Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. september 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om status på FGU

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Med dette punkt modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status på aktuelle forhold vedrørende Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Sagsfremstilling

Tidligere orienteringer af Beskæftigelsesudvalget suppleres med denne sag. Beskæftigelsesudvalget orienteres med denne sag om status på aktuelle forhold vedrørende Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

 
Direktør for FGU Midt-Vest, Thomas Dalgaard, samt chef for Ungevejledningen, Ulla Høy Henriksen, vil deltage under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om en sammenhængende koordineret ungeindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

 Med dette punkt modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status på aktuelle forhold vedrørende en sammenhængende, koordineret ungeindsats.

Sagsfremstilling

Tidligere orienteringer af Beskæftigelsesudvalget suppleres med denne sag. Med dette punkt orienteres udvalget om status på aktuelle forhold vedrørende en sammenhængende, koordineret ungeindsats.

 
Chef for Ungevejledningen, Ulla Høy Henriksen, vil deltage under sagens behandling. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Forebyggelse af sygefravær - investeringsforslag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status på to ud af tre investeringsforslag, som Byrådet godkendte den 5. marts 2019. Det handler om investeringsforslagene på området sygefravær og jobfastholdelse.

Sagsfremstilling

Arbejdet med det ene investeringsforslag med etablering af et specialisteam med forebyggelsesrådgivere, der skal støtte medarbejdere med risiko for sygefravær at mestre de belastninger, der udgør en trussel for deres helbred, er påbegyndt i april 2019.

 

Der vil fremadrettet være èn fælles indgang til Sygefravær og Jobfastholdelse. Som leder eller medarbejder kan man kontakte forebyggelsesrådgiveren, når man som leder har en bekymring for en medarbejder eller når man som medarbejder oplever, at man har svært ved at varetage arbejdet. Forebyggelsesrådgiveren kan tilbyde, råd og vejledning, en screening af problemstillingen og sparring med henblik på at forebygge et sygefravær. Forebyggelsesrådgiveren kan efter aftale inddrage leder/medarbejder i en fælles dialog med henblik på at forebygge et sygefravær og lægge en plan for, hvordan medarbejderen kan støttes i at fastholde sit arbejde.

 

I starten blev alle forvaltninger tildelt faste kontaktpersoner for borgere i sygedagpengeforløb. I den kommende tid vil der blive oprettet satellitfunktioner, hvor forebyggelsesrådgivere vil sidde på arbejdspladser med højt sygefravær for at undgå eller forkorte sygemeldinger.  

 

Arbejdet med det andet investeringsforslag med fremskudt socialfagligvurdering startede i maj 2019. I startfasen bliver selvstændige og ledige kontaktet af en socialrådgiver for en socialfagligvurdering af om borgeren er sygemeldt pga. egen sygdom, og samtidig med fokus på om der kan være behov for hjælp fra andre dele af kommunen.

 

På mødet vil Chef for Sygefravær og Jobfastholdelse Christin Boel Hovmøller give en uddybende status på arbejdet med de to investeringsforslag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Status på implementering af optimerings- og investeringspakke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres.

  

På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til investeringer i en styrket indsats.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

 

Arbejdet med at implementere alle forandringer pågår nu, og der vil på mødet blive givet en status for dette arbejde.

 

Der vil på mødet blive udleveret en opdateret oversigt over status på implementeringen af investerings- og optimeringspakken.

 

Uddybende orientering om udvalgte optimeringsforslag:

 

UNG21 - håndholdt indsats for unge forsikrede ledige

Jobcenteret gennemførte i foråret en brugerundersøgelse blandt de unge forsikrede ledige under 25 år for at kortlægge behovet for en mere håndholdt indsats for målgruppen. Undersøgelsen viste, at der er et behov for en håndholdt indsats blandt de unge ledige, der ikke af sig selv finder arbejde tidligt i ledighedsperioden. Jobcenteret har netop ansat en medarbejder, der skal tage sig af samtaler for de unge forsikrede ledige. Medarbejderen starter 15. september.

 

Indsatsen er nu blevet organiseret så der er medarbejdere, der tager med de unge ud til virksomheder for at opsøge praktik, løntilskud og evt. ordinært arbejde. I brugerundersøgelsen gav flere af de unge forsikrede ledige udtryk for, at de havde brug for håndholdt støtte til at finde praktik / job. Effekten af den iværksatte indsats følges løbende.

 

JBK06 - Tidligere samarbejde med a-kasser

Jobcenteret har afholdt møder med en række a-kasser og informeret om tankerne med et tidligere samarbejde omkring de forsikrede ledige allerede i opsigelsesperioden, og 2 af de store a-kasser (målt på lokale medlemstal) i Herning Kommune har meldt tilbage, at de er meget interesserede i et samarbejde med jobcenteret om de ledige i opsigelsesperioden. Jobcenteret har desuden i gangværende dialog med flere andre a-kasser om et tidligere samarbejde.

 

Der arbejdes derfor videre med at afprøve samarbejdet med disse to a-kasser i første omgang. Ved samme lejlighed er a-kasserne desuden informeret om de nye åbne tilbud i jobcenteret, og at de også kan formidle disse tilbud til de af deres medlemmer, der ikke er ledige.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jobcenterchef Troels Kjærgaard inviteres til på næste udvalgsmøde at give en uddybende orientering om status på Jobcentrets forandringsforslag.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Samarbejde om underretning af offentlig myndighed ved forsikringssvindel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet præsenteres Udvalget for forslaget til en ansøgning om blandt andre Herning Kommunes deltagelse i et 3-årigt frikommuneforsøg med det formål at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af socialbedrageri.

 

Forsøget skal forpligte forsikrings- og pensionsselskaber til at videregive oplysninger fra sager om forsikringssvindel, hvor der også er mistanke om socialbedrageri, til de kommuner, der deltager i forsøget - disse oplysninger vil så kunne supplere kommunernes egne observationer og herigennem bidrage til at styrke og kvalificere kommunernes indsats for at forebygge og bekæmpe socialbedrageri.  

 

Frikommuneforsøget vedrører alene udvekslingen af informationer fra forsikringsselskaber til kommuner, og der vil ikke ske videregivelse af informationer fra kommunerne til forsikringsselskaberne som følge af forsøgsprojektet.

 

Sagsfremstilling

De lovgivningsmæssige rammer omkring offentlige myndigheders kontrolarbejde er særdeles komplekse og afspejler en afbalancering af hensynene til på den ende side borgernes retssikkerhed - på den anden side offentlige myndigheders muligheder for at udføre kontrolarbejde og dermed forebygge og afsløre socialbedrageri.  

 

 

Herning Kommunes indsats for at forebygge og afsløre socialbedrageri

Herning Kommunes indsats for at forebygge og afsløre socialbedrageri er forankret hos en kontrolmedarbejder i Beskæftigelsesafdelingen. Kontrolindsatsen er tilrettelagt som følger:  

 

Målgrupperne for kontrolindsatsen

Målgrupperne for Herning Kommunes helhedsorienterede sagsbehandling er alle borgere, som modtager offentlige ydelser - herunder:

 

 • Dagpengemodtagere
 • Modtagere af sygedagpenge
 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Modtagere af integrationsydelse
 • Modtagere af flekslønstilskud
 • Modtagere af børnefamilieydelse
 • Skadelidte

 

Fokusområder i kontrolindsatsen

Herning Kommunes kontrolindsats har fokus på følgende:

 

 • Kontrol af om de oplysninger, som er lagt til grund for udbetaling af ydelsen er korrekte

 

 • Kontrol med ydelsens størrelse - herunder særlig fokus på eventuelle ændringer i indkomstforhold og familiemæssig status, eventuel genoptagelse af arbejde, eventuel udførelse af ikke oplyst arbejde mv.

 

 • Øvrige relevante kontrolområder ad hoc.

 

Redskaberne i kontrolindsatsen

Ved udførelsen af kontrolarbejdet benytter Herning Kommune sig af blandt andre sagsjournaler, SKAT´s sagsregister, oplysninger i Motorregisteret, oplysninger fra Udbetaling Danmarks Data-enhed mv.

 

I sager, hvor de nævnte redskaber ikke giver tilfredsstillende afklaring af tvivlsspørgsmål efterforskes ligeledes via de sociale medier.


 

Samarbejdspartnere

Herning kommunes kontrolmedarbejder samarbejder med blandt andre Skat/ Told i lufthavne, Politi, Udbetaling Danmark og med kontrolmedarbejdere i andre Kommuner.

Herudover deltager Herning Kommune i "6-by samarbejdet" sammen med Aarhus, Randers, Ålborg, Odense, København og Frederiksberg Kommuner, ligesom Herning Kommune indgår i en Erfa-gruppe med deltagelse af Horsens, Hedensted, Silkeborg og Ringkøbing-Skjern Kommuner.


 

Resultaterne af Herning Kommunes kontrolindsats i 2018

Herning Kommunes kontrolindsats i 2018 har givet følgende resultater:

 

 • Der er opnået fremadrettede besparelser på 3.670.142 kroner (opgjort i henhold til Udbetaling Danmarks autoriserede opgørelsesmetode)

 

 • Der er fremsendt tilbagebetalingskrav på i alt 519.203 kroner

 

 

Forsikringsselskabernes indsats for at forebygge og afsløre forsikringssvindel

Af vedlagte skrivelse fra brancheorganisationen "Forsikring & Pension" fremgår det, at forsikringsselskaberne benytter en række redskaber i selskabernes egne undersøgelser af personskadesager, hvor et forsikrings- eller pensionsselskab har besluttet af afvise eller stopppe erstatningsudbetalingen pga. forsikringssvindel - disse redskaber omfatter:

 

 • Oplysninger fra offentligt tilgængelige hjemmesider

 

 • Rapporter fra fysiske observationer og skadelidtes adfærd og bevægelser på offentligt tilgængelige steder

 

 • Billeder og/ eller videooptagelser af skadelidte på offentligt tilgængelige steder

 

 • Kommunikation mellem forsikringsselskab og skadelidte/ kunder og/ eller dennes repræsentanter

 

Forsikringsselskaberne videregiver idag ikke oplysninger til kommunerne. Dette under henvisning til en fast praksis om restriktiv fortolkning af "Lov om finansiel virksomhed", § 117, hvoraf det fremgår, at der ikke må ske "uberettiget " videregivelse af oplysninger.

 

 

Frikommuneforsøg - underretning fra forsikringsselskaber til udvalgte kommuner

På vegne af 6-by samarbejdet har Frederiksberg Kommune udarbejdet vedlagte udkast til en ansøgning til Økonomi og Indennrigsministeriet om godkendelse af et frikommuneforsøg.

 

Frikommuneforsøget skal i en 3-årig periode forpligte forsikringsselskaberne til at videregive oplysninger fra sager om forsikringssvindel, hvor der også er mistanke om socialbedrageri, til de kommuner, der deltager i forsøget*.

Forsikring og Pension har i vedlagte skrivelse tilkendegivet, at brancheorganisationen bakker op om kommunernes ønske om at opnå dispensation fra lovgivningen i en forsøgsperiode: Forsikring og Pension sidestiller forsikringssvíndel med socialt bedrageri, idet forsikringsselskabernes erfaringer viser, at der i mange sager om forsikringssvindel også ses tegn på socialbedrageri.

 

*Det skal bemærkes, at Aarhus Kommune efter udarbejdelsen af vedlagte ansøgning har meddelt, at man her har indgået en aftale med finanssektoren omkring videregivelse af data fra banker til kommuner, hvorfår Aarhus Kommune ikke ønsker at deltage i frikommuneforsøget. Herudover har Ålborg Kommune meddelt, at Kommunen ikke ønsker at deltage i forsøget.

 

Forventningerne til forsøget

Forventningerne til resultatet af forsøget er forbundet med stor usikkerhed. Af ansøgningen fremgår det, at såfremt forsøget fører til en ændring af gældende lovgivning, er det fremadrettet forventningen, at der årligt vil være ca. 400 underretninger. På baggrund heraf anslås, at der vil kunne spares 10 - 20 millioner kroner på de offentlige udgifter.

 

Herning Kommunes eventuelle besparelser ved deltagelse i projektet er således også forbundet med betydelig usikkerhed. Såfremt ovennævnte estimat viser sig at holde, vil det betyde at Herning Kommune potentielt vil kunne spare et beløb i størrelsesordenen ca. 150.000 - 300.000 kroner årligt.

 

Frederiksberg Kommune er tovholder på projektet og forestår den afsluttende evaluering af frikommuneforsøget.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæfigelsesudvalget beslutter, at Herning Kommune indgår som medansøger i forhold til frikommuneforsøget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørn Vedel Eriksen (udenfor parti) tiltræder ikke indstilingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-15-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Midtvejsevaluering af Beskæftigelsesudvalgets arbejde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med punktet foretager Udvalget en midtvejsevaluering af Beskæftigelsesudvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Der lægges op til, at Beskæftigelsesudvalget foretager en midtvejsevaluering af Udvalgets arbejde i indeværende periode. I evalueringen sættes fokus på følgende temaer:

 

 • Evaluering af betjeningen (uden embedsmænd tilstede)

 

 • Status på det politiske arbejde

 

 • Mulige emner i forhold til Udvalgets fremadrettede arbejde

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget foretager en midtvejsevaluering af arbejdet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget gennemførte en midtvejsevaluering af arbejdet i udvalget.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden juli 2018 - juli 2019 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent juli 2019: Herning (3,0%). Hele landet (3,4%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i juli 2019 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en andel på niveau med landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken juni 2019: Herning (10,8%). RAR Vestjylland (11,6%). Hele landet (10,8%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden juli 2018 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juli 2019: Herning (3,9%). Hele landet (4,1%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i juli 2019 en andel, der var lidt højere end niveauet for RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken juli 2019: Herning (1,9%). RAR Vestjylland (1,7%). Hele landet (2,7%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i juni 2019 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juni 2019: Herning (2,0%). Hele landet (2,2%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lidt lavere i maj 2019 end samme måned sidste år.

Antal forløb maj 2019: 881 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juli 2019: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i juli 2019 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner juli 2019: Fleksjob (1.494). Ressourceforløb (300). Ledighedsydelse (313).

 

Førtidspension:

Der var 36 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i juli 2019 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juli 2019: 3.753


Særligt om økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser:

Der har i den seneste tid været flere historier i pressen om muligheden for en kommende økonomisk recession - der har blandt andet været skrevet en del om en forestående afmatning af den tyske økonomi. I det følgende gives et kort oprids af nogle af de tendenser, der spås om.

 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/tysk-oekonomisk-nedtur-saadan-bliver-vi-ramt-mod-nord

 

I ovenstående artikel anføres det, at tysk økonomi gennem længere tid har slingret bekymrende. Nu går det så ligefrem baglæns med faldende vækst, viser de seneste væksttal fra andet kvartal af 2019. Økonomien bakker godt nok kun med 0,1 procent i forhold til sidste kvartal, men retningen gør økonomerne bekymrede. Eftersom Tyskland er et af Danmarks største eksportmarkeder vil en tilbagegang i tysk økonomi givetvis også påvirke den danske økonomi negativt.

 

https://nyheder.tv2.dk/business/2019-08-14-vaeksten-er-gaaet-i-staa-i-flere-store-lande-i-eu

I ovenstående artikel fortælles, at den økonomiske vækst i nogle af de største og vigtigste EU-lande er gået helt i stå. I samme artikel anføres det dog også, at væksten samlet set steg i EU med 0,2 procent i andet kvartal af 2019, hvilket ligger på linje med de seneste kvartaler.

 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2019

I ovenstående rapport fra Det Økonomiske Råd, som er offentliggjort i sommeren 2019, konkluderes, at beskæftigelsen aktuelt at ligger omkring ¾ pct. over det strukturelle niveau, og at der er udsigt til høj vækst de førstkommende år.

 

Der er med andre ord delte meninger om, hvorvidt der er en økonomisk afmatning på vej eller ej.

 

Administrationen foreslår, at der arrangeres et temamøde for udvalget med deltagelse af en ekstern oplægsholder, der kan give udvalget en mere dybdegående orientering om økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning
at administrationen arrangerer et temamøde for udvalget med deltagelse af ekstern oplægsholder.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-9-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødekalender 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2020.

Sagsfremstilling

Det foreslås at der afholdes 11 møder i Beskæftigelsesudvalget i løbet af 2020.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 27. august 2019 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

 • 9. - 12. marts 2020
 • 25. maj - 3. juni 2020
 • 19. - 22. oktober 2020

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Onsdagsmøder starter kl 8.30. Øvrige møder kan startes kl 8.00.

Mødekalenderen i øvrigt godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at meddele.