Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. marts 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Samlingssteder til udsatte i Herning by

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmøde den 29. januar 2020 og 19. februar 2020 drøftet samt peget på retning og principper for samlingssteder til udsatte i Herning by, med etablering på markedspladsen i Herning by.

 

Med dette punkt orienteres udvalget om status for arbejdet.

Sagsfremstilling

Sagen er i forlængelse af punkt 14. 'Samlingssteder til udsatte i Herning by' fra den 19. februar 2020, hvor Beskæftigelsesudvalget blev præsenteret for procesplan for det videre arbejde for samlingssteder i Herning by for udsatte som transparente og åbne rum.

 

Med afsæt i procesplanen vil der den 9. marts være møder mellem samarbejdspartnere ift. det videre arbejde. På udvalgsmødet vil der gives mundtligt oplæg om status efter disse møder samt for det videre arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget tiil efterretning. Administrationen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Regnskab 2019 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

I overensstemmelse med regnskabsvejledningen for 2019 forelægges regnskabsbemærkninger til regnskab 2019 og overførsler fra 2019 til 2020 til udvalgets godkendelse.

 

De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har i 2019 været 1.383,7 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et merforbrug på 56,6 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,3 %.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for regnskab 2019, fremgår i nedenstående oversigt:

 

 

Stigning i regnskabet fra 2018 til 2019 skyldes, at der i 2019 er sket en organisationsændring i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvor der bl.a. er flyttet flere opgaver til Beskæftigelsesområdet. Der er i regnskab 2019 et forbrug på 48,8 mio. kr. der omhandler de nye områder.

 

Bemærkninger til regnskabsresultat - drift:

Det samlede regnskab for området udviser et merforbrug på 56,6 mio. kr. De primære årsager til den samlede afvigelse imellem korrigeret budget og regnskabet er sammensat af flere elementer og fordeler sig som følger:

 

Servicedriftsudgifter: For servicedriftsområdet var der i 2019 et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:

 

 • Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. for områder omfattet af selvforvaltning. Det skal dog her pointeres, at der for Familieguiderne er et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes at der mangler at blive indhentet statsrefusion for området. Der er 100 % statsrefusion på området. Indtægt for statsrefusion for familieguiderne på 2,0 mio. kr. kommer således først med i regnskab 2020. Den primære årsag til det samlede mindreforbrug er at overførsler fra 2018 til 2019 ikke er anvendt.
 • Merforbrug på 4,5 mio. kr. vedr. områder omfattet af rammestyring på Misbrugs- og Udsatteområdet der blev overflyttet til serviceområde 17 i forbindelse med organisationsændringerne i Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen i 2019. Merforbrug skyldes at der har været et højere forbrug på køb af pladser til forsorgshjem og bostøtte end fastlagt i budgettet.
 • Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. områder omfattet af rammestyring. Her er tale om områder der oprindeligt var placeret på Social- og Beskæftigelsesområdet inden organisationsændringerne. Størstedelen af mindreforbruget her vedr. Udvalgets pulje på fkt. 05.72.99, her var der i 2019 et mindreforbrug på knap 1,6 mio. kr., samt EGU-vejledning hvor der var et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
 • Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. for områder udenfor rammestyring. Der er her tale om budget til FGU, Produktionsskoler, STU, Begravelseshjælp samt løntilskud til forsikrede ledige.

 

Udgifter under budgetgarantien: For budgetgarantiområdet var der i 2019 et samlet merforbrug på 16,6 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:

 

 • Mindreforbrug på 7,7 mio. kr. for områder omfattet af selvforvaltning på fkt. 05.68.90 der omhandler Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget på området skyldes at der har været en del omprioriteringer af indsatserne på området, ligesom der har været investeret i nye indsatser (Ungevejen og forebyggelse af sygefravær mv.). Der har som følge af de mange ændringer på området, været forskydning imellem at beslutning træffes og hvornår det har været muligt at få implementeret ændringerne og ansættelser på de enkelte områder.
 • Merforbrug på 20,6 mio. kr. på områder udenfor rammestyring. Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang på området. Der søges dog 1,759 mio. kr. overført hvilket omhandler projektmidler der er blevet fejlplaceret på området udenfor rammestyring. Merforbruget på området skyldes primært at den justering der blev lavet af budgetrammen ved sidste års vedtagelse af budgettet til 2019. Tilpasning af budgetrammen efter budgetforlig 2019 blev placeret på på førtidspensionsområdet, hvor der ved udgangen af 2019 var et merforbrug på ca. 37 mio. kr. På integrationsområdet forsørgelse og driftsudgifter samlet set, har der dog været et mindreforbrug på knap 15 mio. kr. hvilket skyldes et lavere antal integrationsborgere end forventet ved budgetlægning.
 • Merforbrug på 1,7 mio. kr. for projekter. Merforbruget skyldes at en del af projektmidlerne er blevet placeret på området udenfor rammestyring. Merforbrug søges overført og dækkes i 2020 via. overførsel på området udenfor rammestyring hvor projektmidlerne var placeret i 2019.

 

Udgifter under aftaleområdet (DUT): For aftaleområdet var der i 2019 et samlet merforbrug på 16,4 mio. kr., hvor hele området er udenfor rammestyring. De primære årsager til merforbruget på området, skyldes at der har været et merforbrug på områder udenfor rammestyring, hvor de områder med størst merforbrug er løntilskud til personer i fleksjob samt til seniorjob.

 

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet: For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2019 et samlet merforbrug på 23,4 mio. kr. på området, hvor hele området er udenfor rammestyring. Det samlede merforbrug består af et merforbrug på 22,0 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et merforbrug på 1,4 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Den primære årsag til merforbrug på beskæftigelsestilskudsområdet er, at der har været flere forsikrede ledige end det antal ledige, der er indregnet if.t. kommunens beskæftigelsestilskud. Der er på området budgetlagt efter kommunens beskæftigelsestilskud.

 

Overførselsønsker:

Samlet set søges 3,339 mio. kr. overført til 2020. De samlede overførsel fordeler sig på følgende budgetområder:

 

 • Der søges 2,969 mio. kr. overført til 2020 for områder omfattet af selvforvaltning
 • Der søges 0,260 mio. kr. overført til 2020 for områder omfattet af rammestyring
 • Der søges 1,759 mio. kr. overført til 2020 for områder udenfor rammestyring. Her er tale om midler der vedr. et projekt, men hvor midlerne er blevet fejlplaceret på området udenfor rammestyring.
 • Der søges -1,649 mio. kr. overført til 2020 for projektmidler.

 

Der er på området lavet flere reguleringer af overførslerne på området fra 2019 til 2020. De reguleringer der er indarbejdet, er som følger:

 

 • Der søges 1,759 mio. kr. overført på områder udenfor rammestyring, hvor der almindeligvis ikke er overførselsadgang. Her er tale om midler der vedr. et projekt (hvor der er overførselsadgang), men hvor midlerne er blevet fejlplaceret på området udenfor rammestyring
 • På området rammestyring søges 1,057 mio. kr. ikke overført til 2020. Her er tale om dels mindreforbrug for midlertidig boligplacering samt uforbrugte midler til EGU-vejledning.
 • Der er ligeledes fundet finansiering for merforbrug på 4,956 mio. kr. på Misbrugs- og Udsatteområdet. Merforbruget på Misbrugs- Udsatteområdet er finansieret ved at der anmodes om tilsvarende reduceret overførsel på henholdsvis selvforvaltning, samt mindreforbrug på Udvalgets pulje der er omfattet af rammestyring. Denne regulering af overførslerne er den primære årsag til, at der er anmodet om lavere overførsel på områder med selvforvaltning, samt på Udvalgets pulje der er omfattet af rammestyring.
 • På området selvforvaltning søges der i øvrigt ikke om at få overført 1,643 mio. kr. til 2020.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2019 tages til efterretning,
at overførselsønskerne fra 2019 til 2020 vedrørende drift jf. bilag godkendes,
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. marts 2020 og Byrådet den 31. marts 2020.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Beskæftigelsesudvalget anfører desuden, at regnskab 2019 giver anledning til at bemærke, at de økonomiske udfordringer også er gældende i 2020 og forventes at fortsætte i 2021. De vedtagne besparelser på beskæftigelsesindsatserne, handleplanen på udsatteområdet og investerings- og optimeringstiltagene sikrer ikke budgetoverholdelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-18 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Helårsopfølgning på mål 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres udvalget for helårsopfølgningen for målene for 2019 med henblik på udvalgets godkendelse af målopfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2021 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på sidste års politiske årsmål og indsamtsområder samtidig med, at der skal ske indledende drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.

  

I 2019 er den løbende udvikling på området blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Det foreslås, at drøftelserne af indsatsområderne for 2021 og frem startes op på det kommende udvalgsmøde den 15. april 2020. Under dette punkt vil udvalget få lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, samt prioriteringerne i indsatsen. Dermed vil dette punkt blive det første skridt på vejen til at fastlægge mål og social- og beskæftigelsesindsatsen for 2021.  

 

På de efterfølgende møder i Beskæftigelsesudvalget fortsætter arbejdet med henblik på, at indsatsområder og årsmål indgå i såvel Herning Kommunes budget for 2021, som i Social- og Beskæftigelsesplanen for 2021. 

 

Resumé af målopfølgningen for 2019:

 

Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde

 • Herning Kommune skal i 2019 have færre unge offentligt forsørgede end gennemsnittet for Beskæftigelsesregion Midtjylland. Målet er opfyldt
 • Flere unge, der er parat til job eller uddannelse, går i job eller uddannelse. Målet er ikke opfyldt, men Ungevejledningen har iværksat yderligere understøttende rammer for målgruppen i 2019.
 • For unge, der med den rette støtte kan gå i uddannelse, vil der være øget fokus på praktik og småjobs som en del af forberedelse til uddannelse for målgruppen. Målet er opfyldt.
 • For unge med komplekse problemer øges fokus på samarbejde med andre afdelinger om den gode overgang fra barn til voksen - for at sikre at flest mulige unge er mest muligt på arbejdsmarkedet. Målet er opfyldt

 

Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet

 • Der iværksættes initiativer i samarbejde med borgeren på kanten og lokale virksomheder om etablering af småjobs samt kombination af praktik og lønnede timer. Målet er opfyldt.

 

Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd

 • Rekrutteringsindsatsen styrkes og videreudvikles – herunder sættes øget fokus på rekruttering af europæisk arbejdskraft. Målet er opfyldt.
 • Det arbejdspladsrettede samarbejde mellem arbejdsgiver, medarbejder og kommune i private og offentlige virksomheder skal videreudvikles. Der sigtes på nedbringelse af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere i job. Målet er opfyldt
 • Der skal iværksættes initiativer, der fremmer, at flere forbliver længere på arbejdsmarkedet. Målet er opfyldt.

 

Udbuddet af arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge

 • Integrationsindsatsen skal fremmes gennem en særlig styrket beskæftigelsesindsats, der skal sikre flygtninge tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet er opfyldt.

 

Vedlagt dette punkt er målopfølgningen for 2019, der hermed fremlægges for udvalget til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgningen på indsatsområder og årsmål for 2019.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Status på besluttede forandringer for 2019 og 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken 2019 og besparelseskatalog 2020.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar 2019, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres.

 

På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til den samlede investeringspakke på 15,85 mio kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

 

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i januar 2020 et besparelseskatalog, som forvaltningen skal implementere. Her blev det besluttet at spare 8,292 mio kr. i 2020, 9,619 mio kr. i 2021 og 10,315 mio kr. årligt fra 2022-2024.

 

Udvalget besluttede desuden, at provenuet fra besparelserne anvendes til at finansiere de tidligere besluttede investeringer - Ungevejen, Forebyggelse af sygefravær og Tidlig socialfaglig vurdering. 

 

Arbejdet med at implementere alle forandringer pågår nu, og den aktuelle status fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-20 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Perspektivnotat - Budget 2021 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Perspektivnotat for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til budget 2021 fremlægges hermed til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren 2021-2024 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotatet har til formål at beskrive fremtidige indsatsområder samt faktuelle oplysninger for hvert serviceområde.

 

De centrale fremtidsperspektiver for området samles i perspektivnotatet, som ligeledes omfatter faktaoplysninger, økonomi og nøgletal. Perspektivnotatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

 

Perspektivnotaterne har tidligere år været forelagt fagudvalgene til godkendelse. I henhold til budgetproceduren for 2021-2024 skal notaterne nu forelægges fagudvalgene til orientering, og præsenteres samlet for Byrådet som en del af materialet til 1. budgetkonference.

 

Administrationen har udarbejdet perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som hermed forelægges til udvalgets orientering. Perspektivnotatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at perspektivnotatet for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-4-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Udbud af Danskuddannelsen. Proces og tidsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommunes eksisterende kontrakt med Lærdansk omkring levering af ”Danskuddannelsen” udløber den 30. april 2021, og på baggrund heraf skal opgaven i udbud.

 

Under punktet præsenteres Udvalget for forslaget til proces- og tidsplanen for udbuddets gennemførelse. Dette med henblik på Udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har igennem de seneste ca. 16-17 år gjort brug af Lærdansk v/ Dansk Flygtningehjælp som leverandør af ”Danskuddannelsen”.

 

Den aktuelt gældende kontrakt har baggrund i et udbud, som gennemførtes i efteråret 2010 med virkning for perioden fra 1. maj 2011 til 30. april 2015. Efterfølgende har Beskæftigelsesudvalget besluttet at forlænge kontrakten ad 2 omgange med henholdsvis 4 og 2 år, hvorefter kontrakten ophører pr. 30. april 2021.

 

Det skal særligt bemærkes, at skærpede udbudskrav fra januar 2016 betyder, at opgaven ved kontraktophør nu skal sendes i udbud, jf. bestemmelserne i Udbudslovens afsnit III – ”Light-regimet”.

 

Proces- og tidsplanen

Proces- og tidsplanen for gennemførelse af udbuddet forventes at forløbe som følger:

 

15. april:

Udbudsmaterialet forelægges for Beskæftigelsesudvalget med henblik på Udvalgets godkendelse

 

17. april:

Udbuddet annonceres

 

17. maj:

Frist for afgivelse af tilbud

 

2. juni:

De indkomne tilbud og vurderingen af disse forelægges for Beskæftigelsesudvalget med henblik på, at Udvalget vælger fremtidig leverandør af Danskuddannelsen.

 

Tilbudsgiverne orienteres om Udvalgets beslutning

 

3. juni – 15. juni:

”Standstill-periode” – underskrivelse af kontrakt afventer standstillperioden, idet formålet med standstill-perioden er at give tilbudsgiverne mulighed for at indgive en klage før kontrakten er underskrevet.

 

Ca. 17. juni:

Forventet underskrivelse af kontrakt med leverandør

 

Det skal anføres, at udbuddet bag den eksisterende kontrakt blev gennemført som et fælles udbud imellem Herning og Ikast-Brande Kommuner.

 

Det kommende udbud tænkes ligeledes gennemført som et fælles udbud imellem Herning og Ikast-Brande Kommuner, idet Ikast-Brande Kommune har tilkendegivet, at Ikast-Brande Kommune tilslutter sig det valg af leverandør, som Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune måtte beslutte sig for.

 

Der vil blive indgået særskilte kontrakter for henholdsvis Herning og Ikast-Brande Kommuner med den kommende leverandør af Danskuddannelsen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender det planlagte forløb - herunder den beskrevne proces- og tidsplan.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Afholdelse af temamøde. Recession

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget orienteres om det reviderede program for kommende temamøde omkring recession.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet i september, at der arrangeres et temamøde for Udvalget med deltagelse af en ekstern oplægsholder, der kan give Udvalget en mere dybdegående orientering om økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser.

 

Udvalget besluttede på mødet i november, at temamødet skulle være for hele Byrådet, en række virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og ledere i social- og beskæftigelsesafdelingen.

 

På baggrund af beslutningerne på mødet i november har administrationen arbejdet videre med oplægget og på baggrund heraf fremlægegs et revideret program.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der arbejdes videre ud fra oplægget og evt. faldne bemærkninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Nøgletallene er nu blevet opdateret med arbejdsstyrketallet for 2018. Det har betydninger de målinger, der er opgjort i andel af arbejdsstyrken - herunder også andelen af unge på offentlig forsørgelse.

 

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Det er ikke muligt at opdatere nøgletallene inden udsendelse af dagsordenen, da de sidste nøgletal først er tilgængelige på jobindsats.dk den 6. marts.

Der vil på mødet blive udleveret en opdateret nøgletalsrapport. Nedenstående data er derfor en kopi fra seneste udvalgsmøde.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden december 2018 - december 2019 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent december 2019: Herning (3,3%). Hele landet (3,7%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i december 2019 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men en højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken december 2019: Herning (10,3%). RAR Vestjylland (11,2%). Hele landet (9,8%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden december 2018 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2019: Herning (3,8%). Hele landet (4,0%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i december 2019 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken december 2019: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,9%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i december 2019 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2019: Herning (2,3%). Hele landet (2,4%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lidt lavere i oktober 2019 end samme måned sidste år.

Antal forløb november 2019: 1.038 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken december 2019: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i december 2019 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner december 2019: Fleksjob (1.572). Ressourceforløb (301). Ledighedsydelse (283).

 

Førtidspension:

Der var 102 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2019 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner december 2019: 3.756

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-25-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde forelægges til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region til gavn for borgerne.

 

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS) udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2021-22, som skal behandles i alle byråd og regionsrådet senest 15. oktober 2020.

 

Processen er tilrettelagt, så der er mulighed for lokal dialog undervejs i udarbejdelsen af Rammeaftalen. 

 

Dels på Januarkonferencen, der blev afholdt den 14. januar 2020 med stor deltagelse fra de midtjyske byråd, regionsrådet, patient- og pårørendeforeninger samt handicapråd og udsatteråd. Og dels ved tidligt i processen at give mulighed for lokale drøftelser af forslag til rammeaftalens udviklingsområder.

 

Med inddragelsen er der ønske om at skabe et godt afsæt for fælles indsats og udvikling på det specialiserede socialområde i Midtjylland.

 

KKRs forslag til fælles udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22

Rammeaftalen har fokus på fælles udviklingsbehov på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner tilkendegiver, at de overordnet set oplever sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud. Der er dog enkelte områder, hvor der er behov for at udvikle tilbudsviften i et fællesskab mellem kommuner og region.

 

KKR behandlede på møde 5. februar 2020 forslag til udviklingsområder i en kommende rammeaftale.

 

KKR foreslår på baggrund heraf følgende udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22:

 

1. Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende rammeaftale)

 • Alliancen om den nære psykiatri er et længerevarende og ambitiøst samarbejde på tværs af sektorer og aktører inden for psykiatrien, der er igangsat af KKR i foråret 2018.
 • I alliancen arbejdes der både med den brede trivselsdagsorden og med indsatser for svært psykisk syge borgere (som er de to første politisk prioriterede indsatsområder i alliancen).
 • Der er særligt fokus på fælles løsninger, der kan forebygge og hjælpe børn og unge i mistrivsel.
 • Den nære psykiatri er et fælles udviklingsområde med Sundhedsaftale 2019-2023.

 

2. Borgere med komplekse udfordringer

 • Både inden for børne-unge- og voksenområdet opleves et stigende antal borgere med komplekse udfordringer i form af dobbeltdiagnoser.
 • KKR foreslår, at der i Rammeaftale 2021-22 arbejdes med et udviklingsområde, hvor kommuner og region i fællesskab kan tage fat om, hvordan vi skaber nye, bedre og mindre omkostningstunge løsninger for disse målgrupper.

 

Forslag til udviklingsområder er uddybet i vedlagte bilag.

 

Videre proces

I perioden frem til 30. april 2020 er der mulighed for at indsende eventuelle bemærkninger til de foreslåede udviklingsområder.

 

På baggrund heraf udarbejder DASSOS det endelige udkast til Rammeaftale 2021-22, så det kan behandles på KKR-møde 17. juni 2020. De 19 midtjyske byråd og Regionsrådet vil efterfølgende få sendt Rammeaftale 2021-22 til politisk godkendelse i efteråret 2020.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at KKRs forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 drøftes med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til rammeaftalen.

 

Beslutning

Udvalget drøftede forslaget. Udvalget havde ingen bemærkninger til det fremlagte forslag.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Carsten Lagoni  

Orientering om høringssvar vedr. måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

På baggrund af ny lovgivning skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne.

 

Den 13. januar 2020 godkendte Børne- og Familieudvalget procesplanen samt høringsmaterialet vedrørende måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2021. Forslaget til måltallene har nu været i høring hos bestyrelserne på ungdomsuddannelserne og den Forberedende Grunduddannelses (FGU). Der er kommet høringssvar fra alle ungdomsuddannerne og ikke fra den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

  

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om høringssvarene til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af ny lovgivning skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne.

 

I nedenstående tabel ses de officielle søgetal for 2019 samt forslagene til måltal for søgning i 2021. Måltallene har været i høring hos bestyrelserne på ungdomsuddannelserne og den Forberedende Grunduddannelses (FGU). Der er kommet høringssvar fra alle ungdomsuddannerne og ikke fra den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

  

Kategorier

Officielle søgetal 2019

Forslag til måltal for søgningen i 2021

Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX)

9. klasse: 21,5%

10. klasse: 24,1%

9. klasse: 25%

10. klasse: 25,5%

Gymnasiale uddannelser (både 2 og 3-årige)

9. klasse: 69,8%

10. klasse: 68,4%

9. klasse: 71%

10. klasse: 69%

Øvrigt (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)

9. klasse: 8,7%

10. klasse: 7,6%

9. klasse: 4%

10. klasse: 5,5%

 

Tilmeldingsfristen til ungdomsuddannelserne var i år den 1. marts 2020. Søgetallene bliver dog først offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside ultimo marts 2020. Det skyldes, at de elever, der er erklæret ikke-uddannelsesparat, til den ungdomsuddannelse de har søgt som 1. prioritet, skal til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen i marts. Hvis eleven ikke består optagelsesprøven, får vedkommende tilbudt sin 2. prioritet. Derudover er der elever, der er forskellige årsager ikke har fået søgt om optagelse inden tilmeldingsfristen og derfor får mulighed for at søge i løbet af marts.

 

De foreløbige søgetal for 2020 fremgår af bilag 1. De foreløbige søgetal kan ikke sammenlignes med de officielle søgetal for 2019, da de foreløbige søgetal kun dækker elever, der har søgt inden for tilmeldingsfristen, og som er erklæret uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, de har søgt. De foreløbige søgetal for 2020 skal derfor tages med forbehold. De officielle søgetal for 2020 vil præsenteres på Beskæftigelsesudvalgsmødet i april.

 

Høringssvar:

Der foreligger høringssvar fra:

 

 • Bestyrelsen på Herning Gymnasium
 • Bestyrelsen på Herning HF & VUC
 • Bestyrelsen for Social- og Sundhedssskolen
 • Bestyrelsen for Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier

 

Høringsvarene er vedlagt (se bilag).

 

Supplerende kan det oplyses, at der i regi af Skolernes Uddannelses- og Erhvervsudvalg (SUE) arbejdes på en længere sigtet plan for, hvordan den nationale målsætning om, at minimum 30 % af en årgang i 2025 vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Der er igangsat en række indsatser, som fremgår af bilag 2. Beskæftigelsesudvalget vil blive opdateret om indsatserne og disses effekt.

  

Forvaltningens anbefaling:

Forvaltningen anbefaler, at forslagene til måltal godkendes i Børne- og Familieudvalget og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Priser i forbindelse med søge-og måltallene:

Der indstiftes en pris på 100.000 kr., som tildeles den kommune, der har haft den største stigning (i procentpoint) i søgningen til erhvervsuddannelserne.

 

Undervisningsministeren kan desuden uddele en ”Falke-pris” til en kommune, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til at forbedre søgningen eller ved en særlig indsats for at øge søgningen. Proceduren for indstillingen til ”Falke-prisen” er endnu ikke offentliggjort. Børne- og Undervisningsministeriet afventer politisk stillingtagen, inden udmeldelsen.    

Økonomi

Offentliggørelsen på hjemmesiden af måltallene for 2021 samt søgningen i 2020 har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om høringssvarene til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Søren Liner Christensen orienterede om, at Misbrugscenter Herning nu er omfattet af de samme forholdsregler som sundheds- og omsorgspersonale i forbindelse med udbredelsen af Covid 19. Der blev desuden kort orienteret om kommunens organisering af beredskabet omkring Covid 19.