Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 13. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-13-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering om ny Ungevejledning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Pr. 1. september 2017 sker der en omorganisering af indsatsen for unge i beskæftigelsesafdelingen. Ændringen medfører, at beskæftigelsesindsatsen for alle unge under 25 årsamles i en ny Ungevejledning.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres udvalget om den nye Ungevejledning.

 

Den nye ungevejledning består af de fire tidligere enheder Ungeenheden, BIC Ungeteam, CEB Ungeindsats og CEB Next Job. Med omorganiseringen samles indsatsen for Unge i én ny Ungevejledning i Beskæftigelsesafdelingen.

 

Formålet med samling af ungeindsatsen er:

 

 • At sikre en helhedsorienteret indsats, der sætter den enkelte unge i centrum.
 • At lette overgangen fra barn til voksen.
 • At sikre en tidlig indsats.
 • At fremme samarbejdet omkring de unge med andre afdelinger i kommunen samt eksterne samarbejdspartnere.

 

 Afdelingschef for Ungevejledningen Ulla Høy Henriksen deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status for arbejdet med borgere på kanten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres udvalget om status for arbejdet med borgere på kanten.

 

Jobcenterchef Troels Kjærgaard deltager under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen ønsker at opprioritere indsatsen over for de borgere, der har svært ved at fastholde eller finde fodfæste på arbejdsmarkedet, men som dog stadig har et jobperspektiv.

 

Til denne gruppe af borgere hører forsikrede ledige med mere end 66 ugers ledighed, de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er ved at være jobparate.

 

For at opprioritere indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet samles indsats og opfølgning for målgruppen i en ny enhed - JobPlus, der oprettes i efteråret 2017 og bliver organisatorisk forankret i Jobcenteret.

 

Et af fokusområderne i JobPlus bliver etablering af småjobs i lokale virksomheder. Altså jobs startende med lavt ugentligt timetal. Erfaringer fra andre kommuner viser, at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen og troen på arbejde hos borgere, der ellers har lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Småjobs skal gerne give de ledige nye kompetencer og dermed øge deres chance for at komme tættere på at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet en uddybende orientering om arbejdet med etablering af JobPlus og indsatsen for borgere på kanten.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-5-17 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Handlemuligheder ved fravær og nye regler for danskuddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

 

Med dette punkt orienteres der om handlemuligheder, i forhold til borgere af anden etnisk baggrund end dansk, som igennem deres aktivering har hyppigt fravær på grund af sygdom eller anden fravær. En af de nye handlemuligheder er en sygeplejerskeordning, som en af vore nabokommuner har positive erfaringer, og som også bliver etableret i Herning Kommune.

 

Herudover orienteres udvalget om nye regler for Danskuddannelsen.

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Beskæftigelses- og Integrationscentret (BIC) har igangsat et arbejde med henblik på at øge fremmøde og deltagelse hos en gruppe af borgere af anden etnisk oprindelse med hyppigt fravær, både på grund af sygdom og anden fravær.

 

Den aktuelle status for fraværet på danskundervisningen er, at fremmødet på LærDansk i maj var 67% og i juni var 64,65%. Yderligere data vil blive forlagt på mødet i udvalget.

 

I det følgende vises, hvilke handlemuligheder der i dag er etableret for borgere med fravær fra aktivering eller danskundervisning, og hvilke handlemuligheder, der er under etablering.

 

Handlemuligheder i dag

 • Når en borger er syg, skal pågældende kontakte LærDansk eller praktikstedet og give besked. Ved længerevarende sygdom kontaktes praktiserende læge.

 

 • Åbent arbejdstilbud: Der gives åbent arbejdstilbud 2 dage ugentligt (mandag og fredag) og 3 dage ugentligt følges undervisningen på LærDansk. Det åbne arbejdstilbud foregår i Brunkulslejrene i Haunstrup og omfatter vedligeholdelse af gange, cykelstier, bænke og skilte samt plantning af træer. Borgeren skal være i målgruppe for åbent arbejdstilbud jævnfør lovgivning. Det betyder at borgeren skal have været økonomisk sanktioneret gentagne gange på grund af udeblivelser eller manglende medvirken forinden. Åbent arbejdstilbud kan gives for 1, 2 eller 3 måneder af gangen. Der gives typisk åbent arbejdstilbud i 3 måneder.
 • Økonomiske sanktioner anvendes i overensstemmelse med reglerne i lov om aktiv socialpolitik. Der er forskellige typer at sanktioneringer. Hvis borger undlader at give besked om sygdom gives en punktsanktionering, som betyder ydelsen bortfalder i 3 dage (§39.1.3). Hvis borger udebliver fra tilbud stoppes ydelsen i det antal dage borgeren udebliver (§36).

 

 

Handlemuligheder fremadrettet

 • I en af vore nabokommuner arbejdes der med at nedbringe sygefraværet for borgere med anden etnisk baggrund end dansk og som har et hyppigt fravær på grund af sygdom, via en sygeplejerskeordning.

  Det betyder, at når borgeren sygemelder sig til Sprogskolen eller til praktikstedet, er det et krav at borger herefter møder op hos sygeplejerskeordningen, som vurderer helbredstilstand og næste skridt. Der er tilknyttet tolk.

  Projektet i nabokommune startede 1.10.16. Sygefraværet for de 46 borger der i nabokommunen har været tilmeldt ordningen er faldet fra samlet 124 sygefraværsdage i april 2016 (før ordningen) til 26 fraværsdage i december 2016.


Inspireret af dette arbejdes der med at etablere en sygeplejerskeordning i Herning. Konceptet er, at borgere der er på LærDansk, i praktik eller anden aktivering, skal møde frem hos sygeplejersken ved sygdom. Udfaldet af besøget hos sygeplejerske kan være, at borgeren går hjem og restituerer og henvender sig igen om X dage ved fortsat sygdom, eller at borger skal søge læge, eller at det aftales, at borger i dag skal møde i skole/aktivering/praktik.

 

 • Der etableres et projekt for kvinder i samarbejde med LærDansk. Kvindeprojektet er rettet mod flygtningekvinder, som ingen erfaring har fra arbejdsmarkedet og derfor ingen arbejdsidentitet.

  Der laves et 12 ugers kursusforløb, som har til formål at støtte kvinderne i at se sig selv som en del af arbejdsmarkedet med de fordele og udfordringer, det kan føre med sig. Kurset indeholder danskundervisning, samfundsforståelse og kultur, virksomheds/institutionsbesøg i tæt kobling med sundhed og trivsel.

 

 • Optimering af kontakten mellem myndighed (BIC) og LærDansk. Myndigheden vil være langt mere synlig på LærDansk ved afholdelse af samtaler med borger samt virksomhedskonsulent, underviser og ledelse på LærDansk. En gang ugentligt er der åben rådgivning, hvor myndigheden står til rådighed på LærDansk for vejledning

 

 • Åben arbejdstilbud omfattende naturpleje og fysisk arbejde fortsættes. Arbejdsopgaver er af en sådan art, at de kan udføres med håndværktøj og kan bestrides af både mænd og kvinder. Der er adgang til skurvogne med toiletter mv.

 

 • Økonomisk sanktionering. Der fortsættes med økonomisk sanktionering jævnfør gældende lovgivning og med øget fokus.

 

 • Borger udelukkes fra LærDansk som konsekvens i de tilfælde, hvor borger ikke samarbejder. Det drejer sig om borgere, der møder frem på LærDansk, men ikke deltager aktivt i undervisningen. Der etableres en praktik på fuld tid.

 

 

Orientering om lovgivningsmæssige ændringer på Danskuddannelsesområdet

Folketinget har med vedtagelsen af lov nr. 705 af 8. juni 2017 foretaget en række ændringer på Danskuddannelsesområdet.

 

Ændringerne har konsekvenser for tilrettelæggelsen, administrationen og finansieringen af Danskuddannelsen. Samtidig er der fastsat skærpede krav for tilsynet med Danskuddannelsen. I nedenstående oplistes de vigtigste ændringer, idet der skelnes imellem ”I-kursister” og ”S-kursister”. "I-kursister" er kursister, som er henvist som led i integrationsprogrammet - ”S-kursister” er henvist som led i et introduktionsforløb – kursisterne er blandt andre udenlandske arbejdstagere, studerende, au pairs, EU-grænsependlere m.fl.

 

Tilrettelæggelse af Danskuddannelsen:

 • Kursisterne får en samlet uddannelsesret på 3,5 år inden for en 5 årig periode - beregnet fra henvisningstidspunktet (I- og S-kursister)
 • Det ugentlige timetal på Danskuddannelsen må højst udgøre 15 timer (I-kursister)
 • Der lægges flere beskæftigelsesrettede elementer ind på Danskuddannelsens første moduler (I- og S-kursister)
 • Der gives mulighed for at tilrettelægge fælles uddannelsesforløb på tværs af Danskuddannelserne 1, 2 og 3 og på tværs af moduler, når dette vurderes fagligt eller pædagogisk hensigtsmæssigt (I-og S-kursister)

 

Administration af Danskuddannelsen:

 • Afregning af start- og sluttakst ændres fra 50/ 50 til 30/ 70 (I-kursister og S-kursister)
 • Der indføres klippekort til Danskuddannelsen - Intro-dansk afskaffes (S-kursister)
 • Der indføres depositum på kr. 1250,- (S-kursister - au pairs undtaget)

 

Økonomi omkring Danskuddannelsen:

 • Rådighedsloftet nedsættes fra nuværende kr. 76.635 til kr. 36.053 - kommunerne under ét kompenseres via budgetgarantien (I-kursister)
 • Resultattilskud øges med 50 % (I-kursister og S-kursister)
 • Refusion for S-kursister bortfalder - kommunerne under ét kompenseres via budgetgarantien

 

Tilsyn med Danskuddannelsen:

 • Krav om udarbejdelse af tilsynsrapport hvert 2. år - tidligere hvert 3. år
 • Det kommunale tilsyn suppleres med et statsligt tilsyn med indplaceringen på Danskuddannelsen (I- og S-kursister)

 

Ændringerne træder i kraft henholdsvis den 1. juli 2017 og den 1. januar 2018. Bestemmelserne omkring det statslige tilsyn med indplacering på Danskuddannelserne træder dog først i kraft den 1. juli 2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Generel bemærkning til nøgletallene

Ungeledigheden er nu opgjort i forhold til arbejdsstyrketallet for 2015. De øvrige opgørelser ift. andel af arbejdsstyrken er opgjort i arbejdsstyrketallet for 2013, da disse opgørelser leveres af jobindsats.dk, der fortsat anvender arbejdsstyrketallet fra 2013.

 

Under fanen "Politisk mål: Unge under 25 år" er grafen med afsluttede sager fordelt på varighed nu fjernet. I stedet er der tilføjet antal unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken for Herning, hele landet og RAR Vestjylland.

 

Derudover er der tilføjet en graf, der viser udviklingen i ovenstående. Ydermere er der tilføjet en ny graf, der viser omfanget af de enkelte ydelsesgrupper for de tre områder opgjort seneste måned og samme måned sidste år.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden juni 2016 - juni 2017 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent juni 2017: Herning (3,4%). Hele landet (4,1%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at Herning juni 2017 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men en andel på niveau med landet som helhed

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken juni 2017: Herning (12,5%). RAR Vestjylland (14,5%). Hele landet (12,5%)

 

Det ses, at ungeledigheden i Herning i juni 2017 var højere end landsgennemsnittet, men lavere end for RAR Vestjylland. Ungeledigheden i juni 2017 var lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed juni 2017: Herning (10,2%). RAR Vestjylland (10,9%) Hele landet (9,8%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden juli 2016 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juli 2017: Herning (4,8%). Hele landet (5,1%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, men de seneste måned lidt højere end RAR Vestjylland

Andel af arbejdsstyrken juni 2017: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (1,9%). Hele landet (2,7%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i juni 2017 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2017: Herning (2,2%). Hele landet (2,3%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i maj 2017 end samme måned sidste år.

Antal forløb maj 2017: 834 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden juli 2016 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juli 2017: Herning (0,9%). Hele landet (0.6%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i juli 2017 var lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juli 2017: Fleksjob (1.188). Ressourceforløb (266). Ledighedsydelse (261)

 

Førtidspension:

Der var 93 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i juli 2017 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juli 2017: 3.779

 

Integrationsområdet:

Vedhæftet dette punkt er en rapport med nøgletal for integrationsområdet i Herning Kommune. Rapporten kan også findes på nøgletalssiden på herning.dk

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er øget med 2 procentpoint i perioden august 2016 til august 2017. Stigningen i antal borgere omfattet af integrationsprogrammet er dog aftagende, og den samlede bestand har været næsten konstant siden februar 2017.

Antal borgere august 2017: 408

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab juli 2017: 67,9

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år august 2017: 46%

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1173-08 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Job-Bankens afrapportering for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Job-Banken er en selvstændig institution, der siden 2003 har arbejdet med at integrere og fastholde sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Herning Kommune yder et årligt tilskud til Job-Banken på 600.000 kr.

Sagsfremstilling

Job-Banken har siden 2003 hjulpet psykisk sårbare førtidspensionister i Herning Kommune med at komme ud på arbejdsmarkedet og efterfølgende fastholde i job.

 

Pr. 31.12.2016 er der 458 borgere tilknyttet Job-Banken, heraf er der en tilgang på 72 nye borgere i 2016.

 

Job-Banken har fremsendt en statusrapport, som beskriver aktiviteter og resultater i 2016. Endvidere er der fremsendt projektregnskab, årsrapport 2016 og et bilag der beskriver Job-Bankens metoder. Bilagene er vedlagt dette punkt til orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-13-17 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR anbefaler, at udkastet godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.

 

Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde er det beskyttet beskæftigelse i CEB NextJob efter Servicelovens § 103, der ligger inden for det rammeaftalebelagte område.

 

Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af tilbud og ydelser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen).

 

Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i tæt dialog mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Derved er der skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og Regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet.

 

KKR Midtjylland har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 inklusiv bilag godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud.

 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

Der er udvalgt to udviklingsområder, som kommunerne og Regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:

 

 • Voksenhandicap - implementering af rammepapir
 • Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og Regionen skal udmønte en takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

 

Der gøres opmærksom på, at konkrete aftaler om principper for blandt andet finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen.

Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2018 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter Handicaprådets høringssvar,
at Beskæftigelsesudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Arulanantharajah Thillainadarasa orienterede om et integrationsprojekt i Århus, og bragte i øvrigt ideer frem om støtte til frivilligt arbejde med integration.