Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 11. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen efter refusionsomlægningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

På udvalgsmødet den 4. maj 2016 godkendte udvalget, med afsæt i det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet at genoptage arbejdet med styrkede prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen, og godkendte den fremlagte procesplan.

 

Udvalget præsenteres med denne sag for status for arbejdet.

Sagsfremstilling

Der er tidligere aftalt følgende plan for arbejdet:

 

 1. Mploy udarbejder en foranalyse
 2. Præsentation for ledergruppen i Beskæftigelsesafdelingen samt arbejde med med udpegning af potentialer - temadag gennemført den 3. juni 2016
 3. Præsentation for Beskæftigelsesudvalget samt drøftelse af principper for optimering af indsatser og effekter på udvalgsmødet 13. juni 2016
 4. Videre bearbejdning i Beskæftigelsesafdelingen - med involvering af ledere og medarbejdere
 5. Udvalget involveres løbende i arbejdet med status og forslag til prioriteringer.

 

Alle anbefalinger og forslag fra Mploy er gennemgået af de relevante enheder, og der er taget stilling til om

 • der allerede er iværksat udvikling på området,
 • om enheden ønsker at arbejde videre med forslaget
 • om det er uafklaret (dvs om der skal analyseres nærmere på forslagets relevans)
 • om forslaget ikke er relevant.

 

De forslag der er arbejdet videre med, er fordelt på alle enheder og ydelsestyper, og omhandler en stor del af de temaer, der blev taget op af mploy i foranalysen.

 

Enhederne har beskrevet de forslag, der arbejdes videre med, og har herunder vurderet forslagene i forhold til om der er tale om:

 • effektivisering
 • prioritering
 • eller investering

 

Tilsvarende er det vurderet om tiltaget / indsatsen er

 • forebyggende
 • tidlig indsats
 • afhjælpende
 • eller efterværn

 

De forslag, der er arbejdet videre med, er nu efter seneste gennemskrivning udmøntet i 29 konkrete beskrivelser, som er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

 

Forslagene fordeler sig som følger:  

 

 

  

I det følgende er kort opsummeret, hvad de 29 beskrivelser handler om:

 

Prioriteringsforslagene for Beskæftigelses- og Integrationscenter (BIC) handler om:

 • Indsats til de langvarige kontanthjælpsmodtagere over 30 år, hvor det skønnes af få effekt
 • Efterværn til borgere, som kommer i job i forlængelse af virksomhedspraktik
 • Kombinere virksomhedpraktik med ordinær ansættelse i det antal timer, hvor borgeren er effektiv
 • Styrket indsats for at fastholde unge som uddannelsessparate
 • Afprøve Integrationssuddannelse som indgang til uddannelse eller arbejde på ældreområdet.

 

Prioriteringsforslagene for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB) handler om;

 • efterværn til unge aktivitetsparate i arbejde (ordinært arbejde eller job på særlige vilkår)
 • særlig indsats for gengangere på sygedagpenge
 • særlig indsats målrettet langvarige jobafklaringsforløb
 • særlig indsats for forsikrede ledige, der sygemeldes, eller borger der bliver ledig under sygemeldingen.
 • fokus på at ledige eller sygemeldte borgere ofte har andre sundheds- eller trivselsproblemer end ledighed / sygdom.
 • hvilken rolle køn spiller for tilknytningen til arbejdsmarkedet ved sygdom

 

Prioriteringsforslagene for Jobcentret handler om:

 • styrket og mere koordineret virksomhedsservice
 • optimering af formidlingen af jobs mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • for jobparate ledige arbejdes med at gøre indsatsen endnu mere målrettet ved forbedret screening og større differentiering af indsatsen
 • brug af ”småjobs” i større omfang, som en ny metode til indslusning eller vej tilbage til arbejde.
 • bedre opfølgning (efterværn), når ledige og sygemeldte går tilbage i job for at sikre effekten
 • Flexjob - bedre match
 • Øget brug af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud

 

Prioriteringsforslagene for Ungeenheden handler om:

 • Påbegyndelse af uddannelsesvejledning- og parethedsvurdering allerede i 5./6. klasse
 • Investering i uddannelsesvejledning af unge 18-25 årige
 • Særlig indsats for unge mødre
 • Nye tilbud til de 15-17 årige, der dropper ud af uddannelse 
 • Bedre opfølgning på praktikker, for at fastholde den unge og øge muligheden for ordinær ansættelse
 • Udvidelse af antal EGU-pladser

 

 

Administrationen har på baggrund af udvalgets drøftelser på mødet den 14. december 2016 fortsat arbejdet med de konkrete forslag. De vigtigste ændringer siden sidst er:

 • nogle af forslagene er slået sammen - det samlede antal forslag er derfor lavere denne gang.
 • der er desuden foretaget redaktionelle ændringer i forslagenes beskrivelser
 • økonomien er genberegnet for investeringsforslagene.

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende gennemgang af ændringerne siden sidst.

 

Der vil på mødet ligeledes blive fremlagt en tidsplan for det videre arbejde til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på bemærkninger til brug for det videre arbejde,
at udvalget godkender den fremlagte tidsplan for det videre arbejde.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen om status for arbejdet til efterretning.

 

Udvalget besluttede, at de fremlagte effektiviserings- og prioriteringsforslag iværksættes.  

 

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med de fremlagte investeringsforslag.

 

Udvalget besluttede desuden, at investeringsforslagene på ungeområdet sendes til Børne- og Familieudvalget med henblik på udtalelse til brug for det videre arbejde med forslagene.

 

Udvalget godkendte den fremlagte tidsplan for det videre arbejde.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Analyse forsikrede ledige

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har igennem flere år oplevet økonomisk ubalance på området for forsikrede ledige. I forbindelse med budgetforliget til 2017 blev det ligeledes fremhævet, at beskæftigelsesområdet har flere udgifter end kommunen tilsvarende kompenseres af Staten. På denne baggrund er der udarbejdet følgende analyse af området for de forsikrede ledige.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningsprocessen har det i flere år været tydeligt, at kommunen modtager et betydeligt lavere tilskud til de forsikrede ledige end kommunen modtager i beskæftigelsestilskud. På denne baggrund er det besluttet at iværksætte følgende analyse, hvis formål er at finde frem til årsagen til den økonomiske ubalance.

 

Analysen er vedhæftet sagen som bilag. Analysen er opbygget som følger:

 

 1. Konklusion - her fremhæves de problemstillinger, der vurderes væsentligt for udfordringen med økonomisk ubalance på området
 2. Redegørelse for modellen bag tilskuddet (samt reflektion over de mekanismer der påvirker modellen)
 3. Hvor vinder/taber Herning if.t. landsdelen (starter med en kort perspektivering af modellen if.t. udviklingen i landsdelen - obs på grundtilskudsproblematikken, herefter følger en analyse af området, til sidst kommer en kort beskrivelse af hvad vi gør i dag, og hvad vi skal gøre mere af for at påvirke området)
 4. Til sidst er angivet korte refleksioner over modellen

 

Analysens konklusion er, at den økonomiske ubalancen skyldes skævhed i de oprindelige beregningsmeknismer i tilskudsmodellen. Konklusionen er nået på baggrund af, at det tilskud kommunen modtager pr. forsikret ledig er betydeligt lavere end gennemsnittet for landsdelen. Samtidig fremgår det at kommunens nettoudgifter, andel af ledige, aktiveringsandel og samtaler mv. ligger tæt på gennemsnittet for landsdelen.

 

I forbindelse med analysens tilblivelse er det blevet tydeligt, at der udfordringer med den tilskudsmodel der er på området for de forsikrede ledige (modellen bag beskæftigelsestilskuddet). Forvaltningen har derfor taget kontakt til KL (i forbindelse med analysen), da vi ønskede at få indsigt i de faktiske beregninger, der blev lavet af grundtilskuddet tilbage i 2010 (2010 var basisår/startår for beskæftigelsestilskudsmodellen). KL oplyser at mange kommuner har påpeget, at de bliver straffet hårdt økonomisk og at grundtilskuddet i modellen ikke fungerer i sin nuværende form. Derfor påbegyndes et analysearbejde i Finansieringsudvalget i 2017, som skal kigge nærmere på tilskuddet og en optimal model for fordelingen eller evt. en omlægning af beskæftigelsestilskuddet til bloktilskuddet. Der skal ligge en anbefaling klar i 2018, som kan træde i kraft i 2019. Ikrafttrædelsen er netop blevet udskudt grundet det nye ejendomsvurderingssystem.

   

Analysen indeholder en forholdsvis teknisk beskrivelse af området. Dette har været nødvendigt, da den primære årsag til den økonomiske ubalance på området er teknisk if.t. tilskudsmodellen. Formålet med sagen er således også at give udvalget indsigt i mekanismerne på beskæftigelsestilskudsområdet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orientering om analysen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

 

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Generel bemærkning til nøgletallene

Integrationsydelse er nu indarbejdet i nøgletalsarket sammen med kontant- og uddannelseshjælp og indgår nu også i beregningen af ungeledigheden. Derudover er arbejdsmarkedsydelse nu omdøbt til ydelser efter opbrugt dagpengeret og indeholder nu også modtagere af kontantydelse. I rapporten er der desuden blevet indarbejdet en tabel med et overblik over fuldtidspersoner seneste måned og samme måned sidste år.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden oktober 2015 - oktober 2016 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent oktober 2016: Herning (3,2%). Hele landet (3,9%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at ungeledigheden har været faldende i både Herning og hele landet i perioden marts-juli 2016, men at ungeledigheden i Herning Kommune fortsat er højere end landsgennemsnittet. Ungeledigheden i november var lidt højere end samme måned sidste år.

Ungeledighed november 2016: Herning (11,6%). Hele landet (10,2%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har i hele perioden siden november 2015 haft en væsentligt lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed. Andel af arbejdsstyrken november 2016: Herning (5,1%). Hele landet (5,5%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, men Herning har i de seneste 7 måneder af perioden haft en andel, der er lidt højere end Vestjylland som helhed.

Andel af arbejdsstyrken oktober 2016: Herning (2,3%). RAR Vestjylland (2,2%). Hele landet (2,9%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i oktober 2016 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken på niveau med landet som helhed

Andel af arbejdsstyrken august 2016: Herning (2,3%). Hele landet (2,3%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i september 2016 end samme måned sidste år.

Antal forløb september 2016: 810 forløb

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i november 2016 var lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner november 2016: Fleksjob (1.179). Ressourceforløb (259). Ledighedsydelse (207)

 

Førtidspension:

Der var 76 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i november 2016 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner november 2016 : 3.838

 

Særligt om integrationsområdet:

Vedhæftet dette punkt er en rapport med nøgletal for integrationsområdet i Herning Kommune. Rapporten kan også findes på nøgletalssiden på herning.dk

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er øget med 106 procenpoint i perioden januar 2015 til november 2016. En del af forklaringen på dette kan være, at integrationsperioden nu kan vare i op til 5 år mod 3 år tidligere.

Antal borgere december 2016: 417

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2016 kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab december 2016: 69%

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år december 2016: 46%

 

Særligt om beskæftigelsesafdelingens samspil med landbrug og landbrugsuddannelser.

Vedlagt dette punkt er et notat, der beskriver beskæftigelsesafdelingens samarbejde med landbruget og landbrugsuddannelser med fokus på job- og karrieremuligheder indenfor landbruget.

 

Særligt om indvandrerkvinders arbejdsmarkedstilknytning.

Vedlagt dette punkt er et notat, der beskriver arbejdsmarkedstilknytningen hos kvinder med anden etnisk herkomst end dansk bl.a. i forhold til aldersfordeling, andel af arbejdsstyrken mv.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G00-2-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om tiltag vedr. landbruget som karrierevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Didem Pedersen

Sagsresume

I budgetforliget for Herning Kommune 2016 fremgår det, at ”Herning Kommune også er en landbrugskommune. Derfor vil byrådet i 2016 have fokus på at sikre, at landbruget som erhverv har gode vilkår i Herning Kommune. Herning Kommune vil via et samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget øge de unges kendskab til uddannelse og karrieremuligheder inden for landbruget. Målet er at forbedre landbrugets muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

 

Med dette afsæt har der været afholdt møde mellem Herning-Ikast Landboforening, Agroskolen Hammerum, Børn og Unge, Beskæftigelse samt Erhverv og Udvikling.

 

Center for Børn og Læring har taget initiativ til at indkalde skolerne, Agroskolen Hammerum, Heden og Fjorden, UngHerning samt Nøvlingskov Efterskole.

 

Dette møde resulterede i en differentieret indsats, hvor nogle skoler afprøver konkrete undervisningsforløb, andre afprøver større indsatser i forhold til deres linjeopdeling og UngHerning arbejder på et fælles kommunalt valgfag med landbruget som omdrejningspunkt.

Sagsfremstilling

De 3 indsatser omtales som Lille pakke, Stor pakke og Bonus pakke.

 

Den lille pakke

Formålet med udviklingsarbejdet er at sikre, at børn der ikke naturligt møder landbruget som en del af deres hverdag, skoledag eller øvrige liv, får indsigt i det grundlæggende omkring landbruget, herunder karrieremulighederne her.

 

Vestervangskolen har afprøvet et undervisningsforløb i 6. klasserne udarbejdet af Heden og Fjorden.

 

Lundgårdskolen afprøver Skole- og Landbrugs undervisningsmateriale i indskolingen. Underviserne på 0. årgang planlægger og afprøver et forløb omkring landbruget i den understøttende undervisning i perioden august - oktober 2017. Aktionslæringsmodellen bruges som styringsredskab i processen.

 

Herningsholmskolen har gennemført deres planlagte undervisningsaktiviteter målrettet 8. klasserne i samarbejde med Agroskolen Hammerum.

 

Den store pakke

Formålet med udviklingsarbejdet er dels at sikre, at alle børn møder landbruget, men ligeledes at udvikle en pakke, der bygger videre på de erfaringer en række skoler allerede har, således at indholdet både vedrører det grundlæggende omkring landbruget og karrierevejene her.

 

Vildbjerg Skole har naturvidenskabelige linjer i skoleåret 2016/2017 i samarbejde med Agroskolen Hammerum.

7., 8. og 9. klasserne har forskellige igangsatte undervisningsaktiviteter.  

 

Hammerum Skole har landbruget som valgfag i 3. gang i år og 8. klasserne har et forløb i samarbejde med Agroskolen Hammerum. Der bruges undervisningsmaterialer fra Skolelandbrug & Fødevarer.

 

Bonus pakke

UngHerning har ansvar for bonus pakken. Der tænkes et valgfag- eller en weekend camp. UngHerning er i gang med at indgå aftaler sammen med Agroskolen Hammerum og Heden og Fjorden for at sikre at bonus pakken kører som planlagt. Agroskolen vil også lave aktiviteter ude på den enkelte skole.

 

Senest i februar/marts 2017 bliver skolerne introduceret til bonus pakkens indhold eller valgfags beskrivelse.

Det målrettede arbejde med "Landbruget som karrierevej", har afstedkommet flere initiativer på andre skoler, end de som er nævnt ovenfor.

Sagen blev behandlet på møde i Børn- og Unge udvalgets møde den 14. december 2016 (punkt 183), hvor udvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Forsøgsprojekt i Ungeenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesafdelingen informerer med dette punkt om et forsøgsprojekt "Gladiator" mellem High:five og Ungeenheden, som har til formål at hjælpe unge i uddannelse eller beskæftigelse. Det er unge, som det ikke har været muligt at fastholde i de gængse tilbud i Ungeenheden hverken gennem motivation eller sanktion. Projektet har også til formål at udvikle et systematisk samarbejde med frivillige specialister og generalister. Forsøget afprøves i perioden 01.09.2016 - 01.02.2017.

Sagsfremstilling

Ungeenheden har en gruppe på omkring 30 unge mellem 18 - 25 år med svære udfordringer. De unge er kendetegnede ved at være kriminalitetstruede, evt. misbrugende eller med bandetilknytning.

 

Det har vist sig, at tilbuddene i Ungeenheden ikke har det ønskede resultat, da det blot at bevare en kontakt er vanskeligt. Derfor har Ungeenheden udviklet et forsøgsprojekt i samarbejde med High:five.

 

High:five er etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. I dette samarbejde bruges frivillige som bindeled mellem den unge og systemet. High:five er forankret i High:five Fonden. I Bestyrelsen for High:five Fonden er der repræsentanter fra Rigspolitiet, Kriminalforsorgen, Virksomheder og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

 

Gladiator:

Forsøgsprojektet har til formål at møde den unge, hvor han er og derigennem stabilisere den unge, således at der kan igangsættes aktiviteter med henblik på beskæftigelse. Den unge indskrives i Gladiator i 24 uger og opfølgning fortsættes af High:five 3, 6 og 12 måneder efter den unge kommer i beskæftigelse for at sikre, at den gode udvikling ikke går tabe i overgangen til ny aktivitet.

 

Indholdet i Gladiator:

 • Vejledningsforløb med High:five
 • Sundhedsmodul med fokus på kost, ernæring og motion
 • Restudy.dk: Online undervisning med fokus på optræning og udvikling af faglige kompetencer kombineret med netværksmøder
 • Personlig udvikling og samtaler via Headspace, mentorordning mfl.
 • Individuel jobtræningsforløb/forpraktik

 

  

Målet i forsøgsprojektet er, at 8 ud af 12 unge kommer i job eller uddannelse.

 

Ialt har 16 deltaget, heraf er 3 ophørt. Der er således 13 gladiatorer, heraf 12 drenge og 1 pige

 

Foreløbig status pr.19.12.2016:

9 i ordinært arbejde

2 i uddannelse

1 i virksomhedspraktik

 

Sammenfatning:

Ungeenheden afventer en endelig evaluering, men de foreløbige resultater peger på at projektsamarbejdet har fat i noget, der virker, selv i High:five er man benovet over resultaterne.

 

De frivillige opnår en anden relation til de unge, der skaber forandring og giver overraskende gode resultater. Den unge oplever, at have mange aktører og beskriver det positivt, at "der er mange der vil mig". Kræfterne forenes i et ressourcemøde med den unge i centrum.

 

Gruppedynamikken og ung til ung relatationen kunne for netop denne målgruppe frygtes at være negativ, men har vist sig at være positiv; de unge kører hinanden til jobsamtaler/aktiviteter og hjælper hinanden med at løse andre udfordringer i hverdagen.

 

High:five påtænker at kontakte medierne med en profilering af et par af de unge og en virksomhedsvinkel, hvor det gode samarbejde mellem de involverede parter fremhæves.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning, og udvalget besluttede, at sagen skal på dagsordnen igen på næste møde, hvor der gives en uddybende orientering om projektet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Samarbejdsaftale imellem Jobcenter Herning og Jobcenter Lyngby-Taarbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres udvalget om indgåelse af samarbejdsaftale imellem Jobcenter Herning og Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

 

Formålet med aftalen er at motivere ledige AC´ere i Lyngby-Taarbæk Kommune til at søge ledige AC-stillinger i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Virksomhederne i Herning-området oplever ofte vanskeligheder i forhold til at rekruttere AC-medarbejdere med de rette kompetencer - dette gælder blandt andet i forhold til faggrupper som visse ingeniører, højtuddannede teknikere og lignende.

Samtidig hermed er der i andre dele af landet - herunder i Lyngby-Taarbæk kommune - en betydelig overvægt af ledige AC´ere, som i vidt omfang matcher de kompetencer, som Herning-virksomhederne efterspørger - ofte vil der være tale om ledige AC´ere uddannet fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

 

Samarbejdsaftale imellem Jobcenter Herning og Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Med afsæt i ovenstående har Jobcenter Herning og Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgået vedlagte "Samarbejdsaftale om rekruttering af AC´ere".

 

Samarbejdsaftalen omfatter følgende:

 

 • Løbende information fra Jobcenter Herning til Lyngby-Taarbæk Jobcenter om relevante AC-jobåbninger i Herning-området
 • Markedsføring af de ledige jobs i Herning-området overfor AC´ere i Lyngby-Taarbæk
 • Screening af kandidatemner i Lyngby-Taarbæk
 • Videregivelse af informationer til Herning-virksomhederne.

 

Herudover rummer aftalen mulighed for afholdelse af større fællesarrangementer - eksempelvis busture for kandidater, som ønsker nærmere information om jobmulighederne i Herning, afholdelse af større fællesmøder mv.

 

Det skal anføres, at aftalen er udarbejdet på baggrund af en dialog og forventningsafstemning imellem Jobcenter Herning, Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande samt Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.04-P20-3-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Projekt Kultur på Recept

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

Sagsresume

På et fælles udvalgsmøde den 13. december 2016 godkendte Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget projektforslag samt tids- og handleplan for projekt: Kultur på Recept, som afvikles i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019. 

 

Projektet finansieres via midler afsat på Budgetforlig 2017 og midler afsat af Forebyggelsesudvalget i alt 685.000 kr. årligt i en treårig periode.

 

Projektbeskrivelse og tids-og handleplan fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Projektet tager afsæt i erfaringerne fra Region Skåne i Sverige, hvor man har arbejdet med metoden ”Kultur på Recept” siden 2009. Den foreløbige forskning på området indikerer, at der en gevinst ved at sammentænke sundhed, velvære og det sundhedsfremmende arbejde med kunst og kultur.  

 

Formålet er at udvikle og afprøve en model for, hvorvidt og hvordan kulturelle aktiviteter kan bidrage til at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet samt at mindske deltagernes følelse af ensomhed og social isolation, som ofte er en følgevirkning af sygdom og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 18 til 64 år der på grund af psykisk sårbarhed, let til moderat depression, angst eller stress, er i risiko for langtidssygemelding eller langtidsledighed.

 

Borgerne rekrutteres til projektet via Arbejdsmarkedscentret, Jobcentret og Beskæftigelses- og Integrationscentret. 

 

Indsatsen består af gruppeforløb med 10-12 deltagere, som mødes to til tre gange om ugen i en periode på 10 uger. Der gennemføres i alt seks forløb årligt.  

 

Forløbene afvikles på fem forskellige kulturinstitutioner. På hvert forløb er der dels fokus på at deltagerne er aktivt udøvende med sang, musik eller i værksteder og dels fokus på fælles kulturelle oplevelser fx teater, koncerter o.l.

 

Målet er blandt andet, at de kulturelle aktiviteter kan give en fællesskabsfølelse og plads til at tale om andet end sygdom.

 

Det forventes, at 180–200 borgere rekrutteres til et forløb i projektperioden.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Decisionsskrivelse vedr revsion af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fremlæggelse af 2 decisionsskrivelser vedrører beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion for Herning Kommune på henholdsvis Beskæftigelsesministeriets område og Udlændinge-og Integrationsministeriet område

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriets område:

Revisors gennemgang af årsregnskabet giver ikke anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område. Beskæftigelsesministeriet noterer sig det tilfredsstillende resultat af revisors gennemgang, hvor der ikke er fundet fejl ved gennemgangen af personsager og hvor vurderingen er, at alle personsagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

 

Der er ikke uafklarede forhold fra revisionen for 2014.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i udvalgte kommuner gennemført fokusrevision vedr. jobrotationsordningen. Det fremgår af beretningen af kommunen i al væsentlighed efterlever og overholder gældende regler og retningslinjer på området. Ligeledes noterer Ministeriet sig, at den foretagne revision af anvendte IT-systemer ikke giver anledning til bemærkninger.

 

Decisionsskrivelsen er vedlagt dagsordenspunktet for nærmere uddybelse.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriets område:

Revisior har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

 

Der er ikke uafklarede forhold fra revisionen for 2014

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

 

Decisionsskrivelsen er vedlagt dagsordenspunktet for nærmere uddybelse.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter de modtagne decisionsskrivelser med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Udvalget drøftede decisionsskrivelserne uden bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.