Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1136-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Midtvejsevaluering af KVIS - Projektet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Jobcenter Herning modtager midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til projektet "Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere" - i daglig tale KVIS - projektet
 
Projektet har til formål at afprøve en beskæftigelsesrettet indsats med styrket virksomhedsrettet fokus for sygedagpengemodtagere. Projektet løber fra 1. oktober 2011 til 31 marts 2013.
 
Konsulentfirmaet DISCUS evaluerer projektet og har lavet en midtvejsevaluering. Det tilgængelige data, som DISCUS har haft til rådighed for evalueringen er fra perioden fra 1. oktober 2011 og frem til uge 8 i 2012. Der orienteres med dette punkt om DISCUS evalueringen.

 

Endvidere orienteres om fremdriften af projektet igennem de seneste 7 måneder set ud fra CEBs og Sygedagpengeafdelingens vinkler.

 

Projektleder Anette Feldborg og områdeleder Torben Hansen deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund:
Der har i flere år været fokus på sygedagpengeområdet i Beskæftigelsesplanen ligesom der igennem det offentlige private samarbejde har været fokus på udviklingen af sygedagpengeområdet. Det var derfor helt i tråd hermed, at Jobcenter Herning i 2011 ansøgte om at indgå i KVIS - projektet. Jobcenter Herning modtager maksimalt et tilskud på 3.286.600 kr. Projektet afvikles i et nært samarbejde mellem Jobcenter Herning og CEB (Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse).

Overordnet mål for forsøgsprogrammet:
Forsøgsprogrammet overordnede mål er defineret af Arbejdsmarkedsstyrelsen: "At afprøve en beskæftigelsesrettet indsats med særligt fokus på en tidlig, tværfaglig afklaring af arbejdsevnen, en individuel opfølgningsplan og en beskæftigelsesrettet indsats for sygedagpengemodtagere. Sigtet hermed er at afprøve, om en mere intensiv indsats fremmer en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet"

Projektets målsætninger:

 • At 80 % forventes at vende tilbage til ordinært arbejde (sygemeldte borgere med arbejdsgiver)

 • At 80 % forventes at komme i virksomhedspraktik (sygemeldte uden arbejdsgiver)

 • At sygemeldingens varighed afkortes

 • At borgeren ved en selvvurdering på en skala fra 1 - 10 har flyttet sig 5 trin

 • At indgå 8 - 10 samarbejdsaftaler med virksomheder

 • At medarbejderne får en øget oplevelse af at lykkes med sit job

 • At teste nytteværdi af, at inddrage faglige specialister fra det psykiatriske felt

 • At skaffe os mere viden om, hvordan vi udøver det gode samarbejde

Målgruppe for forsøget:
Sygemeldte borgere i kategori 2, hvor sygdommen er af psykisk karakter. Kategori 2 betyder, at der er risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko, hvad angår arbejdsevnen. Borgeren har været sygemeldt i op til 8 uger, når pågældende visiteres fra Jobcentret til CEB enten på fuld tid eller delvist raskmeldte. Jobcenter Herning indgår i forsøget med 250 borgere i hele projektperioden.

Indsatsen:
Forsøgsprogrammet skal sikre en tidlig og tværfaglig udredning, individuel udformet opfølgningsplan og koordinering af indsatsen med fokus på job. Indsatsen kører i 3 spor, som er beskæftigelse, sundhed og sociale forhold i prioriteret rækkefølge. Den prioriterede rækkefølge sikrer at beskæftigelsessporet med det virksomhedsrettede fokus altid er omdrejningspunktet og de øvrige spor indarbejdes som supplement, der hvor det er nødvendigt for at nå målet om at vende tilbage til arbejdspladsen eller at etablere virksomhedspraktik.
Obligatorisk indhold i et forløb:

 • 1. samtale inden 8. uge i jobcentret (visitation)

 • CEB afholder samtale inden 1 uge fra visitationen

 • Tidlig lægefaglig sparring ved psykiatrisk speciallæge

 • Fastholdelseskonsulent tager kontakt til arbejdsgiver m.h.p. forventningsafstemning

 • Aftale med jobkonsulent senest 3 dage efter 1. samtale på CEB for borgere uden arbejdsgiver

 • Opfølgningsplan, der beskriver de aktiviteter, der skal foregå med detaljeret beskrivelse af formål, mål, delmål og procesmål og ansvarlig for hvem der gør hvad i de 3 spor:
  - Beskæftigelsessporet
  - Sundhedssporet
  - Det sociale spor

 • Optrapningsplan ved delvis genoptaget arbejde og virksomhedspraktik

 • Orienteringsbrev til egen læge

 • 14 dages kontakt med den sygemeldte borger

 • 4 x webregistrering igennem en borgers forløb

Midtvejsevaluering:

DISCUS har lavet en midtvejsevaluering i alle 14 projektkommuner og som tidligere nævnt baseret på den data, der var til rådighed i uge 8 i 2012. På måletidspunktet er antallet af sygemeldte i projektet, lavt idet visitation til projektet fortsætter frem til 31. oktober 2012. Det betyder, at effekterne vil kunne påvirkes at selv få personers afgang. På  målingstidspunktet har hele målgruppen endnu ikke har fået indsatsen og derfor kan effekten ikke følges i tilstrækkeligt mange uger til at kunne måle effekten fuldt ud.


For Hernings vedkommende er opstarten udskudt til 1. november 2011 og i uge 8 er der 64 borgere visiterede. På dette tidspunkt er implementeringen igangsat, dog er tilbudsviften ikke fuldt implementeret, og de forskellige fagspecialer er for alles vedkommende endnu ikke ansat.

Generelle konklusioner for alle 14 kommuner:

 • Projekterne har generelt positive erfaringer med den tidlige tværfaglige indsats.

 • Arbejdspladsens deltagelse i den tidlige tværfaglige afklaring bør prioriteres.

 • Der er et potentiale i, at udvikle et enkelt værktøj til, at socialfaglig rådgiver sammen med sygemeldte og arbejdsgiver formulerer mål og delmål og løbende gør status sammen.

 • Projekterne oplever succes med virksomhedsindsatsen - særligt når perspektivet kan være jobfastholdelse

 • Øget anvendelse af virksomhedspraktik forud for delvis eller hel raskmelding kan fremrykke tilbagevenden og øge antallet af borgere, der vender tilbage til egen arbejdsplads

 • Øget anvendelse af virksomhedspraktik til sygemeldte ledige vil kunne bidrage til, at flere sygemeldte ledige vender direkte tilbage til arbejdsmarkedet frem for ledighed

 

DISCUS: Herning projektets udfordring

Projektets største udfordring er etablering af virksomhedsforløb, særligt for sygemeldte ledige, der udgør en større gruppe en forventet. Udfordringen bestå ikke i at finde virksomhedspraktikpladserne, men i at motivere borgerne til at deltage i virksomhedspraktik. Indsatsgruppen oplever, at mange borgere har svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet.

 

Den foreløbige samlede konklusion for alle 14 projekter er at indsatsen i KVIS programmet virker. Det er evaluators vurdering at de 3 elementer i forsøgsprogrammet virker hver for sig, men at det især er kombinationen af elementerne, der for alvor styrker indsatsen. Især når den sygemeldtes arbejdsplads er med hele vejen. Den tidlige indsats og tværfaglige afklaring bidrager til at kvalificere opfølgningsplanens mål for den virksomhedsrettede indsats. Den virksomhedsrettede indsats bidrager til, at den sygemeldte hurtigere vender tilbage til beskæftigelse, når der er sat mål for indsatsen.

 

Forsøgsprogrammet fungerer bedst for de sygemeldte, der har en arbejdsplads - mens der er en del udfordringer i forbindelse med de sygemeldte, der ikke har en arbejdsplads at vende tilbage til.

 

DISCUS rapporten er vedlagt som bilag

 

KVIS statistik for Herning pr. 1. november 2012:

Der er mulighed for at vi selv trækker statistik og som kan give en indikation på hvordan det går i projektet i dag sammen med ledernes egne vurdering af status pr 1. november.

 

Der er 304 borgere visiterede til KVIS projektet, heraf 184 med depression, 142 med stressrelateret lidelse og 22 med angstlidelse. Visitation til projektet er afsluttet pr. 31. oktober
 

149 er i job, 48 er i job, men opsagt og 107 borgere er ledige på visitationstidspunktet - dvs. at ca. halvdelen af de visiterede er ledige og halvdelen er i job.

 

146 har en erhvervsfaglig uddannelse og 102 har en videregående uddannelse.

 

Der er 129 i virksomhedsrettet forløb

 

72 er raskmeldt til job og 90 er raskmeldt af andre årsager heraf er 61 raskmeldt til A-kasse

 

Yderligere KVIS statistik er vedhæftet dette punkt som bilag.

 

Status på KVIS - projektets initiativer.

Der har været en positiv fremdrift i projektet i det sidste halve år. Herning har tilmeldt sig projektet med 250 borgere og der er visiterede 304. Alle sygemeldte er i psykoeducation, som løber over 6 uger af 2 timers varighed, hvor den sygemeldte får redskaber til at håndtere lidelsen, hvor der er mulighed for at indgå i dialog med ligestillede og hvor pårørende også har mulighed for at deltage i et af møderne. Denne indsats får positive tilbagemeldinger fra de sygemeldte og deres pårørende.

 

Der er henover projektperioden opbygget en velfungerende tilbudsvifte, som kan benyttes, der hvor borgeren ikke umiddelbart kan starte op i virksomhedsrettet tilbud eller i kombination med en virksomhedsrettet indsats.

 

Der er ansat en "praktikfinder" og der i dag godt 100 ledige virksomhedspraktik pladser, som kan benyttes. Der er indgået 8 virksomhedsaftaler med virksomheder på tværs af brancher og fordelt på tværs af kommunen. Udfordringen er at motivere primært de sygemeldte, som ikke har en arbejdsgiver til at deltage i virksomhedspraktik. Der er sat et arbejde i gang, som skal sikre at flere sygemeldte, som er ledige kommer i virksomhedspraktik. Dette vil være et fokuspunkt i resten af projektperioden.

 

I forbindelse med opstart af KVIS -projektet blev der tilbudt kompetenceudvikling til alle medarbejdere i projektet i forhold til at give øget viden om det psykiatriske felt. Dette og den løbende faglige sparring med psykiatrisk speciallæge og sygeplejerske har helt klart styrket medarbejderne faglige kompetencer og dette har bidraget positivt til udviklingen af projektet henover tid.

 

DISCUS har lavet et fokusgruppeinterview sammen med henholdsvis de socialt faglige rådgivere og jobkonsulenterne. Dette interview vil blive gentaget i slutningen af projektet for blandt andet at afdække om medarbejderne får en øget oplevelse af, at lykkes med sit job.

 

Ligeledes er der truffet aftale med DISCUS om at lave et fokusgruppeinterview med en gruppe borgere i 1. kvartal af 2013 for at få lavet en kvalitativ undersøgelse af effekten af indsatsen.

 

Interesserede virksomheder har mulighed for at trække på projektets psykiatriske sygeplejerske, som kan give oplæg til virksomhederne, om det at have en kollega, som har en lidelse af psykisk karakter. Endvidere planlægges en konference om netop dette tema i foråret 2013. 

 

Efter KVIS - projektet og hvad så?    
KVIS - projektet afsluttes pr. 31. marts 2013 og der skal i den kommende tid tages stilling til, hvilke indsatser der skal bevares fremadrettet. I den proces er medarbejderne også opfordret til at komme med deres input til, hvad der virker.

 

Der er positive tilbagemeldinger på psykoeducation både fra borgere, pårørende og medarbejdere, som værende en indsats, der gør en forskel. Den tidlige indsats i form af virksomhedspraktik eller et aktivt tilbud bidrager også til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det at der er medarbejdere psykiatrisk specialviden ansat på CEB, som medarbejderne kan trække på i det konkrete sagsarbejde, nævnes også som en støtte til at borgeren kommer videre i sit forløb. Der er en vel udbygget tilbudsvifte til de borgere, der har behov for en sådan indsats inden den virksomhedsrettede indsats.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning
at udvalget orienteres om projektets slutevaluering

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status for projekt "Brug for alle"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

På udvalgsmødet den 22. august 2012 blev deltagelsen i Projekt Brug For Alle godkendt, og udvalget blev lovet en status, når projektet var kommet fra start. I det følgende orienteres om projektets status pr. november 2012

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

 

Brug for Alle er et projekt udbudt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektet er målrettet de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 3) og løber fra august 2012 til august 2013.

 

Baggrunden for Brug for Alle er, at antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er stigende. På landsplan udgjorde de midlertidigt passive i september 2012 22% af alle kontanthjælpsmodtagere, og i Herning Kommune udgjorde de midlertidigt passive 23% af kontanthjælpsmodtagerne.

 

Formålet med projektet er at understøtte, at flere midlertidigt passive kommer i arbejde eller uddannelse.

 

Projektets indhold. 

De 3 hovedelementer i Brug for Alle er:

1. Indledende samtale(r)

2. Møde på tværfagligt team

3. Udarbejdelse af indsatsplan

 

Den eller de indledende samtaler har til formål, at borgeren selv beskriver sit beskæftigelsesmål i samarbejde med sin rådgiver.

 

Når borgeren har beskrevet sit beskæftigelsesmål, skal borgeren deltage i et møde i et tværfagligt team. Det tværfaglige team består af fagpersoner fra beskæftigelsesområdet, psykiatri- og misbrugsområdet samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. På mødet i det tværfaglige team bliver der givet anbefalinger til, hvilke indsatser, der skal iværksættes for at understøtte, at borgeren kan nå sit beskæftigelsesmål.

 

Når mødet i det tværfaglige team er afholdt, får borgeren udarbejdet en indsatsplan, der beskriver de indsatser, der skal iværksættes for at understøtte, at borgeren kan opnå sit beskæftigelsesmål og komme i arbejde eller uddannelse.

 

Status for Brug for Alle i Herning Kommune

Bruttomålgruppen for Brug for Alle i Herning Kommune var pr. april 2012 på 402 borgere, hvoraf nogle ikke længere er i målgruppen for projektet fx pga. fraflytning fra kommunen.

 

De første indledende samtaler i projektet blev afholdt i september 2012, og pr. 6. november 2012 havde 104 borgere deltaget i en indledende samtale.

Første mødedag i det tværfaglige team var torsdag den 25. oktober 2012, og der afholdes møder mandag og torsdag frem til juli 2013.

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende status for projektet ved afdelingsleder Bente Hjorth.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status for implementering af forandringstiltagene i beskæftigelsesindsatsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres med dette punkt om status for implementeringen af de besluttede forandringstiltag.

Sagsfremstilling

Vedlagt denne sag er en opdateret oversigt over status for implementering af de 26 forandringsforslag. Det overordnede billede er, at implementeringen fortsat forløber planmæssigt.

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende status for arbejdet med implementeringen.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.


Beslutning

Udvalget tog den fremlagte status til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Der orienteres her om status for og udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen følger løbende udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.


Opfølgningen omhandler dels antallet af ydelsesmodtagere og dels status for
indsatsen i forhold til de politiske målsætninger.

 

Vedr. antallet af ydelsesmodtagere: 

 • ledighedsprocenten i Herning var i september på 5,3 %, hvilket er højere end både august 2012 og september 2011

 • Ledighedsprocenten på landsplan var på 5,8 %

 • antallet af kontanthjælpsmodtagere er stort set uændret fra august til september 2012

 • antallet af sygedagpengemodtagere var højere i september 2012 end i august, men er fortsat på et betydeligt lavere niveau end samme måned sidste år.

 
Vedr. lokalpolitiske mål:

 • antallet af unge ledige under 25 år er stort set uændret fra august til september 2012

 • 53 % af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) under 25 år var i august 2012 i arbejdsmarkedsrettet aktivitet - målet er 75 %.

 • antallet af ledige i arbejdskraftreserven var i september 2012 lavere end både august 2012 og september 2011

 • antallet af ledige 25-29 årige i arbejdskraftreserven er faldet fra august til september 2012, men er på et højere niveau end september 2012

 • antallet af igangværende sygedagpengeforløb over 26 uger er i oktober markant lavere end samme måned sidste år og lavere end i september 2012.

 

Vedr. akutpakken

I perioden uge 37- 44  2012 har 620 ledige i Herning Kommune modtaget brev fra deres A-kasse om, at de er omfattet af akutpakken og dermed er i risikogruppen for at opbruge dagpengeretten i løbet af 1. halvår 2013. Heraf er 160 55 år eller derover. 186 (30%) er medlem af 3f, 129 (21%) er medlem af Krifa.
 

Rettidighed i tilbudsgivningen - forsikrede ledige

Der er i lovgivningen fastsat minimumskrav til hvornår og hvor ofte der skal afholdes
jobsamtaler med og afgives tilbud til ledige – både a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.


Der følges løbende op på om disse minimumskrav overholdes.
Udvalget har på tidligere møder besluttet at følge udviklingen i rettidigheden løbende
med fokus på at rettidigheden forbedres. Der er sat særligt fokus på rettidigheden i tilbudsgivningen til forsikrede ledige.

 

Dato for næste opdatering af rettidighedsdata er pt ukendt. Udvalget vil blive orienteret så snart opdaterede data foreligger. Der vil på mødet blive givet en status for arbejdet med at forbedre rettidigheden, herunder et bud på en alternativ indikator måling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Udvalget tog den fremlagte status til efterretning.
 
Udvalget drøftede behovet for en nærmere analyse af unge arbejdsløsheden. Udvalget besluttede, at der iværksættes en sådan analyse. På næste møde præsenteres udvalget for status for arbejdet med denne analyse.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-903-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Referat fra møde i det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) den 7. november 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget orienteres med dette punkt om mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 7. november 2012

Sagsfremstilling

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 7. november 2012 er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer