomi og Erhvervsudvalget behandler sagen den 16. januar, hvor der indstilles:

 

at projektet tiltrædes med 4 virksomheder i 2017,

 

at Økonomi og Erhvervsudvalget bevilliger 600.000 kr. i 2017, som finansieres af Serviceområde 20, 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer, konto 663-00-094-03, hvor der i 2016 er et restbudget på 618.420 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget finansierer udgiften i 2018 på maksimalt 200.000 kr. Udgiften finansieres af serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

 

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Generel bemærkning til nøgletallene

Integrationsydelse er nu indarbejdet i nøgletalsarket sammen med kontant- og uddannelseshjælp og indgår nu også i beregningen af ungeledigheden. Derudover er arbejdsmarkedsydelse nu omdøbt til ydelser efter opbrugt dagpengeret og indeholder nu også modtagere af kontantydelse. I rapporten er der desuden blevet indarbejdet en tabel med et overblik over fuldtidspersoner seneste måned og samme måned sidste år.

 

NB. Pga. problemer med indberetning af data fra Herning Kommune til jobindsats, er størstedelen af tallene fra jobindsats kun til og med september måned. Det forventes, at fejlen er løst medio december.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden oktober 2015 - oktober 2016 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent oktober 2016: Herning (2,3%). Hele landet (2,8%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at ungeledigheden har været faldende i både Herning og hele landet i perioden marts-juli 2016, men at ungeledigheden i Herning Kommune fortsat er højere end landsgennemsnittet. Ungeledigheden i september var lidt højere end samme måned sidste år.

Ungeledighed september 2016: Herning (11,0%). Hele landet (9,9%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har i hele perioden siden september 2015 haft en væsentligt lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed. Andel af arbejdsstyrken september 2016: Herning (5,0%). Hele landet (5,5%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, men Herning har i de seneste 6 måneder af perioden haft en andel, der er lidt højere end Vestjylland som helhed.

Andel af arbejdsstyrken oktober 2016: Herning (2,3%). RAR Vestjylland (2,1%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune har i perioden december 2015 til september 2016 haft en marginalt højere andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed

Andel af arbejdsstyrken august 2016: Herning (2,3%). Hele landet (2,2%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i august 2016 end samme måned sidste år.

Antal forløb august 2016: 823 forløb

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i september 2016 var lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner september 2016: Fleksjob (1.163). Ressourceforløb (253). Ledighedsydelse (211)

 

Førtidspension:

Der var 76 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i november 2016 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner november 2016 : 3.838

 

Særligt om integrationsområdet:

Vedhæftet dette punkt er en rapport med nøgletal for integrationsområdet i Herning Kommune. Rapporten kan også findes på nøgletalssiden på herning.dk

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er øget med 106 procenpoint i perioden januar 2015 til november 2016. En del af forklaringen på dette kan være, at integrationsperioden nu kan vare i op til 5 år mod 3 år tidligere.

Antal borgere november 2016: 424

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2016 kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab november 2016: 69%

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år november 2016: 47%

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til udvalgets møde i februar udarbejdes uddybende talmateriale om ungeledigheden.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-2-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Ændring af mødekalender - udvalgsmødet d. 31. maj 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgsmødet d. 26. oktober 2016 blev det besluttet at udvalgsmødet d. 31. maj 2017 forsøges flyttet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgsmødet skal afholdes i perioden 29. - 31 maj.

 

Mandag d. 29. maj afholdes udvalgsmøde i Teknik og Miljøudvalget, og tirsdag d. 30. maj afholdes udvalgsmøde i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Administrationen foreslår at mødet afholdes tirsdag d. 30. maj kl. 13.00

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at mødet flyttes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Til kommende møde i udvalget udarbejdes notat der sammenligner arbejdsmarkedstilknytningen for henholdsvis yngre og ældre kvinder med anden etnisk baggrund, kvinder med dansk baggrund og mænd med anden etnisk baggrund.