Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 14. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-598-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Status for arbejdet med innovation, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige på Beskæftigelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Administrationen redegør for status for arbejdet med velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige på Beskæftigelsesudvalgets område.
 
Jane Sønderskov deltager under sagens behandling.

Sagsfremstilling

På møde 13. december 2011 drøftede Beskæftigelsesudvalget administrationens oplæg til, hvordan opgaven kan gribes an. Administrationen redegør hermed for status i processen.    

 

Høring

Administrationens oplæg er sendt i høring i Handicapråd og Ældreråd efter Beskæftigelsesudvalgets drøftelse 13. december 2011. Handicaprådet behandlede oplægget på møde den 20. februar 2012 og Ældrerådet den 22. februar 2012. Rådene har herefter afgivet høringssvar. Disse er vedlagt som bilag.    

 

Høringssvarene vil indgå som en del af grundlaget for administrationens arbejde med at formulere konkrete strategier for håndtering af de tre temaer.    

 

Kortlægning - velfærdsteknologi og brug af frivillige  

Udover høringen har administrationen taget fat på en kortlægning af

- hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag er iværksat på Beskæftigelsesudvalgets område og hvilke tiltag er planlagt iværksat

- Hvor mange frivillige er tilknyttet tilbuddene, og hvilke funktioner varetager de frivillige.

 

Dataindsamlingen er gennemført blandt de tilbud, som organisatorisk hører under SSB. For kortlægningen på frivillighedsområdet betyder det, at der ikke er indhentet oplysninger om frivillighed i for eksempel idrætsforeninger.

 

Oversigterne er vedlagt som bilag til orientering, så udvalget har mulighed for at danne sig et overblik over konkrete aktiviteter på det velfærdsteknologiske område og frivillighedsområdet. Oversigterne vil løbende blive suppleret, ligesom de mange input vil blive genstand for bearbejdning i afdelingerne i SSB.    

 

Frivillighed til debat  

23. januar 2012 var Chefgruppen i SSB vært ved et temamøde om medborgerskab og inddragelse af frivillige i velfærdsopgaver. Temamødet var målrettet Chefnetværket i Herning Kommune og områdelederne i SSB.

 

Temamødet blev indledt med indlæg fra Lars Lundgaard fra Lundgaard Konsulenterne og Erik Kaastrup-Hansen, direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune. De kom blandt andet med hver deres bud på, hvorfor frivillighed skal på dagsordenen.

 

Hvor Lars Lundgaards udgangspunkt er, at frivillighed er en sund måde at udvikle samfundet på, ser Erik Kaastrup-Hansen mere inddragelse af frivillige som et af de håndtag, som kommunerne kan skrue på, for at kunne fortsætte med at levere de velfærdsydelser, som vi kender i dag.

 

De to oplæg gav anledning til en række spørgsmål. Nogle handlede om barrierer for at kunne inddrage frivillige i opgaveløsningen, og om vi risikerer at bremse det frivillige engagement, hvis vi som kommune sætter retning for den frivillige indsats. Andre fokuserede på konkrete erfaringer med at inddrage frivillige.    

 

Om aftenen var Herning Kommunes borgere inviteret til åbent møde over samme tema og med de samme oplæg. Ca. 50 borgere deltog i arrangementet.    

 

Det videre arbejde  

Administrationen arbejder videre med de tre temaer og vil på Beskæftigelsesudvalgets møde 25. april 2012 præsentere bud på de næste konkrete initiativer i processen.        

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning, idet Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i det videre arbejde med temaerne innovation, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P01-1-12 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Midtvejsstatus på Beskæftigelsesudvalgets arbejde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Under punktet præsenteres Beskæftigelsesudvalget for en samlet midtvejsstatus på Udvalgets arbejde i perioden fra januar 2010 til januar 2012.
 
På mødet vil der være en mundtlig gennemgang af midtvejsstatussen

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har pr. 1. januar 2012 haft sit virke igennem en 2-årig periode - en periode, som har været præget af store udfordringer i forhold til tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen, tilpasning af organisationen og senest i forbindelse med udmøntningen af de vedtagne besparelser på beskæftigelsesområdet.  
 
For at imødekomme de mange udfordringer er der gennemført en omfattende omstillingsproces i et hurtigt tempo – en proces med vidtgående konsekvenser i forhold organisation, indsats og økonomi.
 
På baggrund heraf besluttede Beskæftigelsesudvalget på mødet i februar, at der skulle udarbejdes en midtvejsstatus for Udvalgets samlede arbejde i perioden fra 1. januar 2010 – 1. januar 2012.


Den metodiske tilgangsvinkel  
Den udarbejdede midtvejsstatus er opbygget således, at der gives en beskrivelse af udfordringerne, gennemførte handlinger samt de opnåede resultater ud fra parametrene Ny ledighedsindsats, De politiske mål (indsatsområder), rettidighed, førtidspensionsområdet samt økonomi/ forandringsprocessen.

 

De vigtigste konklusioner
Blandt de vigtigste konklusioner i midtvejsstatussen er følgende:

 

 • Omlægningen til Ny Ledighedsindsats har blandt andet ført til større fokus på hjælp til selvhjælp, større vægtning af individuelle behov i aktiveringen, styrket brug af virksomhedsrettede tilbud, fremrykning af samtaler for Match III samt brug af sociale handleplaner

 

 • Der er etableret et stadigt tættere samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), opfølgningen i forhold til udsatte unge er styrket, og der lægges mere vægt på den håndholdte indsats. Der er et stort behov for vedholdende fokus på ungeindsatsen.
   

 • Arbejdskraftreserven er nedbragt med 3 % i 2011. Fortsat stort behov for fokus, og der er planlagt nye initiativer
   

 • Metodeudvikling og omlægning af indsatsen på sygedagpengeområdet indebærer, at antal forløb over 26 uger er reduceret med 15 % fra 2010 til 2011. I 2012 gennemføres brugerundersøgelse på CEB samt brugerundersøgelse af Jobcentrets tidlige indsats
   

 • Samarbejdet med virksomhederne er styrket – både i kraft af arbejdet i dialoggruppen og i form af samarbejdet om brugen af prognoseværktøjet. I 2012 gennemføres tilfredshedsmålinger blandt virksomhederne i Herning kommune

 

 • Den koordinerede indsats om fokus på sygefravær er styrket, og der er etableret et tættere samarbejde med virksomhederne om større fokus på sygefravær

 

 • Efterlevelsen af rettidigheden er forbedret

 

 • Antallet af nye tilkendte førtidspensioner er reduceret kraftigt

 

 • Med det foreliggende forslag til forandringsprocessen er det lykkedes at fremdrive Markante økonomiske forbedringer på beskæftigelsesområdet – henholdsvis kr. 10.177.061 i 2010 og kr. 22.548.134 i 2013 og frem

 

På mødet vil der være en uddybende, mundtlig gennemgang af midtvejsstatussen

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter den foreliggende midtvejsstatus.

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte forslag til midtvejsstatus og tilsluttede sig dette.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1414-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Kompetencecentret - Jobklare kontanthjælpsmodtagere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Som opfølgning på udvalgets beslutning om indsatsniveauet for jobklare ledige (match 1) i forbindelse med Ny Ledigeindsats orienteres med dette punkt om effekten af, at jobklare kontanthjælpsmodtagere i første ledighedsmåned får mulighed for selv at løse egets ledighedsproblem. Orienteringen gives med henblik på beslutning om fremtidig indsats.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 23. februar 2011 indsats beskrivelsen for Kompetencecentret i forbindelse med Ny Ledigeindsats.

"Udvalget tiltrådte indstillingen om, at jobklare kontanthjælpsmodtagere i første ledighedsmåned får mulighed for selv at løse eget ledighedsproblem. Der præsenteres derfor et oplæg om, hvordan dette kan følges op på det kommende møde i udvalget" Inden Ny Ledigeindsats blev jobklare kontanthjælpsmodtagere straksaktiveret.

 

På møde den 22. marts fremlagde administrationen et oplæg om, hvordan dette kan følges. Det blev besluttet at Kompetencecentret laver en optælling af, hvor mange jobklare kontanthjælpmodtagere forlader "systemet" fra 1. maj, hvor Ny Ledigeindsats implementeres og frem til 1. august. Dette tal vurderes i forhold til konjunkturudviklingen.

 

Dette blev forelagt Udvalget den 29 september. Tallene viste, at der blev afsluttet flere sager i 2010 end i 2011. Jobcentret vurderede, at det endnu var for tidligt, at sige noget om den nye indsats i forhold til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Udvalget besluttede "at fortsætte nuværende praksis med at jobklare ledige kontanthjælpsmodtagere løser eget ledighedsproblem i 1. ledighedsmåned. Beskæftigelsesudvalget følger løbende med i udviklingen af afsluttede sager første gang i 1. kvartal 2012".

 

Status:

 I perioden 1. maj til 31.december 2011 er der lavet måling på, hvor mange jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har forladt "systemet" holdt op imod afgangen i samme periode i 2010 samt holdt op imod konjunkturudviklingen.

 

[image]

  

[image]


 

Konjunkturudviklingen i 2010 og 2011 

Brutto ledighed
2010 i %
2011 i %
Maj
5,1
5,4
Juni
5,0
5,4
Juli
4,6
4,7
August
4,4
4,5
September
5,0
4,9
Oktober
5,2
5,1
November
5,4
5,1
December
5,6
5,3


 

 

 • Tallene viser, at der i 4 ud af 8 måneder er afsluttet flere sager i 2011 end i 2010.

 • Den generelle ledighed falder i perioden fra maj til september i både 2010 og 2011. Herefter sker der en stigning i ledigheden i 2010 og 2011, dog således at ledigheden i december 2011 er 0,3 % lavere end i 2010.

 • I perioden maj til juli  er der væsentligt flere ledige i 2011 end i 2010 og dette er igen tilfældet i december 2011.

 • Kompetencecentret har i perioden arbejdet intenst med at øge rettidighed i de aktive tilbud til borgere.

 • Der er sket en løbende implementering af ny ledigeindsats fra maj 2011.

 

Jobcentret er i en løbende proces med at designe nye tiltag for at styrke kontanthjælpsmodtagernes mulighed for "hjælp til selvhjælp" og har gjort sig nogle erfaringer. Det har vist sig at kommunikation med borgere pr. brev ikke giver den ønskede effekt og at kommunikationen i langt højere grad  skal ske via de elektroniske medier.

 

Jobcentret er gået i luften med en ny hjemmeside på www.jobcenter.herning.dk  den 1. marts. På hjemmesiden lanceres Jobcentrets "chatservice", hvor borgere kan være i dialog med Jobcentret dagligt fra kl. 08.30 til kl. 11.30. Der bliver  ligeledes oprettet en hotline for virksomheder.  Hjemmesiden giver borgere et overblik over sagsforløbet og de muligheder, der kan tilbydes. Der er inspiration at hente i forhold til jobsøgning, oplysninger om særlig støtteordninger og andre nyttige oplysninger. Hjemmesiden giver mulighed for hjælp til selvhjælp. 

 

Jobcentret har nu etableret de første frivillige tilbud. I første omgang er der tilbud om intensivt jobsøgningskursus på Jobcentret hver torsdag samt hjælp til oprettelse af CV hver mandag. Jobcentrets arbejde med at udvikle tilbuddene til borgere i den første ledighedsmåned er en proces under fortsat udvikling.

 

Opsummering:

Ud fra talmaterialet gives der endnu ikke et entydigt billede af om der forbliver flere borgere på kontanthjælp ved "hjælp til selvhjælp".

 

Tænkningen i ny ledigeindsats om at møde alle borgere med accept og tillid er en kærneværdi i forhold til arbejdet med alle målgrupper.

 

Der vil  være fortsat opmærksomhed på, om denne udfordring løftes via opfølgning på, hvor mange kontanthjælpsmodtagere, der bliver afsluttet inden for den 1. måned af ledighed.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at  den nuværende praksis med at jobklare kontanthjælpsmodtagere løser eget ledighedsproblem i 1. måned fortsætter,

 

at  Beskæftigelsesudvalget løbende følger med i udviklingen af afsluttede sager i forhold til jobklare kontanthjælpsmodtagere næste gang i 4. kvartal 2012.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Der orienteres her om status for og udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen følger løbende udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.


Opfølgningen omhandler dels antallet af ydelsesmodtagere og dels status for
indsatsen i forhold til de politiske målsætninger.

Vedr. antallet af ydelsesmodtagere:

 • ledighedsprocenten er steget fra 5,3 til 5,8 fra december 2011 til januar 2012 - hvilket dog stadig er lavere end ledigheden på landsplan. Ledighedsprocenten i janaur 2011 var på 5,9.

 • antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra december til januar - og det gælder både for indsatsklare (match 2) kontanthjælpsmodtagere og for midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3). Samtidig er det samlede antal væsentligt højere end i januar 2011

 • antallet af fuldtidsmodtagere af førtidspension er steget fra december til januar 2012, men er på et lavere niveau end janaur 2011.

Vedr. lokalpolitiske mål:

 • antallet af unge ledige under 25 år er steget fra december til januar, og er på et højere niveau end januar 2011

 • antallet af ledige i arbejdskraftreserven er steget fra december til januar, men er fortsat lavere end samme måned sidste år.

 

Der arbejdes aktuelt på at opdatere nøgletalsarket med nye målinger i forhold til indsatsområder og årsmål for 2012, samt med at indsamle nyeste data om antallet af ydelsesmodtagere. Udvalget vil derfor på mødet blive præsenteret for en opdateret version af det vedlagte bilag.

 

Rettidighed i tilbudsgivningen - forsikrede ledige

Der er i lovgivningen fastsat minimumskrav til hvornår og hvor ofte der skal afholdes
jobsamtaler med og afgives tilbud til ledige – både a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.


Der følges løbende op på om disse minimumskrav overholdes.
Udvalget har på tidligere møder besluttet at følge udviklingen i rettidigheden løbende
med fokus på at rettidigheden forbedres.

 

Den aktuelle status fremgår af nedenstående tabeller:

 

Aktuel status:

[image] 

 

Sammenligning med region Midtjylland og hele landet

[image]

 

Der arbejdes kontinuerligt på at forbedre overholdelsen af rettidigheden i tilbudsgivningen til såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige. Der er således fokus på at optimere sagsgange og sikre at den tilbudsvifte, der er til rådighed for indsatsen til enhver tid er den rette og med den rette kapacitet.

 

Aktuelt er der iværksat et analysearbejde, hvor Beskæftigelsesafdelingen med tilladelse fra datatilsynet har modtaget baggrundsdata fra den officielle måling af rettidighed i december måned. Baggrundsdata analyseres med henblik på at identificere de konkrete årsager til manglende rettidighed i de enkelte sager, herunder også om der sker fejl i behandlingen af data til statistikken. Udvalget vil på mødet blive præsenteret for det foreløbige resultat af dette analysearbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.


Beslutning

Udvalget tog den fremlagte status til efterretning.
 
Udvalget drøftede den fremlagte status, herunder status for nytilkendelser af førtidspension. Udvalget følger desuden fortsat udviklingen i rettidigheden i tilbudsgivningen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-680-10 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Lejemålssag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer