Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. september 2014
Mødested: Lærdansk, Merkurvej 101, Henring

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Introduktion til sprogskolen Lærdansk Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalgets møde holdes hos Lærdansk Herning.
 
Mødet indledes med et oplæg v/ lederen af Lærdansk, Herning, Tove Engedal som fortæller om Sprogskolens historie og arbejdet med Danskuddannelse, Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning samt integration af fremmedsprogede.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at introduktionen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-30-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Afrapportering fra Jobcenter Hernings deltagelse i projektet "Koordineret indsats i fem kommuner i MidtVest"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Jobcenter Herning har i perioden fra september 2013 til august 2014 deltaget i projektet "Koordineret indsats i fem kommuner i MidtVest".

 

Projektets formål er at opkvalificere ledige med henblik på, at disse efterfølgende ansættes i industrien. Projektet er gennemført i et tæt samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og de lokale virksomheder.

Under punktet orienteres Udvalget om Jobcentrets tilrettelæggelse af projektet, projektforløbet og om de opnåede resultater i Herning kommune.  

 

Sagsfremstilling

Jobcenter Herning har i perioden fra august 2013 – juli 2014 gennemført et projekt i regi af initiativet ”KompetenceMidt – Koordineret indsats i fem kommuner i MidtVest”.

Det skal anføres, at projekterne - trods projektbetegnelsen - er gennemført som 5 selvstændige projekter i de deltagende kommuner: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Ikast-Brande og Herning.

 

Projektet er finansieret af EU´s Strukturfondsprogram, som på regionalt niveau administreres af KompetenceMidt.
  
Projektets formål

Formålet med projektet er:

 • At styrke samarbejdet mellem beskæftigelsessystemet og uddannelsessystemet

 • At bidrage til regional vækst gennem fokus på jobområder, hvor analyser påviser at der er behov for tilførsel af kvalificeret arbejdskraft

 • At indsluse ledige i uddannelse eller job gennem fokus på kompetencegivende uddannelse

 

Målgrupperne for projektet
De primære målgrupper for projektet er 17 ledige, som - ved tilførsel af de rette kompetencer - vurderes at have gode beskæftigelsesmuligheder som faglærte industriteknikere og lignende.  

 

Projektets metode og indhold
Planlægningsfasen

I Planlægningsfasen er der indledningsvist foretaget en grund vurdering af efterspørgslen på kompetencer, og på baggrund heraf valgte Jobcentret at sætte fokus på kompetenceudvikling af ledige med henblik på ansættelse som industriteknikere i Industrien.

 

Jobcentret gennemførte herefter individuelle samtaler med 42 ledige, hvoraf der blev udvalgt 17 som alle vurderedes egnede til deltagelse i projektet. Alle deltagere fik efterfølgende udarbejdet individuelle præsentationspjecer med det formål at markedsføre hver enkelt deltager professionelt overfor de lokale virksomheder.

 

Herningsholm Erhvervsskole udviklede i tæt dialog med Jobcentret særligt tilpassede uddannelsespakker, således at deltagerne fik de rette forudsætninger for at leve op til forventningerne i praktikperioden hos de lokale virksomheder.

 

 

Gennemførelsesfasen

Gennemførelsesfasen indledtes med et 3 dages Individuelt kompetencevurderingsforløb (IKV), hvor efter deltagerne påbegyndte et 12 ugers kompetenceudviklingsforløb på Herningsholm Erhvervsskole efterfulgt af 4 ugers praktikforløb i lokale virksomheder.    

Under hele forløbet har Jobcentret været i tæt dialog med deltagerne omkring vejledning/coaching, jobsøgning, motivationsfastholdelse, individuelle problemstillinger mv.


Projektets succeskriterier
Projektets succeskriterie er, at 33 % af deltagerne kommer i beskæftigelse ved projektets afslutning.  

Projektets opnåede resultater
Evalueringen ved projektets afslutning viser følgende resultater for de 17 deltagere:
 

 • 9 personer (52,9 %) har påbegyndt en voksenlærlingeforløb

 • 4 personer (23,5 %) har opnået ordinær ansættelse

 • 1 person (5,9 %) er blevet ansat med løntilskud

 • 3 personer (17,6 %) har ikke fået tilbudt læreplads eller arbejde

 

I alt har 82,4 % af deltagerne således opnået voksenlæreplads eller ansættelse/ ansættelse med løntilskud, og projektets resultater må således betegnes som særdeles tilfredsstillende.

 

Det skal særligt bemærkes, at deltagernes faglige forudsætninger for gennemførelsen af forløbet var meget forskellige, idet spændet går fra kandidater uden kompetencer på området og til ufaglærte med op til 15 års erfaring på området.


På mødet orienterer Bent Larsen, Jobcentret, om projektets samlede forløb.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Beskæftigelsesplan 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges beskæftigelsesplanen for 2015 til endelig godkendelse i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Med baggrund i input fra fællesmødet mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget den 30. april 2014 drøftede udvalget på møde den 14. maj 2014 første udkast til temaer og årsmål for 2015. På baggrund af disse drøftelser udarbejdede administrationen et nyt oplæg til temaer og årsmål for 2015 samt forslag til Beskæftigelsesplanen for 2015.

Disse blev behandlet på udvalgsmødet den 11. juni 2014, hvor planen blev godkendt med enkelte bemærkninger, der nu er indarbejdet i planen, og sendt videre til høring i LBR på LBR-mødet den 19. august. LBR godkendte planen med én enkelt bemærkning, der nu er indarbejdet i planen. Beskæftigelsesplanen for 2015 fremlægges hermed til endelig godkendelse i Beskæftigelsesudvalget.

 

Under dette punkt på dagens møde skal udvalget endeligt godkende beskæftigelsesplanen for 2015.


Der er lagt op til en justering af indsatsområderne fra 2014. Planen rummer fortsat tre temaer, hvoraf 2 er de samme som i 2014; unge og sygefravær. Det tredje tema, der indgår i planen for 2015 er - i stedet for temaet langtidsledige - et tema om fokus på balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft.


De 3 temaer i beskæftigelsesindsatsen for 2015 ser derfor ud som nedenfor:

 1. Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde

 2. Fokus på sygefravær

 3. Fokus på balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft

 
De enkelte indsatsområder rummer nye / justerede årsmål for 2015, og det er tilstræbt, at der både er såvel  borgerrettede som virksomhedsrettede årsmål for hvert tema.


Beskæftigelsesministeren har for 2015 udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål.

 

Målene er:

1. Flere unge skal have en uddannelse

2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

 

Veje til målene og strategier for indsatsen er beskrevet i vedlagte Beskæftigelsesplan 2015.

 

Beskæftigelsesplanen er bygget op således, at der først i planen gives et overblik over de aktuelle og forventede beskæftigelsespolitiske udfordringer i Herning Kommune. Herefter gennemgås beskæftigelsesministerens udmeldte mål og indsatsområder for 2015, samt hvordan disse er tænkt ind i forhold til Herning Kommunes temaer og årsmål for indsatsen i 2015. Efterfølgende gennemgås så de lokale temaer og årsmål for indsatsen i 2015 med en beskrivelse af nuværende indsatser og kommende initiativer fordelt på de 3 temaer og dertilhørende årsmål. Afslutningsvis indeholder beskæftigelsesplanen en beskrivelse af samarbejdet med de lokale virksomheder samt et budget for indsatsen.

 

Høring af Beskæftigelsesplanen

LBR havde følgende bemærkning til Beskæftigelsesplanen på mødet den 19. august 2014:

"LBR anbefaler, at det i planen omtales, at der er et stærkt samarbejde med den lokale erhvervsservice". Denne omtale er nu indarbejdet i planen.

 

Beskæftigelsesplanen har desuden været til høring i Beskæftigelsesregion Midt, der vurderer, at planen overordnet giver en dækkende beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcenteret står overfor i 2015, og at planen lever op til de krav, som er anført i bekendtgørelse nr. 1541 af 16. december 2013, om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesregionens høringsbrev er vedhæftet som bilag.  

 

LBR's plan for særlige virksomhedsrettede initiativer

LBR's plan for særlige virksomhedsrettede initiativer findes i "Tillæg 2" til Beskæftigelsesplanen.

 

"LBR's plan for særlige virksomhedsrettede" udgør reelt planen for anvendelsen af LBR-midlerne, og Administrationen lægger op til, at LBR i 2015 viderefører de principper for anvendelsen LBR-midlerne, som var gældende i 2014.         

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget endeligt godkender Beskæftigelsesplan 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Prioriteringsønsker til budgettet på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget har siden juni 2014 arbejdet med prioriteringsønsker på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Med dette punkt fortsætter Udvalget arbejdet med prioriteringer.

Sagsfremstilling

Som led i udvalgets kontinuerlige arbejde med de økonomiske prioriteringer på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse lægges der med dette punkt op til, at udvalget fortsætter arbejdet med prioriteringsønsker.
 
På mødet i august besluttede udvalget, at de første to temaer der videre bearbejdes er:

 1. brancheskift for langtidssygemeldte

 2. korte kompetencegivende kurser ("få papir på det man kan") – både til ledige og beskæftigede.

 

Videre bearbejdningen er iværksat udfra følgende skabelon:
a) beskrive eksisterende aktiviteter inden for temaet
b) beskrive mulige nye initiativer
c) beskrive forslag til finansiering af initiativ
d) beskrive sammenhæng mellem indsats og forventet effekt af mulige nye initiativer
 
Når beskrivelserne a - d foreligger for de udvalgte temaer, tager udvalget stilling til indsatsen inden for de udvalgte temaer. 
 
Herefter vælger udvalget et eller flere temaer - enten blandt de allerede foreslåede eller fremsætter nye - hvor der udarbejdes beskrivelse (a - d), og efterfølgende tages stilling.
Denne proces foreslås fortsat gennem hele udvalgets valgperiode. Udvalgets prioriteringsarbejde bliver dermed en kontinuerlig proces, med fokus på optimal anvendelse af de til enhver tid eksisterende ressourcer.

 

Konkret er der til mødet i udvalget denne gang arbejdet med punkt a - beskrivelse af eksisterende aktiviteter inden for temaet.

 

Beskrivelserne er vedlagt som bilag, sammen med en opdateret bruttoliste over prioriteringsforslag.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen om eksisterende indsatser til orientering

 

at arbejdet med videre bearbejdning af de to temaer fortsættes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Opfølgning på budgetkonferencen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for budget 2015 på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse efter Byrådets budgetkonference i august 2014.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Bruttoledigheden

Herning Kommune har med 3,7 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i juli 2014 mindre end samme måned sidste år.  

 

Førtidspension

Antallet af nytilkendelser af førtidspension er stærkt faldende. I august 2014 er der således tilkendt 6 nye førtidspensioner.
 
Samtidig er det samlede antal førtidspensionister i Herning Kommune fortsat faldende. Det samlede antal er således faldet med 143 fuldtidspersoner fra juli 2013 til juli 2014.

 

Fleksjob

Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I juli 2013 var der i alt 849 fleksjob, mens tallet i juli 2014 var på 969 fleksjob.

 

Sygedagpengemodtagere
Antallet af sygedagpengemodtagere var i august 2014 faldet i forhold til juli 2014, men samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere dog fortsat noget højere end samme måned året før. Antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger var i august 2014 på 198 personer, hvilket er højere end samme måned året før (168).
 
Ungeledigheden

Det samlede antal af unge ledige var i maj 2014 på 777 fuldtidspersoner, hvilket er væsentlig lavere end maj 2013, hvor antallet var på 873 fuldtidspersoner.

 

Særligt om personer med opbrugt dagpengeret

I det følgende gennemgås status på de borgere, der siden 1. januar 2013 har opbrugt deres dagpengeret. Først kigges der på disse borgeres status i den samme måned, som de har mistet dagpengeretten, herefter status 3 måneder efter mistet dagpengeret, og til sidst gennemgås deres seneste kendte status på baggrund af artikler på DRs hjemmeside bragt den 3. september 2014.

 

[image]

 

Det ses at der i perioden 1. januar 2013 til 1. maj 2014 er i alt 543 borgere i Herning Kommune, der har opbrugt deres dagpengeret. Af disse havde 8.3% en lønindkomst i den måned, dagpengeretten blev opbrugt, 2.2% modtog efterløn, 1,5% genoptjente dagpengeret, 7,4% var i seniorjob, 8,2% på SU, mens 15,6% hverken var uden ydelse eller lønindkomst, og de resterende 56,8% modtog særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, sygedagpenge, jobrotationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. I forhold til landsgennemsnittet er der i Herning mindre afvigelser i forhold til de forskellige statusser.

 

[image]

Kigger man på de borgere, der mistede dagpengeretten i løbet af 2013, og ser på deres status 3 måneder efter udløb af dagpengeret, ses det, at 13,1% havde en lønindkomst 3 måneder efter dagpengeretten blev opbrugt, 2.2% modtog efterløn, 1,2% genoptjente dagpengeret, 11,8% var i seniorjob, 8,6% på SU, mens 9,1% hverken var uden ydelse eller lønindkomst, og de resterende 46% modtog særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, sygedagpenge, jobrotationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det ses altså, at der 3 måneder efter dagpengeophør var flere i beskæftigelse, seniorjob eller SU, mens andelen af borgere uden ydelse eller lønindkomst var faldet.

 

I forhold til landsgennemsnittet er der i Herning lidt større afvigelser i forhold til de forskellige statusser 3 måneder efter dagpengeophør. Det ses, at der i Herning er en højere andel seniorjobbere, kontant/-uddannelseshjælpsmodtagere, SU-modtagere og personer uden ydelse eller lønindkomst. Omvendt er der i forhold til landsgennemsnittet færre i Herning der modtager sygedagpenge og efterløn 3 måneder efter ophør af dagpengeret.  

 

[image]

 

DR bragte den 3. september 2014 en artikel om hvad status er, for de personer, der har mistet dagpengeretten. Her er det muligt at se status for de enkelte kommuner i landet, og ovenfor er vist, hvad status ifølge DRs beregninger er for de borgere i Herning Kommune, der har mistet dagpengeretten siden januar 2013. DRs beregninger er fremkommet ved hjælp af tal fra jobindsats.dk. Herfra har man undersøgt sidst kendte status for de borgere, der er faldet ud måned for måned i perioden januar 2013 til maj 2014. For borgere, der mistede dagpengeretten i januar 2013 er sidst kendte status 15 mdr. efter ophør af dagpengeret, mens sidst kendte status for eksempelvis de borgere, der mistede dagpengeretten i april 2014 er 1 måned efter ophør af dagpengeret.

Ser man på sidst kendte status for alle de borgere, der har mistet dagpengeretten siden januar 2013, ses det, at andelen af lønmodtagere er 19%, 10% er fortsat uden ydelse eller lønindkomst, 12% modtager SU, 5% modtager efterløn, 2% har genoptjent dagpengeret, mens de resterende 52% modtager særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, sygedagpenge, jobrotationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp 

 

Alt i alt ses det, at kun en mindre andel af de borgere, der i perioden januar 2013-maj 2014 har mistet deres dagpengeret, er blevet lønmodtagere eller studerende, mens langt størstedelen fortsat modtager offentlig forsørgelse. Desuden er ca. hver 10. helt uden offentlig forsørgelse eller lønindkomst.  

 

Generel bemærkning til nøgletallene:
Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret. Alt efter opdateringstidspunkt på jobindsats.dk kan der blive udleveret nye nøgletal på udvalgsmødet.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1173-08 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Job - Bankens afrapportering for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Job-Banken er en selvejende institution, som siden 2003 har arbejdet med at integrere og fastholde sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Herning Kommune yder et tilskud til Job-Banken i 2014 på 600.000. kr.

 

Job-Banken har i 2013 udvidet deres aktiviteter med afdelinger i Aarhus og København

 

Job-Banken har udarbejdet en detaljeret statusrapport, som beskriver aktiviteterne og resultater for 2013 og er vedlagt dette punkt som bilag. Endvidere er projektregnskab og årsrapport 2013 vedlagt.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Job-Banken er en selvejende institution, som har til formål at styrke de sindslidende førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet og fastholde den enkelte i arbejdet. Kerneydelsen er det individuelle coachingforløb med henblik på styrkelse af de personlige, sociale og faglige kompetencer målrettet arbejdsmarkedet. Endvidere finder Job-Banken praktikåbninger og støtter generelt op om virksomheder, som har borgere i praktik eller i job på særlige vilkår. Der arbejdes med opbygning af den enkeltes netværk via forskellige aktiviteter som motion, ekskursioner, kulturelle arrangementer eller andet begrundet i at målgruppen for manges vedkommende har spinkelt netværk.

 

Status på aktiviteterne i 2013

Der er 334 borgere tilknyttet Job- Banken , heraf var der i 2013 71 nye borgere, i 2012 71 nye borgere, i 2011 63 nye borgere og de øvrige 129 er fra før 2011. I 2013 lavede Job-Banken 100 nye jobs og 11 har startet egen virksomhed.

 

Grundet udfordringerne på arbejdsmarkedet har der været øget fokus på arbejdsfastholdelse og det kræver mere "benarbejde" at opdyrke virksomhedssamarbejdet. For at styrke denne del har Job-Banken gjort følgende:

 • Anvendt flere ressourcer på at finde relevante jobs

 • Anvendt flere ressource på at motivere potentielle virksomheder

 • Anvendt flere ressourcer på at fastholde sindslidende førtidspensionister i job, da virksomhederne hurtigere flytter fokus på opsigelse end tidligere

 • Anvendt flere ressourcer på "udrykningstjeneste" både overfor den sindslidende førtidspensionist og overfor arbejdsgiver, da det kræver hurtig handling at forhindre opsigelse, reduktion af timer mv.

 • Anvendt flere ressourcer på virksomhedskontakten, da virksomheder efterspørger, at Job-Banken løses flere administrative opgaver i forhold til ansættelse/fastholdelse

 • Anvendt flere ressourcer på at finde jobåbninger i private virksomheder

 • Øget motivationsarbejde overfor sindslidende førtidspensionister i forhold til at søge job og fastholde det. 

 

Økonomi:

Der er en løbende bevilling på 300.000 kr. fra Herning Kommune til Job-Banken. Ved budgetforliget for 2014 besluttede budgetforligspartierne at øge tilskuddet til Job-Banken med 300.000 kr. i 2014, således at Job-Banken modtager 600.000 i 2014.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-4-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2015 på det sociale område m.v.: Styringsaftale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde er det CEB botræning efter Servicelovens § 107 og CEB beskyttet beskæftigelse efter samme lovs § 103, der ligger inden for det rammeaftalebelagte område.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.
 
Der er enighed om, at der i 2015-2016 fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling.
 
Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.  
 
Udkast til Styringsaftale 2015 er lavet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Udkastet forelægges hermed for Beskæftigelsesudvalget med henblik på indstilling til Byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.
 
Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.
 
Styringsaftale 2015 er lavet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.
 
Styringsaftale 2015 er i al væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014. Dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.
 
En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedrørende reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.
 
KKR Midtjylland (KommuneKontaktRådet) har på møde 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver.
 
Udvikling i taksterne:


Der er enighed om: 

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved at sammenlægge og omlægge tilbud, udvikle nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 

 • At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

 

 • At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 

 • At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.

 

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

 

Bilagene til Styringsaftale 2015 beror på sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender udkast til Styringsaftale 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer