Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 13. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2015, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.


Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.168,6 mio. kr., hvilket er 21,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget (svarende til 1,9%).

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema, samt af det vedlagte bilag:

 

 

Det samlede forventede forbrug på serviceområdet er baseret på følgende forhold:

 • der forventes et større forbrug til integrationsområdet som følge af flere flygtninge end forudsat i budgettet; det drejer sig både om udgifter til midlertidig boplacering, udgifter til introduktionsprogram og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram.
 • der forventes et større forbrug på unge ledige end forudsat i budgettet; det handler om forbrug på Produktionsskolen og om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
 • der forventes et mindre forbrug på medfinansiering af a-dagpenge og indsats for forsikrede ledige på grund af et forventet lavere antal forsikrede ledige end forudsat i budgettet.
 • lovændringer; de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen er indregnet i budgetopfølgningen; det betyder større forbrug på arbejdsgiverudgift til ledige ansat med løntilskud i kommune, større udgifter på beskæftigelsesordninger pga. kommunal medfinansiering af jobrotationsydelse.
 • der forventes et større forbrug på sygedagpenge som følge af et større antal sygedagpengemodtagere end forudsat i budgettet efter DUT reguleringen.
 • der forventes et større forbrug på førtidspension end forudsat i budgettet.
 • der forventes et højere forbrug på fleksjob end forudsat i budgettet, hvilket hænger sammen med et større antal borgere i fleksjob end forudsat i budgettet.
 • det forventes at forbruget på seniorjob bliver lavere end forudsat i budgettet, idet de midlertidige ordninger for ledige, der mister retten til a-dagpenge har betydet at færre i 2015 får ret til seniorjob.

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på viden om bogført forbrug pr. 31. marts 2015, samt på tilgængelig viden om aktivitetsniveau. Opfølgningen er desuden baseret på en prognose for udviklingen resten af året.

Idet prognosen for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere med tilhørende udgiftsprofil på dette tidspunkt er behæftet med nogen usikkerhed, anbefaler administrationen, at der ikke anmodes om tillægsbevilling eller foretages budgetomplaceringer på nuværende tidspunkt. Udviklingen følges, og indstillingen her genovervejes ved halvårsopfølgningen. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2015 og i Byrådet den 26. maj 2015.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.15-P15-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Fokusområder og årsmål i Beskæftigelsesindsatsen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under punktet skal Udvalget drøfte det foreløbige udkast til fokusområder, politiske årsmål samt overvejelser om administrative årsmål for 2016. Dette med henblik på Udvalgets eventuelle bemærkninger til brug for det videre arbejde.

 

Sagsfremstilling

 

På fællesmødet den 9. april drøftede Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet prioritering af fokusområder, relevante politiske mål samt behovet for fastsættelse af administrative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016.

 

Beskæftigelsesafdelingen har efter mødet arbejdet videre på forslag til fastsættelsen af fokusområder samt politiske og administrative mål, idet følgende er lagt til grund:

 

 • Udvalgets og Beskæftigelsesrådets prioritering af at fastholde de 3 fokusområder "Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde", "Fokus på sygefravær" og "Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft" i 2016

 

 • Hensynet til, at de politiske mål stringent understøtter beslutningerne om at "Ledigheden for unge under 25 år skal på landsgennemsnittet" og, at "Sygedagpengeudgifterne skal ned på landsgennemsnittet", jf. Mulighedskataloget

 

 • Tilkendegivelserne af, at der kan/ bør fastsættes administrative mål for indsatsen

 

Med baggrund i ovenstående har administrationen desuden udarbejdet vedlagte foreløbige forslag til fokusområder og politiske mål. I vedlagte udkast er desuden vist de foreløbige overvejelser om fastsættelse af administrative årsmål, samt enkelte input til Beskæftigelsesplanen for 2016.

 

Vedlagt denne dagsorden er også et bilag, der illustrerer målhierakiet på beskæftigelsesområdet. Det foreslås, at fokusområder, politiske årsmål og Beskæftigelsesplanen fremlægges til politisk godkendelse, mens administrative mål og implementeringsplan fremlægges til politisk orientering.

 

Den kommende proces  

Processen for fastsættelselsen af mål samt udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen forløber som følger:

 

13. maj: Udvalget behandler de foreløbige forslag til politiske mål for 2016

 

13. maj - 10. juni: Administrationen indarbejder evt. bemærkninger og forslag til politiske mål for 2016.

 

10. juni: Udvalget fastsætter de endelige politiske mål for 2016

 

10. juni - 11. november: Der arbejdes med formulering af Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeirngsplanen - Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet inddrages løbende i dette arbejde

 

11. november: Beskæftigelsesudvalget godkender den endelige Beskæftigelsesplan for 2016.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter det fremlagte forslag til fokusområder og årsmål, samt proces med henblik på bemærkninger til det videre arbejde.

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte forslag. Administrationen udarbejder nyt oplæg på baggrund af de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Bruttoledigheden

Herning Kommune har med 4,3 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i marts 2015 mindre end samme måned sidste år.

Fleksjob

Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I november 2013 var der i alt 882 fleksjob, mens tallet i november 2014 var på 1004 fleksjob.

Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb
Antallet af sygedagpengemodtagere var i april 2015 faldet i forhold til marts 2015, og samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere noget lavere end samme måned året før. Antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger var i april 2015 på 195 personer, hvilket er lavere end samme måned året før (212).

Den 30. april 2015 var der i alt 190 personer i jobafklaringsforløb.
 
Ungeledigheden
I marts 2015 var der 475 uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år og 56 kontanthjælpsmodtagere under 25 år (i alt 531). I marts 2014 var der 502 uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år og 116 kontanthjælpsmodtagere under 25 år (i alt 618). Der er altså sket et mærkbart fald i antallet af ledige under 25 år på kontant- og uddannelseshjælp siden marts 2014. Antallet af unge forsikrede ledige er ikke opdateret siden december 2014, men faldet i kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kan være en indikator på, at den samlede ungeledighed fortsat er faldende.

Da antallet af unge forsikrede ledige ikke er opdateret siden december 2014, er der derfor ikke anført et samlet tal for unge ledige på nøgletalsarket.

Førtidspension
I april 2015 er der tilkendt 12 nye førtidspensioner. I 2015 er der indtil nu tilkendt 60 førtidspensioner. I hele 2014 blev der til sammenligning tilkendt i alt 119 førtidspensioner svarende til ca. 10 nytilkendelser pr. måned i 2014 .

Særligt om sanktioner 

På udvalgsmødet 18. marts 2015 ønskede udvalget at blive orienteret om status på sanktioner. Siden udvalgsmødet er det blevet undersøgt, om der var uoverensstemmelse mellem de sanktionsdata, der blev indberettet fra udbetalingssystemet, og de sanktionsdata, der bliver vist på jobindsats.dk. Undersøgelsen har vist, at der er god overensstemmelse mellem indberetningerne og visningen på jobindsats.dk. Der bliver derfor nu iværksat en nærmere analyse med henblik på at ændre eventuelle uhensigtsmæssigheder i sagsgangene omkring sanktionering. Der vil på et senere tidspunkt blive orienteret om status på dette arbejde.

 

Særligt om ungeindsats vedr. grundforløb til industritekniker på Herningsholm Erhvervsskole  

I 2014 har Jobcentret i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole arrangeret informationsmøder med henblik på at tiltrække ledige til faguddannelserne indenfor industritekniker, kleinsmed eller maskinsnedker.

 

I målgruppen 25-29 årige deltog 53 ledige på informationsmøderne og 23 % udtrykte interesse for grundforløbet på et af områderne. I november etableredes et hold med 5 ledige på grundforløbet til industriteknikeruddannelsen.

 

Af de 5 ledige gennemførte alle 5 forløbet og status for de unges beskæftigelsessituation pr. april 2015 er, at to unge har lavet uddannelsesaftaler og er startet i voksenlære hos lokale virksomheder.

Herudover er de øvrige tre unge i praktikforløb med henblik på læreplads, men har ikke pt. fundet en læreplads.

 

Udover den målrettede indsats for de unge 25-29 årige, blev der også afviklet informationsmøder for øvrige ledige. Der blev i alt afviklet 4 informationsmøder for hhv. 25-29 årige, 30-39 årige, 40-49 årige og ledige over 50 år. Der blev på den baggrund etableret to forløb på industritekniker som afsluttede i hhv. november 2014 og marts 2015.

Det samlede billede af alle 19 ledige, som deltog i de to forløb er, at 16 gennemførte og bestod grundforløbet. Heraf er 4 i dag i ordinær beskæftigeIse, 4 er ledige mens 6 er i praktik med henblik på læreplads og yderligere to med uddannelsesaftaler.

 

Udvikling af nøgletalsarket

Der arbejdes lige nu med at redesigne nøgletalsarket, og der vil på mødet blive givet en præsentation af første udkast til det nye design.

 

 

Generel bemærkning til nøgletallene:

Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret. Alt efter opdateringstidspunkt på jobindsats.dk kan der blive udleveret nye nøgletal på udvalgsmødet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget drøftede de udviklingstendenser som nøgletallene viser.

 

På næste møde i udvalget drøftes det opdaterede forsørgertryk, samt en sammenligning med landsplan og udvalgte kommuner af udviklingen i antallet af borgere på længerevarende offentlig forsørgelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Handleplan - ungeledighed lig med landsgennemsnittet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges en handleplan med henblik på at bringe ungeledigheden i Herning Kommune på niveau med landsgennemsnittet jf. mulighedskataloget for Serviceområde 17.

Sagsfremstilling

I det følgende fremlægges den handleplan, der skal understøtte, at Herning Kommune i 2016 kommer på niveau med landsgennemsnittet for ungeledighed jf. Mulighedskataloget for Serviceområde 17. I besparelsesforslaget foreslås det, at midlet, til at komme på niveau med landsgennemsnittet for ungeledighed, er at fastholde elementerne i den opprioriterede ungeindsats, som udvalget vedtog i 1. halvår 2014. I det følgende gennemgås disse elementer derfor med henblik på en vurdering af, om de allerede vedtagne indsatser er tilstrækkelige, eller om der er behov for justeringer eller yderligere indsatser for at komme på niveau med landsgennemsnittet.

 

Indsatsen for jobparate ledige under 25 år

 

Følgende værdier blev lagt til grund for jobcenterets indsats for målgruppen af jobklare unge ledige:

 

 • At have konstant fokus på jobsøgning
 • At stille tydelige krav til de unge
 • At give de unge større ejerskab i forhold til det samlede forløb
 • At intensivere kontakten med de unge, som vurderer at have gavn af dette
 • At styrke brugen af netværk, som erfaringsvist ofte bliver indgangen til et job
 • At anvende aktiveringsredskaberne målrettet og efter individuel vurdering
 • At benytte informationsmateriale, som gør vejen igennem ”systemet” overskuelig
 • At sikre let tilgængelighed til Jobcentret via brugen af elektroniske medier

 

På udvalgsmødet den 26. februar 2014 godkendte udvalget følgende indsatser for jobparate ledige under 25 år. For hvert punkt gives der en status.

 

 • at brugen af kontaktforløb for henholdsvis dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere intensiveres og tilrettelægges som beskrevet
  • Den intensiverede kontakt er velfungerende og kontakten indrettes til enhver tid efter de unges individuelle behov. Det vurderes, at den målrettede og intensiverede kontakt holder de unge motiverede og aktivt jobsøgende, og at flere derved kommer i job eller evt. uddannelse.
 • at alle ledige i Jobcentrets ungemålgruppe som udgangspunkt deltager i et grundforløb - dette under naturlig hensyntagen til individuelle behov som beskrevet.
  • Alle unge jobparate ledige deltager som udgangspunkt i et grundforløb med henblik på at kvalificere den unges jobsøgning. Tilbagemeldingerne fra de unge er positive i forhold til både indhold, form og metode. Det vurderes desuden at grundforløbene er meget motiverende i forhold til den unges jobsøgning, og at grundforløbene sammen med de intensiverede kontaktforløb er en af årsagerne til at 70% af de jobparate unge er tilbage i job eller uddannelse inden for 3 måneders ledighed.
 • at alle ledige i Jobcentrets unge-målgruppe løbende tilbydes deltagelse i netværk.
  • Jobcenteret vil i den fremtidige indsats have fokus på etablering af netværksgrupper for unge jobparate ledige.
 •  

Jobcenteret vurderer, at det med fastholdelse af de ovennævnte indsatser vil være muligt i løbet af 2016 at nedbringe ungeledigheden i Herning Kommune, så den kommer på niveau med landsgennemsnittet.

 

Indsatsen for åbenlyst og øvrige uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år

 

Følgende værdier blev lagt til grund for Ungeenhedens indsats for målgruppen af åbenlyst og øvrige uddannelsesparate:

 

 • At unge, der kan klare sig selv, skal klare sig selv - især at åbenlyst uddannelsesparate skal forsørge sig selv frem til uddannelsesstart
 • At de unge mødes med klare krav og forventninger om at tage en uddannelse
 • At give de unge større ejerskab i forhold til det samlede forløb
 • At tilpasse indsatsen til den unges behov
 • At anvende aktiveringsredskaberne målrettet og efter individuel vurdering - alle indsatser tilbydes med det formål at få de unge i uddannelse
 • At de unge skal i en uddannelse, som er realistisk at gennemføre, og som vil medvirke til varig tilknytning til arbejdsmarkedet

 

På udvalgsmødet den 26. marts 2014 godkendte udvalget følgende indsatser for åbenlyst uddannelsesparate og øvrige uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år. For hver punkt gives der en status:

 

 • at Ungeenheden kan bruge Produktionsskolen som en del af den unges uddannelsespålæg
  • Produktionsskolen bruges aktivt som en del af den unges uddannelsespålæg og som en del af opkvalificeringen af de unge, der ikke er parate til uddannelse. I dag henvises alle de unge, der er i målgruppen for Produktionsskolen til Produktionsskolen fra Ungeenheden. Det har kun i få tilfælde været nødvendigt at bruge Produktionsskolen som en del af uddannelsespålægget.
 • at Ungeenheden som minimum er i dialog med den passive øvrige uddannelsesparate hver 14. dag, selvom lovgivningen ikke stiller et sådant krav
  • Det tilstræbes, at der er dialog med den passive øvrige uddannelsesparate hver 14. dag. Nogle unge har brug for en endnu hyppigere opfølgning, mens andre har brug for en mindre intensiv opfølgning, men udgangspunktet er fortsat opfølgning hver 14. dag. I 2015 bliver der fulgt op på, om de unge oplever en effekt af den hyppige opfølgning via en brugerundersøgelse, samtidig bliver der i løbet af 2015 fulgt op på hyppigheden af kontakt til de passive øvrige uddannelsesparate.
 • at unge åbenlyst uddannelsesparate tilbydes et kursus i udarbejdelse af cv samt orientering om uddannelsesmuligheder i samarbejde med Studievalg.  
  • CV-kurset er nu et fast tilbud, der suppleres med modul 1 (generel info om ret og pligt) af 2 timer og et gruppevejledningsmodul på 2-3 timer i UU-regi.  Der er desuden etableret formaliseret samarbejde med Studievalg med fast årsrytme ift. optag på de videregående uddannelser med 4 årlige forløb ifm. Studieoptagelse og Studiestart
 • at der indgås et samarbejde med Herning Frivillig Center om et tilbud om mentorordning primært rettet mod de åbenlyst uddannelsesparate
  • Der er etableret frivillig mentorordning med Herning Frivillig Center (HFC). HFC har i samspil med Ungeenheden desuden som et forsøg etableret et jobsøgningsforløb til de unge, som er udbredt til unge ledige og unge studerende. UU har integreret HFC i de netværk, som er etableret med ungdomsuddannelserne. Jobsøgningsforløbet viste sig ikke at appellere til de unge, hvorfor UU i stedet har integreret dette netværk i netværket af studievejledere, nu hvor projektperioden med HFC er udløbet.
 • at der arbejdes med at udvikle en fælles strategi for samarbejde med erhvervsuddannelserne omkring brobygningsforløb
  • Strategiarbejdet omkring brobygningsforløb hænger tæt sammen med det strategiske samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og Produktionsskolen omkring en bredere platform for unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, herunder også samarbejdet om den nye kombinerede ungdomsuddannelse. Derudover relanceres samarbejdsplatformen Uddannelse til Alle i 2015 herunder med fokus på Industrien som Karrierevej og Skills-værtskab (Skills Denmark arrangerer DM i Skills i Herning i 2018. Skills er de årlige danmarksmesterskaber for erhvervsskoleelever)
 • at Ungeenheden indgår i et formaliseret samarbejde omkring udfaldstruede unge med lokale uddannelsesinstitutioner
  • Der er etableret formelt samarbejde omkring opstart på især erhvervsuddannelser med klar rollefordeling, klar forberedelsesfase med videndeling omkring de unge, som kommer fra Ungeenheden og til en ungdomsuddannelse i respekt for persondataloven. Her bringes konkret vejlederkompetencer, rådgiverkompetencer og ungdomsuddannelsernes viden i spil. Der er desuden særskilte aftaler med HF/VUC og SOSU-skolen og derudover særligt fokus på unge med flere frafald
 •  

Foruden fastholdelse af ovennævnte punkter vil Ungeenheden iværksætte yderligere følgende indsatser for understøtte, at Herning Kommunes ungeledighed i 2016 kommer på niveau med landsgennemsnittet:

 

I tæt samarbejde mellem Ungeenheden og Produktionsskolen er tilbuddet "Klart jeg Kan for uddannelsesparate" etableret. UU-vejleder er underviser, og Produktionsskolen er aktør med fuldtidsansat projektleder, der bl.a. henter de unge, der ikke selv møder op. Pt. er 4 hold gennemført og 5. hold er i gang. I alt 31 kursister har gennemført, og det nuværende hold er med 15 deltagere.

 

Der er i marts 2015 indledt drøftelser om en samarbejdsaftale omkring læse-, skrive- og regneprøver udført af Produktionsskolen i stedet for den nuværende ordning med Herning HF og VUC. Målet er at Produktionsskolen overtager undervisningen i dansk, matematik, engelsk samt andre relevante fag i forhold til at opkvalificere den unges muligheder for optagelse på en erhvervsuddannelse.

 

Det forventes at brugen af AVU-undervisning vil blive reduceret til fordel for  Produktionsskolens tilbud, da disse foregår i et arbejdsrelateret ungemiljø. Det konkrete samarbejde er aftalt til at starte i august 2015, hvor Produktionsskolen stiller med diplomuddannet lærer til opgaven.

 

Med baggrund i de nye principper for brugen af nytteindsats er Ungeenheden nu ved at intensivere brugen af nytteindsats, så alle åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere efter 1 uge bliver mødt med kravet om at deltage i nytteindsats, og den unge starter i nytteindsats efter senest 1 uge. Denne uge anvendes til uddannelsesvejledning, information om, hvad der er den unges ret og pligt – herunder pligt til selvforsørgelse (via f.eks. job eller Produktionsskolen), udarbejdelse af konkret uddannelsesplan for den unge, herunder plan for nytteindsats.

 

Samtidig betyder de nye principper for brugen af nytteindsats i Herning Kommune, at omfanget af virksomhedspraktikker for de åbenlyst uddannelsesparate vil falde til fordel for øget brug af nytteindsats. Ungeenheden har udviklet et koncept for intensiveret brug af nytteindsats, og dette er implementeret fra juni 2015.    

 

Ungeenheden opprioriterer den virksomhedsrettede indsats ved at målrette jobkonsulentressourcen til markedsføring og etablering af nytte- og marginaljobs til de åbenlyst uddannelsesparate resten af 2015. Formålet er at få skabt et antal faste nytteindsatspladser for at sikre, at der hele tiden er ledige nyttejobs til de åbenlyst uddannelsesparate. Derfor vil der være behov for midlertidig ansættelse af afløser i samme periode. Derudover gives der administrativ understøttelse af den opprioriterede virksomhedsrettede indsats ved forlængelse af tidsbegrænset administrativ stilling året ud.

 

Der iværksættes desuden en spydspidsindsats for en afgrænset målgruppe på 10 unge med behov for særlig tæt opfølgning, men med potentiale for praktikplads og uddannelse. Der iværksættes et samarbejde med anden aktør. Forløbet gennemføres i 2015 og evalueres ved årets udgang.

 

 

Indsatsen for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år

Følgende værdier blev lagt til grund for indsatsen for aktivitetsparate unge ledige under 25 år:

 

 • At de unge mødes med klare krav, forventninger, respekt og forståelse
 • At tilpasse indsatsen til den unges individuelle behov
 • At fokusere på muligheder
 • At give de unge større ejerskab i forhold til det samlede forløb
 • At anvende aktiveringsredskaberne målrettet og efter individuel vurdering - med sigtepunktet på uddannelse/beskæftigelse.

 

På udvalgsmødet 14. maj 2014 godkendte udvalget følgende indsatser for aktivitetsparate unge ledige under 25 år:

 

 • at indsatserne yderligere individualiseres
 • at der etableres en mentororganisering
 • at der udarbejdes en model for progressionsarbejde og progressionsmåling
 • at der benyttes SMS i dialogen med unge, som det er sværest at få kontakt til
 • at der laves brugertilfredshedsundersøgelse minimum 1 gang årligt
 • at der laves opfølgning minimum hver 2. måned

 

De ovennævnte indsatser fastholdes alle, og derudover tilbydes de aktivitetsparate unge ved opstart et 14 dages introforløb med det formål at give en tidlig introduktion til mulige aktiviteter med henblik på at kvalificere indsatsen. Dette forløb påbegyndes indenfor én uge.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender den fremlagte handleplan for ungeledigheden.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.20.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Kariann Keseler  

Beskæftigelsesreform - status for implementering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forlængelse af orientering til udvalget i januar 2015 omkring indholdet i den nye beskæftigelsesreform, fremlægges nu status for implementering af reformens indsatsdel til udvalgets yderligere orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen har siden endelig vedtagelse af beskæftigelsesreformen arbejdet med implementering af reformens indsatsdel, primært de dele, som trådte i kraft 1. januar 2015.

 

Kendetegnende for indsatsen i Jobcentret er, at der bl.a er udarbejdet procedurer og retningslinjer, der skal være med til at sikre klare arbejdsgange og medvirke til nemmere at omsætte reformens intentioner.

 

Konkret er der i forbindelse med målet omkring bedre virksomhedsservice etableret en opsøgende virksomhedskonsulent, der har til opgave at indgå i dialog med lokale virksomheder omkring virksomhedernes konkrete behov for kompetencer og arbejdskraft med henblik på at styrke samarbejdet og dialogen omkring rekruttering og fremme brugen af praktik og løntilskud.

 

I løbet af marts og april 2015 er der allerede lavet flere aftaler omkring jobrotation og rekruttering med flere lokale virksomheder med henblik på opkvalificering af såvel medarbejdere som ledige.

 

For en lang række områder er den hidtidige indsats i overensstemmelse med reformens og derfor uændret.

 

For så vidt angår indsatsdelens fase 2, som træder i kraft 1. juli 2015 arbejdes der pt. med udarbejdelse af en strategi for kontaktforløbet og herunder etablering af aftaler med a-kasserne omkring fællessamtaler. Der pågår pt. drøftelse mellem de 8 vestjobcentre-alliancen (Viborg, Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning) omkring muligheden for etablering af fælles aftaler.

 

Herudover arbejder Jobcenter Herning pt. med en strategi for Ny indsats, som skal være med til at sikre, at Jobcentret med de rette indsatser for de ledige og i samarbejdet med virksomheder, a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.fl. kan understøtte reformens mål omkring anvendelse af ressourcer på en bedre og mere effektiv måde, så flere ledige kommer hurtigst muligt i varigt job.

 

Strategien indeholder ud over en beskrivelse af konkrete indsatser overfor ledige, også en ny organisatorisk tilrettelæggelse af opgaverne med henblik på at sikre fleksibilitet og smidighed i opgaveløsningen. Jobcenter Herning forventer at kunne præsentere strategi for Ny Indsats overfor udvalget i efteråret 2015.

 

Vedlagt denne sag som bilag er en detaljeret oversigt over reformens enkelte elementer med tilhørende status for implementering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Grønt Regnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder hvert år Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af Grønt Overblik, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter.  

 

Grønt Overblik 2014 foreligger til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget. Ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Temarapporter vil være at finde på kommunens intranet fra 1. maj under: På Tværs, Grøn Kommune: http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895

Temarapporterne er først offentligt tilgængelige efter endelig politisk vedtagelse. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender Grønt Overblik.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer