Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 13. marts 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Målopfølgning 2012 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opfølgning på indsatsområder og årsmål for 2012 på Beskæftigelsesudvalgets område fremlægges her til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2014 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på indsatsområder og årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.
 
Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2012 for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse.

 
Opfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til godkendelse i udvalget.

 

I løbet af 2012 er udviklingen i forhold til indsatsområder og årsmål løbende blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Drøftelserne af indsatsområder for 2014 og frem startes op, når Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2013 mødes med Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). På dette fællesmøde vil udvalget og LBR få lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, som prioriteringerne i indsatsen. Dermed er fællesmødet det første skridt på vejen til at fastlægge beskæftigelsesindsatsen for 2014.

 


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at målopfølgningen for indsatsområder og årsmål godkendes

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes. På dette møde sættes der særligt fokus på status og indsats for ledige 25 - 29 årige.

Sagsfremstilling

Udvalget vil på mødet blive forelagt opdaterede nøgletal på beskæftigelsesområdet. Der vil i forelæggelse blive sat fokus på status og indsats for ledige 25 - 29 årige.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at den fremlagte status tages til efterretning

 

at udvalgte drøfter status med henblik på eventuelle kommentarer

Beslutning

Udvalget drøftede indsatsen for de 25 - 29 årige, også med henblik på formuleringen af indsatsområder og årsmål for 2014.
 
Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.21.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Midler til fleksjobambassadører

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

Som et af inititativerne i "flere i fleksjob" - et indsatsområde i Aftalen om Finansloven for 2013 kan alle landet jobcentre søge om midler til at ansætte fleksjobambassadører. Det enkelte jobcenters tilskud er udover en minimumsbevilling til 2 ansættelser beregnet ud fra jobcentrenes antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse i 2011. Jobcenter Herning har fået tilsagn om det maksimale tilskud på 1.500.000 kr. for 2013. Der vil blive tilsvarende ansøgningsrunder for 2014 og 2015. Bevillingen til det enkelte jobcenter bliver udmeldt en gang årligt efter vedtagelse af finansloven
 

Målet for antal personer som fleksjobambassadørerne skal skabe fleksjob til i 2013 er for Hernings vedkommende 36 fleksjob ud over normalindsatsen i jobcentret.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for "flere i fleksjob" er at styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet for en større gruppe borgere med nedsat arbejdsevne og for at få den enkelte til at blive en del af fællesskabet på en virksomhed.

 

Reformen af førtidspension gør som bekendt op med bevilling af førtidspension for borgere under 40 år, det betyder at der vil blive gået nye veje i forhold at bringe borgere i fuld eller delvis selvforsørgelse. Paletten af alternativer skal gøres bredere. Her kan fleksjobambassadørerne spille en aktiv rolle.

 

Fleksjobambassadøerene skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede borgere. Ambassadørerne skal via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og fastholdes i fleksjob. Initiativet har et bredt fokus og er derfor ikke alene rettet mod at skabe fleksjob af få timers varighed

 

Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger ud over den normale opgaveløsning i kommunerne.

 

Fleksjobambassadørernes funktion:

  • At informere virksomheder om den nye fleksjobordning, både ved at tage kontakt til virksomheder og besvare spørgsmål fra virksomheder, der har behov for råd og vejledning om fleksjob

  • At være opsøgende over for nye jobmarkeder, hvor der også er mugligt at etablere fleksjob i få timer

  • At klæde ledige på til selv at være aktive i jobsøgningsprocessen og sparre, rådgive og hjælpe undervejs med det, den enkelte ledige har brug for støtte til

  • At skabe kendskab til fleksjob og den lokale indsats for fleksjobvisiterede i egen organisation

  • At bidrage til at sikre overgange i egen organisation, f.eks fra rehabiliteringsteams til jobindsats

  • At formidle kontakt mellem virksomheder og personer på ledighedsydelse, herunder lave det rigtige match mellem virksomhed og ledige

  • At identificere mulige jobåbninger i samspil med virksomheder og personer på ledighedsydelse

  • At bistå virksomheder med at udarbejde job- og funktionsbeskrivelse til fleksjobbet og aftale skånehensyn

Det er vigtigt at Ambassadørerne har et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked og målgruppen

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der ansøges om indtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til Serviceområde 20, Administration i 2013

 

at der ansøges tilsvarende om udgiftsbevilling på 1.500.000 kr til Serviceområde 20, Administration i 2013

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-13 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om gennemførte tilsyn med leverandører og andre aktører i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om de gennemførte tilsynsbesøg hos eksterne leverandører og andre aktører i 2012.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.
 
Bestemmelserne omkring tilsynet er fastsat i ”Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område”, LBR nr. 930 af 17/09/2012, § 16, hvoraf det fremgår, at
 
”Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på”.  


Tilsynets omfang
Tilsynet omfatter følgende:
 

  • ”Eksterne leverandører” – dvs. leverandører som udfører opgaver for kommunen – kommunen varetager dog fortsat myndighedsdelen

 

  • ”Andre aktører” – dvs. leverandører som både udfører opgaver for kommunen og som samtidig varetager myndighedsdelen.

 

Tilsynet med eksterne leverandører omfatter i 2012 ”Quick-Care” og ”Ramsdal Job & Karriere”.


Leverandør
Målgrupper
Quick-Care
Primært sygedagpengemodtagere med fysiske barrierer
 
Ramsdal Job & Karriere
Fortrinsvist sygemeldte borgere,  med primært psykiske vanskeligheder (depression)
 

 


Tilsynet med andre aktører omfatter i 2012 ”Jobvision”, ”Ramsdal Job og Karriere”, ”MTC Gruppen” samt ”AS3”.


Anden aktør
Målgrupper
Jobvision
Unge fra 18 - 29 år med uddannelse
 
Ramsdal Job & Karriere
LVU´ere, 30-54 årige med og uden uddannelse - dagpengemodtagere og kont. hj. modtagere, ledige over 55 år
 
MTC Gruppen
Dagpengemodtagere og kont.hj.modtagere mellem 18 - 29 år, uden uddannelse
 
AS3
 
Dagpengemodtagere og kont.hj.modtagere mellem 18 - 29 år med og uden uddannelse. 30 - 54 årige med og uden uddannelse, + 55 år 

 

Tilsynets indhold og resultater

Tilsynet udføres med fokus på metodiske og pædagogiske tilgange, rettidighed, effekt, eventuelle klager samt leverandørens/ aktørens informationsmaterialer.
 
Herudover redegør aktøren for den administrative praksis – herunder udført egenkontrol, overholdelse af bestemmelser om notatpligt, overholdelse af persondatalovens bestemmeler mv.
 

Tilsynsbesøgene hos leverandørerne har ikke givet anledning til særlige bemærkninger, og der er ikke fundet anledning til yderligere opfølgning i forhold hertil.


Tilsynsbesøgene hos andre aktører har generelt ikke givet anledning til særlige bemærkninger – i forbindelse med tilsynsbesøget hos MTC-Gruppen fandt Beskæftigelsesafdelingen dog anledning til at påtale manglende skriftligt afslag på ønskede kurser. Herudover blev der indgået aftale om, at MTC-Gruppen skulle intensivere effektmåling, som efterfølgende skulle fremsendes til Jobcenter Herning.
 
Samarbejdet med MTC-Gruppen ophørte med virkning fra sommeren 2012 efter gensidig aftale.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status på pilotprojektet for unge, jobklare kontanthjælpsmodtagere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udvalget besluttede på møde den 27. februar 2013, at 12 forslag til at styrke indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år skal implementeres. Udvalget orienteres her om tidsplan og status for dette.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i november 2012, at der skulle arbejdes med et pilotprojekt for unge jobklare kontanthjælpsmodtagere.

 

På møde den 27. februar 2013 besluttede udvalget, at 12 forslag til at styrke indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år skal implementeres. Udvalget orienteres her om tidsplan og status for dette arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer