Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 12. marts 2019
Mødested: Herningsholm Erhvervsskole, Lokale 2504, Lillelundvej 21, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering om en sammenhængende koordineret ungeindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13. oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.

 

Under punktet modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status for etablering af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

Sagsfremstilling

Den tidligere orientering af Beskæftigelsesudvalget suppleres med denne sag med en aktuel status på udviklingen af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.


Chef for Ungevejledningen Ulla Høy Henriksen deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Regnskab 2018 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

I overensstemmelse med regnskabsvejledningen for 2018 forelægges regnskabsbemærkninger til regnskab 2018 og overførsler fra 2018 til 2019 til udvalgets godkendelse.

 

De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har i 2018 været 1.259,1 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et merforbrug på 16,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,3 %.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift:

 

Hovedtallene for regnskab 2018, fremgår i nedenstående oversigt:

 

 

Bemærkninger til regnskabsresultat - drift:

Det samlede regnskab for området udviser et merforbrug på 16,4 mio. kr. De primære årsager til den samlede afvigelse imellem korrigeret budget og regnskabet er sammensat af flere elementer og fordeler sig som følger:

 

Servicedriftsudgifter: For servicedriftsområdet var der i 2018 et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:

 • Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til Midlertidig boligplacering. Mindreforbruget skyldes primært, at der er kommet færre flytninge end forventet.
 • Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. til Produktionsskoler. Mindreforbruget til produktionsskoler skyldes, at der har været et lavere antal unge i produktionsskoleforløb end forventet ved budgetlægning.
 • Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Mindreforbruget skyldes et lavere elevantal end forventet samt en takstnedsættelse hos Ungdomscenter Knudmosen, som ikke var kendt ved budgetlægning.
 • Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til Øvrige sociale formål (udvalgets udviklingspulje). Halvdelen af mindreforbruget for udvalgets udviklingspulje søges overført til 2019.

 

 

Udgifter under budgetgarantien: For budgetgarantiområdet var der i 2018 et samlet merforbrug på 18,6 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:

 • Mindreforbrug på 13,0 mio. kr. for driftsudgifter til Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Mindreforbruget skyldes dels, at driftsudgifter til introduktionsprogram og -forløb har været lavere end forventet ved budgetlægning, samt at indtægt fra grund- og resultattilskud har været højere end forventet ved budgetlægning.
 • Der i 2018 udbetalt 1.105 t.kr. til otte personer (plus evt. børn) i forbindelse med Repatriering. Der er 100 % statsrefusion på udgifterne til repatriering. Regnskab 2018 er dog afsluttet med et mindreforbrug på 204 t.kr., hvilket skyldes at kommunnen ud over 100% statsrefusion modtager et resultattilskud pr. borger der repatriere.
 • Merforbrug på 44,9 mio. kr. til Førtidspension. Merforbruget skyldes dels, at den regulering der blev lavet af budgetrammen ved sidste års vedtagelse af budget 2018 blev placeret på førtidspension, samt at midtvejsregulering på overførselsområdet for 2018 er placeret her.
 • Mindreforbrug på 8,5 mio. kr. til Kontant- og uddannelseshjælp. Mindreforbruget skyldes et lavere antal ydelsesmodtagere end forventet ved budgetlægning.
 • Merforbrug på 8,0 mio. kr. til Ressource- og jobafklaringsforløb. Merforbruget skyldes primært en større stigning i antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb end forudsat ved budgetlægning.
 • Mindreforbrug på 9,4 mio. kr. vedr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Det skyldes, at alle overførsler fra 2017 til 2018 ikke er anvendt. Der søges 2,7 mio. kr. overført fra 2018 til 2019.

 

Udgifter under aftaleområdet (DUT): For aftaleområdet var der i 2018 et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget på området er, at der har været et lavere forbrug end forventet ved budgetlægning på de fleste tilskudsområder der hører under aftaleområdet. Der har dog samtidig været et merforbrug for løntilskud til personer i fleksjob. Merforbruget skyldes, at der har været flere personer i fleksjob end forventet ved budgetlægning til 2018.

 

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet: For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2018 et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. Det samlede merforbrug består af et merforbrug på 8,0 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Den primære årsag til merforbrug på beskæftigelsestilskudsområdet er, at der har været flere forsikrede ledige end det antal ledige, der er indregnet if.t. kommunens beskæftigelsestilskud.

 

Overførselsønsker:

Samlet set søges 4,153 mio. kr. overført til 2019. De samlede overførsel fordeler sig påfølgende budgetområder:

 • Der søges -0,326 mio. kr. overført til 2019 for projekter med ekstern finansiering
 • Der søges 3,896 mio. kr. overført til 2019 for områder med selvforvaltning.
 • Der søges 0,551 mio. kr. overført til 2019 for øvrige sociale formål - udvalgets udviklingspulje (rammestyring)
 • Der søges 0,032 mio. kr. overført til 2019 for øvrige centrale konti (rammestyring)

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet - anlæg:

Samlet set er der balance imellem budget og regnskab for området på anlægsdelen, jf. nedenstående tabel:

 

 

Anlægsmidlerne er anvendt til flytning af enheder imellem bygninger, i forbindelse med intern omorganisering i Beskæftigelsesafdelingen. Anlægsmidlerne er finansieret af uforbrugte midler, der er overført fra regnskab 2017.

 

Der søges som følge af balance på området, ikke overførsler på anlægsområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2018 vedrørende drift og anlæg tages til efterretning

at overførselsønskerne fra 2018 til 2019 vedrørende drift jf. bilag godkendes

at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. marts 2019 og Byrådet den 2. april 2019.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Helårsopfølgning på mål 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres udvalget for helårsopfølgningen for målene for 2018 med henblik på udvalgets godkendelse af målopfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2020 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på sidste års politiske årsmål og indsamtsområder samtidig med, at der skal ske indledende drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.

  

I 2018 er den løbende udvikling på området blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Det foreslås, at drøftelserne af indsatsområderne for 2020 og frem startes op på det kommende udvalgsmøde den 24. april 2019. Under dette punkt vil udvalget få lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, samt prioriteringerne i indsatsen. Dermed vil dette punkt blive det første skridt på vejen til at fastlægge mål og beskæftigelsesindsatsen for 2020.  

 

På de efterfølgende møder i Beskæftigelsesudvalget fortsætter arbejdet med henblik på, at indsatsområder og årsmål indgå i såvel Herning Kommunes budget for 2020, som i Beskæftigelsesplanen for 2020. 

 

Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2018 for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse.

 

Resumé af målopfølgningen:

 • Årsmål for 2018 på ungeområdet var, at Herning Kommune i 2018 skulle have færre unge offentligt forsørgede end landsgennemsnittet. Andelen af unge offentligt forsørgede har i hele 2018 ligger under gennemsnittet af kommunerne i Vestjylland, men over landsgennemsnittet.
 • Udbuddet af arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge
  • 37 borgere er omfattet af projektet "Ny fremtid"
  • 7 kvinder forventes at gennemføre IGU-uddannelsen, som følge af deltagelse i projekt "Ny start - i job i sundhed og ældre"
 • Der iværsættes initiativer i samarbejde med lokale virksomheder om etablering af småjobs, samt kombination af praktik og lønnede timer
  • I 2018 kom 243 borgere på kanten af arbejdsstyrken i enten småjob eller fuldtidsarbejde
 • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd
  • Vedr. målet om tættere samarbejde med virksomheder om de rekrutteringsmæssige udfordringer er der flere initiativer i gang
  • Vedr. målet om virksomhedsrettede initiativer til at nedbringe sygefravær har CEB omlagt sin indsats til inddrage virksomheder meget tidlig i en sygemelding

 

Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges hermed til godkendelse i udvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at  Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgningen på indsatsområder og årsmål for 2018.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

  X

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 5. marts 2019 udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet og sendes til høring i de berørte fagudvalg (Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget) inden andenbehandlingen den 2. april 2019. Sagen fremsendes til fagudvalgene som godkendt af byrådet. Styrelsesvedtægten skal efter poltisk behandling godkendes af Tilsynet.

 

Baggrunden for ændringerne er, at der på det sociale område sker en kompetenceflytning af enkelte områder fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget.

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

 

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune. I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 • Udsatte- og misbrugsområdet foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget, dog

undtaget driften af Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning. Social- og

Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 • Mentor- og bostøtteopgaven efter lov om social service §§ 85 og 102 foreslås flyttet

til Beskæftigelsesudvalget for de borgere, der ikke modtager pension. Social- og

Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget og § 17 vedrørende Beskæftigelsesudvalget.

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt:

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

12. marts 2019: Beskæftigelsesudvalget

13. marts 2019: Social- og Sundhedsudvalget

 

25. marts 2019: 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

2. april 2019: 2. behandling i Byrådet

 

Primo april 2019: Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.

 

Beslutningen fra 1. behandlingen på mødet i Byrådet den 5. marts 2019 lyder som følger:

Indstillingen er tiltrådt.

Anne Marie Christensen (udenfor parti), Lone Nielsen (udenfor parti) samt Ernst B. Knudsen (udenfor parti) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Perspektivnotat - Budget 2020 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Perspektivnotat for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til budget 2020 fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren 2020-2023 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotatet har til formål, at beskrive fremtidige indsatsområder samt faktuelle oplysninger for hvert serviceområde.

 

De centrale fremtidsperspektiver for området samles i perspektivnotatet, som ligeledes omfatter faktaoplysninger, økonomi og nøgletal. Perspektivnotatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som hermed forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Perspektivnotatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte forslag til perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Nøgletalsrapporten fra seneste udvalgsmøde er vedlagt dette punkt, da der på udsendelsestidspunktet ikke foreligger nyere data på jobindsats.dk. Den nedenstående kommenterering af nøgletallene er derfor også uændret i forhold til seneste udvalgsmøde.

 

Som supplement til de løbende nøgletal, er der desuden denne gang vedlagt og kommenteret på de relevante data fra KL's Nøgletal - Kend Din Kommune.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden december 2017 - december 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent december 2018: Herning (3,4%). Hele landet (3,8%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i december 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken december 2018: Herning (11,5%). RAR Vestjylland (12,5%). Hele landet (10,9%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden december 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2018: Herning (4,4%). Hele landet (4,2%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i december 2018 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken december 2018: Herning (2,1%). RAR Vestjylland (2,1%). Hele landet (2,9%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i december 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt højere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2018: Herning (2,5%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var højere i november 2018 end samme måned sidste år.

Antal forløb november 2018: 1.050 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de to seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2018: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i perioden, mens antallet af resourceforløb efter en stigning er begyndt at falde igen, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i december 2018 lidt lavere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner december 2018: Fleksjob (1.390). Ressourceforløb (323). Ledighedsydelse (254).

 

Førtidspension:

Der var 99 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2018: 3.655

 

Integrationsområdet:

Pga. nyt fagsystem er det lige nu ikke muligt at udtrække data om borgere omfattet af integrationsperioden.

Der er derfor ikke vedlagt nøgletal for integrationsområdet til dette punkt.

 

Det forventes, at det bliver muligt at danne nye nøgletal for området i løbet af 1. kvartal 2019.

 

Særligt om KLs Nøgletal - Kend din Kommune.

 

KL har nu udgivet rapporten Kend Din Kommune for 2019. Vedlagt dette punkt er de nøgletal fra rapporten, der omhandler beskæftigelsesindsatsen. I det følgende gennemgås rapportens afsnit vedrørende beskæftigelsesindsatsen.

 

Det bemærkes, at de følgende opgørelser alle er lavet uden hensyntagen til kommunernes rammevilkår, og der er derfor blot tale om en rangering af alle landets kommuner under ét. I alle rangeringerne er placering som 1 "bedst" i forhold til det målte.

 

Kommunale udgifter til forsørgelse pr. person i befolkningen 2017 (s. 88)

Det ses, at Herning Kommune i 2017 lå som nummer 50 ud af 98 på ranglisten over kommuner efter kommunale udgifter til forsørgelse pr. person i befolkningen og dermed nogenlunde midt på ranglisten med samlede kommunale udgifter på 18.427 kr. pr. borger i befolkningen.

 

Andel i selvforsørgelse, som 52 uger forinden var på a-dagpenge august 2018 (s. 90)

Det ses, at Herning Kommune i august 2018 med en andel på 65,0% lå som nummer 24 på ranglisten over hvor høj en andel af kommunens a-dagpengemodtager, der var selvforsørgende 52 uger efter at have afsluttet et ledighedsforløb på a-dagpenge. Herning Kommune lå således blandt den øverste tredjedel af landets kommuner ift. at fastholde tidligere a-dagpengemodtagere i selvforsørgelse.

 

Andel i selvforsørgelse, som 52 uger forinden var på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse august 2018 (s. 92)

Det ses, at Herning Kommune i august 2018 med en andel på 25,7% lå på en 59. plads på ranglisten over, hvor høj en andel af kommunens kontanthjælps-, uddannelshjælps- og integrationsydelsesmodtagere, der 52 uger efter at have afsluttet et ledighedsforløb fortsat var selvforsørgende.

 

Andel af borgerne i alderen 16-30 år, der er på uddannelseshjælp 3. kvartal 2018 (s. 94)

Det ses, at Herning Kommune i 3. kvartal 2018 med en andel på 3,79% lå på en 56. plads på ranglisten over, hvor lav en andel af kommunens borgere i alderen 16-30 år, der modtog uddannelseshjælp.

 

Andel af borgere med andre problemer end ledighed 3. kvartal 2018 (s. 96)

Det ses, at Herning Kommune i 3. kvartal 2018 med en andel på 1,54% lå på en 20. plads på ranglisten over kommuner fordelt efter laveste andel af borgere med problemer udover ledighed (aktivitetsparate kontant- og integrationsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere i visitationskategori 3 samt jobafklaringsforløb).

 

Andel sanktionerede jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 2. kvartal 2018 (s. 98)

Det ses, at Herning Kommune i 2. kvartal 2018 med en andel på 6,7% lå på en 78. plads på ranglisten over hvor høj en andel af kommunens jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der blev sanktioneret. I den forbindelse bør det nævnes, at Jobcenteret siden efteråret 2018 har haft stort ledelsmæssigt fokus på sanktioner, og at medarbejderne i den forbindelse har modtaget undervisning i sanktionering, og samtidig er der udarbejdet nye interne retningslinjer for sanktionering. Disse tiltag forventes at betyde en stigning i andelen af sanktionerede ledige i de kommende opgørelser.

 

Andelen af integrationsydelsesmodtagere, der visiteres som jobparate 3. kvartal 2018 (s. 100)

Det ses, at Herning Kommune i 3. kvartal 2018 med en andel på 80,4% lå på en 24. plads på ranglisten over hvor høj en andel af kommunernes integrationsydelsesmodtagere, der var vurderet jobparate.

 

Andelen af 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i beskæftigelse september 2018 (s. 102)

Det ses, at Herning Kommune i september 2018 med en andel på 36,9% lå på en 56. plads på ranglisten over, hvor høj en andel af kommunens flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der var i beskæftigelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om vedtagelsen af lov om ændringer af Udlændingeloven, Integrationsloven, Repatrieringsloven og forskellige andre love

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

Under punktet orienteres Udvalget om vedtagelsen af L140, "Lov om ændring af Udlændingeloven, Integrationsloven, Repatrieringsloven og forskellige andre love" - ofte benævnt "paradigmeskiftet".  

 

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 21. februar 2019 vedtaget L 140 "Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love".

 

De lovgivningsmæssige ændringer

L 140 medfører ændringer i en række love, herunder særligt udlændingeloven, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og den kommunale og regionale valglov m.m. L 140.

 

Blandt de mest markante ændringer er blandt andre følgende:

 

 

1. Ændringer i forhold til ophold, opholdstilladelse mv.

 

 • Det præciseres i lovgivningen, at opholdstilladelse til flygtninge gives med henblik på midlertidigt ophold

 

 • Det indskærpes, at hovedreglen ift. flygtninges og familiesammenførtes opholdstilladelse skal være, at en opholdstilladelse inddrages eller undlades forlænget, når det er muligt, med mindre dette er i direkte modstrid med Danmarks internationale forpligtelser.

 

 • Det eksisterende krav om, at flygtninge underskriver en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund ændres til et krav om, at flygtninge skal underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring

 

 • En skærpelse af regler og straf for overtrædelse af opholds- og meldepligt  for personer, der er til fare for statens sikkerhed - herunder fremmedkrigere og afviste udlændinge, som har begået kriminalitet

 

 • "Integrationsprogram" erstattes af "Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram" samt "Introduktionsprogram"

 

 • Skærpede beføjelser til Integrationsministeren i forhold til at indføre loft over familiesammenføring, såfremt kapaciteten hos udlændingemyndigheder og absorptionsevnerne i kommunerne er under pres

 

 

 

2. Nye ydelsesbetegnelser - lavere ydelsessatser

 

 • Den eksisterende "Integrationsydelse" erstattes af "selvforsørgelses- og hjemrejseydelser" samt "overgangsydelse"

 

 • Ydelsessatserne reduceres

 

 

 

3. Retten til permanent bolig bortskaffes - rådgivning om repatrieringsmuligheder styrkes

 

 • Kommunernes eksisterende pligt til at anvise permanente boliger til flygtningen snarest muligt afskaffes. Kommunerne skal fremskaffe et midlertidigt opholdssted, men kan i stedet anvise en bolig

 

 • Rådgivningen omkring repatriering styrkes, og personkredsen med adgang til repatrieringsydelse udvides

 

 

 

Loven træder i kraft den 1. marts 2019. Dele af lovforslaget træder dog i kraft på forskellige tidspunkter over de næste 2 år.   

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

 • at udvalget tager orienteringen om L140 til efterretning

 

            

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en temadrøftelse af strategien på integrationsområdet på et kommende møde i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.