Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 13. november 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.26-A21-1-19 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Forsøg med mere ansvar til A-kasserne fra 1. januar 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om indholdet i og konsekvenserne af forsøget med mere ansvar til a-kasserne som følge af Aftalen om en Forenklet Beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling

Aftalen om en Forenklet Beskæftigelsesindsats fra 2018, der træder i kraft pr. 1. januar 2020, indeholder et forsøg med mere ansvar til A-kasserne. I det følgende beskrives indholdet i A-kasseforsøget, og hvad det forventeligt betyder for Herning Kommune. Som følge af aftalen skal der igangsættes et forsøg, hvor udvalgte a-kasser i en 4-årig periode får ansvaret for dele af kontaktforløbet for dagpengemodtagere. Bekendtgørelsen for A-kasseforsøget har været i høring, og høringsfristen er overstået. Følgende er derfor med forbehold for evt. ændringer, der kommer som følge af høringen.

 

På baggrund af en ansøgningsrunde har aftalekredsen udvalgt de a-kasser og kommuner, som skal deltage i forsøget.

 

De udvalgte a-kasser er for Herning Kommunes vedkommende:

 • Faglig fælles a-kasse (3F)
 • Metalarbejdernes a-kasse (Dansk Metal)
 • Fag og arbejdes a-kasse (FOA)
 • HK a-kasse
 • Socialpædagogernes a-kasse

Ifølge jobindsats.dk blev der i 2018 i Herning Kommune afsluttet i alt 1.655 a-dagpengeforløb med en sammenlagt varighed på 0-13 uger, heraf tegnede de 5 ovenstående a-kasser sig for 37% af disse forløb. Det skal dog bemærkes, at en væsentlig del af a-dagpengeforløbene fra 0-13 uger, afsluttes så hurtigt, at borgeren reelt ikke når at få kontakt til jobcenteret, inden vedkommende er videre i arbejde.

 

Ser man på antallet af samtaler, der blev afholdt i juni 2019 (sammenlagt ledighed), fordelt på borgerens ledighedslængde den sidste dag i måneden ses følgende:

 

Samtaler i juni 2019 fordelt på ydelsesvarighed

Alle forløbsvarigheder

1.077

Ydelsesforløb på 0-1½ måneder

.

Ydelsesforløb på 1½-3 måneder

255

Ydelsesforløb på 3-6 måneder

337

Ydelsesforløb på 6-9 måneder

141

Ydelsesforløb på 9-12 måneder

106

Ydelsesforløb på 1-2 år

202

Ydelsesforløb på 2+ år

36

Kilde: jobindsats.dk

 

Det ses, at af de 1.077 samtaler for forsikrede ledige, der blev afholdt i juni 2019 i Herning Kommune, var de 255 samtaler for borgere, der havde op til 3 måneders sammenlagt ledighed. Givet at de 5 a-kasser tegner sig for 37% af de ledige med op til 3 måneders sammenlagt ledighed, svarer det til, at disse a-kasser tegnede sig for ca. 94 samtaler i juni måned svarende til 9% af det samlede antal afholdt samtaler i perioden. Dette under forudsætning af, at a-kasserne ikke undtager borgere fra forsøget jf. nedenstående afsnit. Jobindsats.dk opgør kun samtaler måned for måned, og det er derfor ikke muligt at se det samlede antal samtaler på et år. Kigger man på perioden juli 2018 - august 2019 ligger det tilsvarende anslåede andel samtaler for de 5-a-kasser på 10% i gennemsnit over perioden.

 

Forsøget betyder, at de ovennævnte a-kasser fra den 1. januar 2020 får ansvaret for kontaktforløbet (jobsamtaler mv.) for egne ledige medlemmer i de første 3 måneder af borgerens ledighedsforløb. Undtaget herfra er dog personer med komplekse udfordringer, som vurderes i risiko for langtidsledighed og unge under 25 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn. Alle disse målgrupper skal fortsat have et kontaktforløb i jobcenteret fra starten af deres ledighedsforløb.

 

Forsøget betyder desuden, at jobcenteret for de ledige, der bliver omfattet af forsøget skal deltage i en fælles samtale med borger og a-kasse hos borgerens a-kasse. Normalt afholdes fællessamtaler med borger og a-kasse i jobcenteret. Denne opgave medfører et øget ressourcetræk på jobcenteret.

 

Når borgeren er omfattet af forsøget kan jobcenteret kun kontakte borgeren i de tilfælde, hvor jobcenteret har forslag til konkrete stillinger, som jobcenteret finder relevant for borgeren at søge. I disse tilfælde skal jobcenteret desuden give a-kassen besked.

 

Jobcenteret har fortsat bevillingskompetencen og den administrative opgave med at give tilbud til borgere, der er omfattet af forsøget, og i de første 3 måneder af ledighedsperioden skal have tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. Hvor omfangsrig denne opgave viser sig at være er uvist.

 

Forsøget træder i kraft den 1. januar 2020 og gælder kun for de borgere, der bliver ledige fra denne dato og frem.

 

Det er usikkert præcist, hvor stort et omfang af borgere, der ender med at være undtaget fra forsøget, da det er a-kasserne, der skal vurdere hvorvidt den enkelte borgere kan være i risiko for langtidsledighed. Ligeledes er det usikkert, hvor stor en opgave, der er forbundet med at administrere tilbud for borgere omfattet af forsøget, ligesom der også forventes et øget ressourcetræk på jobcenteret i forbindelse med afholdelse af fællessamtaler for borgere med mindre end 3 måneders sammenlagt ledighed i de a-kasser, der er omfattet af forsøget. Det forventende antal færre samtaler, som jobcenteret får i forhold til borgere og a-kasser omfattet af forsøget, modsvares af nye opgaver, og det er uvist, hvor mange borgere a-kasserne i forsøget vælger at undtage fra forsøget. Det er derfor på nuværende tidspunkt uvist, hvad forsøget får af ressourcemæssige konsekvenser for Jobcenter Herning, men forsøget og dets indvirkning følges nøje af jobcenteret, når forsøget træder i kraft.

 

Jobcenterchef Troels Kjærgaard deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Orientering om metodeudviklingsprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt orienteres der om status på metodeudviklingsprojektet på fleksjobområdet, der blev vedtaget som en del af investerings- og optimeringspakken

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 19. februar 2019 vedtog udvalget en investerings- og optimeringspakke i forlængelse af budgetforlig 2019 og den heraf følgende analyse af beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune. Et af de vedtagne forslag indebar et metodeudviklingsprojekt - FLY01. Projektet havde til formål at undersøge: "om der er et potentiale i at tilbyde flere af de borgere, der ligger i gråzonen mellem kontanthjælp, jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller førtidspension, et fleksjob, og at gøre det tidligere, end det typisk sker i dag, i de tilfælde, hvor fleksjob er den bedste indsats for at få borgeren tilbage i arbejde".

I sammenhæng med dette forslag blev ØVR 05 også vedtaget. Dette forslag omhandler et "udviklingsprojekt der skal sikre, at alle borgere med en sag, der potentielt vil kunne ende på rehabiliteringsteamet tidligere i forløbet bliver belyst tværfagligt og tilstrækkeligt, så borgeren hurtigere bliver afklaret. Derudover vil den tidligere tværfaglig inddragelse i sagen forhåbentligt bidrage til at opdage sager, der er i risiko for langvarig sygemelding eller på anden vis langvarig offentlig forsørgelse". De to forslag har således formål, der sigter mod det samme og er derfor blevet sammenkørt.

 

Administrationen har siden marts 2019 arbejdet på at iværksætte projektet og få udviklet en ny praksis og tilgang til tidligere og tværfaglig indsats for borgerne i Herning Kommune. Efter en grundig proces med stor involvering af alle relevante fagledere blev den nye metode igangsat og præsenteret for en stor del af Social- og Beskæftigelsesafdelingens medarbejdere torsdag den 24. oktober 2019.

 

Projektets vision er: "Flest muligt tættest muligt på arbejdsmarkedet: flere i arbejde, flere i fleksjob og færre i ressourceforløb

- fokus på tidligt at fastholde og styrke borgerens arbejdsmarkedstilknytning/-identitet". I forbindelse med projektet er der desuden blevet lavet ændringer i forhold til arbejdet med borgere, der er i målgruppen for på et tidspunkt at skulle have deres sag behandlet på rehabliteringsteamet. Ændringerne betyder en meget tidligere tværfaglig indsats for borgerne og ændrede sagsgange for medarbejderne.

 

Jobcenterchef, Troels Kjærgaard deltager i punktets behandling og giver her en uddybende orientering om projektet og dets status.   

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Analyse på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Af budgetforlig 2020 fremgår det at forligspartierne ønsker at iværksætte en grundig proces på beskæftigelsesområdet. Med dette punkt orienteres udvalget om den aktuelle status på analysearbejdet på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Af budgetforliget for budget 2020 fremgår det, at

 

"...Derfor iværksætter forligspartierne en grundig proces på beskæftigelsesområdet, som har det klare formål over de næste to - tre år at skabe økonomisk balance på beskæftigelsesområdet. ..."

 

På baggrund heraf har administrationen iværksat en grundig analyseproces af udgifter og aktiviteter på beskæftigelsesområdet.

 

På udvalgsmødet orienteres Beskæftigelsesudvalget om den aktuelle status på analysearbejdet, og bliver præsenteret for de første foreløbige analyseresultater.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter de foreløbige resultater med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Udvalget drøftede kort de foreløbige resultater. Analysen og budgetforliget tages op som temadrøftelse på næste møde i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Opfølgning på budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Er flertal i Herning Kommunes Byråd har indgået budgetforlig for 2020. Med dette punkt præsenteres Beskæftigelsesudvalget for forslag til tids- og procesplan for arbejdet med indhold i budgetforliget, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Forslaget præsenteres med henblik på udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Et flertal af medlemmerne i Herning Kommunes Byråd har indgået budgetforlig for 2020. Budgetforslaget for 2020-2023 blev den 8. oktober 2019 2. behandlet og godkendt i Byrådet.

 

På baggrund af budgetforliget har administrationen udarbejdet et forslag til tids- og procesplan for det videre arbejde med indholdet i budgetforlig 2020, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. På udvalgsmødet præsentes Beskæftigelsesudvalget for dette forslag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender den fremlagte tids- og procesplan.

Beslutning

Udvalget drøftede kort budgetforliget. Behandlingen af sagen fortsættes på næste møde i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-19 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Social- og beskæftigelsesplan 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges social- og beskæftigelsesplanen for 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

De fire politiske fokusområder for social- og beskæftigelsesindsatsen i 2020, som blev besluttet på udvalgsmødet i juni, er:

 

 • Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
 • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd
 • Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet
 • Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen

 

Administrationen har tilpasset planen efter de faldne bemærkninger på udvalgsmødet den 22. oktober, og Social- og Beskæftigelsesplanen for 2020 fremlægges nu til drøftelse og godkendelse af indholdet i planen.

 

Udarbejdelse af beskæftigelsesplan og de politiske årsmål for 2020 har fulgt nedenstående tidsplan:

 

24. april 2019: Drøftelse af udfordringer på arbejdsmarkedet og input til mål for 2020

 

4. juni 2019: Beskæftigelsesudvalget behandler administrationens forslag til temaer og årsmål for 2020

 

Juni - november 2019: Der arbejdes med formulering af Social- og Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplan for 2020 - Beskæftigelsesudvalget er løbende blevet involveret i dette arbejde

 

13. november 2019: Beskæftigelsesudvalget godkender indholdet i Social- og Beskæftigelsesplanen for 2020.

 

Planen for 2020 er vedlagt dette punkt.

 

På næstkommende udvalgsmøde vil udvalget blive præsenteret for den endelige plan i nyt og trykkeklart layout.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter og godkender indholdet i Social- og Beskæftigelsesplanen for 2020.

Beslutning

Behandlingen af sagen blev udsat til næste møde i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Introduktion til udsatteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sagsfremstilling gives Beskæftigelsesudvalget en en introduktion til udsatteområdet. Der gives en beskrivelse af målgruppen af udsatte borgere, tilgange på området, indsatser for målgruppen samt udsatterådet. Derudover er vedlagt en henvendelse fra Udsatterådet vedr. Den Våde Høne samt et brev fra brugere af Den Våde Høne. På udvalgsmødet deltager Bente Hjorth, leder af Social & Jobindsats samt Pernille Gade, leder af udsatteområdet. De vil give et uddybende oplæg omkring udsatteområdet.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2019 blev dele af bostøtteindsatsen samt hjemløse- og misbrugsindsatsen overført fra Handicap og Psykiatriområdet til Beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Ambitionen er at udvikle en mere sammenhængende social- og beskæftigelsesindsats til gavn for udsatte borgere.

 

Målgruppen

Borgere på udsatteområdet er en bred og mangfoldig målgruppe, som dækker over en lang række borgere, som befinder sig i en livssituation, der indebærer personlige, strukturelle og sociale udfordringer for den enkelte.

 

Social- og Indenrigsministeriet definerer socialt udsatte som mennesker med sociale problemer eller med risiko for at få det. Det drejer sig f.eks. om hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer, som giver behov for hjælp efter serviceloven.

 

Tilgange på området

I Herning Kommune arbejder vi ud fra Housing First på udsatteområdet. Housing First er en tilgang til at skabe en helhedsorienteret indsats til hjemløse borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder.

 

Housing First tilgangen består i, at hjemløse borgere i starten af et indsatsforløb flytter i en permanent, selvstændig bolig, samtidig med at der gives en individuel og helhedsorienteret social støtte til borgeren med udgangspunkt i borgerens behov. Arbejdet med at støtte borgeren og styrke borgerens livssituation foregår inden for en række dimensioner i borgerens liv som bolig, økonomi, socialt netværk, aktiviteter i hverdagen, fysisk og psykisk helbred, misbrug, uddannelse og arbejde.

 

Vi har en grundlæggende tro på, at langt de fleste mennesker kan bo i egen bolig og opleve værdi ved deltagelse på arbejdsmarkedet, hvis de modtager den rette støtte.

 

Indsatser for målgruppen

På udsatteområdet tilbyder Herning Kommune følgende indsatser efter Serviceloven:

 

Bostøtte (§ 85): Tilbuddet om bostøtte omfatter hjælp, omsorg, støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer.

 

Socialfaglig indsats (§ 85 og § 99): Tilbuddet om socialfaglig indsats anvendes primært til borgere, hvor en akut indsats er afgørende for etablering eller fastholdelse af egen bolig, samt borgere som ikke formår at tage imod en målrettet bostøtteindsats.

 

Botilbud (§ 107 og § 108): Tilbuddet om botilbud omfatter ophold i boformer i form af midlertidigt ophold eller længerevarende ophold. Social- og Jobindsats samarbejder med både kommunale og private botilbud.

 

Forsorgshjem (§ 110): Tilbuddet om ophold på forsorgshjem er for personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud samt tilbud om aktiverende støtte, omsorg og hjælp. På § 110 er der et ”selvvisiterende princip”, hvilket indebærer at forstanderen på forsorgshjemet tager stilling til, om borgeren må opholde sig i tilbuddet, hvorefter borgerens hjemkommune afholder udgiften til tilbuddet.

 

Udsatterådet

Herning Kommunes Udsatteråd er et lokalt talerør for borgere i udsatte positioner. Rådet består af 8-10 medlemmer, der er udvalgt på baggrund af deres kontakt med og/eller viden om borgere i udsatte positioner. Det kan være gennem medlemmernes job, frivilligt arbejde eller egne erfaringer. På møderne besluttes fokus- og arbejdsområder for rådet, f.eks. udarbejdelse af høringssvar og planlægning af dialogmøder.

 

Social, Sundhed og Beskæftigelse har modtaget en skriftlig henvendelse fra Udsatterådet med rådets kommentarer til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af Den Våde Høne. Derudover har Udsatterådet videreformidlet et brev fra brugere af Den Våde Høne til Social, Sundhed og Beskæftigelse. Begge dele er vedlagt som bilag.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning
at udvalget drøfter henvendelsen fra Udsatterådet og brugerne af Den Våde Høne.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Udvalget drøftede henvendelsen fra Udsatterådet og brugerne af Den Våde Høne. Henvendelsen vil indgå i Udvalgets videre arbejde med emnet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Handleplan i forhold til økonomien på udsatte området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sagsfremstilling orienteres Beskæftigelsesudvalget om, hvilke handlinger der er igangsat i forhold til at nedbringe merforbruget på udsatteområdet. På udvalgsmødet gennemgås ligeledes forslag til en handleplan for det videre arbejde hermed.

Sagsfremstilling

På mødet i Beskæftigelsesudvalget den 22. oktober 2019 besluttede udvalget, at der udarbejdes en handleplan for at nedbringe merforbruget på udsatteområdet.

 

Der er allerede tiltag i gang på de to områder, som forventes at give et betydeligt merforbrug i forhold til budgetteret i 2019 jf. budgetopfølgning pr. 31. august 2019. Det drejer sig om hhv. forsorgshjem og bostøtte.

 

Tiltag ift. forsorgshjem

Social- og Jobindsats har med overførelse af en medarbejderressource fra den udførende del af socialindsatsen (dvs. bostøtte) til sagsbehandling skærpet opmærksomheden på opgaver i forbindelse med ophold på forsorgshjem. Dette indebærer en tættere opfølgning i forhold til de borgere, som tager ophold på forsorgshjem og et tættere samarbejde med de forsorgshjem, som borgere fra Herning Kommune tager ophold på. Derudover er der sat fokus på afklaring af og rådgivning i forhold til, om en borger på forsorgshjem er Herning-borger eller udenbysborger. Dette varetages af Staben i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

De nyeste tal for forsorgshjem viser, at 46,71 Herning-borgere (fuldtidspersoner) tog ophold på forsorgshjem i oktober 2019. Det er er 3,66 færre end september 2019, hvor 50,37 Herning-borgere (fuldtidspersoner) tog ophold på forsorgshjem.

 

Tiltag ift. bostøtte  

Jobcentret, Ungevejledningen, Sygefravær & Jobfastholdelse samt Social- og Jobindsats er i gang med at gennemgå samtlige sager, hvor en borger modtager bostøtte, og hvor ansvaret for bostøtten er overgået til Social- og Beskæftigelsesafdelingen. Denne sagsgennemgang danner et solidt fundament for afdelingens videre arbejde med og tilpasning af bostøtteindsatsen.

 

Derudover har lederen af udsatteområdet været rundt i hver af de fire driftsenheder for at informere relevante medarbejdere om bostøtteindsatsen, visitationsprocedurer for bostøtteindsatsen, muligheder for sparring omkring bostøtte mv.

 

Plan for det videre arbejde

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for forslag til yderligere initiativer til at nedbringe merforbruget på udsatteområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning
at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplanen for at nedbringe merforbruget på udsatteområdet.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og godkendte herefter handleplanen.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om en sammenhængende koordineret ungeindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status på aktuelle forhold vedrørende den sammenhængende, koordineret ungeindsats.

Sagsfremstilling

Tidligere orienteringer af Beskæftigelsesudvalget suppleres med denne sag. Med dette punkt orienteres udvalget om status på aktuelle forhold vedrørende den sammenhængende, koordineret ungeindsats.

 

Fokus vil være på:

 

 • Ungevejen – status på ombygning, start i nye lokaler 26/11 og officiel åbning 13/12-19
 • Ungevejen – aktivitetsstatus på modtagelse, råd- og vejledning, samarbejder og workshops
 • Lederteamet – Sammenhængende, Tilgængelig og Involverende Ledelse
 • FGU – aktuelle tal og handlinger


Chef for Ungevejledningen, Ulla Høy Henriksen deltager under sagens behandling. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Behandlingen af punktet blev udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Status på implementering af optimerings- og investeringspakke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres.

  

På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til investeringer i en styrket indsats.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

 

Arbejdet med at implementere alle forandringer pågår nu, og der vil på mødet blive givet en status for dette arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Behandling af punktet er udsat til næste møde i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden september 2018 - september 2019 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent september 2019: Herning (3,0%). Hele landet (3,5%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i september 2019 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en lidt lavere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken september 2019: Herning (10,1%). RAR Vestjylland (11,2%). Hele landet (10,1%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden september 2018 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2019: Herning (3,8%). Hele landet (4,0%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i september 2019 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken september 2019: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,7%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i september 2019 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2019: Herning (2,1%). Hele landet (2,2%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lidt lavere i august 2019 end samme måned sidste år.

Antal forløb august 2019: 901 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2019: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i september 2019 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner september 2019: Fleksjob (1.526). Ressourceforløb (306). Ledighedsydelse (281).

 

Førtidspension:

Der var 47 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i september 2019 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner september 2019: 3.736

 

Beskæftigelsesministeriets benchmarking:

Vedlagt dette punkt er de seneste benchmarks fra Beskæftigelsesministeriet, der er offentligtgjort i oktober 2019. Opdateringen dækker perioden 1. halvår 2018 og 2. halvår 2018.

 

I benchmarkingen ser ministeriet på, hvor mange offentligt forsørgede de forskellige kommuner kan forventes at have på baggrund af deres rammevilkår. Ministeriet sammenligner herefter de forventede værdier med det faktisk antal offentligt forsørgede i kommunen, og bruger forskellen på de to tal, som indikation på hvor godt kommunerne klarer sig.

 

I benchmarkingen kan kommunerne både se deres samlede placering i forhold til antallet af offentligt forsørgede samlet set samt deres placering i forhold til tre udvalgte områder.

 

De tre udvalgte områder omfatter:

 • Dagpengeområdet: Dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse
 • Sygedagpengeområdet: Sygedagpenge og jobafklaringsforløb
 • Kontanthjælpsområdet: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering, for-revalidering, ressourceforløb samt ledighedsydelse.

 

Status på Herning Kommunes placeringer i den nyeste benchmark er som følger:

 

 • Herning bevarer sin samlede placering som nr. 21, og har samlet færre offentligt forsørgede end forventet. Forskellen i pct-point er status quo i forhold til sidste måling.
 • Herning kommune har færre offentligt forsørgede på dagpengeområdet end forventet og er nu placeret som nr. 19 på ranglisten. I forhold til sidste måling en lille tilbagegang: Sidste måling forskel på 0,2 pct-point - denne måling forskel på 0,1 pct-point.
 • Herning Kommune har det antal offentligt forsørgede på kontanthjælpsområdet som er forventet og er nu placeret som nr. 67 på ranglisten. Forskellen i pct-point er status quo i forhold til sidste måling.
 • Herning Kommune har færre offentligt forsørgede på sygedagpengeområdet end forventet og er nu placeret som nr. 10 på ranglisten. I forhold til sidste måling en lille fremgang: Sidste måling forskel på 0,1 pct-point – denne måling forskel på 0,2 pct-point. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Behandlingen af punktet er udsat til næste møde i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Afholdelse af temamøde. Aktuelle økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet skal Udvalget drøfte og fastlægge rammerne for afholdelse af et kommende temamøde omkring økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet i september, at der arrangeres et temamøde for Udvalget med deltagelse af en ekstern oplægsholder, der kan give Udvalget en mere dybdegående orientering om økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser.

 

Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet vedlagte notat til brug for Udvalgets drøftelse af temamødets form og indhold - herunder deltagerkreds, programforslag, dato for temamødets afholdelse, setup samt placering af mødet.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget med udgangspunkt i en drøftelse af vedlagte notat fastlægger rammerne for et kommende temamøde.

Beslutning

Behandlingen af punktet er udsat til næste møde i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Det er aftalt, at opfølgning på budgetforliget er tema på næste møde i udvalget. Mødet forventes afsluttet kl 14.00.