Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet modtager udvalget en orientering om den seneste udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge til Herning Kommune og om den aktuelle status på udplacering af flygtninge.

 

På mødet vil der være et oplæg omkring implementering af ny lovgivning i Beskæftigelsesindsatsen for flygtninge. På baggrund heraf skal Udvalget drøfte det videre arbejde med implementeringen i Beskæftigelsesindsatsen.

 

Oplægget eftersendes til udvalgets medlemmer.

 

Sagsfremstilling

Den seneste udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge

I henhold til den udmeldte kvote forventes det, at Herning Kommune skal modtage i alt 308 nytilkomne flygtninge i 2016.

 

Opgørelsen pr. 1 juni viser, at Herning Kommune i 2016 har modtaget i alt 49 flygtninge. Herudover ankommer 10 flygtninge pr. 1. juli.

 

 

Status på boligudplacering af flygtninge samt den aktuelle status på kapaciteten af midlertidige boliger

Under punktet modtager udvalget en mundtlig orientering om status på boligudplacering af flygtninge og om den aktuelle status for kapaciteten af midlertidige boliger.

 

Implementering af ny lovgivning i Beskæftigelsesindsatsen

På udvalgets seneste møde drøftede udvalget de forventede lovgivningsmæssige ændringer på flygtningeområdet, og udvalget besluttede at administrationen til dette møde udarbejder et oplæg til tilpasning af modellen ud fra den nye lovgivning.

 

På mødet modtager udvalget en redegørelse for de enkelte elementerne i lovgivningen, en gennemgang af de vigtigste udfordringer samt forslag til hvilke hensyn, der med fordel kan lægges til grund ved valget af den endelige model for implementering af Beskæftigelsesindsatsen.  

 

På baggrund heraf skal udvalget drøfte det videre arbejde med implementeringen i Beskæftigelsesindsatsen for flygtninge.

 

Oplægget eftersendes til udvalgets medlemmer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen omkring nyankomne samt status for boligudplacering til efterretning,
at udvalget drøfter oplægget omkring det videre arbejde med implementeringen i Beskæftigelsesindsatsen.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen om nyankomne og boligudplaceringen til efterretning.

 

Udvalget drøftede implementeringen af ny lovgivning i integrationsindsatsen.

Administrationen holder sig hen over sommeren ajour med lovgivningsmæssige præciseringer, og erfaringer drøftes med netværkskommuner inden den endelige implementering besluttes.

Administrationen udarbejder oplæg til implementering til udvalgets møde i september.

Der udarbejdes udvidet statistisk overblik over de modtagne flygtninge i 2015 og 2016.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.15-P15-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Fokusområder og mål i Beskæftigelsesindsatsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under punktet drøfter udvalget det reviderede udkast til fokusområder, politiske årsmål samt overvejelser om administrative årsmål for 2017.

 

 

Sagsfremstilling

På fællesmødet den 13. april 2016 drøftede Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i den kommende tid, samt prioritering af fokusområder og relevante politiske mål for 2017.

 

Beskæftigelsesafdelingen har efter mødet arbejdet videre med forslag til fastsættelsen af fokusområder samt politiske mål. Der er i dette arbejde lagt vægt på udvalget og Beskæftigelsesrådet har tilkendegivet tilslutning til at fastholde de 3 fokusområder "Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde", "Fokus på sygefravær" og "Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft" i 2017.

 

På udvalgsmødet den 4. maj 2016 drøfter udvalget det foreløbige udkast til fokusområder, politiske årsmål samt overvejelser om administrative årsmål for 2017. Udvalget ønsker fortsat at fastholde 3 fokusområder i 2017 og at arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge indgår som et nyt fokusområde i 2017. Forslag til fokusområder er "Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde", "Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge" og "Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft fremmes gennem styrket tværgående samarbejde"

 

På udvalgsmødet den 26. maj 2016 drøftede udvalget et revideret foreløbigt udkast til fokusområder og politiske mål for Beskæftigelsesindsatsen for 2017 med udgangspunkt i målhirakiet.  

 

 • Udvalget prioriterer følgende 3 fokusområder i Beskæftigelsesindsatsen for 2017 - "Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde", "Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtningen" og "Balance mellem udbud og efterspørgsel".
 • Årsmålene som understøtte fokusområderne i Beskæftigelsesindsatsen for 2017 - "Ledigheden for unge under 25 år skal være under landsgennemsnittet", " I 2017 arbejdes der i regi af Projekt "Ny fremtid på at lave målrettet kompetenceafklaring og opkvalificering af flygtninge til jobs indenfor metalindustrien i Herning Kommune" samt "Der iværksættes initiativer på tværs af Jobcentret, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og a-kasser med henblik på at styrke opkvalificering og omskoling af ledige til brancher med jobåbninger" og "Sygefraværet nedbringes gennem styrket samarbejde med borgere og virksomheder".
 • Der vil blive udarbejdet administrative mål for indsatsen.

 

Beskæftigelsesrådet blev orienteret om udkast til fokusområder og politiske mål for Beskæftigelsesindsatsen for 2017 på møde den 31. maj 2016.

 

Den kommende proces: 

Processen for fastsættelsen af mål samt udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen 2017 forløber som følger:  

 

13. juni: Udvalget fastsætter de endelige politiske mål for 2017.

 

13. juni - 26. oktober: Der arbejdes med formulering af Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplanen - Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet inddrages løbende i dette arbejde.

 

26. oktober: Beskæftigelsesudvalget godkender den endelige Beskæftigelsesplan for 2017.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender det reviderede forslag til Fokusområder og Politiske årsmål for Beskæftigelsesindsatsen for 2017. 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Budgetforslag 2017 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2017-2020 aflevere budgetforslag i juni 2016. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2017 på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Budgetforslaget fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Fagudvalgets budgetforslag består af økonomioversigt, driftsbemærkninger, årsmål og indsatsområder. Årsmål og indsatsområder behandles under selvstændigt punkt på denne dagsorden.

 

Det fremlagt budgetforslag er udarbejdet på baggrund af de nye refusionsregler der er trådt i kraft fra 1. januar 2016.

  

Budgetforslagets forudsætninger i øvrigt fremgår af driftsbemærkningerne.

 

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det aktuelle kendte udgifts- og aktivitetsniveau. Der er ligeledes indarbejdet skøn for den forventede udvikling på området i perioden 2017-2020.

 

Når økonomiaftalen for 2017 foreligger i juni 2016 opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet i henhold til de nye forudsætninger i økonomiaftalen. Revurdering af budgetforslag til 2017 vil blive behandlet sammen med halvårsopfølgningen på udvalgsmødet i august.

 

Notat omkring forudsætninger bag budgetforslag 2017, økonomiskema samt driftsbemærkninger eftersendes som bilag til dagsordenen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetforslaget for 2017-2020 for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse godkendes,
at budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden marts 2015 - marts 2016 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

 

Ungeledighed:

Herning Kommune har fra marts 2015 til september 2015 haft en faldende ungeledighed, men ungeledigheden var i Herning fra oktober 2015 til januar 2016 stigende, og lidt højere end landet som helhed. Ungeledigheden faldt igen fra februar til marts 2016, men er forsat højere end landet som helhed. Ungeledigheden er dog lavere end samme måned sidste år for både Herning og landet som helhed.

 

Kontant- og uddannelseshjælp: 

Herning har i hele perioden siden september 2014 haft en væsentligt lavere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

 

Forsikrede ledige:

Herning har i perioden marts 2015 - marts 2016 haft en lavere andel personer, målt i forhold til arbejdsstyrken, på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed. Herning har i november 2015 til marts 2016 haft en andel på niveau med Vestjylland som helhed.

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune har siden august 2015 haft en marginalt højere andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var væsentlig lavere i marts 2016 end samme måned sidste år.

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden, mens antallet af

ledighedsydelsesmodtagere i april 2016 var lavere end samme måned sidste år.

 

Førtidspension:

Der var 69 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i marts 2016 end samme måned sidste år.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Orientering om samarbejdsaftale mellem BSK og CBL

DIR

FOU

BFU

x

SOS

BSK

x

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

Sagsresume

Med dette punkt orienteres udvalget om den indgåede samarbejdsaftale mellem UU og folkeskoler om udskolingen i Herning Kommune. Aftalen har til formål at sikre både den kollektive vejledning og den målrettede vejledning til ikke- uddannelsesparate unge om valg af ungdomsuddannelse og erhverv således, at eleven kan træffe et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag. Vejledningen foretages af UU og sker i samspil med undervisningen i faget Uddannelse og Job, der forestås af skolen. Der sker en løbende dialog og koordinering herom mellem Beskæftigelsesafdelingen og Center for Børn og Læring på administrativt ledelsesniveau, såvel som i det tværgående Skolernes Uddannelses- og Erhvervsnetværk, hvor skolerne er direkte repræsenteret.


Samarbejdsaftalen der fremlægges i denne sag dækker skoleåret 2016 – 17, og revurderes som hidtil én gang årligt i et samarbejde mellem UU og CBL.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning hører organisatorisk til i SSB i Beskæftigelsesafdelingen, mens Skoleområdet hører til i BOU i Center for Børn og Læring.

 

Det tætte og stærke samspil i beslutning såvel som handling på området reguleres i samarbejdsaftalen, der justeres hvert år, med valg af nye fokusområder.

 

Skolernes Uddannelses- og erhvervsnetværk i Herning Kommune er et netværk bestående af repræsentanter for Skoleledere, forvaltning, UU/beskæftigelse og Erhvervsrådet, med det formål at arbejde for at eleverne kan begå sig og blive kapable borgere i næste fase af livet. Her omsættes aftalen og netværket ideudvikler og afprøver nye initiativer og projekter, hvor eleverne udfordres og informeres om mulighederne for uddannelse efter endt grundskole, så eleverne kan træffe et oplyst ungdomsuddannelsesvalg. Her arbejdes med problemer og muligheder knyttet til faget Uddannelse og Job, og BFU vil efter sommerferien blive præsenteret for et forslag til strategi for Uddannelse & Job.

 

I den nye samarbejdsaftale for 2016/17 kan særligt fremhæves:

 

 • Pilotforsøg på midtbyskolerne omkring uddannelsesaften i 7. klasse.
 • Uddannelse og Job, forslag til fælles strategi, og undervisning af lærerne i de fælles udarbejdede læreplaner for udvalgte temaer i faget.
 • Videreudvikling af arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingerne. Vurderingerne skal være begrundede uden at være stemplende, men især skal møderne med familien herom være handlingsorienterede og skabe progression.
 • Fastholdelse af fælles uddannelsesdag om brobygning til ungdomsuddannelser for alle elever i 8. årgang og deres forældre. Der er fuld opbakning fra alle interessenter til at fortsætte netop denne lokalt udviklede og afviklede messeform.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Integrationstræf 16

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

KL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration afholder Integrationstræf 16 - Flere flygtninge i job.

 

Integrationstræf 16 sætter fokus på, hvordan en målrettet jobindsats kan få flere flygtninge i arbejde.

 

Træffet finder sted d. 13. september i Kolding.

 

Beskæftigelse er nøglen til integration af de mange flygtninge, som kommunerne modtager i disse år. Langt flere flygtninge skal i arbejde, og det er afgørende, at kommuner og virksomheder intensiverer samarbejdet for, at det kan lykkes. Årets Integrationstræf sætter derfor spot på flygtninges integration på arbejdsmarkedet.

 

Beskæftigelsesindsatsen er kompleks og involverer mange aktører, både jobcentrene, virksomhederne, sprogcentrene og ikke mindst flygtningene selv. Der arbejdes over alt i landet på at udvikle nye redskaber og metoder, der gør det muligt at få flere flygtninge i job.

 

På Integrationstræf 16 kan du få viden om, hvad der virker i praksis og få inspiration til det daglige arbejde med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a.:

 • Integrationsminister Inger Støjberg og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Thomas Kastrup Larsens budskaber om integration
 • Indsigt i virkningen af forskellige beskæftigelsesredskaber
 • Brancheorienteret tilgang til jobindsatsen
 • Flygtningekvinders tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Uddannelses- og jobindsats for uledsagede mindreårige

 

Integrationstræf 16 henvender sig bredt til kommunalpolitikere, ledere og medarbejdere i kommuner samt samarbejdsparter og andre interessenter, der arbejder med flygtninge og indvandrere. Der vil igen i år være et område med stande.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Udvalgets medlemmer melder sig til individuelt via Pernille Bertel eller Lisbeth Blaabjerg.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.

 

Sagsnr.: 15.20.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen efter refusionsomlægningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgsmødet den 4. maj 2016 godkendte udvalget med afsæt i det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet at genoptage arbejdet med styrkede prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen og godkendte den fremlagte procesplan.

Sagsfremstilling

Planen for arbejdet:

1. mploy udarbejder en foranalyse

2. Præsentation for ledergruppen i Beskæftigelsesafdelingen samt arbejde med udpegning af potentialer - temadag gennemført den 3. juni 2016

3. Præsentation for Beskæftigelsesudvalget samt drøftelse af principper for optimering af indsatser og effekter på udvalgsmødet 13. juni 2016

4. Videre bearbejdning i Beskæftigelsesafdelingen - med involvering af ledere og medarbejdere

 

MPloy kommer på mødet i udvalget med oplæg som input til drøftelse.

 

Bente Hjorth, Troels Kjærgaard og Ulla Høy Henriksen deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at punktet yderligere bearbejdes i Beskæftigelsesafdelingen.

Beslutning

Der udarbejdes til næste møde i udvalget opsamling på dagens oplæg og drøftelser, samt en plan for det videre prioriteringsarbejde.