Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 12. september 2018
Mødested: Hos Lær Dansk, Merkurvej 101, 1., Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

 

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden juli 2017 - juli 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent juli 2018: Herning (3,2%). Hele landet (3,5%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i juli 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken juli 2018: Herning (11,5%). RAR Vestjylland (12,2%). Hele landet (11,0%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden juli 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juli 2018: Herning (4,2%). Hele landet (4,5%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i juli 2018 en andel lidt højere end hele RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken juli 2018: Herning (1,9%). RAR Vestjylland (1,7%). Hele landet (2,6%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i juni 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var på niveau med landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2018: Herning (2,2%). Hele landet (2,2%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i maj 2018 end samme måned sidste år.

Antal forløb maj 2018: 951 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden juli 2017 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juli 2018: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i juli 2018 var lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juli 2018: Fleksjob (1.369). Ressourceforløb (324). Ledighedsydelse (254)

 

Førtidspension:

Der var 63 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i juli 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juli 2018: 3.711

 

Integrationsområdet:

Pga. udskiftning af fagsystem er det lige nu ikke muligt at udtrække data om borgere omfattet af integrationsperioden.

Der er derfor ikke vedlagt nøgletal for integrationsområdet til dette punkt.

Det forventes, at det bliver muligt at danne nye nøgletal for området i løbet af efteråret 2018.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der blev på mødet udleveret notat om omfanget af borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Notatet er vedlagt som bilag.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges hovedelementerne i aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats, der blev indgået i slutningen af august 2018

Sagsfremstilling

Den 23. august indgik Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

 

Aftalens hovedelementer, der bliver uddybet nedenfor, er:

 

 • Færre proceskrav til kontaktforløbet, der ensrettes på tværs af målgrupper samt enklere regler for samtalernes indhold
 • Mere ansvar til a-kasserne i en fireårig forsøgsperiode, hvor udvalgte a-kasser i en periode får ansvaret for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet
 • Kun ét krav til aktivering efter senest seks måneder ledighed. Herefter bliver det op til jobcentret at vurdere, hvornår den enkelte har brug for yderligere indsats
 • Krav til jobsøgning fjernes. Ledige, der har et job på hånden eller som skal på fx efterløn eller barsel, skal ikke længere søge job de sidste seks uger
 • Løntilskudsordningen forenkles og får kun to varighedsbegrænsninger. Én for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet
 • Virksomhedspraktikordningen forenkles, og formålet med praktikopholdet skærpes
 • Markant forenkling af voksenlærlingeordningen med kun tre målgrupper, færre tilskudssatser samt højere tilskud til ledige i voksenlærlingeordningen
 • Virksomheders ansøgninger om virksomhedspraktik og løntilskud automatiseres yderligere
 • Styrket fokus på kommunernes resultater og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater
 • Gennemskrivning af lovgivningen

 

Færre proceskrav til kontaktforløbet:

Kontaktforløbet ensrettes på tværs af målgrupper. Der stilles krav om fire samtaler i jobcenteret de første 6 måneder. Ved skift af ydelse fx fra kontanthjælp til ressourceforløb, skal der igen holdes fire samtale indenfor for det første halve år på ny ydelse. For a-dagpengemodtagere er der fortsat to fællessamtaler med a-kassen indenfor de første 6 måneder.

 

Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skal fortsat have første samtale indenfor en uge og sygedagpengemodtagere hurtigst muligt og senest efter 8 uger.

 

Efter de første 6 måneder stilles ingen krav om faste samtaler, og kontaktforløbet skal derfor aftales individuelt mellem borger og jobcenteret.

 

Mere ansvar til a-kasserne:

I en fireårig forsøgsperiode får udvalgte a-kasser ansvaret for kontaktforløbet de første 3 måneder af ledighedsperioden. Initiativet skal omfatte mindst 25 pct. af de nyledige dagpengemodtagere årligt i forsøgsperioden og forventes at omfatte ca. 37.500 forløb om året.

 

A-kasserne får også ansvaret for en indledende screening af de ledige, der er omfattet af initiativet, med henblik på at spotte personer med risiko for at blive langtidsledige.

 

Jobcenteret er ikke udelukket fra at kontakte de ledige i de første 3 måneder, men som udgangspunkt skal jobcenteret kun deltage i fællessamtaler med a-kassen de første 3 måneder af borgerens ledighed.

 

I september 2018 udpeges kriterier for udvælgelse af de a-kasser, der skal deltage i forsøget. Initiativet skal udformes, så det er muligt at lave en effektevaluering, der afdækker, om ledige hurtigere går i arbejde, hvis a-kassen alene har ansvaret for opfølgningen de første 3 måneder fremfor et fælles kontaktforløb med både jobcenter og a-kasse.

 

Initativet evalueres inden afslutningen af perioden, og aftalepartierne skal tage stilling til, hvad evalueringen giver anledning til.

 

Kun et krav til aktivering:

Reglerne om ret og pligt til tilbud for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere forenkles og harmoniseres. Fremover skal alle a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere senest efter 6 måneder have et ret og pligt-tilbud. Herefter kan jobcenteret give tilbud efter behov. Det betyder også, at reglerne om gentagen aktivering for kontanthjælpsmodtagere afskaffes, og det samme gør særreglerne om fremrykket aktivering for udvalgte aldersgrupper.

 

Mentorstøtte bortfalder desuden som tilbud og som ret og pligt-tilbud.

 

Krav til jobsøgning fjernes:

Fremover kan ledige fritages fra pligten til at møde personligt til samtale og deltage i tilbud, hvis de inden for 6 uger skal i fuldtidsjob, fleksjob, på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension.

 

Løntilskudsordningen forenkles:

Varighedsbegrænsningen for løntilskudsjob forenkles, så der gælder én varighedsbegrænsning for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.

 

A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (ikke åbenlyst uddannelsesparate) får en varighedsbegrænsing på seks måneder for privat løntilskudsjob og fire måneder ved offentlige løntilskudsjob.

 

Aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaringsforløb (uden ansættelsesforhold) samt personer i ressourceforløb og revalidering får en varighedsbegrænsning på seks måneder for ansættelse i løntilskudsjob ved både private og offentlige arbejdsgivere. Løntilskudsjobbet kan desuden forlænges i op til yderligere seks måneder efter en konkret vurdering.

 

Forenkling af virksomhedspraktikordningen:

Virksomhedspraktikkens formålsbestemmelse skærpes, så der stilles mere direkte krav til formålet med praktikken. Virksomhedspraktikken skal desuden tilrettelægges, så den har en retning, der hjælper borgeren tættere på sit beskæftigelsesmål.

 

Udsatte borgere får desuden mulighed for at komme i virksomhedspraktik, hvor de senest har været ansat, forudsat at praktikken ligger inden for en ny arbejdsfunktion.

 

Forenkling af voksenlærlingeordningen:

Voksenlærlingeordningen forenkles, så der fremover er tre målgrupper:

 1. Ledige ufaglærte og ledige faglærte med en forældet uddannelse fra dag 1
 2. Ledige faglærte med mere end 6 måneders ledighed
 3. Ufaglærte beskæftigede

 

For alle ledige bliver reglerne forenklet og ens for målgrupperne med undtagelse af, at ufaglærte ledige først kan få adgang til ordningen efter 6 måneders ledighed med mindre, deres uddannelse er forældet.

 

Forenkling og automatisering af virksomheders ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskud:

Ved ansøgning om virksomhedspraktik eller løntilskud vil virksomhedens opgørelse af ordinært ansatte automatisk indlæses fra e-Indkomst (skatteoplysninger) i det digitale ansøgningssystem, Vitas.

 

Fremover vil merbeskæftigelseskravet ved løntilskudsansættelser være ens for private og offentlige virksomheder.

 

Mulighederne for anvendelse af Vitas udvides for virksomhederne, så de for foruden virksomhedspraktik og løntilskud fremover også vil kunne søge bl.a. fleksjob og jobrotation via løsningen.

 

Styrket fokus på kommunernes resultater og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater:

Aftalepartierne ønsker sammen med de øgede frihedsgrader til kommunerne at øge gennemsigtigheden og åbenheden om kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Der udvikles defor en benchmarkrapport, der løbende giver indsigt i kommunernes indsatser og resultater.

 

Det skal i højere grad være muligt at skride ind overfor de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar og frihed i indsatsen. Der indføres derfor skærpet opfølgning på kommuner med utilfredsstillende resultater, hvilket vil sige en højere andel offentligt forsørgede end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Den skærpede opfølgning kan i sidste ende betyde, at kommuner, der ikke lever op til deres ansvar, kan sættes under administration med faste krav til indsatsen.

 

Gennemskrivning af lovgivningen.

Aftalepartierne er enige om, at der skal udarbejdes en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats. Den nye lov skal være nemmere for borgere at forstå, og lettere at administrere for kommuner og a-kasser.

Aftalepartierne inddrages i lovudmøntning af aftalen og herunder altså også i gennemskrivningen af den nye hovedlov.

 

Ikrafttrædelse:

Elementerne i aftalen træder i kraft den 1. juli 2019 med følgende undtagelse af forenklingen af opgørelsen af antal ordinært ansatte samt harmonisering af merbeskæftigelseskravet ved løntilskudsansættelser.

 

Aftaleteksten i sin helhed er vedlagt dette dagsordenspunkt.

 

Vedlagt dette punkt er desuden en skematisk oversigt over aftalens elementer med angivelse af, hvilke målgrupper de enkelte elementer vedrører.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-13-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering om kommunale indsatser for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Ungevejledningen i Herning Kommune har iværksat tre konkrete initiativer, der skal understøtte at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om de tre initiativer.

Sagsfremstilling

Der har igennem flere år været et stort landspolitisk samt lokalt fokus på, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Ungevejledningen har med dette afsæt iværksat tre konkrete initiativer, der skal understøtte at flere unge fra Herning Kommune vælger en erhvervsuddannelse.

 

De tre initiativer er lavet, med afsæt i at opnå kontakt med primære interessenter i forhold til de unges uddannelsesvalg, hvilket er den unge selv samt deres forældre.

 

Første initiativ - Uddannelsesmesse for 8. klasse i Holing:

Uddannelsesmessen afholdes i Holing for elever fra 8. klasse samt deres forældre. På messen holder UU oplæg for deltagerne. I oplægget gives der en kort gennemgang af proces for valg af uddannelse, samt karrieremuligheder for de enkelte uddannelser. Det er ligeledes muligt for de unge og deres forældre, at møde forskellige virksomheder på messen. Virksomhederne fortæller på messen om de konkrete praktikforløb og aftaler, ligesom der er mulighed for at møde andre unge rollemodeller, der er i gang med eller har gennemført praktikforløb. På messen er der oprettet såkaldte "brancheøer", der kan give forældrene større indsigt i forskellige brancher. Ungdomsuddannelserne har ligeledes stande i hallen.

 

Der er på messen ca. 2.000 besøgende i tidsrummet 15:30 til 21:00 (heraf 1.200 elever). De besøgende bruger i gennemsnit ca. en time på arrangementet.

 

Formålet med messen er, at øge de unges kendskab til forskellige erhvervsuddannelser og brancher, inden de unge sammen med deres forældre skal vælge obligatoriske introduktionskurser i 8. klasse.

 

Andet initiativ - Erhvervskarrieremesse i Sportscenter Herning:

Erhvervskarrieremessen afholdes i Sportscenter Herning den 14. november 2018. Målgruppen for messen er forældre samt elever fra 9. og 10. klasse, unge fra 15 til 17 år der ikke er i uddannelse, unge på sidste år i gymnasiet eller HF samt unge der modtager uddannelseshjælp. Der forventes at blive indbudt 3.000 unge, hvoraf 1.000 unge forventes at deltage på erhvervskarrieremessen (plus evt. forældre).

 

Der er op til messens afholdelse blevet arbejdet på, at få inddraget et varieret og stort udsnit af virksomheder og ungdomsuddannelser i arrangementet. Der blev den 23. august 2018 afholdt informationsmøde for relevante virksomheder og ungdomsuddannelser. Der forventes pt. at der kommer op til 15 private virksomheder på messen. Det forventes ligeledes at der deltager tre offentlige virksomheder på messen, hvilket er Sundhedsafdelingen i Herning Kommune, Sygehuset og Beredskabsstyrelsen. Ligeledes forventes uddannelsesvejledere fra alle ungdomsuddannelser samt fra Erhvervsakademiet at deltage.

 

På messen er det muligt for de unge og deres forældre, at komme i dialog med virksomheder samt uddannelsesvejledere. Kontakten til virksomhederne kan anvendes til at etablere praktikker, der kan give de unge muligheden for at prøve miljøet af i den enkelte virksomhed. Praktik kan ligeledes give mulighed for en fremtidig læreplads. Det er ligeledes muligt, at møde andre unge på messen, som kan fortælle om deres erfaring med uddannelse og læreplads.

 

Formålet med messen er at skabe et tilbud til de unge og deres forældre, hvor der etableres kontakt mellem virksomhederne og de unge. Ligesom messen medvirker til, at de unge bliver klar over hvilke karrieremuligheder samt mulighed for læreplads der er hos i virksomheder i Herning.

 

Indbydelse til erhvervskarrieremessen blev i starten af september 2018, sendt ud til forældre for elever i 9. og 10 klasse via. forældreintra. Invitation af de 15-17 årige samt uddannelseshjælpsmodtagere er formidlet igennem UU. Hvor invitation af gymnasieeleverne og HF elever er blevet formidlet af UU's amarbejdspartnere i samarbejdsgruppen, der har lagt information ud i den enkelte elevs mappe på nettet. 

 

 

Tredje initiativ - Open by night for forældre:

Initiativet er en del af en forsøgsordning under smartskills.nu, der er et regionalt initiativ der har til formål, at informere forældre om mulighederne i erhvervsfaglige uddannelser. Initiativet afholdes for andet år i 2018. De forskellige begivenheder gennemføres i perioden 5. september til 4. oktober 2018. Der forventes at deltage i alt 160 elever samt 240 forældre.

 

Arrangementet er et samarbejde mellem virksomhederne Kyocera Unimerco/Lundgårdsskolen, Emtelle Scandinavia A/S/Sdr. Felding Skole, Jeld Wen Denmark A/S/Haderup Skole, Multicut A/S og Blûcher Metal A/S/Snejbjerg Skole, UU-Herning, Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande og Herningsholms Erhvervsskole.

 

Fire skoler og fem virksomheder deltager i 2018 i det særlige forældremøde kaldet ”Open By Night”. Møderne foregår på en virksomhed. Elever i 9. klasse og deres forældre er her indbudt til en særlig ”karrierestafet” med fokus på de uddannelser samt præsentation af de karrieremuligheder, der findes hos de fire virksomheder.

  

Arrangementet har form som et forældremøde, der har fokus på:

 • At lære at træffe valg
 • At se muligheder for karrieremuligheder i en lokal virksomhed på baggrund af en faglig uddannelse
 • At møde andre unge der er i lære på virksomheden

 

Der er tidligere lavet evaluering af forsøget, der viste følgende:

 

 • 83 % har fået større indsigt i vejledningsprocessen
 • 75 % er klædt på til at tale med deres barn herom
 • 71 % var i dialog med virksomhederne
 • 75 % overvejer, om deres barn skal starte på en erhvervsuddannelse
 • 68 % mener, at arrangementet skal afholdes i 9. klasse.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Første initiativ - uddannelsesmesse for 8. klasser afholdes i år den 10. oktober.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-17-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om Jobcentrets AC-kampagne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om en forestående akademiker-kampagnen, som gennemføres i regi af projektet "Dimittend-mobilitet skabt i nye samarbejdsfelter mellem parter og kommuner i Midjylland".

 

Sagsfremstilling

Herning, Skive, Ringkøbing-Skjern og Aarhus Kommuner deltager i samarbejde med Akademikerne i projektet "Dimittend-mobilitet skabt i nye samarbejdsfelter mellem parter og kommuner i Midtjylland".

 

Formålet med projektet er at afprøve og kombinere en række nye match- og mobilitetsfremmende tilgange til beskæftigelsespolitisk samarbejde på tværs af virksomheder, aktører og kommuner med det formål at anvise nye veje til at få bragt dimittendledigheden ned i en periode med mangel på arbejdskraft i tilstødende dele af regionens erhvervsliv.

 

Projektet forløber i perioden fra 1. april 2018 - 30. september 2018 og er finansieret af "Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats".

 

Projektet består af følgende hovedelementer:

 

 • Afholdelse af fælles kick-off møde med deltagelse af Akademikerne samt repræsentanter fra kommuner, erhvervsrådene, virksomheder, a-kasser, AMK-Nord, RAR-Øst og RAR-Vest. Kick-off mødet bruges på præsentation af events og aktiviteter i projektet, præsentation af tovholdere og samarbejdspartnere i projektet, forventede resultater samt networking mellem projektdeltagere.

 

 • Gennemførelse af kompetenceworkshops. Formålet er at få inspiration og vejledning til at oversætte egen uddannelse, kurser og faglighed til konkrete jobfunktioner og tydelige kompetencer. Til formålet udarbejdes kompetenceafklaringsværktøjer.

 

 • Inspirationsoplæg med repræsentanter fra virksomheder i regionen og konsulenter fra Erhvervsservice og organisationer til at fortælle om udvalgte virksomheder i samarbejdskommunerne, og hvilke opgaver og karriereveje, der er i disse virksomheder.

 

 • Matchdage i projektet de 3 samarbejdskommuner.

 

 

Arrangementet "Karriedag i Herning"

Som et led i projektet gennemføres den 20. september arrangementet "Karrieredag i Herning" - et fælles arrangement imellem Jobcentret, Herning Kommune og Erhvervsrådet.

 

Det foreløbige program for dagen rummer følgende:

 

 1. Velkomst v/ Erhvervs- og borgerservicechef Henrik Kjeldsen
 2. Møde Line Steen Kjeldgaard, der flyttede fra Aarhus til Herning pga. job
 3. Pitching af lokale virksomheder
 4. Match mellem virksomheder og kandidater - speed-dating
 5. Afrunding af dagen

 

I Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner gennemføres tilsvarende tiltag.

 

I regi af projektet er der udarbejdet flyers, som Jobcenter Herning og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande benytter til markedsføring af projektet overfor virksomheder og jobsøgende. Implementeringen af projektet er sket i et meget tæt og velfungerende samarbejde mellem Herning Kommunes bosætningskoordinator, Jobcentret og Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande.  

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-16-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Afrapportering fra Jobbanken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status på Jobbankens aktiviteter i 2017. Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

"Jobbanken" arbejder ud fra følgende formål:

 

 1. At virke for at skaffe de sindslidende ind på arbejdsmarkedet og virke for at gøre dem i stand til at fastholde arbejdet
 2. At virke for gennemførelse af en holdningsændring der kan formindske/ eliminere forståelseskløften mellem virksomhederne og de sindslidende
 3. At virke for at de under punkterne 1 og 2 anførte formål kan have en positiv effekt for den enkelte og for samfundet.

 

Med afsæt i ovennævnte formål har Jobbanken siden 2003 hjulpet psykisk sårbare førtidspensionister i Herning med at komme ud på arbejdsmarkedet - og efterfølgende fastholde job.

 

Af vedlagte bilag fremgår det, at Jobbanken pr. 31. december 2017 havde 461 sindslidende tilknyttet i et forløb i afdelingen Herning, herunder ift. individuel vejledning, idræt og sundhed, undervisning og netværksaktiviteter.

 

Endvidere fremgår det af oversigten, at Jobbanken i sammen med private virksomheder og med støtte fra de faglige organisationer har etableret 112 nye jobs i 2017 - herudover er 5 personer startet som iværksættere. Det akkumulerede antal jobkunder i job udgjorde ultimo 2017 195 personer.

 

Herning Kommune støtter Jobbanken med et årligt tilskud på kr. 600.000.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Udvalget blev orienteret om Jobbankens afrapportering.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-18-17 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har på møde 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR anbefaler, at udkastet godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.

 

Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde er det beskyttet beskæftigelse i CEB NextJob efter Servicelovens § 103, der ligger inden for det rammeaftalebelagte område.

  

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

 

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og Regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og Regionen fokus på følgende tre udviklingsområder:

•  Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen

•  Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

•  Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

 

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

 

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

•  Taksterne kan ikke stige i perioden

•  Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden

•  Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode

•  Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019.

 

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ved takstberegning, opsigelsesvarsler med videre.

 

Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden:

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2019-20 har været i høring i Handicaprådet. Rådet har ikke afgivet høringssvar.

  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2019-20 inkl. bilag på det specialiserede social- og undervisningsområde

Beslutning

Indstilingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Mødekalender 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling

Det foreslås at der afholdes 11 møder i Beskæftigelsesudvalget i løbet af 2019.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 28. august 2018 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

 • 11. - 15. marts 2019
 • 27. maj - 4. juni 2019
 • 21. - 25. oktober 2019

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Godkendt med følgende ændring; alle udvalgets møder starter kl 8.00.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.34.06-A00-2-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Beskæftigelsesudvalgets studietur 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbeth Blaabjerg

Sagsresume

Orientering om status i forhold til Beskæftigelsesudvalgets studietur til Finland 28. oktober 2018 til 31. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøde 21. august 2018 at gennemføre en studietur til Finland i tidsrummet 28. oktober 2018 til 31. oktober 2018. Udvalget bemyndigede samtidig administrationen til at arbejde videre med planlægning af studieturen med afsæt i den præsenterede programskitse.

 

Studieturen bliver arrangeret af Dansk Kulturinstitut, mens flyrejsen er arrangeret af Herning Rejsecenter med følgende ud- og hjemrejsetidspunkter:

 

Udrejse søndag den 28. oktober 2018:

Afrejse kl. 15.25 fra Billund (SAS/Regional Jet)

Ankomst Kastrup kl. 16.15

Afrejse Kastrup kl. 18.00 (SAS/Regional Jet)

Ankomst Helsinki kl. 20.40

 

Hjemrejse onsdag den 31. oktober 2018:

Afrejse kl. 20.10 fra Helsinki (SAS)

Ankomst Stockholm kl. 20.15

Afrejse Stockholm kl. 21.15 (SAS/City Jet)

Ankomst Billund kl. 22.40

 

Dansk Kulturinstitut arbejder fortsat med at tilrettelægge et program for studieturen. Programskitsen med følgende punkter blev forelagt Beskæftigelsesudvalget 21. august 2018:

 

 • Besøg på institution/kommunal administration med indføring i finske forhold
 • Oplæg, så vidt muligt, med Sonja Manssila, leder af Local Government Trials, lokalpolitisk laboratorium (koordineret fra Finansministeriet), del af Experimental Finland (under Statsministeriet), som er et program igangsat for at højne innovationskapaciteten i det offentlige
 • Besøg, så vidt muligt, hos enheden Experimental Finland med deltagelse af medlemmer af Local Government Trials om temaet: At turde eksperimentere i den offentlige forvaltning. Erfaringer fra offentlige pilotprojekter generelt samt på beskæftigelsesområdet specifikt
 • Besøg, så vidt muligt, på offentlig institution med oplæg, f.eks. om Finlands udmøntning af The Youth Guarantee, EUs initiativ for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden.
 • Besøg på offentlig institution med oplæg i forhold til de specificerede ønsker

 

På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets drøftelse af programskitsen er Dansk Kulturinstitut efterfølgende blevet bedt om at forsøge at indarbejde følgende elementer:

 

 • Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse til arbejdsmarked
 • Arbejdsformidling/indsats for ledige
 • Finlands eksperiment med borgerløn

 

Beskæftigelsesudvalget vil forud for afrejse modtage endeligt program, herunder yderligere oplysninger om de praktiske forhold for studieturen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-7-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Intro til Lærdansk, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet modtager Udvalget en orientering om akiviterne på Sprogskolen Lær Dansk Herning

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet holdes hos Lær Dansk, Herning.

 

På mødet orienterer forstander Tove Engedal, Lærdansk Herning om sprogskolens aktiviteter.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Status for FGU kort drøftet.